Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 Om
 kirkevalget
 2009
 (hoved-
 side
 Frogner)

 
 
 Kandidat-
 liste til
 Frogner
 MR
 

Presentasjon av kandidatene til valg av Frogner menighetsråd 2009-2011

 

I brev av 5. august fra Frogner menighetsråd v/ leder Trond Arild Lidalen er kandidatene bedt om å oppgi utdannelse/yrkesbakgrunn og svare på følgende spørsmål innen 17. august:
1) Frogner menighet har mange aktiviteter og arbeidsgrener. Hvilke områder er det som først og fremst interesserer deg, og som du kunne tenke deg å arbeide med i menighetsrådet?
2) Hvilke saker kunne du tenke deg å fremme i løpet av menighetsrådets første arbeidsår?
3) Hvilke gode egenskaper har du som du tror du vil ha særlig nytte av i et menighetsråd?
4) Hvilken rolle tenker du at menigheten bør ha i vårt lokalsamfunn, og hvordan kan vi trekke flere inn i menighetsfellesskapet?
5) Hva er din forståelse av folkekirken?
6) Hvilke utfordringer ser du som de største i dagens kirke?
7) Hvordan og i hvilken retning ønsker du deg at Den norske kirke i alminnelighet og vår menighet i særdeleshet bør vokse og utvikle seg fremover?

 

Johannes Aanderaa  |  Gro Falch Brennhovd  |  Carl-Henrik Bastiansen  |  Jardar Seim  |  Inger Lise Høst  |  Ola B. Johannessen  |  Anne-Elise Andersen  |  Erik Kyvik Hauge  |  Jon Erik Skjelstad  |  Eva Schjoldager  |  Oddmund Jessen  |  Solfrid Hanstveit Moen  |  Tove Holmen  |  Morten Syversen  |  Brynjar Wiersholm

Ved å føre musepekeren over nummeret foran hvert svar, kan du se spørsmålet.
Klikk her for utskriftsvennlig versjon (pdf)
 

Johannes Aanderaa

44 år

Frøyas gate 3 B,
0273 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Utdannet økonom fra Företaksekonomiska Institutet i Stockholm med tilleggsfag i jus og pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber som konsulent med hovedvekt på økonomisk analyse og controlling.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Jeg har i mange år arbeidet med menighetens barnekor. De første årene som en av to ledere og pianist, mens jeg nå spiller når Frogranienborg synger ved gudstjenester og andre opptredener. I menighetsrådet kunne jeg tenke meg å bidra til å styrke arbeidet blant barn og ungdommer. Videre vil jeg arbeide for at Frogner menighet bedre skal nå voksne i den mest intense perioden av livet; der både egne barn og en aktiv yrkeskarriere krever mye av den enkelte. Med andre ord å utvide kirkens diakonale satsning. Til sist, men ikke minst vil jeg arbeide for at Frogner menighet fortsatt skal være en viktig kulturformidler av musikk på høyt nivå. En av forutsetningene for dette er å arbeide for at kirken skal få sitt etterlengtede nye orgel.
 

2.

Jeg har ikke definerte saker ennå, men jeg vil arbeide for vedtak som sikrer vekst i menighetens arbeid knyttet til barn, unge, dialog med voksne mennesker midt i livet og til kirken som kulturformidler.

  

3.

Mitt bidrag til menighetsrådet vil være å tilføre min kompetanse og erfaring knyttet til hvordan man kan styre ressurser og følge opp handlingsplaner slik at menighetens hovedmål blir gjennomført.
 

4.

Frogner menighet bør få en enda viktigere plass i lokalsamfunnet. Den beste måten å oppnå det på er å engasjere kirkens medlemmer. I en tid der de økonomiske rammene setter begrensninger, er det avgjørende for menighetsveksten at frivillige gir sitt bidrag. Jeg er overbevist om at mange av de som er passive medlemmer vil kunne bli engasjerte menighetsarbeidere. Dette fordrer at vi klarer å skape møteplasser som engasjerer og som oppleves å bidra positivt i menneskers liv.
 

5.

Folkekirken er til for alle døpte. Den skal være der for oss i alle livets faser. Samtidig som folkekirken skal være en tydelig forvalter av kirkens lære og misjonsoppdrag, skal den være inkluderende og ta høyde for et mangfold av trosuttrykk. Videre må den være åpen for de som er søkende og nysgjerrige på kirkens evangelium. Nestekjærligheten må være kirkens fremste ledestjerne.
 

