Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Hvordan foregår en gudstjeneste i Frogner kirke?

Gudstjenestene er selve nerven i Frogner menighet. Hovedgudstjenesten er søndagens høymesse kl. 11, der nattverd inngår. Noen søndager er det familiegudstjeneste med en enklere liturgi. Etter søndagens gudstjeneste inviteres det som regel til kirkekaffe i Frogner kirkestue (ved siden av kirken) eller bak i kirken, ved spesielle anledninger også i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Noen søndager er det dåp i gudstjenesten. (Dåpsliturgien var ny i 2017.) Er det mange som skal døpes, holdes det av og til egne dåpsgudstjenester, vanligvis søndag kl. 13. Dessuten er det hverdagsgudstjenester med nattverd i kapellet torsdager kl. 12. Én torsdag i måneden holdes denne gudstjenesten om ettermiddagen i kirken. Prestene forretter dessuten gudstjenester i Mariahuset hver måned. Frogner kirkes kapell leies ut til bønnefellesskapet Ordo Crucis (Korsets orden), som hver fredag morgen kl. 8.30 feirer en enkel gudstjeneste der med adgang for alle.

For liste over kommende gudstjenester, se kalendersiden. Se også hvilke salmer som synges.


 
     

HØYMESSE I FROGNER KIRKE

Den norske kirke har de siste årene gjennomført en gudstjenestereform. Hovedtrekkene i gudstjenesten er de samme i hele Norge. Men det er åpnet for større lokale variasjoner enn før. I Frogner kirke har forandringene vært moderate. Dermed blir det lettere å kjenne seg igjen i gudstjenesten også om man er vant til å gå i andre kirker. Enkelte gudstjenester kan ha mindre avvik fra den normale gudstjenesteordningen. Lokal grunnordning for høymesse (og andre hovedgudstjenester) ble godkjent for tre år av Oslo biskop i brev av 12.11.2013 (senere forlenget) og ble tatt i bruk fra 1. søndag i advent 2013 (1. desember). En justert utgave av ordningen ble godkjent av biskopen i brev av 30.11.2021 og tas i bruk 24. april 2022. Med "hovedgudstjeneste" menes menighetens hovedsamling på søn- og helligdager.

 

Gjeldende liturgi for høymessen fra 24. april 2022:

L = liturg (presten), M = menighet, ML = medliturg (bl.a. som tekstleser), A = alle (liturg og menighet)

Klokkeringing / Forberedelse

Etter den siste ringingen kl. 10.55-11.00 kan det følge en "Forberedelse" ved ML/L. Det er en kort informasjon om dagens gudstjeneste. Alternativt (eller som avslutning på forberedelsen): "La oss være stille for Gud" og en kort stillhet, fulgt av tre klokkeslag.

Preludium

Vokal- eller instrumentalmusikk som svarer til dagens karakter, normalt som forspill til inngangssalmen. Når det er prosesjon, reiser menigheten seg når prosesjonen kommer inn.

Inngangssalme

Alle står under den første salmen.

Salmene er hentet fra "Norsk salmebok 2013". Den ble tatt i bruk i Frogner Maria budskapsdag 2014.

Inngangsord

L (ved alteret, vendt mot menigheten)

Kjære menighet. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.

Etter inngangsordene kan liturgen kort si noe om dagens karakter og om gudstjenesten.

Samlingsbønn

Enten:

ML La oss be.

Eller:

ML La oss be.

Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. Send oss din Ånd og gjør oss åpne for det du vil gi oss. La ditt ord slå rot i våre hjerter, så Kristus lever i oss, og vi blir ett i deg og tjener deg i alle ting.

Hellige Gud, vi er samlet for ditt ansikt for å møte din kjærlighet og sannhet. (Videre med ledd som varierer med kirkeåret.)   

Samlingsbønnen avsluttes med:

ML Gud, vi ber.

A Amen.

Syndsbekjennelse

L La oss bøye oss for Gud og be om tilgivelse.
(Kort stillhet. Liturgen kneler, vendt mot alteret.)

A Gud, du kjenner og elsker oss alle. Du vil at vi skal ta vare på hverandre og på jorden. Vi vet at vi svikter og gjør deg imot. Tilgi oss og hjelp oss, for Jesu skyld.

