Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Musikk   Pekere
 


Menighetsrådet

Se egen side om kirkevalget 2019. Se også egen side om menighetsmøtet.

 
 

Rådets sammensetning

Frogner menighetsråd består av soknepresten og 8 valgte medlemmer. I menigheter der flere prester har tittelen "sokneprest", slik som i Frogner (fordi Frogner og Bygdøy har felles prestetjeneste), er det likevel bare én av prestene som sitter i rådet. Det nåværende menighetsrådet ble valgt 13.-14. september 2015. Se presentasjon av dem som stilte til valg. Funksjonstiden er fra 1. november 2015 til 31. oktober 2019. Leder og nestleder (og øvrige medlemmer til arbeidsutvalget) velges for ett år om gangen, representant til Kirkelig fellesråd i Oslo for fire år. (Disse valgperiodene er bestemt av Kirkeloven og Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet.) Rådets sammensetning er slik (de valgte medlemmene i alfabetisk rekkefølge etter leder og nestleder):


Perioden 1/11-2015 - 31/10-2019:

Trond Arild Lidalen, leder

Sissel Nilsen, nestleder

Kaare Framstad

Erik J. Grøttum

Adolph D. Horn

Harald B. Kringlebotn

Gro Lauvland

Grethe M. Robertsen

Sokneprest Margunn Sandal

 

Varamedlemmer

1. Lars Gathe

2. Morten Hennie

3. Erik Kyvik Hauge

4. Siri Andresen

5. Inger-Lise Rist

 

Geistlig varamedlem for sokneprest Margunn Sandal: Sokneprest Rut Ugland.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)

Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder
Sokneprest Margunn Sandal

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kaare Framstad

Vararepresentant: Grethe M. Robertsen
 

Perioden 1/11-2019 - 31/10-2023:

Trond Arild Lidalen, leder

Sissel Nilsen, nestleder

Mette Burkeland

Kaare Framstad

Lars Gathe

Eirik Pettersen

Grethe M. Robertsen

Marit Østbye

Sokneprest Margunn Sandal

 

Varamedlemmer

1. Mia Tønnessen

2. Einar M.P. Hammershaug

3. Ada W. Spæren

4. Siri Andresen

5. Nina Elisabeth Saugstad

 

Geistlig varamedlem for sokneprest Margunn Sandal: Sokneprest Rut Ugland.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)

Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder

Kaare Framstad, medlem av Kirkelig fellesråd
Sokneprest Margunn Sandal

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kaare Framstad

Vararepresentant:
 

 

 

Møteplan for 2019:
Mandag 14. januar kl. 18.00

Mandag 18. februar kl. 18.00 AVLYST

Mandag 11. mars kl. 18.00

Mandag 8. april kl. 18.00

Mandag 6. mai kl. 18.00

Tirsdag 21. mai kl. 19.00 EKSTRAORDINÆRT

Mandag 3. juni kl. 18.00

Mandag 2. september kl. 18.00

Mandag 14. oktober kl. 18.00 (det avtroppende rådet)

Mandag 14. oktober kl. 19.00 (konstituerende møte i det nyvalgte rådet)

Mandag 4. november kl. 18.00

Mandag 2. desember kl. 18.00

 

Møtene i menighetsrådet holdes vanligvis kl. 18.00 i Kirkestuen, på menighetskontoret eller i Frogner menighets hus, Schafteløkken.

 

Om det nyvalgte menighetsrådet for 2019-2023, se egen side.

 

Møtene holdes ifølge Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet som åpne møter, hvis ikke rådet selv bestemmer noe annet. Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal uansett behandles for lukkede dører.


 

Til toppen

 

Møtebok for Frogner menighetsråd

Møtebøkene (protokollene, referatene) fra Frogner menighetsråd er lagt ut fra og med januarmøtet 2011. Innkallinger er lagt ut fra september 2015. Saksdokumenter er ufullstendig lagt ut fra februar 2016 (de som er offentlige, og som er oversendt fra menighetskontoret). Vanligvis legges hver ny møtebok ut med ca. en måneds forsinkelse. Begrunnelsen for denne forsinkelsen er at møteboka først skal godkjennes på rådets etterfølgende møte. På sitt møte 10. januar 2017 gjorde menighetsrådet følgende vedtak om dette (sak 6/17):

Frogner MR ønsker ikke å legge ut foreløpige referater på menighetens hjemmeside. ... Godkjente referater sendes til hjemmesiden umiddelbart etter at referatet er godkjent.