6.

Kirkens største utfordring i dag er at den ikke engasjerer i tilstrekkelig grad. Kirken må arbeide for å gjøre troen relevant i menneskers daglige liv. De store, og ofte kontroversielle, debattene får mye oppmerksomhet; men det er debatter som ikke alltid er like relevante i forhold til å forkynne tro og håp.
 

7.

Frogner menighet, og Den norske kirke i alminnelighet, må framover arbeide for å bli den viktigste møteplassen i nærmiljøet. Kirken må være tydelig i sitt budskap og inkluderende i sin atferd. Menigheten må i enda større grad tørre å gi ansvar til mennesker som vil være med og forme sin menighet. For å nå dette tror jeg vi må komme i dialog med de som bor i Frogner. Vi må la folk gi egne uttrykk for hvordan kirken kan bli deres kirke. Kirkerommet må bli et sted der vi kan føle oss hjemme og der møtet mellom mennesker, og møtet med det Hellige kan bidra til å gi livet mening og håp.

Til toppen
   

Gro Falch Brennhovd

 

74 år

Bjørn Farmanns gate 11 B,
0271 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Har vært ansatt i Norsk Arbeidsgiverforening / NHO som koordinator for håndverksfag.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Diakonalt arbeid – besøkstjeneste og arrangementer i Kirkestuen.
 

2.

Saker som kan styrke diakonien i menigheten.
 

3.

Jeg mener jeg er utadvendt og har empati overfor medmennesker.
 

4.

Kirken må være en naturlig møteplass for alle i lokalsamfunnet.
 

5.

En kirke som favner bredt – ikke utelukker noen og hvor alle kan føle seg inkludert.
 

6.

Å nå ut til folk – og ha et allsidig og godt tilbud.
 

7.

At kirken må ha et variert tilbud til folk i alle aldersgrupper og i forskjellige livssituasjoner.

Til toppen
   

Carl-Henrik Bastiansen

27 år

Drammensveien 93 E,
0271 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Statsviter fra UiO, 2 års erfaring fra salg og salgsledelse, 3 års erfaring fra bank og finans.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Kirkens plass i samfunnet. Forvaltning av kirkens midler. Ungdomsarbeid.
 

2.

Min forståelse er at menigheten driftes på en utmerket måte, jeg har derfor ingen konkrete saker jeg mener MÅ endres umiddelbart. Frogner skal være en kirke som støtter, hjelper og fungerer som en grunnstøtte i enkeltmenneskers liv. Derfor vil jeg alltid kjempe for at at individet blir sett og tatt vare på.

Jeg vil også jobbe hardt for at Frogner kirkes økonomiske rammer og grunnlag forvaltes på en best mulig måte.
 

3.

Godt humør, pågangsmot, engasjement, retorisk, kommunikasjonskunnskap, lang erfaring på tross av ung alder, politisk bakgrunn, næringslivsbakgrunn, bredt sammensatt nettverk og bekjentskapskrets.
 

4.

Kirken må være åpen og inkluderende for alle mennesker uansett alder, kjønn, sosial bakgrunn, legning og etnisitet. Dersom menigheten klarer å komme frem med det budskapet, tror jeg også at kirken vil kunne se en økning i besøkstall og engasjement fra mennesker som til nå ikke har deltatt. Menigheten er grunnstenen og bærebjelken for mange mennesker, og alle burde vite at kirken er et sted ikke bare for livets store øyeblikk på godt og vondt. Kirken er der hver eneste dag, hele året, hele livet, når medlemmene har bruk for hjelp og visdom fra Gud.
 

5.

Min forståelse er at kirken er til for menneskene, ikke omvendt. Dersom kirken er i utakt med folket, vil den heller ikke appellere til massene som er med på å holde Guds ord levende. Kirken bør som det meste vi har i samfunnet være tjenesteytende og imøtekommende.
 

6.

Manglende oppmøte og engasjement fra helt vanlige mennesker. Jeg tror dessverre at kirken på for mange områder er i utakt med viljen og behovet til medlemmene. En åpen og inkluderende kirke som ikke fordømmer men motiverer, er en kirke som virker mer inbydende for mennesker i alle aldre, alle hudfarger, alle legninger og begge kjønn, Dette tror jeg vil på sikt øke oppslutningen og besøkstallene.
 