(I enkelte gudstjenester kan det brukes andre syndsbekjennelser.)

Bønnerop – Kyrie

(Liturgen står, vendt mot alteret, mens menigheten synger.)

M  Kyrie eleison, Gud Fader, miskunne deg.

Kriste eleison, Herre Krist, miskunne deg.

Kyrie eleison, Hellig Ånd, miskunne deg.

Lovsang – Gloria

(Synges. Kan utelates i fastetiden.)

L Ære være Gud i det høyeste

M og fred på jorden blant mennesker som Gud har glede i..

Vi lover deg, vi priser deg, vi tilber deg, vi opphøyer deg. Amen.

(Gloria kan også synges i en utvidet form.)

Dåp – med Dåpssalme og Trosbekjennelse (Credo)

Hvis det er ikke er dåp i gudstjenesten, kommer trosbekjennelsen etter prekenen.

  

1 Mottakelse til dåp

L  I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Alternativt: I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn: Vår skaper, frigjører og livgiver.

Med takk og glede bringer vi i dag dette barnet / disse barna til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

Med takk og glede bringer vi i dag NN / dere til Gud i den hellige dåp. I dåpen tar Gud imot oss og forener oss med den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus.

 

(Kan leses her:) For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå forapt, men ha evig liv. (Joh. 3, 16.)

  

L  Hør hvor vennlig Jesus tar imot barna og åpner Guds rike for dem:

ML/L De bar små barn til Jesus for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem. (Mark. 10, 13-16.)

Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan denne teksten erstattes med Tit. 3, 4-7, Joh. 3, 1-5 eller Rom. 6, 3-8.

 

L La oss takke og be:

L/ML Evige Gud, du som gir liv til alt som lever og har skapt oss i ditt bilde:
Vi takker deg for NN/NN. Hun/han/De er dyrebar(e) i dine øyne. Omslutt henne/ham/dem med din kjærlighet og gi henne/ham/dem et hjem i din kirke. Amen.

 

Her, eller før den avsluttende lovprisningen (1. Pet. 1, 3), kan presten si noe kortfattet om den aktuelle dåpshandlingen.

 

2 Dåpssalme

En dåpssalme synges enten her, før 1 Mottakelse til dåp, før 4 Fadderansvaret eller som avslutning på dåpshandlingen. Dåpssalmen kan deles opp og synges på flere av disse stedene i dåpsliturgien. Det kan også fremføres korsang, solosang eller instrumentalmusikk på ett av disse stedene.

 

3 Dåpsbefalingen

L La oss høre Jesu ord og befaling om den hellige dåp;

ML/L Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. (Matt. 28, 18-20.)

  

4 Fadderansvaret

Ved dåp av barn:

L Vil foreldre og faddere reise seg.

Dere skal være vitner om at barnet/barna er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar: å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem, lære henne/ham/dem selv å be og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.

  

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

L Vil (foreldre og) faddere reise seg.

Dere skal være vitner om at NN/NN er døpt med den kristne dåp. Sammen med vår menighet og hele kirken får dere del i et hellig ansvar: å vise omsorg for henne/ham/dem, be for henne/ham/dem og hjelpe henne/ham/dem til å bruke Guds ord og delta i den hellige nattverd, så hun/han/de kan leve og vokse i den kristne tro.

 

Foreldre/foresatte og faddere blir stående.

 

5 Forsakelsen og troen

Ved dåp av barn:

L La oss sammen bekjenne forsakelsen og troen som vi døpes til:

Alle reiser seg

(En litt annen innledning brukes ved dåp av større barn, unge eller voksne.)

A  Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

    Jeg tror på Gud Fader, den allmektige,

himmelens og jordens skaper.

    Jeg tror på Jesus Kristus,

Guds enbårne Sønn, vår Herre,

som ble unnfanget ved Den hellige ånd,

født av jomfru Maria,

pint under Pontius Pilatus,

korsfestet, død og begravet,

fór ned til dødsriket,

stod opp fra de døde tredje dag,

fór opp til himmelen,

sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd,

skal derfra komme igjen

for å dømme levende og døde.

