Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)  Musikk   Pekere
 


Menighetsmøtet

Se også egen side om menighetsrådet.

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

 
 

Menighetsmøtet som kirkelig organ

Menighetsmøtet er et av de lovbestemte organer for alle menigheter (sokn) i Den norske kirke. Bestemmelsene om menighetsmøtet finnes i Kirkeordningens §§ 13-14 og i Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.


Menighetsmøtets sammensetning

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. For Frogners vedkommende betyr det Frogner sokn, ikke også Bygdøy, som har sitt eget menighetsmøte. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme om de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet (med minst 14 dagers varsel) så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året. Det kalles ofte "menighetens årsmøte", selv om det uttrykket ikke er brukt offisielt og det etter vanlig organisasjonstankegang slett ikke er noe årsmøte med regnskap og valg. På det møtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (kirkeordningens § 12 om menighetsrådets oppgaver).


Menighetsmøtets oppgaver

I noen saker, der avgjørelsen er lagt til andre kirkelige organer, er det menighetsmøtet som har rett til å uttale seg på vegne av menigheten, ikke menighetsrådet. Det gjelder bl.a. oppføring eller nedlegging av kirke, deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. Menighetsmøtet kan av departementet eller annen kirkelig myndighet også bli bedt om å uttale seg i andre saker. Det kan også uttale seg av eget tiltak.

 

I noen saker har menighetsmøtet avgjørelsesmyndighet. Det gjelder først og fremst saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi. Men menighetsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet.

 


 

Innkalling til menighetsmøte

Søndag 23. april 2023 i Kirkestuen etter høymessen.

1. Godkjenning av innkalling

2. Valg av møteleder

3. Valg av referent

4. Valg av to til å signere protokollen

5. Årsberetning 2022

Eventuelt

 

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer i Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. Bare de som møter frem personlig kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme dersom de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året.
På menighetsmøtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (Kirkeordningens paragraf 12).

 

Oslo, 4 april 2023

 

Trond Arild Lidalen
Leder Frogner menighetsråd

 


Forrige menighetsmøte

var søndag 24. april 2022 i Frogner kirkestue etter gudstjenesten. Eneste sak på møtet (bortsett fra konstituering av møtet) var menighetens årsmelding for 2021.