Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Hvordan foregår en gudstjeneste i Frogner kirke?

Gudstjenestene er selve nerven i Frogner menighet. Hovedgudstjenesten er søndagens høymesse kl. 11. Det feires nattverd i nesten alle høymesser. Noen søndager er det familiegudstjeneste med en enklere liturgi. Etter høymessen inviteres det som regel til kirkekaffe i Frogner kirkestue (ved siden av kirken). Noen søndager er det dåp i gudstjenesten. Er det mange som skal døpes, holdes det av og til egne dåpsgudstjenester, vanligvis søndag kl. 13. Dessuten er det hverdagsgudstjenester med nattverd i kapellet torsdager kl. 12 og enkelte kveldsgudstjenester. Prestene forretter dessuten gudstjenester på Frognerhjemmet og i Mariahuset hver måned.

For liste over kommende gudstjenester, se kalendersiden. Se også hvilke salmer som synges.


 
     

HØYMESSE I FROGNER KIRKE

Den norske kirke har de siste årene gjennomført en gudstjenestereform. Hovedtrekkene i gudstjenesten er de samme i hele Norge. Men det er åpnet for større lokale variasjoner enn før. I Frogner kirke er forandringene moderate. Dermed blir det lettere å kjenne seg igjen i gudstjenesten også om man er vant til å gå i andre kirker. Enkelte gudstjenester kan ha mindre avvik fra den normale gudstjenesteordningen. Lokal grunnordning for høymesse (og andre hovedgudstjenester) ble godkjent for tre år av Oslo biskop i brev av 12.11.2013 og ble tatt i bruk fra 1. søndag i advent 2013 (1. desember). Med "hovedgudstjeneste" menes menighetens hovedsamling på søn- og helligdager. Innholdet i andre hovedgudstjenester enn høymesse vil bli lagt ut på hjemmesiden senere.

 

L = liturg (presten), M = menighet, ML = medliturg (bl.a. som tekstleser), A = alle (liturg og menighet)

Klokkeringing / Forberedelse

Etter den siste ringingen kl. 10.55-11.00 følger en "Forberedelse", som er en kort informasjon om dagens gudstjeneste. Den avsluttes med "La oss være stille for Gud" og en kort stillhet, fulgt av tre klokkeslag.

Preludium

Kan være forspill til inngangssalmen, et frittstående orgelstykke eller korsang. Når det er prosesjon, reiser menigheten seg når prosesjonen kommer inn.

Inngangssalme

Alle står under den første salmen.

Salmene er hentet fra "Norsk salmebok 2013". Den ble tatt i bruk i Frogner Maria budskapsdag 2014.

Inngangsord

L (ved alteret, vendt mot menigheten)

Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Etter inngangsordene kan liturgen kort si noe om dagens karakter og om gudstjenesten.

Samlingsbønn

Enten:

ML La oss be.

Eller:

ML La oss takke og be.

Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting.

Hellige Gud, du som har gitt oss livet i gave: Takk for at du tar imot oss i dåpen og styrker oss i nattverdens måltid. Led oss ved ditt ord og gjør oss åpne for det du vil gi oss.

Samlingsbønnen avsluttes med:

ML Gud, vi ber.   Eller: Vi ber i Jesu navn.

A Amen.

Syndsbekjennelse

L La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.
(Liturgen kneler, vendt mot alteret.)

A Gud, vær meg nådig!

Tilgi meg min synd for Jesu Kristi skyld.

Skap i meg et rent hjerte,

og gi meg kraft til nytt liv ved din hellige Ånd.

Bønnerop – Kyrie

(Liturgen står, vendt mot alteret, mens menigheten synger.)

M  Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.

Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.

Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Lovsang – Gloria

(Synges. Utelates i fastetiden.)

L Ære være Gud i det høyeste!

M Og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

Dåp – Dåpssalme – Trosbekjennelse (Credo)

Hvis det er ikke er dåp i gudstjenesten, kommer trosbekjennelsen etter prekenen. I forbindelse med dåpen synges en dåpssalme til innledning, til avslutning eller annet steds. Leddene ellers er:

  

Mottakelse til dåp

L  I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

Med takk og glede tar menigheten imot deg/dere som i dag er kommet til Guds hus for å bli døpt.

Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap med seg. Etter sitt ord og løfte tar Gud imot oss i dåpen og frelser oss fra synd og død. Vi forenes med Jesus Kristus til et nytt liv, og innlemmes i den kristne kirke.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå forapt, men ha evig liv. (Joh. 3, 16.) Her kan presten eventuelt si noe kortfattet om den aktuelle dåpshandlingen.

  

L  La oss høre hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for oss.

ML/L De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark. 10, 13-16.)

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan denne teksten eventuelt erstattes med Tit. 3, 4-7 eller Joh. 3, 1-5.

 

Takkebønn

L La oss takke og be.

Enten:

ML/L Evige Gud, du har skapt oss i ditt bilde, og i dåpen kaller du oss ved navn.

