Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Kandidat-
 liste til
 Frogner
 MR 2015 
 
 
  
  
Kirkevalget 2011
 
Kirkevalget 2009

 

Kirkevalget 13.-14. september 2015 i Frogner sokn, Oslo

Denne siden ble utarbeidet som informasjon før kirkevalget 2015.

RESULTATENE fra menighetsrådsvalget for Frogner finner du på en egen side.

 

 

KUNNGJØRING

 

Tid | Valgsteder Forhåndsstemming | Stemmerett | Manntall | Valgkort og evt. feiloppføringer | Valgordninger | Presentasjoner og valgmøter | Valgliste

 

Ved kirkevalget 2015 skal det velges menighetsråd i Frogner sokn (8 medlemmer og 5 varamedlemmer) og 7 leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd  (og dermed også til Kirkemøtet). 

Tid for valget

 • Søndag 13. september kl. 13.00-18.00
 • Mandag 14. september kl. 9.00-21.00

Valgsteder

 • Frogner menighets hus (Schafteløkken), Zahlkasserer Schafts plass 1
 • Oslo handelsgymnasium, Parkveien 65
 • Uranienborg skole, Briskebyveien 7

Stemmestedet for den enkelte vil framgå av valgkortene som er planlagt utsendt i begynnelsen av august, og er stort sett det samme som ved kommunevalget.

 

Forhåndsstemming

Det er mulig å forhåndsstemme:

 • På Frogner menighetskontor (adresse: Frogner kirke,  Bygdøy allé 36, inngang gjennom portalen til høyre for kirken), i perioden fra mandag 10. august til fredag 11. september kl. 10.00-14.00 mandager til fredager. (Møtevirksomhet, kirkelige handlinger med mer kan medføre endringer av åpningstidene. Avtaler kan gjøres utenom åpningstider ved henvendelse til post.frogner@oslo.kirken.no eller tlf. 23 62 90 60.) For velgere som vil forhåndsstemme i Frogner, men er manntallsført i et annet sokn, er siste dag for forhåndsstemming 31. august.
 • På Frognerhjemmet: tirsdag 25. august kl. 11.00-12.30.

Stemmerett og valgbarhet

Stemmeberettigede er alle døpte medlemmer av Den norske kirke som er over 15 år, eller som fyller 15 år i 2015, og som er manntallsført i Frogner sokn. I særskilte tilfeller kan medlemmer gis stemmerett i et annet sokn enn soknet de er bosatt i. Det avgjøres av biskopen etter søknad fra menighetsrådet i det soknet stemmeretten skal flyttes til. Fristen for biskopens behandling av slike søknader var 1. mai 2015. Valgbare er alle stemmeberettigede som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret. Det er altså forskjellig aldersgrense for å være stemmeberettiget og valgbar.

Utlegging av det kirkelige manntallet

I perioden mandag 10. august - tirsdag 1. september er det kirkelige manntallet (= fortegnelse over alle medlemmer av Den norske kirke som har stemmerett i Frogner sokn) lagt ut til ettersyn på Frogner menighetskontor. Ettersynet praktiseres slik at den enkelte person kun får kjennskap til opplysninger angående seg selv eller en annen person han eller hun har fått skriftlig fullmakt fra. Den som mener at vedkommende selv eller en annen uriktig er blitt innført eller utelatt fra manntallet i soknet, kan kreve at valgstyret retter opp feilen. Kravet skal være skriftlig og begrunnet og må leveres til menighetskontoret innen 1. september. 

Valgkort - og evt. feil i medlemsregisteret

Alle som er oppført i Den norske kirkes medlemsregister med stemmerett, skal få tilsendt valgkort i begynnelsen av august. Det gjelder døpte medlemmer fra det året de fyller 15 år, dvs. født i 2000 eller senere. Valgkortene vil bli sendt ut på grunnlag av opplysningene i medlemsregisteret pr. 1. juni 2015. Valgkortet vil inneholde opplysninger om stemmerett, om tid og sted for valget lokalt, og noe annen informasjon. For personer som på feilaktig grunnlag er oppført i Den norske kirkes medlemsregister, vil det på valgkortet bli opplyst hvordan man kan få rettet opp feilen i medlemsregisteret.

Den som er medlem i Den norske kirke og ifølge folkeregisteret bosatt i Frogner menighet, og ikke får valgkort, kan kontakte Frogner menighetskontor, se ovenfor om utlegging av det kirkelige manntallet.

