Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere

 

 
 

Hva skjer med det diakonale arbeidet i Frogner menighet?

Oppdatert 15.01.2019

I oktober 2018 behandlet menighetsrådet en sak som ble kalt "Diakonal strategi for våren 2019" (sak 49/18). Der ble det vedtatt å be en gruppe på tre om å forberede en strategi for 2019. Gruppen bestod av Grethe Robertsen, Brita Liholm Johannesen og Margunn Sandal. De la fram en foreløpig innstilling 14. januar 2019, som fikk tilslutning i rådet. Les saken med bakgrunnsmateriale og forslag her.

Det var da gått noen år siden Frogner menighet vedtok sin hittil siste diakoniplan, noe som skjedde på et møte i menighetsrådet 13. juni 2012. Planen var bygd opp med utgangspunkt i Diakoniplan for Den norske kirke, som Kirkemøtet vedtok i 2007 (gjeldende fra 2008). Av nyhetene i den planen var opprettelsen av et utvalg som ble kalt "Hjemme i kirken". Det kom i tillegg til det allerede eksisterende "Diakonatets styre". Ingen av disse organene har vært i funksjon på flere år. Les planen fra 2012.

Diakoniplanen i Frogner menighet før 2012-planen var fra 2003. Etter at den nye diakoniplanen for Den norske kirke kom i 2007/2008, vedtok Frogner menighetsråd i juni 2008 at planen fra 2003 skulle oppdateres slik at den forholdt seg til problemstillingene i den nasjonale diakoniplanen. Det er det arbeidet som ble fullført i 2012, og som i 2018/2019 følges opp med nye drøftinger om hvordan det diakonale arbeidet bør utformes i menigheten.


Diakoni i Frogner menighet

I vår menighet ønsker vi at diakoni skal være kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. (Den norske kirkes definisjon av diakoni.)

I Frogner menighet var det fram til høsten 2013 ansatt en diakon, Anne Knobloch var den siste. Både da vi hadde en diakon ansatt, og ikke minst når vi ikke har det, ønsker vi at hele menigheten skal se diakoni som sitt ansvar og utfordring. Ideelt sett ønsker vi at diakonien skal omfatte alle i menigheten som har behov for omsorg. Samtidig skal alle inspireres til å gi omsorg etter sin evne.

Diakonen ledet menighetens diakonitjeneste og var lønnet av menighetens egne midler, ikke av offentlige midler gjennom Kirkelig fellesråd i Oslo. Gaver til det diakonale arbeidet mottas fortsatt med takk. Kontakt i tilfelle menighetskontoret.

For tiden (begynnelsen av 2019) er det verken tilsatt noen diakon eller et formelt oppnevnt diakoniutvalg. Men en gruppe frivillige med navnet Det diakonale team i Frogner menighet står for en del diakonale oppgaver, blant annet som arrangør av hyggekvelder og turer. Se neste spalte, og årsmelding fra Det diakonale team i menighetens årsmelding for 2018 (side 15).


 

 

  

Hyggetreff
Onsdag 21. august 2019
kl. 17.00

  

Denne gang hos

 
Arco Kunstgalleri
i Bygdøy allé 7

 

Gallerieier forteller oss om de forskjellige grafiske prosesser.

 

Kanapéer, vin, forfriskninger og utlodning.

 

Påmelding: Lister på menighetskontoret og i Kirkestuen. Eller ring Gro Falch Brennhovd på tlf. 957 446 74 innen mandag 12. august.

 

Alle er hjertelig velkommen!

 

Arr.: Det diakonale team, Frogner menighet.


Takk fra Kirkens Nødhjelp

På arrangementene til Det diakonale team i Frogner menighet er det gjerne en utlodning til inntekt for Kirkens Nødshjelps arbeid på Haiti. Nå har KN sendt en takk for støtten på kr. 10.010 til vannarbeidet i Haiti.


Det diakonale team
i Frogner menighet

Teamets oppgaver er tredelt:

Hyggetreff

Turer

Oppfølging av personlige kontakter

 

Hyggetreffene er rettet mot medlemmer av Frogner menighet med følge (for mange er det en nødvendighet). Innholdet på treffene er ulike foredrag, musikalsk underholdning, suppe eller annen servering, og alltid utlodning til Kirkens Nødhjelps arbeid i Haiti.

  

Turene som arrangeres, er heldags bussturer for samme målgruppe to ganger i året. Én av turene arrangeres som en svensk/norsk gudstjeneste (som oftest til Värmland) med sokneprest Rut Ugland og våre svenske prester og organister. I tillegg til gudstjeneste med nattverd er det også satt av tid til å spise gode måltider sammen.

  

Teamet driver også Oppfølging av personlige kontakter både i og utenfor menigheten. Det å inkludere medmennesker som trenger det og som er i en sårbar situasjon - som opplever ensomhet og isolasjon - ser teamet som en viktig oppgave.

  

"Det diakonale team" består av Gro Falch Brennhovd (leder), Eva von Eckhardt, Gertraud Enger, Arvid Kristiansen og Jon Erik Skjelstad.

(Mai 2019)


 

  

Legatmidler

Frogner menighet deler hvert år ut legatmidler til personer som ut fra sosiale og/eller helsemessige årsaker har behov for økonomisk bistand. Midlene er for personer som er bosatt i Frogner menighet. Det skal søkes på eget skjema. Merk konvolutten: LEGAT.

Forrige søknadsfrist: 10. juni 2019.
 

For søknadsskjema og spørsmål, ta kontakt med Frogner menighet v/ Jens J. Lie, Bygdøy allé 36, Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo. Tlf. 23 62 90 62, e-post: jl936@kirken.no.

  

Søknader sendes/leveres til:

Frogner menighets legat
v/ daglig leder Jens J. Lie
Bygdøy allé 36

  

Postadresse:
Postboks 3072 Elisenberg,
0207 Oslo.
Telefon: 23 62 90 62.

E-post:

post.frogner.oslo@.kirken.no


Kirkekaffen på søndager

Bli med og gjør noe for det diakonale arbeidet! I denne omgangen gjelder det kirkekaffen på søndager. Det er alltid en hyggelig og riktig avslutning på en gudstjeneste å møtes etterpå. Ringen blir på en måte sluttet. For mange betyr kirkekaffen ekstra mye, idet man føler seg ensom og vil gjerne veksle noen ord over en kopp kaffe i Kirkestuen før man går hjem. Trofaste folk i menigheten har drevet med dette i årevis, men har måttet gi opp på grunn av sykdom og alder. Derfor spør vi deg/dere.

Ta kontakt med fung. daglig leder Jens Jørgen Lie, tlf. 23 62 90 62.