Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Kandidat-
 liste til
 Frogner
 MR 2011 
 
 
 Presenta-
 sjon av
 kandidater 2011
  
  
Resultater MR-valg 2011
 
Kirkevalget 2009

 

Kirkevalget 11.-12. september 2011 i Frogner sokn, Oslo

Denne siden ble utarbeidet som informasjon før kirkevalget 2011.

RESULTATENE fra menighetsrådsvalget for Frogner finner du på en egen side.

 

KUNNGJØRING

 

Tid | Valgsteder Forhåndsstemming | Stemmerett | Manntall | Valgkort og evt. feiloppføringer | Valgordninger | Valglister og presentasjoner av kandidater

 

Ved kirkevalget 2011 skal det velges menighetsråd i Frogner sokn (8 medlemmer og 5 varamedlemmer) og 7 leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd  (og dermed også til Kirkemøtet). 

Tid for valget

 • Søndag 11. september kl. 14.00-18.00
 • Mandag 12. september kl. 9.00-21.00

Valgsteder

 • Frogner menighets hus (Schafteløkken), Zahlkasserer Schafts plass 1
 • Frogner kirke, Bygdøy allé 36 (kommunevalget for den samme valgkretsen er på Frogner kino)
 • Oslo handelsgymnasium, Parkveien 65
 • Uranienborg skole, Briskebyveien 7
 • Ruseløkka skole, Løkkeveien 15

Stemmestedet for den enkelte vil framgå av valgkortene som er planlagt utsendt i begynnelsen av august, og er stort sett det samme som ved kommunevalget. Viktigste unntak er Frogner kirke/Frogner kino.

 

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme:

 • På Frogner menighetskontor (p.t. i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38), i perioden fra onsdag 10. august til fredag 9. september kl. 10.00-14.00 mandager til fredager. For velgere som vil forhåndsstemme i Frogner, men er manntallsført i et annet sokn, er siste dag for forhåndsstemming 2. september.
 • På Frognerhjemmet: onsdag 31. august kl. 11.00-12.30.

Stemmerett

Stemmeberettigede er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2011, og som er manntallsført i Frogner sokn.

Utlegging av det kirkelige manntallet

Fra onsdag 10. august er det kirkelige manntallet (= fortegnelse over alle medlemmer av Den norske kirke som har stemmerett i Frogner sokn) lagt ut til ettersyn på Frogner menighetskontor. Ettersynet praktiseres slik at den enkelte person kun får kjennskap til opplysninger angående seg selv eller en annen person han eller hun har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at vedkommende selv eller en annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må leveres til menighetskontoret innen 1. september. 

Valgkort - og evt. feil i medlemsregisteret

Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, skal få tilsendt valgkort i begynnelsen av august. Det gjelder døpte medlemmer fra det året de fyller 15 år, dvs. født i 1996 eller senere. Valgkortene vil bli sendt ut på grunnlag av opplysningene i medlemsregisteret ved midten av juni 2011. (Den sentrale valghåndboka oppgir riktignok to tidspunkt for dette, midten av juni på side 45 og 1. juli på side 54.) Valgkortet vil inneholde opplysninger om stemmerett, om tid og sted for valget lokalt, og noe annen informasjon.

Den som er medlem i Den norske kirke og ifølge folkeregisteret bosatt i Frogner menighet, og ikke får valgkort, kan kontakte Frogner menighetskontor, se ovenfor om utlegging av det kirkelige manntallet.

For personer som på feilaktig grunnlag er oppført i Den norske kirkes medlemsregister, vil det på valgkortet bli opplyst hvordan man kan få rettet opp feilen i medlemsregisteret.

Kirkemedlemmer som eventuelt ønsker å melde seg ut, kan ikke bruke valgkortet til det, men må gjøre det med personlig eller skriftlig henvendelse til menighetskontoret i den menighet man er registrert bosatt ifølge folkeregisteret. Menighetskontoret fører innmeldingen inn i kirkeboka og utsteder utmeldingsattest. Skjemaer for inn- og utmelding fins på nettstedet til Den norske kirke sentralt.

