Åpningssiden med hovedmeny  Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
 Om
 kirkevalget
 2019
 (hoved-
 side for
 Frogner)
 
 
 

Valg av menighetsråd i Frogner menighet for perioden 2019-2023

Ved kirkevalget 8.-9. september skal det velges nytt menighetsråd for Frogner sokn, foruten leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd. Til Frogner menighetsråd skal det velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Dessuten er soknepresten (Margunn Sandal) medlem, slik at rådet til sammen får 9 medlemmer.

 

Nominasjonskomitéen til valget er oppnevnt av menighetsrådet og har bestått av Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal. Det er denne komitéen som har utarbeidet kandidatlisten.

 

Kandidatliste til menighetsrådsvalget 2019 i Frogner menighet

Se også presentasjon av kandidatene lenger ned på siden.

Navn Født    
1. Trond Arild Lidalen 1962    
2. Sissel Nilsen 1942    
3. Kaare Framstad 1963    
4. Grethe M. Robertsen 1943    
5. Lars Gathe 1950    
6. Marit Olaug Østbye 1948    
7. Eirik Pettersen 1975    
8. Anne Marie Tønnessen 1957    
9. Einar M. P. Hammershaug 1953    
10. Siri Andresen 1946    
11. Mette Burkeland 1975    
12. Ada W. Spæren 1962    
13. Nina Elisabeth W. Saugstad 1946    

  

Presentasjon av kandidatene

Valgstyret har utarbeidet følgende presentasjon av kandidatene:
 
Trond Arild Lidalen  
Trond Arild Lidalen
Født: 1962
Yrke: Rådgiver Norges Røde Kors
 

Jeg tror på en åpen og inkluderende folkekirke, en kirke som fremmer menneskeverdet, en kirke der alle føler seg velkomne som den de er, der det er rom for både tro og tvil, en kirke for den daglige søken og for de høytidelige anledninger, en kirke som engasjerer seg i både i nærmiljøet og i de store samfunnsspørsmålene, en kirke som gir trygghet og nærhet i en omskiftelig verden.
 

Kirken og en viktig kulturbærer og kulturformidler både gjennom den arven vi har av musikk og kirkekunst og den nyskapningen av kulturelle uttrykksformer som stadig skjer. Kirkens diakonale kall er en utfordring som vi som menighet må komme i møte ut fra de lokale behov og de ressurser vi råder over både menneskelig og økonomisk. Forkynnelsen av troen og forvaltningen av sakramentene er det som gjør oss til en kirke og som er basis for alt det vi gjør.
 

Menighetsrådet må legge til rette for både forkynnelse og diakoni samt et bredt kulturelt tilbud. Vi må også legge til rette for at frivillige kan bli engasjert i et inspirerende arbeide hvor den enkelte kan få bruke sine evner og krefter til beste for både seg selv og for andre.

Det er min visjon at vår kirke skal være et sted hvor vi både kan få gi uttrykk for vår glede og kreativitet og et sted der vi kan finne lindring og trøst når vi trenger det. Jeg ønsker at vår kirke skal kunne gi innbyggerne på Frogner næring både på det trosmessige, det intellektuelle og det kulturelle plan.
 

Sissel Nilsen  
Sissel Nilsen
Født: 1942
Yrke: Pensjonert avdelingsdirektør / biblioteksjef

Frogner menighet skal være tolerant, inkluderende og avspeile et mangfold i befolkningen. Også de som ikke er vanlige kirkegjengere, men benytter kirken ved høytidelige anledninger, skal føle seg velkommen.
 

Jeg ønsker at menigheten skal legge større vekt på at barn og unge, samt unge familier, skal føle en tilhørighet til Frogner menighet.  Samtidig er det viktig, nå som Frognerhjemmet er stengt, å ta vare på våre eldre og aktivisere det diakonale arbeid.

 

Kirken skal være en aktiv partner i lokalmiljøet på Frogner ved å satse på musikk både i gudstjenestene og egne konserter og invitere til kulturarrangementer i kirken og på Schafteløkken.
 

Kaare Framstad  
Kaare Framstad
Født: 1963
Yrke: Eiendomssjef
 

Min visjon eller ønske for Frogner Menighet.
 

Jeg ønsker at Frogner Kirke skal være åpen og inkluderende for Frogners befolkning. Evne å være tilgjengelig i livets faser gjennom kirkelige handlinger og diakonal omsorg.
  

Jeg ønsker en fast ukentlig kveldsgudstjeneste i Frogner Kirke.
 

Med nytt orgel og nyoppusset kirkerom ligger Frogner Kirke godt til rette for konserter. Dette bør det arbeides mer med.
 

Schafteløkken må tas godt vare på, pusses opp og holdes vedlike, slik at bygningene kan bidra godt til menighetens arbeid. 
 
Grethe Marianne Robertsen
 
 
Grethe M. Robertsen
Født: 1943
Yrke: Pensjonert lærer

Har sagt ja til gjenvalg til MR i Frogner menighet fordi menigheten og fellesskapet her betyr mye for meg.
 
