Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)  Musikk   Pekere
 


Menighetsmøtet

Se også egen side om menighetsrådet.

 
 

Menighetsmøtet som kirkelig organ

Menighetsmøtet er et av de lovbestemte organer for alle menigheter (sokn) i Den norske kirke. Bestemmelsene om menighetsmøtet finnes i Kirkelovens §§ 10-11 og i Regler om formene for menighetsmøtets virksomhet.


Menighetsmøtets sammensetning

Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet, det vil si alle medlemmer av Den norske kirke som vil ha fylt 15 år ved utgangen av året. For Frogners vedkommende betyr det Frogner sokn, ikke også Bygdøy, som har sitt eget menighetsmøte. Bare de som møter fram personlig, kan stemme. Biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men de kan bare stemme om de er bosatt i soknet. Menighetsmøtet innkalles av menighetsrådet (med minst 14 dagers varsel) så ofte det er påkrevd eller ønskelig, eller når minst 20 stemmeberettigede krever det. Som et minstekrav skal det innkalles til ett menighetsmøte i året. Det kalles ofte "menighetens årsmøte", selv om det uttrykket ikke er brukt i loven og det etter vanlig organisasjonstankegang slett ikke er noe årsmøte med regnskap og valg. På det møtet skal menighetsrådet gi menighetsmøtet en "orientering om det kristelige arbeidet i soknet" (kirkelovens § 9 om menighetsrådets oppgaver).


Menighetsmøtets oppgaver

I noen saker, der avgjørelsen er lagt til andre kirkelige organer, er det menighetsmøtet som har rett til å uttale seg på vegne av menigheten, ikke menighetsrådet. Det gjelder bl.a. oppføring eller nedlegging av kirke, deling, sammenslåing eller andre endringer i grensene for sokn. Menighetsmøtet kan av departementet eller annen kirkelig myndighet også bli bedt om å uttale seg i andre saker. Det kan også uttale seg av eget tiltak.

 

I noen saker har menighetsmøtet avgjørelsesmyndighet. Det gjelder først og fremst saker om innføring av ny, godkjent salmebok og liturgi. Men menighetsmøtet kan ikke treffe vedtak i saker som ikke er forberedt av menighetsrådet.

 


 

Menighetsmøte om Frognerhjemmet

Frogner menighetsråd innkaller til menighetsmøte tirsdag 12. juni 2018 kl. 17.00 til 18.00 i Frogner kirkestue, Bygdøy allé 38.

Sak: Frognerhjemmet.
Informasjon om prosessen som har vært, og hva som skal skje fremover.

Menighetsrådsleder Trond Arild Lidalen og leder i stiftelsens styre, Lars Gathe, informerer og svarer på spørsmål.


Menighetens årsmøte 2018

Menighetens årsmøte 2018 ble holdt i Kirkestuen søndag 8. april etter gudstjenesten (utsatt fra søndag 4. mars).

Hvert år holdes et menighetsmøte der menighetsrådet legger fram en årsmelding for foregående år. Det er påbudt i kirkeloven, der det i § 9 heter: "Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet." Se årsmeldingen for 2017. (Lett revidert utgave pr. 27. mars.)

Dette er ikke et "årsmøte" i formell forstand som i organisasjoner og foreninger, der kanskje et styre skal velges og regnskap godkjennes. Men dette påbudte menighetsmøtet kalles likevel gjerne for menighetens årsmøte, siden det legges fram en årsmelding i samsvar med kravet i kirkeloven.

At menighetsrådet er forpliktet til hvert år å orientere menighetsmøtet (der alle stemmeberettigede kan møte) om "det kristelige arbeid i soknet", minner om en annen forpliktelse menighetsrådet har i forhold til andre i menigheten. Minst en gang hvert år skal menighetsrådet innby de tilsatte i soknet "til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger" (også kirkelovens § 9).