Hvis det tar lenger tid før møteboka er å finne på hjemmesiden, skyldes det at den ennå ikke er ekspedert fra menighetskontoret. I slike tilfelle kan den som ønsker å se hva som er behandlet i den siste tiden, ta direkte kontakt med menighetskontoret. Ifølge kirkeloven gjelder offentligloven også for kirkelige organer, slik at f.eks. møtebøkene skal være offentlig tilgjengelige (med unntak for saker som det er lovhjemmel for å behandle for lukkede dører).  

Hvis du ikke kan lese pdf-filer på din datamaskin, kan du laste ned gratis Adobe Reader her.
 

Velg møtedato for

- innkalling:   

- referat:      

- saksdokumenter:


Forrige møte

i Frogner menighetsråd var mandag 14. oktober kl. 18.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38. Se innkalling og saksdokumenter. Funksjonstiden for dette rådet går til 31. oktober. Det nyvalgte rådet holdt sitt konstituerende møte 14. oktober kl. 19.00. Se innkalling og saksdokumenter. Neste møte i menighetsrådet (det nyvalgte) er mandag 4. november kl. 18.00.


Menighetsrådets årsmelding

I kirkeloven er det en bestemmelse om at menighetsrådet hvert år skal gi menighetsmøtet en orientering om "det kristelige arbeidet i soknet" (§ 9). I Frogner menighet består denne orienteringen både av en beretning om rådets eget arbeid og meldinger fra ulike komiteer, utvalg og frittstående foreninger, og kalles til sammen "menighetens årsmelding". Den legges fram for et menighetsmøte, som vanligvis avholdes i april. Les menighetsrådets orientering om arbeidet i 2018.


Rådets oppgaver og hvordan det velges

Alle menigheter (sokn) i Den norske kirke skal ha et menighetsråd. Det følger av Kirkelovens § 5. Menighetsrådet er menighetens øverste organ. Det skal treffe avgjørelser og opptre på vegne av menigheten når det ikke ut fra lov eller forskrift er bestemt at myndigheten er lagt til Kirkelig fellesråd (fellesorgan for alle menigheter i kommunen) eller andre organ. Stemmerett ved valg av menighetsråd har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i valgåret vil ha fylt 15 år.

Kirkelovens § 9 angir følgende hovedoppgaver for menighetsrådet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

I tillegg har rådet en rekke mer spesifikke oppgaver.

For at menighetsrådets arbeid ikke skal skje i et tomrom, pålegger kirkeloven rådet at det hvert år skal legge fram for menighetsmøtet "en orientering om det kristelige arbeid i soknet". Likeså er det lovbestemt at rådet minst en gang i året skal innby "de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger." Begge disse bestemmelsene står i kirkelovens § 9.

Menighetsrådets møter holdes for åpne dører med mindre menighetsrådet generelt har bestemt noe annet, eller at det gjøres egne vedtak om lukking av dørene i bestemte saker. I saker der det foreligger lovbestemt taushetsplikt, skal det også være lukkede dører. Både forvaltningsloven og offentligloven gjelder for lovbestemte kirkelige organer. Saksdokumentene skal derfor være tilgjengelige for allmennheten. Det gjelder også når saken skal behandles for lukkede dører, så langt de aktuelle saksdokumenter ikke er unntatt offentlighet etter offentligloven. Er møtene åpne, vil det også være anledning til å referere fra møtene. (Opplysninger hentet fra "Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd", utgitt av Kirkerådet og KA.)

Antall medlemmer varierer fra menighet til menighet (avgjøres av et menighetsmøte). I Frogner benyttes lovens nest høyeste tall: 8 valgte medlemmer foruten soknepresten.

Frogner menighetsråd har stort sett ett møte pr. måned, sommermånedene unntatt. Arbeidsutvalget møtes gjerne en til to uker før hvert rådsmøte.


Strategiplan

Frogner menighetsråd hadde strategisamling fra fredag 4. til lørdag 5. mars 2016 på Losby Gods. Hensikten var å utarbeide konkrete tiltak for det strategidokumentet som ble utarbeidet av det forrige menighetsrådet. Saken er senere viderebehandlet i menighetsrådet, og det endelige vedtaket ble truffet i rådets møte 11. oktober 2016. Se planen slik den var da.


Valg av menighetsråd

for perioden 2015-2019 ble avholdt 13.-14. september 2015. Se resultatene her og les mer om kirkevalget 2015 her.