Vi takker deg for NN / dette barnet / disse barna / dem, som skal døpes i dag. Hold din vernende hånd over henne/ham/dem. Gi kjærlighet og visdom til alle som har del i ansvaret og omsorgen for henne/ham/dem

Gud, hør vår bønn.

M Amen.

Eller:

ML/L Barmhjertige Gud,

vi takker deg for livets store under og for NN / dette barnet / disse barna / dem, som skal døpes i dag.

Takk for at du i dåpen gir oss et hjem i din kirke på jorden. Bevar henne/ham/dem i din omsorg, og gi henne/ham/dem fremtid og håp. Gud, hør vår bønn.

M Amen.

  

Jesu ord om dåpen og troen

L La oss høre vår Herre Jesu Kristi ord om dåpen og troen.

ML Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt. 28, 18-20.)

  

Forsakelsen og troen

L La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen, som vi døper våre barn til: (alle reiser seg)

(En litt annen innledning brukes ved dåp av større barn, unge eller voksne.)

A  Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

    Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

    Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv. Amen. (Alle setter seg.)

  

Bønn ved døpefonten (vannet helles i døpefonten)

Enten:

L   Herre Jesus Kristus, takk for dåpens vann, som ved ditt ord er en nådens kilde. I dåpen frir du oss fra syndens og dødens lov, og forener oss med deg i den seier du vant ved din død og oppstandelse. Gi henne/ham/dem som døpes, nytt liv ved din hellige Ånd.

Eller:

L Evige Gud, takk for at du tar imot oss i den hellige dåp. I dåpens vann renser du oss ved ditt ord fra all synd, og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus. I troen på ditt ord og løfte ber vi: La den nye fødsel skje ved din skapende Ånd.

Eller:

L Evige Gud, vi takker deg for frelsen i den hellige dåp, der du frir oss fra mørkets makt og gjør oss til lysets barn. Send din Ånd, så hun/han/de som døpes, reises opp fra dåpens vann til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.

 

Ved dåp av barn:

L Hva heter barnet?

Den som bærer barnet, sier barnets fornavn.

L Vil dere at NN skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras i den kristne forsakelse og tro?

Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere, svarer:

Ja.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

L Hva heter du?

Den som skal døpes, svarer selv ved å si fornavnet sitt.

L Vil du bli døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og leve i den kristne forsakelse og tro?

Den som skal døpes, svarer:

Ja.

L  Gud bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid.Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.

  

NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd,

gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.

  

Dåpsbarnet / den som er døpt, kan her presenteres med ordene:

Dette er NN, som er døpt inn i Kristi kirke og vår menighet.

Eller:

Dette er NN, vår søster/bror i Kristus.

  

Utdeling av dåpslys

Etter at dåpslysene er tent, sier liturgen:

L Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8, 12)

L Kjære menighet. Gjennom dåpen setter Gud oss inn i sin verdensvide kirke og gir oss del i Jesu kall og oppdrag. La oss stå sammen i vitnesbyrd og tjeneste, inntil dagen kommer da alt det skapte skal bli forløst ved vår frelser, Jesus Kristus.

  

Ord om hellig ansvar

Ved dåp av barn:

(Andre formuleringer brukes ved dåp av større barn, unge eller voksne.)

L Vil foreldre og faddere reise seg.

Dere er vitner om at NN / disse barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken har dere fått del i et hellig ansvar å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, lære henne/ham/dem selv å be og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.

Foreldre/foresatte og faddere setter seg.

  

Hvis det ikke er nattverd i gudstjenesten, følger her Fadervår (se nedenfor under Nattverd).

Dagens bønn

Liturgen fremsier eller messer, vendt mot menigheten:

L La oss alle be.

Liturgen fremsier eller messer dagens kollektbønn, vendt mot alteret. Bønnen er forskjellig fra søndag til søndag.

M Amen.

Første tekstlesning

L La oss høre Herrens ord.

ML leser en av dagens tekster fra Det gamle testamente. Menigheten sitter under lesningen.

Salme eller bibelsk salme

(eventuelt korsang, eventuelt bare en kort stillhet)

Andre tekstlesning

ML leser en av dagens tekster fra Det nye testamente. Menigheten sitter under lesningen.

Salme før prekenen

Kan erstattes av hallelujaomkved.

Preken

Menigheten reiser seg under eventuelt hallelujaomkved og når evangelieteksten (prekenteksten) leses. Juledag, påskedag og pinsedag synges et høytidsvers (salmevers) i prekenens innledningsdel.

 

Hvis det ikke er dåp, følger trosbekjennelsen (se ovenfor under Dåp) etter prekenen. Vanligvis fremsies trosbekjennelsen, men den kan også synges.

Salme etter prekenen

Kan falle bort dersom trosbekjennelsen synges.

Kunngjøringer

Forbønn

L La oss be for kirken og verden.
Liturgen/medliturgen leder forbønnen, som fins i flere alternativer. Etter hver bønn:
M synger et forbønnssvar, vanligvis:

Hør vår bønn. Hør vår bønn.

La ditt rike komme, la din vilje skje, Gud!

Hør vår bønn.