Da medlemsregisteret til Den norske kirke ble opprettet, valgte staten av økonomiske grunner å basere det på folkeregisteret, ikke på kirkebøkene, som er det rettslige grunnlaget for en persons status i kirken. Selv om det de siste årene er gjort mye for å luke ut feiloppføringer, kan det dessverre fortsatt være personer som står oppført i medlemsregisteret uten å være medlem, og som dermed feilaktig får tilsendt valgkort.

Informasjon om valgordninger

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten søndag 4. september vil det bli orientert om valgordningene og hva velgerne kan gjøre med stemmesedlene. Det står også trykt en orientering på stemmesedlene.

 Til menighetsrådsvalget i Frogner foreligger det én liste. Valget skjer dermed som flertallsvalg. Dersom man ønsker å endre på stemmeseddelen, er det mulig å gi kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet, tilføye navn på listen (disse kan ikke gis tilleggsstemme) og stryke kandidater ved å sette en strek over navnet. Det er ikke lenger anledning til å endre rekkefølgen på navn.

Også til bispedømmerådsvalget (og dermed til valget på representanter til Kirkemøtet) foreligger det én liste. Men her foregår valget som preferansevalg. Det innebærer at velgeren skal rangere kandidatene ved å sette ett kryss på stemmeseddelen i kolonnen for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” osv. Velgeren skal rangere minst én kandidat. Maksimalt kan alle kandidatene rangeres. Kandidatene er oppført i alfabetisk rekkefølge. Det betyr ikke at man har like mange personstemmer som antall rangeringer. I utgangspunktet stemmer man bare på én kandidat, den som er rangert som nr. 1. Hvis vedkommende får flere stemmer enn nødvendig for å nå det tallet som sikrer valg, overføres stemmen til en av dem som er rangert lavere. Tilsvarende skjer hvis den som er rangert som nr. 1 på stemmeseddelen, får for få stemmer til å bli valgt. Ved bispedømmerådsvalget blir stemmesedler hvor det ikke er satt noen kryss, forkastet. 

Valglister

 • Valglisten til menighetsrådavalget i Frogner
 • Presentasjoner av kandidatene til menighetsrådsvalget
 • Valglisten til valget på leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd (og Kirkemøtet)
 • Presentasjoner av kandidatene til bispedømmerådsvalget.

Til toppen
 

Bakgrunnsstoff

 

På denne siden: Kirkevalget 2011 | Menighetsråd | Bispedømmeråd og kirkemøte | Kirkelig fellesråd

Se også Den norske kirkes sentrale nettsted om kirkevalget.

Kirkevalget 2011

Det er ikke bare kommune- og fylkestingsvalg til høsten, men også kirkevalg. Før kirkevalget i 2009 bestemte de kirkelige og politiske myndigheter at stortingsvalget og kirkevalget da skulle skje samtidig, og at de kirkelige valglokalene helst skulle ligge i umiddelbar nærhet til lokalene for stortingsvalget. For å knytte kirkevalget til kommunevalget i stedet for stortingsvalget, ble den kirkelige valgperioden i 2009 satt til to år, mot normalt fire.

De fleste nyhetene ved valget i 2009 føres videre i 2011:

1. Det skal ikke bare velges menighetsråd. I noen bispedømmer, deriblant Oslo, skal også de leke medlemmene av Bispedømmerådet velges ved direkte valg. Før 2009 ble dette rådet valgt ved indirekte valg. Siden bispedømmerådene til sammen utgjør Kirkemøtet, blir det for Oslos vedkommende også direkte valg til Kirkemøtet. Les mer om valg av leke medlemmer til bispedømmerådet.