Kirkemedlemmer som eventuelt ønsker å melde seg ut, kan ikke bruke valgkortet til det, men må gjøre det med personlig eller skriftlig henvendelse til menighetskontoret i den menighet man er registrert bosatt ifølge folkeregisteret. Menighetskontoret fører innmeldingen inn i kirkeboka og utsteder utmeldingsattest. Skjemaer for inn- og utmelding fins på nettstedet til Den norske kirke sentralt.

Da medlemsregisteret til Den norske kirke ble opprettet, valgte staten av økonomiske grunner å basere det på folkeregisteret, ikke på kirkebøkene, som er det rettslige grunnlaget for en persons status i kirken. Selv om det de siste årene er gjort mye for å luke ut feiloppføringer, kan det dessverre fortsatt være personer som står oppført i medlemsregisteret uten å være medlem, og som dermed feilaktig får tilsendt valgkort.

Informasjon om valgordninger

Til menighetsrådsvalget i Frogner foreligger det én liste. Valget skjer dermed som flertallsvalg. Kandidatene er av nominasjonskomiteen satt opp i prioritert rekkefølge, ikke alfabetisk. Dersom man ønsker å endre på stemmeseddelen, kan man:

 • gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet

 • tilføye inntil tre navn på stemmeseddelen (disse kan ikke gis tilleggsstemme).

Det er ikke lenger anledning til å endre rekkefølgen på navn (nytt ved forrige valg) eller til å stryke navn (nytt ved dette valget).

Til bispedømmerådsvalget (og dermed til valget på representanter til Kirkemøtet) foreligger det to lister. Valget blir dermed avholdt som forholdstallsvalg. Man velger én av de godkjente valglistene. Kandidatene står i prioritert rekkefølge. Også her kan det gjøres endringer:

 • gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (kumulere) ved å sette et kryss i ruten til venstre for navnet

 • føre opp inntil tre navn fra andre valglister (disse kan ikke gis tilleggsstemme).

Ordningen med preferansevalg fra forrige valg på bispedømmeråd er nå forlatt (også der det bare er én liste ved).

Presentasjoner og valgmøter

 • På gudstjenesten i Frogner kirke søndag 23. august kl. 11.00 blir det en kort presentasjon av kandidatene til menighetsrådsvalget (som en del av kunngjøringene).
 • Onsdag 2. september kl. 19.00 blir det valgmøte i Frogner kirkestue der førstekandidatene på de to listene til bispedømmerådsvalget deltar, Harald Hegstad og Kristin Gunleiksrud Raaum. Konferansier: Helge Dietrichson. Gry Friis Eriksen fra bispedømmekontoret vil orientere om valgregler. Se plakaten.
 • Kortfattet skriftlig presentasjon av kandidatene (med bilder) til menighetsrådsvalget i Frogner, utarbeidet av valgstyret (pdf-fil). Er også utlagt i kirken.

Valglister

 • Valglisten til menighetsrådsvalget i Frogner (det er bare én liste til dette valget), og presentasjon av kandidatene, utarbeidet av valgstyret (pdf-fil)
 • Valglister til bispedømmerådsvalget i Oslo bispedømme med presentasjoner av enkeltkandidatene på hver av de to listene

Til toppen
 

Bakgrunnsstoff

 

På denne siden: Kirkevalget 2015 | Menighetsråd | Bispedømmeråd og kirkemøte | Kirkelig fellesråd

Se også Den norske kirkes sentrale nettsted om kirkevalget.

Kirkevalget 2015

Det er ikke bare kommune- og fylkestingsvalg til høsten, men også kirkevalg. Før kirkevalget i 2009 bestemte de kirkelige og politiske myndigheter at stortingsvalget og kirkevalget da skulle skje samtidig, og at de kirkelige valglokalene helst skulle ligge i umiddelbar nærhet til lokalene for stortingsvalget. Denne ordningen ble videreført i 2011 (for å komme "i rute" med kommunevalgperiodene gjaldt kirkevalget i 2009 bare for en toårsperiode).

De fleste nyhetene ved valget i 2009 og 2011 føres videre i 2015:

1. Det skal ikke bare velges menighetsråd, men også bispedømmeråd. Medlemmene av bispedømmerådene blir samtidig medlemmer av Kirkemøtet. Før 2009 ble bispedømmerådene valgt ved indirekte valg.

