Åpningssiden med hovedmeny    Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Musikk   Pekere
 


Menighetsrådet

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

Se egen side om kirkevalget 2019. Se også egen side om menighetsmøtet.

 
 

Rådets sammensetning

Frogner menighetsråd består av soknepresten og 8 valgte medlemmer. I menigheter der flere prester har tittelen "sokneprest", slik som i Frogner (fordi Frogner og Bygdøy har felles prestetjeneste), er det likevel bare én av prestene som sitter i rådet. Det nåværende menighetsrådet ble valgt 8.-9. september 2019. Se presentasjon av dem som stilte til valg. Funksjonstiden er fra 1. november 2019 til 31. oktober 2023. Leder og nestleder (og øvrige medlemmer til arbeidsutvalget) velges for ett år om gangen, representant til Kirkelig fellesråd i Oslo for fire år. Disse valgperiodene er bestemt av Kirkeordning for Den norske kirke (som 1. januar 2021 erstattet den tidligere Lov om Den norske kirke [Kirkeloven]), og Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet. Rådets sammensetning er slik (de valgte medlemmene i alfabetisk rekkefølge etter leder og nestleder):


Medlemmer

Trond Arild Lidalen, leder

Sissel Nilsen, nestleder

Mette Burkeland

Kaare Framstad

Lars Gathe

Eirik Pettersen

Grethe M. Robertsen

Marit Østbye

Sokneprest Margunn Sandal

 

Varamedlemmer

1. Mia Tønnessen

2. Einar M.P. Hammershaug

3. Ada W. Spæren

4. Siri Andresen

5. Nina Elisabeth Saugstad

 

Geistlig varamedlem for sokneprest Margunn Sandal: Sokneprest Arne Slørdahl.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)

Trond Arild Lidalen, leder
Sissel Nilsen, nestleder

Kaare Framstad, medlem av Kirkelig fellesråd
Sokneprest Margunn Sandal

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Kaare Framstad

Vararepresentant: Grethe M. Robertsen
 

Møteplan våren 2023:

Mandag 9. januar

Mandag 6. februar

Mandag 6. mars

Mandag 20. mars (ekstraordinært)

Mandag 17. april

Mandag 15. mai

Mandag 5. juni

  

Menighetsrådet avholdt et strategiseminar på Gran 14.-15. februar 2020.

  

Møtene i menighetsrådet holdes vanligvis kl. 18.00 i Kirkestuen, på menighetskontoret eller i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Når smittevernregler gjør det nødvendig på grunn av koronasituasjonen, holdes møtene digitalt på Zoom.

 

Nærmere om menighetsrådet for perioden 2019-2023, se egen side.

 

Møtene holdes ifølge Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet som åpne møter, hvis ikke rådet selv bestemmer noe annet. Personalsaker og saker hvor lovbestemt taushetsplikt tilsier det, skal uansett behandles for lukkede dører.


 

Til toppen

 

Møtebok for Frogner menighetsråd

Møtebøkene (protokollene, referatene) fra Frogner menighetsråd er lagt ut fra og med januarmøtet 2011. Innkallinger er lagt ut fra september 2015. Saksdokumenter er ufullstendig lagt ut fra februar 2016 (de som er offentlige, og som er oversendt fra menighetskontoret). Vanligvis legges hver ny møtebok ut med ca. en måneds forsinkelse. Begrunnelsen for denne forsinkelsen er at møteboka først skal godkjennes på rådets etterfølgende møte. På sitt møte 10. januar 2017 gjorde menighetsrådet følgende vedtak om dette (sak 6/17):

Frogner MR ønsker ikke å legge ut foreløpige referater på menighetens hjemmeside. ... Godkjente referater sendes til hjemmesiden umiddelbart etter at referatet er godkjent.