2. Den kirkelige valgperioden denne gang er fire år mot to år ved valget i 2009.

3. Den kirkelige stemmerettsalder ble i 2009 senket til 15 år. Men det er fortsatt 18-årsgrense for å bli valgt.

4. Valgkort om kirkevalget blir utsendt i august.

Til kirkevalget 2011 nedsatte menighetsrådet 12. januar en nominasjonskomité bestående av Liv Clemens (leder), Gertraud Enger, Gunnar Heiene og Trond Arild Lidalen. Komitéen har levert et listeforslag, som ble godkjent av menighetsrådet 4. mai (denne godkjenningen gjelder bare formelle forhold som valgbarhet o.l.). Se listen her. Det er ikke kommet inn andre forslag. Det lokale ansvaret for at valget forberedes og gjennomføres etter reglene, har Valgstyret, som består av menighetsrådets medlemmer. Jardar Seim, som er leder i menighetsrådet, er valgt til leder av valgstyret.

Les også om kirkevalget generelt på Den norske kirkes nettsted.


Menighetsrådets oppgaver og sammensetning

Alle menigheter (sokn) i Den norske kirke skal ha et menighetsråd. Det følger av Kirkelovens § 5. Menighetsrådet består av et bestemt antall valgte medlemmer samt soknepresten og er menighetens øverste organ. Det skal treffe avgjørelser og opptre på vegne av menigheten når det ikke ut fra lov eller forskrift er bestemt at myndigheten er lagt til Kirkelig fellesråd (fellesorgan for alle menigheter i kommunen) eller andre organ.

Kirkelovens § 9 angir følgende hovedoppgaver for menighetsrådet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

I tillegg har rådet en rekke mer spesifikke oppgaver.

Antall medlemmer varierer fra menighet til menighet (avgjøres av et menighetsmøte). I Frogner benyttes lovens nest høyeste tall: 8 valgte medlemmer foruten soknepresten.

Frogner menighetsråd har stort sett ett møte pr. måned, sommermånedene unntatt. Arbeidsutvalget møtes gjerne en til to uker før hvert rådsmøte. Se også egen side om Frogner menighetsråd, bl.a. med protokoller (møtebok) fra de siste møtene.


Bispedømmerådet oppgaver og sammensetning

Det bispedømmerådet som velges for Oslo bispedømme (dvs. Oslo, Asker og Bærum kommuner), skal ha følgende sammensetning og ialt 11 medlemmer:

 • Biskopen
 • En prest valgt av prestene i bispedømmet
 • En lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet
 • Sju andre leke som velges ved direkte valg av de stemmeberettigede i bispedømmet. De seks som deretter får flest stemmer, blir varamedlemmer for de leke medlemmene. (Valgmåten for leke medlemmer er ikke lik i alle bispedømmene. Noen har indirekte valg for denne gruppen, eller en kombinasjon av direkte og indirekte valg.)
 • En representant for døvemenighetene

Medlemmene av bispedømmerådet er samtidig delegater fra Oslo bispedømme til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler diverse statlige tilskudd. Departementet har delegert en rekke viktige forvaltningsoppgaver til bispedømmerådene. Bispedømmerådet kan imidlertid ikke instruere menighetsråd, menighetsmøter eller kirkelige fellesråd.


Kirkelig fellesråd

I hver kommune skal det være et kirkelig fellesråd. (I kommuner med bare én menighet, har menighetsrådet fellesrådets oppgaver.) Fellesrådet ivaretar mange administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (menighetene). Kommunens bevilgning til kirkelige formål går til fellesrådet, som fordeler midlene videre. Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, inkludert orglene, drift av menighetskontor, opprettelse av og ansettelser i stillinger (utenom prestestillinger), utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen m.m. Ved kirkevalget skal det likevel ikke velges noen representanter til fellesrådet. Det rådet er nemlig indirekte valgt, med én representant valgt fra hvert menighetsråd (to representanter i mindre kommuner), foruten én representant valgt av kommunen og én geistlig representant oppnevnt av biskopen. Den administrative leder av Kirkelig fellesråd i Oslo har tittelen kirkeverge.


Til toppen