Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kandidat-
 liste til
 Frogner
 MR 2023 
 
 
Kirkevalget 2019
 
Kirkevalget 2015
  
Kirkevalget 2011
 
Kirkevalget 2009

Kirkevalget 10.-11. september 2023 i Frogner sokn, Oslo

Siden oppdateres ikke lenger, da Frogner menighetsråd i begynnelsen av juni vedtok overgang til en ny plattform for hjemmesiden med en annen redaktør. Den nye adressen er www.kirken.no/frogneroslo. Informasjonen nedenfor ble sist oppdatert i august 2023 og bør etter den tid kontrolleres mot annen tilgjengelig informasjon.

KUNNGJØRING

 

Tid
Valgsteder
Forhåndsstemming
Stemmerett
Manntall
Valgkort (ikke i 2023)

Valgordninger
Presentasjoner og valgmøter

Valgliste

 

Ved kirkevalget 2023 skal det velges menighetsråd i Frogner sokn (8 medlemmer og 5 varamedlemmer) og 7 leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd og dermed også til Kirkemøtet. 

Tid for valget

 • Søndag 10. september kl. 13.00-18.00
 • Mandag 11. september kl. 9.00-21.00

Valgsteder

 • Oslo bymuseum, Frognerveien 67
 • Oslo handelsgymnasium, Parkveien 65
 • Uranienborg skole, Briskebyveien 7

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme på flere måter.

 • I Frogner kirkestue (Kastanjestuen), Bygdøy allé 38, søndag 20. august etter gudstjenesten.
 • På Frogner menighetskontor (adresse: Frogner kirke,  Bygdøy allé 36, inngang gjennom portalen til høyre for kirken),  onsdager kl. 16.00-18.00 i perioden 16. august til 6. september.
 • Nytt 2023: Digital forhåndsstemmegivning i perioden fra 10. august til 6. september. Det betyr at alle velgere kan logge seg på via internett og stemme. Pålogging skjer med Bank-ID eller tilsvarende. En velger kan stemme digitalt flere ganger. Den siste digitale stemmen blir avgjørende. Ved digital stemmegivning er det velgerens ansvar å sørge for hemmelig valg. Nærmere informasjon på kirken.no.

Stemmerett og valgbarhet

Stemmeberettigede er alle medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2023, og som er folkeregisterført som bosatt i Frogner sokn, eller innført i manntallet der etter søknad godkjent av biskopen (kirkeordningens § 6, annet ledd). Valgbare er alle stemmeberettigede som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret. Det er altså forskjellig aldersgrense for å være stemmeberettiget og valgbar.

Det kirkelige manntallet

I perioden 10. august - 1. september vil den enkelte person ha anledning til å gjøre seg kjent med opplysninger i soknets manntall (= fortegnelse over alle medlemmer av Den norske kirke som har stemmerett i Frogner sokn) om seg selv eller en annen person som en har fått fullmakt fra, ved henvendelse til Frogner menighetskontor i kontorets åpningstider. Den som mener at vedkommende selv eller en annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Menighetskontoret vil kunne opplyse om framgangsmåte og frister.

Valgkort

Ved kirkevalget i 2019 fikk alle som var oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, tilsendt valgkort i begynnelsen av august. Ordningen med valgkort videreføres ikke i 2023.

Valgordninger

Til menighetsrådsvalget i Frogner foreligger det bare én liste. Valget skjer dermed som flertallsvalg. Kandidatene er av nominasjonskomiteen satt opp i prioritert rekkefølge, ikke alfabetisk. Dersom man ønsker å endre på stemmeseddelen ved menighetsrådsvalget, kan man:

 • gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et merke ved kandidatens navn

 • tilføye inntil tre navn på valgbare personer på stemmeseddelen (disse kan ikke gis tilleggsstemme). 

Det er ikke lenger anledning til å endre rekkefølgen på navn (nytt ved valget 2011) eller til å stryke navn (nytt ved valget 2015).