7.

Jeg tilhører nok den gruppen medlemmer som mener at kirke og stat på sikt bør skilles. Dette vil helt sikkert føre til en nedgang i medlemsantallet, men jeg tror dette vil gjøre folks mer bevisst på sitt medlemskap, og kunne øke oppslutningen om kirken i form av besøkstall. Når det er sagt tror jeg fremdeles på en statlig finansieringsordning for å drifte kirkens enorme verdier og eiendommer. Man kan alltid se på store endringer med skepsis og misnøye, eller man kan velge å se mulighetene og gjøre endringene til det bedre. Jeg tilhører helt klart den siste gruppen.

Til toppen
   

Jardar Seim

66 år

Gabels gate 37,
0272 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Historiker, lektor på Ski videregående skole til 2008.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Som medlem av menighetsrådet vil jeg føle ansvar for hele saksfeltet, ikke bare eventuelle ”hjertesaker”. En så stor menighet må ha et bredt tilbud. Nytenkning må kombineres med respekt for det som er bygd opp gjennom mange år (f.eks. Frognerhjemmet, Schafteløkken barnehage). Når det er sagt, kan jeg nevne noe av det jeg er mest opptatt av nå:

Gudstjenester som appellerer til mange.

Kirkemusikk (gudstjenester og konserter) og andre former for kunst og kultur i kirkens virke. Her hører også anskaffelse av nytt orgel, som det har vært arbeidet lenge for i Frogner. (Jfr. Sofienberg kirke som fikk øremerkte midler på kommunens kirkebudsjett i 2009 til nytt orgel.) Det som er bevaringsverdig i det gamle orgelet, må tas med til det nye.

Gjennomføring av den oppussingen (rehabiliteringen) av kirken som var stilt i utsikt til 100-årsjubileet i 2007, men som ikke kom. I dag virker det flotte kirkerommet sørgelig nedslitt.

Åpen kirke/kapell på hverdager – en reform som er avhengig av mange frivillige som kan dele på å sitte vakt. Respekten for det hellige er dessverre så pass på retur at det er uforsvarlig å la kirken stå åpen uten tilsyn.

Skape møteplasser for utfordrende spørsmål og utdypende kunnskap om kristen tro.
 

2.

Jeg er medlem av det nåværende menighetsrådet, og erfaringen har vist meg at et menighetsråd ikke er som andre offentlige organer. Det er like mye en dugnadskomité som et vedtaksorgan. Viktigere enn å fremme ”saker” er det derfor å bidra til en atmosfære hvor mange på Frogner får lyst til å gjøre en innsats for sin lokale kirke gjennom frivillig arbeid på områder de har erfaring fra. Det kan være kompetanse fra jobbsammenhenger, erfaring fra speiderarbeid i ungdommen (menighetshuset har speiderrom, men ingen speidertropp), baking til kirkekaffe, raking av løv rundt kirken, være søndagsskolelærer, gå på besøk til ensomme mennesker osv. osv.
 

3.

Organisasjonserfaring fra kirkelige og ikke-kirkelige sammenhenger.
 

4.

Selv om kirken og menigheten ikke nødvendigvis nevnes først når noen skal beskrive Frognerstrøket i dag, er et forhold til Frogner kirke, personlig nært eller litt mer på avstand, noe av det som svært mange mennesker her har felles. Det gjelder både gamle Frogner-familier og senere innflyttere (selv kom jeg på 90-tallet). Denne ytre rammen, i form av en hovedstadens største og vakrest utsmykte kirker, må samtidig være et sted der man blir tatt åpent imot uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, funksjonshemminger, sosial status, inntekt, alder, seksuell legning eller livsproblemer av ulik art, f.eks. rusproblemer.

  

5.

Jeg synes ”folkekirke” er et ullent begrep, selv om det brukes offisielt av Den norske kirke. En kirke må som organisasjon ha en formell struktur, og der mener jeg at statskirkeformen er uheldig. Det er uheldig med tanke på staten og uheldig med tanke på kirken. Den mest grunnleggende forståelse av hva kirken er, finner vi i uttrykket ”en hellig, allmenn kirke”, som det heter i trosbekjennelsen. Den er ikke bundet til landegrenser (”Den norske kirke”) og rommer både protestanter, katolikker og ortodokse, sterkt troende og svakt troende.
 