    Jeg tror på Den hellige ånd,

en hellig, allmenn kirke,

de helliges samfunn,

syndenes forlatelse,

legemets oppstandelse

og det evige liv. Amen. (Alle setter seg.)

  

6 Dåpshandlingen
Vannet helles i døpefonten.

L   Barmhjertige Gud, vi takker deg for at dåpens vann ved ditt ord er en nådens kilde, der du tilgir oss vår synd, frelser oss fra dødens makt og gir oss løfte om det evige liv. Send din Ånd, så hun/han/de som døpes, reises opp til det nye livet med Jesus Kristus, vår Herre.

Mellom hver dåp kan det synges et vers fra en egnet salme.

Dåpsfølget går fram til døpefonten.

 

Ved dåp av barn:

L Hva heter barnet?

Den som bærer barnet, sier barnets fornavn.

L Vil dere at NN skal døpes til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og oppdras til et liv i den kristne forsakelse og tro?

Den som bærer barnet, foreldre/foresatte og faddere, svarer:

Ja.

Ved dåp av større barn, unge eller voksne:

L Hva heter du?

Den som skal døpes, svarer selv ved å si fornavnet sitt. Om nødvendig kan en annen si navnet.

L NN, vil du bli døpt til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og leve i den kristne forsakelse og tro?

Den som skal døpes, svarer:

Ja.

L  Gud bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til vitnesbyrd om at du skal tilhøre den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus og tro på ham.

  

L  NN, etter vår Herre Jesu Kristi ord og befaling døper jeg deg til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.

Mens dette sies, øser liturgen med hånden rikelig med vann over hodet til den som døpes, tre ganger. Liturgen legger, gjerne sammen med fadderne, hånden på den døptes hode og sier:

L  Den allmektige Gud har nå gitt deg sin hellige Ånd,

gjort deg til sitt barn og tatt deg inn i sin troende menighet. Gud styrke deg med sin nåde til det evige liv. Fred være med deg.

  

Barnet vendes mot menigheten eller løftes opp. Ved dåp av større barn, unge eller voksne kan disse vende seg mot menigheten. Følgende ord sies:

L  Dette er NN (fornavn), Guds barn, døpt inn i vår menighet og Kristi verdensvide kirke.

  

Etter hver dåp og presentasjon kan det tennes et lys. Liturgen kan si:

L  Et lys er tent for NN.

 

Lysene settes i en lysholder. Når alle dåpslysene er tent, sier liturgen:

L Jesus sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys.» (Joh. 8, 12)

 

7 Bønn og lovprisning

L La oss takke og be.

 

Enten A:

ML/L Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tar imot oss og kaller oss ved navn. Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i dag. Vær med henne/ham/dem gjennom livet og bevar henne/ham/dem i dåpens nåde. Styrk foreldre og faddere i deres oppgave. Gud, hør vår bønn.

Eller B:

ML/L Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen, der du tar oss inn i din kirke. Vi ber for NN/barna/dem som er døpt i dag. Hold din vernende hånd henne/ham/dem, og gi kjærlighet og visdom til alle som har ansvar for henne/ham/dem. Gud, hør vår bønn.

Eller C:

ML/L Trofaste Gud, vi takker deg for dåpen og løftet om at Jesus er med oss alle våre dager. Vi ber for NN/dem som er døpt i dag. Bevar henne/ham/dem i troen på deg, så hun/han/de kan vandre i lyset og nå det evige mål i ditt rike. Gud, hør vår bønn.

  

Fadervår fremsies. Dersom det er nattverd i gudstjenesten, kan Fadervår falle bort her. (Det er det vanlige i Frogner kirke.)

L La oss sammen be den bønnen Jesus har lært oss:

A Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme inn i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet. Amen.

 

L Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1. Pet. 1, 3)

Dagens bønn

(Kan utelates.) Liturgen fremsier eller messer, vendt mot menigheten:

L La oss alle be.

Liturgen fremsier eller messer dagens kollektbønn, vendt mot alteret. Bønnen er forskjellig fra søndag til søndag.

M Amen.

Første tekstlesning

L La oss høre Herrens ord.

ML leser en av dagens tekster fra Det gamle testamente. Menigheten sitter under lesningen.

Salme eller bibelsk salme

(eventuelt korsang, eventuelt bare en kort stillhet)

Andre tekstlesning

ML leser en av dagens tekster fra Det nye testamente. Menigheten sitter under lesningen.