Jeg vil arbeide for å videreutvikle gudstjenestene som menighetens pulsslag. Videre vil jeg arbeide for at diakonien skal være en integrert og sentral del av menighetens liv. Det er også viktig å videreføre satsingen på konserter og kultur. Viktig å arbeide for at alle aldersgrupper opplever seg inkludert i menigheten.
 

Lars Gathe  
Lars Gathe
Født: 1950
Yrke: Innkjøpsdirektør

 
Frogner menighet og kirken skal være en åpen og inkluderende folkekirke hvor alle som søker til den skal føle seg trygg og hjemme. Virksomheten skal være synlig og nær til bydelen, dens beboere og til menigheten.
 

Gudstjenesten i kirken med er en sentral aktivitet i menigheten. Kirken skal oppfattes som lyttende, inviterende, tydelig og med balanse mellom tradisjonene i vår kristne kulturarv og i dagens sivile samfunn. Diakoni skal være en viktig aktivitet for menigheten som hjelp og støtte til de eldre i bydelen.
 

Kirken med nytt orgel og kapellet er også et møtested for refleksjon, musikk og sang. Arbeid med forvaltning, bruk, vedlikehold av menighetens eiendom samt virksomheter på Schafteløkken og i Kirkestuen, som møteplasser for kirkelige og sosiale aktiviteter, med kulturarrangementer og aktiviteter i regi av frivillige og ideelle aktører videreføres.
 

Marit Østbye  
Marit Østbye
Født: 1948
Yrke: Skuespiller
 
Har vært en nokså passiv del av Frogner Menighet i mange år, ønsker å gi noe tilbake.
 
Eirik Pettersen
 
 
Eirik Pettersen
Født: 1975
Yrke: Lege
 
Jeg ønsker en åpen og inkluderende folkekirke som deltar aktivt i lokalsamfunnet gjennom sitt diakonale arbeid.
 
Anne Marie Tønnessen
 
 
Anne Marie Tønnessen
Født: 1957
Yrke:
 

Jeg stiller som kandidat til Frogner menighetsråd fordi jeg er opptatt av kirken som kulturbærer og dens plass i dagens samfunn. Gjennom kirkelige handlinger, kunst- og kulturopplevelser og diakoni når kirken mange. Samtidig inviterer den til nærhet i møtet mellom mennesker, for eksempel på kirkekaffe, og mellom mennesket og Gud i kirkerommet.
 

Visjonen min er en åpen og inkluderende kirke som møter menneskene på Frogner, troende og tvilende, uansett livssituasjon, alder og bakgrunn. I tillegg er jeg opptatt av at Frogner menighet forvalter sine aktiva på en ansvarlig og profesjonell måte. Dette ønsker jeg å fokusere på i neste fireårsperiode.
 

Einar Martinus P Hammershaug  
Einar Martinus Podkowinski Hammershaug
Født: 1953
Yrke: Oberstlt (P)

Jeg har vært yrkesoffiser i det norske Forsvaret i 42 år. Tjeneste i inn- og utland, deriblant i Irak i 1991-1992 og i Bosnia Herzegovina i 1996. Foruten tjeneste i Oslo-området og Hamar, hadde jeg 13 fine år i Nord-Norge.
 

Ledet en militær gren av Tempelherreordenen i Norge i perioden 2001-2012, og som visepresident i Skandinavia 2011-2018.
 

Direktør i eget firma.
 

Jobber som frivillig i Holmenkollen skifestival (world cup nordiske grener)
 

Styremedlem i Thomas Heftyes gate 44 AS.
 

Bodd på Frogner siden 2004, deltatt i prosjektet «Bibellesningen fra perm til perm» i 2006 og 2007. Er frivillig i Frogner menighet som kirkevert og tekstleser.
 

Jeg ønsker å bidra til en åpen kirke med et inkluderende fellesskap for alle aldersgrupper, der det bygges tro, håp og kjærlighet. Ta vare på og fremme den åndelige dimensjonen i mennesket, og arbeide aktivt for at vi alle kan få innsikt og oppleve Lyset i oss. Vi må ivareta den kristne tro og kulturarv som vårt land er bygget på.
 

Frogner kirke skal være en naturlig del av fellesskapet, der alle finner sitt hjem.
 
   
Siri Andresen
Født: 1946
Yrke:
 
Mette Burkeland
 
 
Mette Burkeland
Født: 1975
Yrke: Statsautorisert revisor
 
   
Ada Wibeche Spæren
Født: 1962
Yrke:
 

Fokus på god akustikk, lyd og kommunikasjon i kirkens lokaler, som bl.a. kirker, kapell og menighetshus. Tilgjengelighet på og riktig bruk av teknisk utstyr for god lyd og kommunikasjon. Kunsthistorie og kultur samt samarbeid med andre menigheter.
 

   
Nina Elisabeth W. Saugstad
Født: 1946
Yrke: Pensjonist
 

Jeg ønsker at menighetens medlemmer i alle aldre får en tilknytning til menigheten, så de kan føle seg inkludert og finne sin plass i gudstjenestelivet og det frivillige arbeidet.
 

Det er viktig med god forvaltning av menighetens menneskelige og økonomiske ressurser, for å møte utfordringene når det gjelder de åndelige strømningene i dagens samfunn.