Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Kirkevalget 13.-14. sept. 2009 i Frogner sokn (menighet), Oslo

Se resultatet av menighetsrådsvalget ved å klikke her.

 

Kunngjøring

 

Tid | Valgsteder Forhåndsstemming | Stemmerett | Manntall | Valgkort og evt. feiloppføringer | Valgordninger | Valglister: Frogner MR, Oslo BDR

 

Ved kirkevalget 2009 skal det velges menighetsråd i Frogner menighet (8 medlemmer og 5 varamedlemmer) og 7 leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd  (og dermed også til Kirkemøtet).

 

Tid for valget:

  • Søndag 13. september kl. 16.00-20.00
  • Mandag 14. september kl. 9.00-21.00

 

Valgsteder:

  • Schafteløkken (Frogner menighets hus), Zahlkasserer Schafts plass 1
  • Frogner kirke (Kirken, stortingsvalget er i Kirkestuen), Bygdøy allé 36
  • Oslo handelsgymnasium, Parkveien 65
  • Uranienborg skole, Briskebyveien 7
  • Ruseløkka skole, Løkkeveien 15

Stemmestedet for den enkelte vil framgå av valgkortene som utsendes i august, og er stort sett det samme som ved stortingsvalget.

 

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme:

  • På Frogner menighetskontor, Bygdøy allé 36, i perioden fra mandag 10. august til fredag 11. september kl. 10.00-14.00 mandager til fredager. For velgere som vil forhåndsstemme i Frogner, men er manntallsført i et annet sokn, er siste dag for forhåndsstemming 4. september.
  • I Frogner kirke søndag 6. september fra gudstjenestens slutt til kl. 14.00,
  • På Frognerhjemmet tirsdag 1. september kl. 12.30-13.00.

Stemmeberettigede er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2009, og som er manntallsført i Frogner sokn.

 

Utlegging av det kirkelige manntallet

Fra mandag 10. august er det kirkelige manntallet (= fortegnelse over alle medlemmer av Den norske kirke som har stemmerett i Frogner sokn) lagt ut til ettersyn på Frogner menighetskontor. Ettersynet praktiseres slik at den enkelte person kun får kjennskap til opplysninger angående seg selv eller en annen person han eller hun har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at vedkommende selv eller en annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og bør innleveres til menighetskontoret innen 1. september.

 

Valgkort - og evt. feil i medlemsregisteret

Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, skal ha mottatt valgkort i uke 32. Sendingen inneholder også lister til valg av Frogner menighetsråd og Oslo bispedømmeråd og en orientering om valgordningene.

Den som er medlem i Den norske kirke og ifølge folkeregisteret bosatt i Frogner menighet, og ikke får valgkort, kan kontakte Frogner menighetskontor, se ovenfor om utlegging av det kirkelige manntallet.

Den som får valgkort, men ikke er medlem av Den norske kirke, kan gå fram slik valgkortet foreskriver for å bli slettet av medlemsregisteret (returnering av valgkortet med underskrevet skjema til Kirkerådet i ferdig frankert returkonvolutt). Merk at slike henvendelser ikke skal gå til det lokale menighetskontoret, men til Kirkerådet sentralt.

Kirkemedlemmer som eventuelt ønsker å melde seg ut, kan ikke bruke valgkortet til det, men må gjøre det med personlig eller skriftlig henvendelse til menighetskontoret i den menighet man er registrert bosatt ifølge folkeregisteret. Menighetskontoret fører innmeldingen inn i kirkeboka og utsteder utmeldingsattest. Skjema for utmelding fins på nettstedet til Den norske kirke sentralt.

Da medlemsregisteret til Den norske kirke ble opprettet for elleve år siden, valgte staten av økonomiske grunner å basere det på folkeregisteret, ikke på kirkebøkene, som er det rettslige grunnlaget for en persons status i kirken. Selv om det de siste årene er gjort mye for å luke ut feiloppføringer, vil det dessverre fortsatt være personer som står oppført i medlemsregisteret uten å være medlem, og som dermed feilaktig får tilsendt valgkort. Hvis de returnerer skjemaet på valgkortet, blir det bedre samsvar mellom kirkebøkene og medlemsregisteret.

