Frogner menighet har ny nettside på adressen wwwv.kirken.no/frogneroslo/ (på Den norske kirkes standardplattform og med redaktør i staben, vedtatt av menighetsrådet 5. juni 2023). Den gamle hjemmesiden oppdateres derfor ikke lenger. Tidligere redaktør, som i alle år har arbeidet på frivillig basis, ble ikke varslet om vedtaket, men fikk greie på det i andre del av juli. Den nye siden var varslet til midten av august og er oppe fra 12. september. [Klikk på rulleteksten for å stanse den. Den blir automatisk borte etter å ha vært vist to ganger.]

Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

 

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER aug.

Gudstjenesteliste juli-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

►Strategiplan

►Årsmelding 2022
►Årsmelding 2021

►Årsmelding 2020

►Årsmelding 2019

►Kirkevalget 2023
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT


TAKK FOR MEG SOM REDAKTØR AV HJEMMESIDEN!

Etter vedtak i Frogner menighetsråd 5. juni 2023 skal menighetens hjemmeside i fremtiden være på Den norske kirkes standardplattform og med en i staben som ansvarlig redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Ny ansvarlig redaktør er Jens Jørgen Lie.

Måten dette har skjedd på, gjorde at jeg 10. august skrev et lengre brev til Frogner menighetsråd om denne saken og om enkelte sider ved historikken til Frogner menighets hjemmeside fra starten i 2002. Spesielt interesserte kan lese brevet her. Det ble avsluttet slik: "Til slutt vil jeg takke for det samarbeidet jeg har hatt både med ansatte og frivillige i form av deling av informasjon. ... Ellers viser jeg til årsmeldingene om hjemmesiden i disse årene. Der er det også oversikter over hvilke undersider som har vært mest besøkt, og øvrig statistikk."

Alt innhold fra den nåværende hjemmesiden er overlevert til Frogner menighetsråd, inkludert alle arkivsider gjennom mange år om konserter, innkallinger og protokoller fra menighetsrådet, salmer i søndagsgudstjenestene, kor-repertoar i gudstjenester osv. Det blir opp til dem som skal ha ansvar for den nye hjemmesiden, hvor mye av dette som vil være offentlig tilgjengelig der.

Oslo, 12. september 2023

Jardar Seim


 Forsiden til hefte om Frogner kirkeGUIDE TIL FROGNER KIRKE. Frogner kirke har spennende arkitektur, vakker utsmykning og et rikt billedprogram. Vi har laget en guide til kirkebygningen og kirkens historie. Heftet kan kjøpes for kr. 50,- bak i kirken og på kontoret. Oslo bispedømmeråd har gitt økonomisk støtte til prosjektet. Forfattere av heftet er Margunn Sandal og Jardar Seim. Den grafiske utformingen er ved Munch design. (Klikk på bildet for å se det større.)


Kirkevalget 2023

Samtidig med kommunevalget i høst (10.-11. september) skal det være kirkevalg. Det innebærer valg av nye menighetsråd og bispedømmeråd over hele landet. Bispedømmerådene samlet utgjør Kirkemøtet (i tillegg har Kirkemøtet noen andre medlemmer).

Det vil være mulig å forhåndsstemme i Frogner kirkestue (Kastanjestuen), Bygdøy allé 38, søndag 20. august etter gudstjenesten, og på menighetskontoret onsdager kl. 16-18 i perioden 16. august til 6. september.

Nytt i 2023 er muligheten for digital forhåndsstemmegivning i perioden fra 10. august til 6. september. Det betyr at alle velgere kan logge seg på via internett og stemme. Pålogging skjer med Bank-ID eller tilsvarende. En velger kan stemme digitalt flere ganger. Den siste digitale stemmen blir avgjørende. Ved digital stemmegivning er det velgerens ansvar å sørge for hemmelig valg. Nærmere informasjon på kirken.no.

Valglisten til Frogner menighetsråd (det er bare én liste) består av 13 navn. Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg er soknepresten medlem av rådet i kraft av sin stilling (Margunn Sandal). Listen er utarbeidet av en nominasjonskomité oppnevnt av menighetsrådet. Komitéen har bestått av Sissel Nilsen, Olav Dag Hauge og Anners Lerdal. Øverst på listen står nåværende leder av menighetsrådet, Trond Arild Lidalen. Se hele listen her.

Til valget av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet er det fire lister. Les mer om disse her.

Se også hovedsiden om kirkevalget 2023.


Konfirmant i 2024?

I juni ble det sendt ut en invitasjonsbrosjyre til konfirmasjon i Frogner kirke i 2024. Invitasjonen gikk til registrerte medlemmer av Den norske kirke innenfor de geografiske grensene til Frogner menighet, og som er født i 2009. Brosjyren forklarer hva konfirmasjon er, og besvarer mange spørsmål. Den kan også leses her. Det er nå mulig å melde seg til konfirmasjon i 2024 på Min kirkeside. Ta kontakt direkte med menigheten hvis det er problemer med påmeldingen eller dersom dere ønsker å snakke om individuell tilrettelegging eller noe annet.

Planen for undervisning og aktiviteter i konfirmasjonsåret 2024 er ikke klar ennå. Men konfirmasjonsdagen er bestemt, den er søndag 15. september. Undervisningen begynner i januar 2024. Se også konfirmasjonssiden, der planen for 2023 ligger.


Justert liturgi i Frogner kirke

I gudstjenesten søndag 24. april 2022 ble den justerte ordningen for hovedgudstjeneste i Frogner kirke tatt i bruk for første gang. Den ble godkjent av Oslo biskop 30.11.2021 etter behandling i menighetens organer tidligere i 2021. Det er flere forandringer som vil merkes av dem som er vant til å gå i Frogner kirke. Noen av de viktigste:

Forberedelsesdelen med informasjon om dagens gudstjeneste blir ikke lenger en fast ordning.

"Dagens bønn" kan være med eller utelates.

Menighetssvaret under "Bønn for kirken og verden" skiftes ut med et annet.

I stedet for en salme mellom andre tekstlesning og prekenen blir det nå et halleluja-omkved som synges før og etter lesningen av evangeliet, som skjer fra koret, ikke fra prekestolen som vanlig til nå.

Det er også enkelte andre justeringer.

Hele liturgien (ordningen av gudstjenesten) kan leses på gudstjenestesiden.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetsstiden, som er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser og kontakt:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo (at) kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget (at) oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Sist oppdatert: 12. 09. 2023