6.

Evangelium betyr ”godt budskap”. Å tolke dette i ord, handling og kunst så det virkelig angår folk, er den største utfordringen. Det kan føre til avvisning, men også til et ønske om å trenge dypere inn i budskapet og la det prege livet.
 

7.

Jeg mener jeg har svart på det i spørsmålene ovenfor. Et lite tilleggspunkt her: Det er i dag i Den norske kirke tendenser til å la de enkelte menighetene få en svakere stilling. I Oslo merket vi det tydelig i 2008 med forsøk på å sentralisere de over 50 soknene til noen få enheter (det mest radikale forslaget ville gjøre hele Oslo til ett sokn). En mer ”uskyldig” måte er å si at menighetene og kirkene bør spesialisere seg fordi avstandene i Oslo er så små. Jeg tror det vil bety en ”silent killing” av mye av det frivillige engasjementet, som ofte er knyttet til den lokale kirken. Det betyr ikke at menigheter ikke skal samarbeide om enkelte oppgaver. Og gjennom dyktig arbeid kan noen menigheter bli eksempler for andre på bestemte områder (f.eks. ungdomsarbeid, kirkemusikk). Men siktemålet må være å satse bredest mulig i hver menighet. Ellers legges lista for lavt.

Til toppen
   

Inger Lise Høst

67 år

Thomas Heftyes gate 39 B,
0267 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Lærer i 25 år.

Kommunal kulturarbeider i 4 år.

Reiseleder i Skandinavia, Europa og Egypt.

Osloguide.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Der det er mest bruk for meg!
 

2.

Hvordan kan vi beholde kontakten med foreldre / barn fra dåp til konfirmasjon ?

Få samkjørt Kirkestuen og Schafteløkken (tjene mer penger!)

Kan vi klare å få 10 – 12 kirke-forsangere som synger hver 5 / 6 uke ?

Kirkeverter som ”fanger opp” nykommere. Bedre markedsføring i lokalavisen.  (Jfr. Fagerborg)

Kan vi rent praktisk få til en bedre lekeplass i kirken? Kan vi ha en ung voksenperson til å lede lek/aktiviteter under gudstjenesten ?
 

3. Pensjonist, og dermed forholdsvis tilgjengelig. Aktiv. Tar ansvar. Utadvendt. Talefør. Har et forholdsvis varmt hjerte.
 
4.

Kirken må bli mer synlig, litt mer en naturlig del i Frognerfolkets bevissthet. (Lørdagsforedragene i Kirkestuen er et genialt tiltak!)

Suppe eller middag 1 gang pr uke for småbarn og foreldre ? Det er kontaktskapende! både i forhold til kirken og for å gi større lokale nettverk for unge familier.
 

5. En kirke som er en integrert del av lokalmiljøet.
 
6.

- At livet generelt blir mer og mer hektisk.

- At underholdningstilbudene i Oslo eksploderer.
 

7.

Se over! Vi må få til en større nærhet til flere! Da må vi satse mer på konfirmantene og de under 20 år. De er vår fremtid.

Til toppen
   

Ola B. Johannessen

Foto: Øyvind Sæter

70 år

Gabels gate 7,
0272 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Statens teaterhøgskole.
Skuespiller / sceneinstruktør / pedagog.
Teatersjef Rogaland teater, Trøndelag teater.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Kunst/kultur-saker
 
2. Styrking av dåpsopplæring / ungdomsarbeid
 
3. Samarbeidsevner
 
4. Flere kulturarrangementer
 
5. En forsamling av alle som tror på Gud og Jesus
 
6. Å motarbeide relativisering av verdier
 
7. -
Til toppen
   

Anne-Elise Andersen

 

78 år

Tostrup terrasse 7,
0271 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Bokhandlerutdannet, 5 år i kristent ungdomsarbeid, misjonær i NMS og kontorfullmektig.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Arbeider gjerne for et større misjonsengasjement i menigheten.
 

2.

Spørsmål om trosopplæring i menigheten.
 

3.

Erfaring – for øvrig får andre bedømme det!
 

4.

Det viktigste er å være kirke i troskap mot sin basis, med et budskap som angår folk. –

Så mener jeg at vi ved flere arrangementer, som bokkafe, kulturkveld, bibellesning, åpen kirkestue, kan trekke flere inn i menighetsfellesskapet. Viktig å se det enkelte menneske og ta vel i mot dem som kommer til våre samvær. Mer bevisste på selv å invitere folk.
 