 

Informasjon om valgordninger

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenestene 30. august og 6. september vil det bli orientert om valgordningene og hva velgerne kan gjøre med stemmesedlene. Det står også trykt en orientering på stemmesedlene. I sendingen med valgkort er det vist eksempler på hvordan stemmesedlene kan brukes.

 Til menighetsrådsvalget i Frogner foreligger det én liste. Valget skjer dermed som flertallsvalg. Dersom man ønsker å endre på stemmeseddelen, er det mulig å gi kandidater en tilleggsstemme (kumulere), tilføye navn på listen, stryke kandidater, eller endre rekkefølgen på navn.

Også til bispedømmerådsvalget (og dermed til valget på representanter til Kirkemøtet) foreligger det én liste. Men her foregår valget som preferansevalg. Det innebærer at velgeren skal rangere inntil fem kandidater ved å sette ett kryss på stemmeseddelen i kolonnen for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” osv. Velgeren skal rangere minst én kandidat. Ved bispedømmerådsvalget blir stemmesedler hvor det ikke er satt noen kryss, forkastet.

 

Valglister


Til toppen
 

Bakgrunnsstoff om kirkevalget 2009

Det er ikke bare stortingsvalg til høsten, men også kirkevalg. De kirkelige og politiske myndigheter har bestemt at disse valgene i år skal skje samtidig, og at de kirkelige valglokalene helst skal ligge i umiddelbar nærhet til lokalene for stortingsvalget. Mandag 14. september blir dermed en dobbel valgdag. I noen kommuner, deriblant Oslo, er det bestemt at stortingsvalget skal begynne søndag 13. september om ettermiddagen.

Noen andre nyheter ved dette kirkevalget:

1. Det skal ikke bare velges menighetsråd. I noen bispedømmer, deriblant Oslo, skal også de leke medlemmene av Bispedømmerådet velges ved direkte valg. Før ble dette rådet valgt ved indirekte valg. Siden bispedømmerådene til sammen utgjør Kirkemøtet, blir det for Oslos vedkommende også direkte valg til Kirkemøtet. Les mer om valg av leke medlemmer til bispedømmerådet.

2. Den kirkelige valgperioden denne gang er bare to år. Fra 2011 skal kirkevalget skje samtidig med kommunevalget.

3. Den kirkelige stemmerettsalder senkes til 15 år. Men det er fortsatt 18-årsgrense for å bli valgt.

4. Valgkort om kirkevalget ble utsendt i august.

Frogner menighetsråd har til nå hatt 10 valgte medlemmer foruten soknepresten. Menighetsmøtet, som består av alle med kirkelig stemmerett i menigheten, avgjør innen Kirkelovens rammer og etter forslag fra Menighetsrådet hvor mange medlemmer rådet skal ha. På sitt møte 7. januar 2009 vedtok Frogner menighetsråd å foreslå for Menighetsmøtet at medlemstallet reduseres til 8 foruten soknepresten. Det skal alltid være 5 varamedlemmer. Det ble avholdt menighetsmøte søndag 26. april kl. 13.00 i Kirkestuen for bl.a. å avgjøre denne saken. Menighetsmøtet vedtok enstemmig forslaget fra menighetsrådet.

Til kirkevalget 2009 nedsatte menighetsrådet 7. januar en nominasjonskomité bestående av Trond Arild Lidalen, Gro Falch Brennhovd og Gunnar Heiene. Komitéen har levert et listeforslag, som er godkjent av menighetsrådet (denne godkjenningen gjelder bare formelle forhold som valgbarhet o.l.). Se listen her. Det er ikke kommet inn andre forslag. Det lokale ansvaret for at valget forberedes og gjennomføres etter reglene, har Valgstyret, som består av menighetsrådets medlemmer. Jardar Seim, som er nestleder i menighetsrådet, er valgt til leder av valgstyret.

Les også om kirkevalget generelt på Den norske kirkes nettsted.


Til toppen