  

Andre forbønnssvar kan også brukes.

Forbønnsalternativer:

 • I fastetiden brukes Litaniet (Kyrie eleison) som forbønn (Norsk salmebok nr. 980).
 • Ved noen gudstjenester brukes Fredslitaniet (Norsk salmebok nr. 982). Liturgen leder forbønnen. Etter hver bønn:
  M
  Herre, miskunne deg.
 • Ved noen gudstjenester benyttes Forbønn etter Taizé. Liturgen leder forbønnen. Etter hver bønn:
  M
  Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn.
  Når vi ber, gi oss svar.
  Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn.
  Kom og vær du oss nær.

Forbønnsdelen avsluttes med at

vi minnes de døde og ber for de sørgende:

ML/L Vi reiser oss. (Menigheten reiser seg.)

La oss minnes dem i vår menighet det er holdt gravferd for siden sist vi var samlet.

Navnene på de avdøde leses opp. Kort stillhet.

  

ML/L Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.

– Barmhjertige Gud, trøst de sørgende og vær dem nær i tiden som kommer.

M synger forbønnssvaret.

Salme før nattverden
Menighetens takkoffer

samles inn under salmen. Avsluttes med at liturgen ber en kort bønn.

Nattverd.
Lovprisning – Prefasjon

L Herren være med dere. (Menigheten reiser seg.)

M Og med deg være Herren.

L Løft deres hjerter.

M Vi løfter våre hjerter til Herren.

L La oss takke Herren vår Gud.

M Det er verdig og rett.

L I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre, han som du sendte til frelse for verden, for at vi ved hans død skulle få syndenes forlatelse og ved hans oppstandelse vinne det evige liv. Ved ham lovsynger englene din herlighet, og din menighet i himmelen og på jorden priser ditt navn med samstemmig jubel. Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:

(Teksten i prefasjonen varierer litt med periodene i kirkeåret.)

Hellig, hellig – Sanctus

M Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot,

all jorden er full av hans herlighet.

Hosianna i det høyeste.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det høyeste.

Nattverdbønn

L  ber nattverdbønnen (valg av nattverdbønn bestemmes av liturgen)

Innstiftelsesordene – Verba

L Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød (liturgen tar disken) takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er min kropp som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.

Likeså tok han kalken etter måltidet (liturgen tar kalken), takket, gav dem og sa: Drikk alle av den. Denne kalk er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

Herrens bønn

(synges eller leses)

A Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme inn i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet. Amen.

Fredshilsen – Pax

L Guds fred være med dere.

M Guds fred være med deg.

L/ML La oss hilse hverandre med et tegn på fred.

Menigheten hilser hverandre med et håndtrykk og kan si "Guds fred" eller lignende ord – eller uten å si noe.

Du Guds Lam – Agnus Dei

M (synger) Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

gi oss din fred.

Nattverdmåltidet

L Kom, for alt er gjort ferdig.

De første nattverdgjestene går fram og kneler på alterringen. Menigheten for øvrig setter seg. Hver enkelt nattverdgjest går tilbake til sin plass når han/hun har mottatt brød og vin, og en annen tar plassen på knefallet ("kontinuerlig kommunion"). Begre (enkeltkalker) til vinen står på alterringen. De settes etter bruk på de små bordene med brett ved trappen. Nattverdoblatene ("brødet") er glutenfrie, vinen er alkoholfri. Brødet legges i nattverdgjestens åpne hånd. Nattverdgjesten holder selv sin kalk. Noen ganger kan utdelingen skje andre steder i kirkerommet enn ved alterringen. Da brukes også vanligvis enkeltbeger til vinen. Men også intinksjon kan benyttes. Da får man "brødet" og dypper det selv i vinen.

  

Utdelingsordene lyder:
Dette er Jesu legeme.

Dette er Jesu blod.

  

Etter utdelingen sier liturgen vendt mot menigheten:

L Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere.

Takkekollekt for nattverden

L (vendt mot menigheten) La oss takke og be.

L (vendt mot alteret) Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld.

(Hvis takkekollekten messes:)

M Amen.

Slutningssalme

(menigheten reiser seg). Slutningssalmen kan i noen gudstjenester komme på postludiets plass.

Lovprisning – Benedicamus

(Menigheten blir stående.)

L La oss prise Herren.
M Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

Velsignelsen

L Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
(Den enkelte kan her gjøre korsets tegn.)

M Amen. Amen. Amen.

Stille bønn
3x3 bønneslag med kirkeklokkene

Postludium

Vanligvis orgelspill. Eventuelt korsang eller slutningssalme. Menigheten blir normalt sittende under postludiet. Noen ganger er det utgangsprosesjon. Da reiser menigheten seg. Det samme gjelder ved eventuell slutningssalme.

Utsendelse

L Gå i fred. Tjen Herren med glede.

Hvis det er utgangsprosesjon, sies disse ordene før prosesjonen begynner å gå.

Etter gudstjenesten

er det som regel kirkekaffe i Kirkestuen (inngang fra Bygdøy allé), hvor alle er velkommen

Til toppen