Til bispedømmerådsvalget (og dermed til valget på representanter til Kirkemøtet) foreligger det flere lister. Valget blir dermed avholdt som forholdstallsvalg. Man velger én av de godkjente valglistene. Kandidatene står i prioritert rekkefølge. Også her kan det gjøres endringer:

 • gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et merke ved navnet

 • føre opp inntil tre navn fra andre valglister (disse kan ikke gis tilleggsstemme). Når velgeren gir personstemme til valgbare kandidater på andre lister, overføres et tilsvarende antall listestemmer til den eller de listene disse kandidatene står oppført på.

Valglister

 • Valglisten til menighetsrådsvalget i Frogner (det er bare én liste til dette valget). Valglisten er blitt til slik:
  På sitt møte 7. november 2022 oppnevnte menighetsrådet følgende nominasjonskomité: Sissel Nilsen, Olav Dag Hauge og Anners Lerdal. Komitéens forslag ble lagt fram til formell godkjenning (om kandidatene bor i soknet og er medlemmer av Den norske kirke) på menighetsrådets møte 20. mars 2023. Det er ikke kommet inn andre forslag, og valget gjennomføres dermed som flertallsvalg. Det lokale ansvaret for at valget forberedes og gjennomføres etter reglene, har Valgstyret, som består av menighetsrådets medlemmer.
 •  Valget til bispedømmeråd og kirkemøte: Det er i år fire lister til valget av de sju leke medlemmene som velges ved direkte valg av de stemmeberettigede i Oslo bispedømme. Her er de fire første navnene på hver av de fire listene. Listene i sin helhet (også med yrke og bosted/prosti) kan sees på Oslo bispedømmeråds valget.
  • Frimodig kirke
   1. Steinar A. Hopland f. 1948
   2. Kåre Olav Hegle f. 1952
   3. Jarle N. Aarseth f. 1951
   4. Sunniva Fuglestveit-Sørheim f. 1995
   Les mer om Frimodig kirke.
    

   Bønnelista
   1. Geir Lahnstein f. 1946
   2. Jakob Schmidt f. 2000
   3. Lene Sørensen f. 1989
   4. Heidi Marie Svendsen f. 1976
   Les mer om Bønnelista.
    
   Nominasjonskomiteens liste
   1. Piriyanthy Skarbø f. 1987
   2. Harald Hegstad f. 1959
   3. Maria Louise Hansen f. 2003
   4. Arve Juritzen f. 1940
   Les mer om Nominasjonskomiteens liste
    
   Åpen folkekirkes liste
   1. Gard Sandaker-Nielsen f. 1979
   2. Inger Johanne Aas f. 1965
   3. Anna Riksaasen f. 2000
   4. Torild Skogsholm f. 1959
   Les mer om Åpen folkekirke.

 

Bakgrunnsstoff

 

Kirkevalget 2023 i forhold til tidligere valg
Menighetsråd
Bispedømmeråd og kirkemøte
Kirkelig fellesråd

Se også Den norske kirkes sentrale nettsted om kirkevalget.

Kirkevalget 2023 - i forhold til tidligere valg, og lenker til mer informasjon

Det er ikke bare kommune-, bydels- og fylkestingsvalg i år, men også kirkevalg. Før kirkevalget i 2009 bestemte de kirkelige og politiske myndigheter at stortingsvalget og kirkevalget da skulle skje samtidig, og at de kirkelige valglokalene helst skulle ligge i umiddelbar nærhet til lokalene for stortingsvalget. Denne ordningen ble videreført i 2011 (for å komme "i rute" med kommunevalgperiodene gjaldt kirkevalget i 2009 derfor bare for en toårsperiode).

De fleste endringene som kom ved valgene i 2009 og senere valg føres videre i 2023:

1. Før 2009 ble medlemmene av bispedømmerådene (og dermed kirkemøtet) valgt ved indirekte valg. Fra 2009 ble det direkte valg. (Men det er fortsatt indirekte valg til de kirkelige fellesrådene. I Oslo velger hvert menighetsråd én representant dit.)