Hvis det tar lenger tid før møteboka er å finne på hjemmesiden, skyldes det at den ennå ikke er ekspedert fra menighetskontoret. I slike tilfelle kan den som ønsker å se hva som er behandlet den siste tiden, ta direkte kontakt med menighetskontoret. Ifølge kirkeordningen (tidligere kirkeloven) gjelder offentligloven også for kirkelige organer, slik at f.eks. møtebøkene skal være offentlig tilgjengelige (med unntak for saker som det er lovhjemmel for å behandle for lukkede dører).  

 

Velg møtedato for

- innkalling:   

- referat:      

- saksdokumenter:


Forrige møte

i Frogner menighetsråd var mandag 5. juni kl. 18.00 på menighetskontoret (Frogner kirke). Se innkalling til møtet med forslag til dagsorden, og sakspapirer til noen av sakene. Etter at innkallingen var sendt ut, ble det mandag ettermiddag 5. juni sendt ut en ny sak, MR 34/23: Fullmakt til menighetskonsulent. (En formell sak etter at en ny menighetskonsulent har tiltrådt, og i tråd med tidligere praksis.)


Menighetsrådets årsmelding

I kirkeordningen er det en bestemmelse om at menighetsrådet hvert år skal gi menighetsmøtet en orientering om "det kristelige arbeidet i soknet" (§ 12). I Frogner menighet består denne orienteringen både av en beretning om rådets eget arbeid og meldinger fra ulike komiteer, utvalg og frittstående foreninger, og kalles til sammen "menighetens årsmelding". Den legges fram for et menighetsmøte, som vanligvis avholdes i april (i 2022: 24. april).


Rådets oppgaver og hvordan det velges

Alle menigheter (sokn) i Den norske kirke skal ha et menighetsråd. Det følger av Kirkeordningens § 8. Menighetsrådet er menighetens øverste organ. Det skal treffe avgjørelser og opptre på vegne av menigheten når det ikke ut fra lov eller forskrift er bestemt at myndigheten er lagt til Kirkelig fellesråd (fellesorgan for alle menigheter i kommunen) eller andre organ. Stemmerett ved valg av menighetsråd har alle medlemmer av Den norske kirke som bor i soknet og som senest i valgåret vil ha fylt 15 år.

Kirkeordningens § 12 angir følgende hovedoppgaver for menighetsrådet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

I tillegg har rådet en rekke mer spesifikke oppgaver.

Antall medlemmer varierer fra menighet til menighet (avgjøres av et menighetsmøte). I Frogner benyttes lovens nest høyeste tall: 8 valgte medlemmer foruten soknepresten.

Frogner menighetsråd har stort sett ett møte pr. måned, sommermånedene unntatt. Arbeidsutvalget møtes gjerne en til to uker før hvert rådsmøte.

For at menighetsrådets arbeid ikke skal skje i et tomrom, pålegger kirkeloven rådet at det hvert år skal legge fram for menighetsmøtet "en orientering om det kristelige arbeid i soknet". Likeså er det lovbestemt at rådet minst en gang i året skal innby "de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger." Begge disse bestemmelsene står i kirkeordningens § 12.

Menighetsrådets møter holdes for åpne dører med mindre menighetsrådet generelt har bestemt noe annet, eller at det gjøres egne vedtak om lukking av dørene i bestemte saker. I saker der det foreligger lovbestemt taushetsplikt, skal det også være lukkede dører. Både forvaltningsloven og offentligloven gjelder for lovbestemte kirkelige organer. Saksdokumentene skal derfor være tilgjengelige for allmennheten. Det gjelder også når saken skal behandles for lukkede dører, så langt de aktuelle saksdokumenter ikke er unntatt offentlighet etter offentligloven. Er møtene åpne, vil det også være anledning til å referere fra møtene. (Opplysninger hentet fra "Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd", utgitt av Kirkerådet og KA.)


Strategiplan

Frogner menighetsråd hadde strategisamling fra fredag 14. til lørdag 15. februar 2020 på Gran.  Forslag til strategisk plan for 2020-2023 ble behandlet på menighetsrådets møte 2. mars 2020. På møtet 11. januar 2021 ble planen gjennomgått på nytt. En revidert versjon ble vedtatt på møtet 1. februar 2021. Se planen.