5.

En kirke for alle døpte uavhengig av deltakelse i menighetslivet.
 

6.

Å være kirke i betydningen et sted hvor mennesker møter Jesus Kristus gjennom forkynnelse og kristent fellesskap i gudstjeneste og andre aktiviteter.
 

7.

Jeg ønsker at DnK kan bli ”herre i eget hus.” For vår menighet ønsker jeg at den må vokse ved at vi bl.a. kan lykkes bedre med å ta vare på barna og de unge – (jfr. Trosopplæringen ovenfor).

Til toppen
   

Erik Kyvik Hauge

66 år

Balders gate 26,
0263 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Psykolog. Driver med lederutvikling og organisasjonsutvikling.

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Kultur
Gudstjenester
 
2. Hvordan skal vi møte den religiøse lengselen som mange har, på en bedre måte?
 
3. God til å lytte. Kan fungere som brobygger.
 
4. Kirken har relevante utfordringer å gi og viktige svar å komme med.
 
5. Folkekirken har stor kontaktflate, bl.a. gjennom dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Sånn sett har kirken store muligheter som vi trenger å bruke.
 
6. Om de første kristne ble det sagt: "Se hvor stor kjærlighet de har til hverandre." Hvordan skal vi åpne oss for kjærligheten?
 
7. Jeg ønsker at vi sammen kan gjøre oss ferdig med homofilidebatten, i respekt for at her er det to forskjellige syn, slik det har skjedd i forhold til kvinneprestdebatt. Så kan vi samle oss om å åpne for Guds kjærlighet og bidra til at kjærligheten realiseres i forhold til medmennesker, miljø og fattigdom.
Til toppen
   

Jon Erik Skjelstad

 

52 år

Drammensveien 50 A,
0271 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Blomsterhandler, samt 18 år i bank.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Å få i gang mer diakonalt arbeid og faste treff i Kirkestuen.
 
2. Jeg kommer tilbake til dette etter å ha blitt mer kjent med arbeidet i rådet.
 
3. Jeg er en positiv person, og liker å få gjennom sakene raskt.
 
4. At kirken skal være en støtte for alle som bor i området vårt.
Jeg ønsker også et mer åpent kirkerom, og at det blir tatt initiativ til ulike typer arrangementer.
 
5. En kirke for alle som er døpt.
 
6. Vår utfordring er å få medlemmene til å bruke kirken mer enn de gjør i dag.
 
7. Å få folk til å føle at kirken er en del av deres naturlige liv.
Til toppen
   

Eva Schjoldager

65 år

Hafrsfjordsgt. 24 A,
0268 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Cand.mag: norsk, spesialpedagogikk, samfunnsfag.

Norges Forvaltningshøgskole, Forsvarets Høgskole.

Mangeårig erfaring fra pedagogiske/administrative stillinger i videregående skole. Kontorsjef Norsk Folkemuseum/Bogstad Stiftelse, underdirektør Statens Arbeidstilsyn, rådgiver Norges Røde Kors.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Diakoni – Kirkens omsorgstjeneste
 
2.

Jeg finner det vanskelig å være konkret her siden jeg ikke kjenner Rådets plan for prioritering og planlegging. Imidlertid har jeg et sterkt ønske om å få synliggjort arbeidet som Frogner menighet utfører. Her er det viktig å satse på tett samarbeid med lokalpresse og andre infokanaler.
 

3.

Blir jeg valgt inn i Menighetsrådet, vil jeg prioritere raskest mulig å bli kjent med de øvrige medlemmene og bidra til et godt og trygt arbeidsmiljø og fellesskap. Jeg er sosial, utadvendt og vurderer egen arbeidskapasitet som god.
 

4.

Se svar 2. Dermed skapes interesse og motivasjon for flere frivillige til å delta i menighetsarbeidet.
 

5.

Jeg støtter fullt det som Kirkeloven av 1996 sier er lovens formål: ”å legge til rette for et aktivt engasjement og en stadig fornyelse i den evangelisk-lutherske folkekirke i Norge”. I Folkekirken er dåpen kriteriet for medlemsskap. Jeg forutsetter derved at folkekirken er åpen for alle uavhengig av alder, bosted, sosial status, kjønn, seksuell legning. Jeg ser på folkekirken som en viktig samfunnspillar, både religiøst og kulturelt.
 