Evangelium

 • A Halleluja-omkved synges. Tekst: Halleluja! Halleluja! Halleluja! Halleluja! (Nr. 977.5 i Norsk salmebok. Kan i fastetiden erstattes av et sunget svarledd som svarer til fastetiden. Alle står under hallelujavers og lesning av evangeliet.)
 • L/ML Evangelielesning fra midten av koret. Den som bærer Bibel/tekstbok, kan ledsages av lysbærere.
 • A Halleluja-omkved gjentas. Kan erstattes av en kort salme eller et annet svarledd. På høytidsdager kan det synges et høytidsvers.

Preken

 

Hvis det ikke er dåp, følger trosbekjennelsen (se ovenfor under Dåp) etter prekenen. Vanligvis fremsies trosbekjennelsen, men den kan også synges.

Salme etter prekenen

Kan falle bort dersom trosbekjennelsen synges.

Kunngjøringer

Kan legges her eller et annet sted i gudstjenesten, eller formidles til menigheten på annen måte.

Forbønn

L La oss be for kirken og verden.
Liturgen/medliturgen leder forbønnen, som fins i flere alternativer. Etter hver bønn:
M synger et forbønnssvar, vanligvis:

Herre, vår Gud, hør oss når vi ber. Etter siste bønneavsnitt: Amen.

  

Andre forbønnssvar kan også brukes.

Forbønnsalternativer:

 • I fastetiden brukes Litaniet (Kyrie eleison) som forbønn (Norsk salmebok nr. 980).
 • Ved noen gudstjenester brukes Fredslitaniet (Norsk salmebok nr. 982). Liturgen leder forbønnen. Etter hver bønn:
  M
  Herre, miskunne deg.
 • Ved noen gudstjenester benyttes Forbønn etter Taizé. Liturgen leder forbønnen. Etter hver bønn:
  M
  Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn.
  Når vi ber, gi oss svar.
  Å Gud, hør vår bønn, å Gud, hør vår bønn.
  Kom og vær du oss nær.

Forbønnsdelen avsluttes med at

vi minnes de døde og ber for de sørgende:

ML/L Vi reiser oss (menigheten reiser seg) og minnes dem i vår menighet det er holdt gravferd for siden sist vi var samlet.

Navnene på de avdøde leses opp. Kort stillhet.

  

ML/L Nå er livet gjemt hos Gud. Vi overgir alt til ham. Håpet er tent i liv og død. Ingen er glemt av Gud. Lær oss å telle våre dager så vi kan få visdom i hjertet.

Deretter kan denne eller en lignende bønn bes:– Barmhjertige Gud, trøst de sørgende og vær dem nær i tiden som kommer.

M synger forbønnssvaret.

Salme før nattverden
Menighetens takkoffer

samles inn under salmen. Avsluttes med at liturgen ber en kort bønn. Innsamlingen kan skje i benkene, ved at man går rundt alteret, eller på Vipps 29616. Også offerbøssene ved utgangen kan brukes.

Nattverd
Lovprisning – Prefasjon

L Herren være med dere. (Menigheten reiser seg.)

M Og med deg være Herren.

L Løft deres hjerter.

M Vi løfter våre hjerter til Herren.

L La oss takke Herren vår Gud.

M Det er verdig og rett.

L I sannhet verdig og rett er det at vi alltid og alle steder takker deg, hellige Herre, allmektige Far, evige Gud, ved Jesus Kristus vår Herre. ... (Teksten videre varierer med periodene i kirkeåret.) ... Med dem vil også vi forene våre røster og tilbedende synge:

Hellig, hellig – Sanctus

M Hellig, hellig, hellig er Herren Sebaot,

all jorden er full av hans herlighet.

Hosianna i det høyeste.

Velsignet være han som kommer i Herrens navn.

Hosianna i det høyeste.

Nattverdbønn

L  ber nattverdbønnen (valg av nattverdbønn bestemmes av liturgen)

Innstiftelsesordene – Verba

L Vår Herre Jesus Kristus, i den natt da han ble forrådt, tok han et brød (liturgen tar disken) takket, brøt det, gav disiplene og sa: Ta imot og spis! Dette er mitt legeme som gis for dere. Gjør dette til minne om meg.