2. Den kirkelige stemmerettsalder ble i 2009 senket til 15 år. Men det er fortsatt 18-årsgrense for å bli valgt.

3. Valgkort om kirkevalget blir utsendt i august.

Det er samtidig noen forskjeller i reglene fra valget i 2011:

1. Det er ikke lenger mulig å stryke kandidater på listene.

2. Antall nye navn som kan føyes til på listen til menighetsrådsvalg (ved flertallsvalg), er begrenset til tre.

3. Ved forholdstallsvalg (når det er flere lister, som ved bispedømmerådsvalget i Oslo) kan det føres opp maksimalt tre navn fra en annen liste.

4. Det er slutt med ordningen med preferansevalg ved bispedømmerådsvalget.

Til kirkevalget 2015 nedsatte menighetsrådet 21. januar en nominasjonskomité bestående av Trond Arild Lidalen, Liv Clemens og Erik Kyvik Hauge. Komitéen har levert et listeforslag, som ble godkjent av menighetsrådet 3. juni (denne godkjenningen gjelder bare formelle forhold som valgbarhet o.l.). Se listen her. Det er ikke kommet inn andre forslag. Det lokale ansvaret for at valget forberedes og gjennomføres etter reglene, har Valgstyret, som består av menighetsrådets medlemmer.

Les også om kirkevalget generelt på Den norske kirkes nettsted.


Menighetsrådets oppgaver og sammensetning

Alle menigheter (sokn) i Den norske kirke skal ha et menighetsråd. Det følger av Kirkelovens § 5. Menighetsrådet består av et bestemt antall valgte medlemmer samt soknepresten og er menighetens øverste organ. Det skal treffe avgjørelser og opptre på vegne av menigheten når det ikke ut fra lov eller forskrift er bestemt at myndigheten er lagt til Kirkelig fellesråd (fellesorgan for alle menigheter i kommunen) eller andre organ.

Kirkelovens § 9 angir følgende hovedoppgaver for menighetsrådet:

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

I tillegg har rådet en rekke mer spesifikke oppgaver.

Antall medlemmer varierer fra menighet til menighet (avgjøres av et menighetsmøte). I Frogner benyttes lovens nest høyeste tall: 8 valgte medlemmer foruten soknepresten.

Frogner menighetsråd har stort sett ett møte pr. måned, sommermånedene unntatt. Arbeidsutvalget møtes gjerne en til to uker før hvert rådsmøte. Se også egen side om Frogner menighetsråd, bl.a. med protokoller (møtebok) fra de siste møtene.


Bispedømmerådet oppgaver og sammensetning

Det bispedømmerådet som velges for Oslo bispedømme (dvs. Oslo, Asker og Bærum kommuner), skal ha følgende sammensetning og ialt 11 medlemmer:

 • Biskopen
 • En prest valgt av prestene i bispedømmet
 • En lek kirkelig tilsatt valgt av de leke kirkelig tilsatte i bispedømmet
 • Sju andre leke som velges ved direkte valg av de stemmeberettigede i bispedømmet.  
 • En representant for døvemenighetene

Medlemmene av bispedømmerådet er samtidig delegater fra Oslo bispedømme til Kirkemøtet, som er Den norske kirkes øverste organ.

Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og fordeler diverse statlige tilskudd. Departementet har delegert en rekke viktige forvaltningsoppgaver til bispedømmerådene. Bispedømmerådet kan imidlertid ikke instruere menighetsråd, menighetsmøter eller kirkelige fellesråd.

Følg denne linken til Oslo bispedømme for å se de to listene til bispedømmerådsvalget, der det også er utførlige presentasjoner av enkeltkandidatene med svar på spørsmål om standpunkter og prioriteringer, oversikt over yrker, erfaringer fra kirkelig arbeid m.m.


Kirkelig fellesråd

I hver kommune skal det være et kirkelig fellesråd. (I kommuner med bare én menighet, har menighetsrådet fellesrådets oppgaver.) Fellesrådet ivaretar mange administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene (menighetene). Kommunens bevilgning til kirkelige formål går til fellesrådet, som fordeler midlene videre. Fellesrådet har ansvar for drift og vedlikehold av kirkene, inkludert orglene, drift av menighetskontor, opprettelse av og ansettelser i stillinger (utenom prestestillinger), utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæringen m.m. Ved kirkevalget skal det likevel ikke velges noen representanter til fellesrådet. Det rådet er nemlig indirekte valgt, med én representant valgt fra hvert menighetsråd (to representanter i mindre kommuner), foruten én representant valgt av kommunen og én geistlig representant oppnevnt av biskopen. Den administrative leder av Kirkelig fellesråd i Oslo har tittelen kirkeverge.


Til toppen