6.

Vi har ikke vært flinke nok til å bevare grunnleggende verdier i vår historiske, religiøse og kulturelle arv. Det er mer enn trist, for det handler om forankring. I forbindelse med Kirkevalget 2009 fremkommer det at medlemsregistrene ikke er blitt oppdatert og at et stort antall medlemmer har meldt seg ut. For Kirkens del er det en utfordring å få flere og aktive medlemmer.
 

7. Har forventinger til Gudstjenestereformen som blir vedtatt neste år. Den legger opp til en mer fleksibel og lokalt preget gudstjeneste. Flere skal trekkes med i gudstjenestearbeidet.
Til toppen
   

Oddmund Jessen

61 år

Niels Juels gate 2,
0272 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Utdannet anleggsingeniør i 1973 og har siden stort sett vært byggeleder/prosjektleder i forbindelse med hovedvegutbyggingen i Oslo, alt vesentlig i Oslo sentrum. Er nå byggeleder på Bjørvikaprosjektet i Oslo.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.

Menighetsrådet har mange oppgaver som skal løses som er interessante. Jeg er derfor sikker på at jeg gjennom å bli bedre kjent med disse vil finne de områdene som jeg kan bruke min arbeidskapasitet og viten på.
 

2.

Det er helt sikket mange utfordringer i det å være medlem av et menighetsråd. Jeg har derfor ingen spesielle saker jeg på det nåværende tidspunkt vil fremme, men jeg er sikker på at man underveis det første året vil få input fra menighetens medlemmer om saker som er viktig å fremme for rådet.
 

3.

Jeg har igjennom jobben min sett hvor viktig det er å ha gode medarbeidere og å jobbe i team. Jeg tror derfor at dette vil være en styrke for å fremme godt lagspill i et menighetsråd. Med åpenhet og positivitet, mener jeg at jeg er lett å samarbeide med.
 

4.

Jeg vil at menigheten skal være et sted hvor lokalsamfunnet føler tilhørighet og hvor man får det  påfyll som gir kraft til å løse hverdagens utfordringer.
 

5.

Min forståelse av folkekirken er at den skal legge til rette for et aktivt engasjement og  fornyelse samtidig som den skal være en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
 

6.

Det å  formidle de verdier som ligger i vår kristne kulturarv er svært viktig. Jeg tror også at det er en utfordring å formidle trosopplæring på en måte som fenger barn og unge. Det å finne nye veier krever kreativitet og åpenhet.
 

7.

Jeg ønsker at Den norske kirke skal fortsette å bringe budskapet om Jesus Kristus som verdens frelser til alle mennesker. Dette må være fellesnevner for kirken generelt. Kontinuitet og stabilitet i vår egen menighet ser jeg på som viktig.

Til toppen
   

Solfrid Hanstveit Moen

 

45 år

Sophus Lies gate 8,
0264 Oslo

Utdannelse/yrkesbakgrunn:

Anestesisjukepleiar Oslo Universitetssykehus, Ullevål.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Eldre, sjuke, diakoni, kultur og gudstenesteliv.
 
2. Vanskelig å ta stilling til per i dag.
 
3.

Er svært glad i Kyrkja!!
 

4.

Ei sentral og viktig rolle i lokalmiljøet, open, imøtekomande og inkluderande overfor menneske med ulike behov i forhold til tru / tvil.
 

5.

Ei kyrkje grunnlagt på Guds ord, som er open for alle.
 

6.

Verna om kristen tru og tradisjon og formidla dette vidare til nye generasjonar. Vern om skaparverket.
 

7.

Skulle ynskja at kontakt med kyrkja og menighet vert ein naturlig del av folks liv, ein plass der mennesker i alle aldersgrupper kjenner seg heime, føler seg ivaretatt og sett, viser engasjement og tek ansvar.

Kyrkja må vera synlig og hørbar.

Til toppen
   

Tove Holmen

 

73 år

Drammensveien 108 B,
0273 Oslo

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
3 års utdannelse på kunstindustriskole (København).
Selvstendig næringsdrivende.

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Oppgaver innenfor diakonien.
 
