Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)  Musikk   Pekere
 


Menighetsmøtet

Se også egen side om menighetsrådet.

 
 

Menighetsmøtet som kirkelig organ

Menighetsmøtet er et av de lovbestemte organer for alle menigheter (sokn) i Den norske kirke. Bestemmelsene om menighetsmøtet finnes i Kirkelovens §§ 10-11 og i Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.


Menighetsmøtets sammensetning

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. For Frogners vedkommende betyr det Frogner sokn, ikke også Bygdøy, som har sitt eget menighetsmøte. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme om de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet (med minst 14 dagers varsel) så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året. Det kalles ofte "menighetens årsmøte", selv om det uttrykket ikke er brukt i loven og det etter vanlig organisasjonstankegang slett ikke er noe årsmøte med regnskap og valg. På det møtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgaver).


Menighetsmøtets oppgaver

I noen saker, der avgjørelsen er lagt til andre kirkelige organer, er det menighetsmøtet som har rett til å uttale seg på vegne av menigheten, ikke menighetsrådet. Det gjelder bl.a. oppføring eller nedlegging av kirke, deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. Menighetsmøtet kan av departementet eller annen kirkelig myndighet også bli bedt om å uttale seg i andre saker. Det kan også uttale seg av eget tiltak.

 

I noen saker har menighetsmøtet avgjørelsesmyndighet. Det gjelder først og fremst saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi. Men menighetsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet.

 


 

Menighetens årsmøte 2017

Dato for menighetens årsmøte 2017 er søndag 23. april. Møtet holdes i Kirkestuen sammen med kirkekaffen rett etter gudstjenesten. Se årsmeldingen for 2016.

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet." Dette møtet ble siste gang avholdt 17. april 2016. Se årsmeldingen 2015.

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven.

At menighetsrådet er forpliktet til hvert år å orientere menighetsmøtet (der alle stemmeberettigede kan møte) om "det kristelige arbeid i soknet", minner om en annen forpliktelse menighetsrådet har i forhold til andre i menigheten. Minst en gang hvert år skal menighetsrådet innby de tilsatte i soknet "til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger" (også kirkelovens § 9).


Menighetens årsmøte 2016

Etter gudstjenesten søndag 17. april 2016 ble menighetens årsmøte avholdt i Kirkestuen. Leder av det forrige menighetsrådet (funksjonstid til 1. november 2015), Tellef Raustøl, la fram beretningen for sin periode.  Lederen av det nye menighetsrådet, Trond Arild Lidalen, ledet den øvrige gjennomgangen av menighetens aktiviteter i 2015. Han redegjorde også for planer og strategi for tiden som kommer. Menighetsforvalter Thomas Ekeberg-Andersen orienterte om den økonomiske situasjonen. Lars Gathe, styreleder for Frogner Menighets Hus Schafteløkken, omtalte vedlikeholdsplanene for den gamle bygningen. Leder av orgelkomitéen, Jardar Seim, presenterte orgelsaken. Medlem av komitéen for rehabilitering av kirken, Kaare Framstad, fortalte om planene for innvendig oppussing i løpet av 2017, i den perioden kirken vil være uten orgel. Se for øvrig menighetens årsmelding for 2015.


Menighetsmøte 8. september 2013 om gudstjenestereformen

Sakspapirene til møtet var tilgjengelige i kirken før møtet. De kan fortsatt leses her på hjemmesiden. Se også aktueltsiden for en orientering.

 

Menighetsmøtet sluttet seg på de aller fleste punktene enstemmig til gudstjenesteutvalgets forslag til ny lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke. Når det gjaldt formen på syndsbekjennelsen, ble det fremmet forslag om å gå tilbake til den tidligere versjonen fra 1977-liturgien. Forslaget fikk 10 stemmer, mens 15 stemte for gudstjenesteutvalgets forslag. Når det gjaldt hvilken form av Fadervår som skal brukes, ble det en lengre debatt. Et flertall på 12 stemmer ønsket å benytte den formen som har vært brukt i de senere årene, fra før den nye bibeloversettelsen kom. ("Fader vår, du som er i himmelen. La ditt navn holdes hellig.") Et mindretall på 10 stemmer støttet gudstjenesteutvalgets forslag om å gå over til den nye bibeloversettelsens ordlyd ("Vår Far i himmelen. La navnet ditt helliges.").

  

Menighetsmøtets uttalelse er rådgivende for menighetsrådet, som vedtar hva som skal være innholdet i menighetens søknad til biskopen om ny grunnordning. Menighetsrådet valgte på ett punkt å støtte mindretallet i menighetsmøtet, nemlig i spørsmålet om hvilken form av Fadervår som skal brukes i gudstjenesten, der rådet gikk inn for å benytte ordlyden fra den nye bibeloversettelsen, i tråd med innstillingen fra gudstjenesteutvalget.

  

Søknadsfristen til biskopen var 1. oktober 2013, og den nye liturgien ble tatt i bruk 1. søndag i advent 2013.


Til toppen