2. Den kirkelige stemmerettsalderen ble i 2009 senket til 15 år. Men det er fortsatt 18-årsgrense for å bli valgt.

3. Fra 2015 ble det ikke lenger mulig å stryke kandidater på de ferdig oppsatte listene. Det kunne man tidligere.

4. Antall nye navn som kan føyes til på listen til menighetsrådsvalg (ved flertallsvalg), ble begrenset til tre.

5. NYTT 2023: Til valget i 2023 vil det ikke bli utsendt valgkort til hver enkelt velger.

6. NYTT 2023: For første gang vil det være mulig med digital forhåndsstemming. (Det vil fortsatt være mulig med tradisjonell forhåndsstemming.) Man vil også kunne stemme digitalt i valglokalet på valgdagen.

  

Den offisielle valgsiden for Den norske kirke inneholder mye stoff om valget i 2023.

De formelle reglene for kirkevalget er å finne hos Lovdata i en forskrift som Kirkemøtet har vedtatt med hjemmel i trossamfunnsloven og kirkeordning for Den norske kirke.

Kirkerådet har også utgitt en omfattende valghåndbok beregnet på medarbeidere som har oppgaver i forbindelse med valget. Den er på 138 sider og finnes ikke i trykt utgave.

Hva er et menighetsråd? Dets oppgaver og sammensetning

Alle menigheter (sokn) i Den norske kirke skal ha et menighetsråd. Det følger av Kirkeordningens § 8. Menighetsrådet består av et bestemt antall valgte medlemmer samt soknepresten og er menighetens øverste organ. Det skal treffe avgjørelser og opptre på vegne av menigheten når det ikke ut fra kirkeordningen er bestemt at myndigheten er lagt til Kirkelig fellesråd (fellesorgan for alle menigheter i kommunen) eller andre organ.

Kirkeordningens § 12 angir følgende hovedoppgaver for menighetsrådet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis trosopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

I tillegg har rådet en rekke mer spesifikke oppgaver.

Antall medlemmer varierer fra menighet til menighet (avgjøres av et menighetsmøte). I Frogner benyttes lovens nest høyeste tall: 8 valgte medlemmer foruten soknepresten.

Frogner menighetsråd har stort sett ett møte pr. måned, sommermånedene unntatt. Arbeidsutvalget møtes gjerne en til to uker før hvert rådsmøte. Se også egen side om Frogner menighetsråd, bl.a. med protokoller (møtebok) fra de siste møtene.

Hva er et bispedømmeråd? Dets oppgaver og sammensetning. Kirkemøtet

Det bispedømmerådet som velges for Oslo bispedømme (dvs. Oslo, Asker og Bærum kommuner), skal ha følgende sammensetning og ialt 11 medlemmer:

 • Biskopen
 • En prest valgt av prestene i bispedømmet
 • En lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet
 • Sju andre leke som velges ved direkte valg av de stemmeberettigede i bispedømmet.  
 • En lek valgt representant for døvemenighetene

Medlemmene av bispedømmerådet er samtidig delegater fra Oslo bispedømme til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster og fordeler diverse statlige tilskudd.  Kirkemøtet og kirkerådet har delegert en rekke viktige forvaltningsoppgaver til bispedømmerådene.  Bispedømmerådet kan imidlertid ikke instruere menighetsråd, menighetsmøter eller kirkelige fellesråd. Rådet har om lag åtte møter i året i tillegg til at medlemmene deltar på det årlige kirkemøtet.

Se nærmere på nettstedet til Oslo bispedømmeråd.

Hva er et kirkelig fellesråd?

I hver kommune skal det være et kirkelig fellesråd. (I kommuner med bare én menighet, har menighetsrådet fellesrådets oppgaver.) Fellesrådet ivaretar mange administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (menighetene). Kommunens bevilgning til kirkelige formål går til fellesrådet, som fordeler midlene videre. Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, inkludert orglene, drift av menighetskontor, opprettelse av og ansettelser i stillinger (utenom prestestillinger), utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen m.m. Ved kirkevalget skal det likevel ikke velges noen representanter til fellesrådet. Det rådet er nemlig indirekte valgt, med én representant valgt fra hvert menighetsråd (to representanter i mindre kommuner), foruten én representant valgt av kommunen og én geistlig representant oppnevnt av biskopen. Den administrative leder av Kirkelig fellesråd i Oslo har tittelen kirkeverge.