Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)  Musikk   Pekere
 


Menighetsmøtet

Se også egen side om menighetsrådet.

 
 

Menighetsmøtet som kirkelig organ

Menighetsmøtet er et av de lovbestemte organer for alle menigheter (sokn) i Den norske kirke. Bestemmelsene om menighetsmøtet finnes i Kirkeordningens §§ 13-14 og i Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.


Menighetsmøtets sammensetning

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. For Frogners vedkommende betyr det Frogner sokn, ikke også Bygdøy, som har sitt eget menighetsmøte. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme om de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet (med minst 14 dagers varsel) så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året. Det kalles ofte "menighetens årsmøte", selv om det uttrykket ikke er brukt i loven og det etter vanlig organisasjonstankegang slett ikke er noe årsmøte med regnskap og valg. På det møtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgaver).


Menighetsmøtets oppgaver

I noen saker, der avgjørelsen er lagt til andre kirkelige organer, er det menighetsmøtet som har rett til å uttale seg på vegne av menigheten, ikke menighetsrådet. Det gjelder bl.a. oppføring eller nedlegging av kirke, deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. Menighetsmøtet kan av departementet eller annen kirkelig myndighet også bli bedt om å uttale seg i andre saker. Det kan også uttale seg av eget tiltak.

 

I noen saker har menighetsmøtet avgjørelsesmyndighet. Det gjelder først og fremst saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi. Men menighetsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet.

 


 

Neste menighetsmøte

er søndag 23. april 2023 i Kirkestuen etter høymessen. Innkalling og mer informasjon kommer senere.


Forrige menighetsmøte

var søndag 24. april 2022 i Frogner kirkestue etter gudstjenesten. Eneste sak på møtet (bortsett fra konstituering av møtet) var menighetens årsmelding for 2021. Se menighetsrådets innkalling av møtet.


  

Bakgrunn:

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeordningen (tidligere kirkeloven), der det i § 12 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet."

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeordningen. Også andre saker kan settes på sakslisten.

Se spalten til venstre for reglene om hvem som kan delta og avgi stemme på menighetsmøtet.

At menighetsrådet er forpliktet til hvert år å orientere menighetsmøtet (der alle stemmeberettigede kan møte) om "det kristelige arbeid i soknet", minner om en annen forpliktelse menighetsrådet har i forhold til andre i menigheten. Minst en gang hvert år skal menighetsrådet innby de tilsatte i soknet "til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger" (også kirkeordningens § 12).