Likeså tok han begeret etter måltidet (liturgen tar kalken/begeret), takket, gav dem og sa: Drikk alle av det. Denne beger er den nye pakt i mitt blod som utøses for dere så syndene blir tilgitt. Gjør dette så ofte som dere drikker det, til minne om meg.

Herrens bønn

(synges normalt, kan også sies)

A Vår Far i himmelen.

La navnet ditt helliges.

La riket ditt komme.

La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.

Gi oss i dag vårt daglige brød,

og tilgi oss oss vår skyld,

slik også vi tilgir våre skyldnere.

Og la oss ikke komme i fristelse,

men frels oss fra det onde.

For riket er ditt,

og makten og æren i evighet. Amen.

Fredshilsen – Pax

L Guds fred være med dere.

M Guds fred være med deg.

L/ML La oss hilse hverandre med et tegn på fred.

Menigheten hilser hverandre og sier "Guds fred" eller lignende ord – eller uten å si noe.

Du Guds Lam – Agnus Dei

M (synger) Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

miskunne deg over oss.

Du Guds Lam, som bærer verdens synder,

gi oss din fred.

Nattverdmåltidet

L Kom, for alt er gjort ferdig.

De første nattverdgjestene går fram og kneler på alterringen. Menigheten for øvrig setter seg. Hver enkelt nattverdgjest går tilbake til sin plass når han/hun har mottatt brød og vin, og en annen tar plassen på knefallet ("kontinuerlig kommunion"). Begre (enkeltkalker) til vinen står på alterringen. De settes etter bruk på de små bordene med brett ved trappen. Nattverdoblatene ("brødet") er glutenfrie, vinen er alkoholfri. Brødet legges i nattverdgjestens åpne hånd. Nattverdgjesten holder selv sin kalk. Noen ganger kan utdelingen skje andre steder i kirkerommet enn ved alterringen. Ved "intinksjon" får man "brødet" og dypper det selv i vinen.

  

Utdelingsordene lyder:

Dette er Jesu legeme.

Dette er Jesu blod.

  

Etter utdelingen sier liturgen vendt mot menigheten:

L Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som han gav til soning for alle våre synder.

A eller L Han styrke oss og holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.

L Fred være med dere.

Takkebønn for nattverden

L/ML (vendt mot menigheten) La oss takke og be.

L/ML (vendt mot alteret) Vi takker deg, himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gaver vil bevare oss i troen på deg, forene oss i din kjærlighet og stadfeste i oss håpet om det evige liv, for Jesu Kristi skyld.

(Hvis takkekollekten messes:)

M Amen.

(Også en annen takkebønn kan brukes.)

Slutningssalme

(menigheten reiser seg). Slutningssalmen kan i noen gudstjenester komme på postludiets plass.

 

Enten:

Eller:

Lovprisning – Benedicamus

Hilsen - Salutatio

Menigheten blir stående.

L/ML La oss prise Herren.
M Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.

L/ML Herren være med dere.
M Og med deg være Herren.

Velsignelsen

L Herren velsigne deg og bevare deg.

Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.

Herre løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
(Den enkelte kan her gjøre korsets tegn.)

M Amen. Amen. Amen.

Stille bønn
3x3 bønneslag med kirkeklokkene

Postludium

Vanligvis orgelspill. Eventuelt korsang eller slutningssalme. Menigheten blir normalt sittende under postludiet. Noen ganger er det utgangsprosesjon. Da reiser menigheten seg. Menigheten kan også følge etter prosesjonen. Også ved eventuell slutningssalme på postludiets plass reiser menigheten seg og kan eventuelt gå ut mens salmen synges.

Utsendelse

L Gå i fred. Tjen Herren med glede.

Hvis det er utgangsprosesjon, sies disse ordene før prosesjonen begynner å gå. Tilsvarende hvis menigheten går ut mens den synger en salme.

Etter gudstjenesten

er det som regel kirkekaffe i Kirkestuen (inngang fra Bygdøy allé), hvor alle er velkommen. Kirkekaffen kan også være bak i kirken, og enkelte ganger i Frogner menighets hus, Schafteløkken.

Til toppen