2. Diakoni, hjelpe de eldre.
 
3. Er glad i medmennesker.
 
4. Menigheten må støtte opp om gudstjenesten og legge opp til sammenkomster og nye interessante temaer.
 
5. Et naturlig kristent samlingspunkt.
 
6. Å tydeliggjøre vårt kristne budskap og lære folk å bruke kirken mere.
 
7. Kirken må beholde sine tradisjoner og samtidig være et naturlig og sosialt sted hvor det viktigste er å forkynne Guds ord.
Til toppen
   

Morten Syversen 

64 år

Gabels gate 46 A,
0262 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Examen artium på Sinsen H. skole i 1964
35 vekttall i matematikk/statistikk UiO
Arbeidet med IT på forskjellige nivåer og bedrifter siden 1969 og frem til 2004
Menighetsforvalter i Haugerud menighet fra 2004 og til 2008
Rådgiver i Kirkerådet fra 2008 hvor jeg er med å utvikle system for nytt medlemsregister.

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1.
a. En gudstjeneste som favner hele menigheten, og særlig unge familier
b. Menighetens diakonale arbeid.
 
2. Jeg kan ikke svare på det før jeg har satt meg inn i de saker MR arbeider med.
 
3. Jeg kjenner kirkens organisasjoner godt, er konstruktiv og samarbeidsvillig.
 
4. Inngå et godt samarbeid med bydelen om diverse tilbud til beboerne. Familiesamlinger med tilbud til barn, unge og deres familier.
 
5. Kirken skal gi sitt tilbud til alle som søker den, og forkynne et klart budskap om frelsen ved Jesus Kristus.
 
6. Myndighetenes bevisste politikk om å fjerne all kunnskap om vår kristne arv og tradisjon fra skoler og barnehager, slik at den oppvoksende slekt ikke lenger har den basiskunnskapen som vi kansje forventer at de skal ha.
 
7. For Dnk ønsker jeg en større løsrivelse fra statlige myndigheter. For Frogner menighet ønsker jeg at bydelens befolkning vet hvor Kirken er, og at det er en kjent sak at dit kan du komme med dine sorger, til fest og til hverdags, og at den er bemannet slik at den kan tjene befolkningen på en god måte.
Til toppen>
   

Brynjar Wiersholm

44 år

Thomas Heftyes gate 60 A,
0267 Oslo

 

Utdannelse/yrkesbakgrunn:
Siviløkonom

 

 

 
  Svar på spørsmålene.
Hold musepekeren (uten å klikke) over nummeret foran hvert svar for å se spørsmålet, eller se alle spørsmålene samlet øverst på siden.
1. Med en ung familie er det naturlig for meg å engasjere meg i barne og ungdomsarbeidet. For øvrig er jeg mest opptatt av det diakonale arbeidet i menigheten. Nestekjærlighet og det inkluderende felleskap er det kristne budskap i praksis.
 
2. Vil gjerne fremme saker på et senere tidspunkt men ønsker å lære mer om menighetsrådet virkemåte først.
 
3. Er en åpen og samarbeidsvillig person. Liker å se muligheter og ta utfordringer. Har i det senere år vært lite aktiv i kirken og kan kanskje forstå og representere en gruppe mennesker som har potensialet til å engasjere seg mer i menigheten.
 
4. Som den fremste bærer av den kristne kulturarv bør kirken og menigheten fokusere mye på de aktiviteter som når ut til mennesker i et hektisk samfunn. Alle har behov for håp og gode verdier utover materiell trygghet. Riktige aktiviteter og litt visjoner i arbeidet tror jeg er viktig.
 
5. Folkekirken betyr at kirken skal være et sted og engasjere seg i saker for alle som er kristne, er positive til kirken som bærer av kulturarven og/eller søker det kristne budskap; med andre ord åpen og inkluderende.
 
6. Å forstå og møte endringene i samfunnet uten å gi slipp på eller tro at man gir slipp på kristne grunnverdier og den kristne kulturarv.  Fokuser på det kristne budskapet i praksis og handling mer enn tolkning eller mangel på tolkning av Bibelens ord.
 
7. Kirken må ta inn over seg nedadgående oppslutning og forstå årsaken til dette. Samtidig stå fast på det man mener. Frogner menighet bør fortsette å favne bredt og fortsatt satse på barn og ungdom slik at menighetens gode felleskap blir det alternativet man velger. Alle søker felleskap og menigheten er et godt sted for dette.
Til toppen