Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
   

Kontortilbygg til Frogner kirke

 

 
Kirken
Kapellet
 

Skisse av Frogner kirke og kapell med nytt kontortilbygg til venstre. Fasade mot syd.

Arkitekt Svein Gommerud, Jan Bauck Arkitektkontor AS, 2008.

Skisse av fasaden mot vest, se nederst på siden.

Igangsettelse 2010

Etter lang tids forberedelser og venting kom det i mars 2010 melding fra Kirkelig fellesråd i Oslo om at arbeidet med å reise det nye kontortilbygget kunne ventes igangsatt mai 2010. Så raskt gikk det likevel ikke. Men i oktober 2010 var arbeidet i gang, i første omgang med å klargjøre de gamle lokalene for rivning før grunnarbeidene kan begynne.

  

Bakgrunn for det nåværende prosjektet

Kontorforholdene i Frogner kirke har vært kummerlige i mange år. (Les mer om det historiske i høyre spalte.) Lenge har forbedringer vært stilt i utsikt fra Kirkelig fellesråd i Oslo, som er det lovpålagte samarbeidsorganet for Den norske kirkes menigheter i Oslo, og som kanaliserer de økonomiske midlene som kommunen har ansvaret for å skaffe til veie. Rammesøknaden for det nåværende prosjektet ble innsendt til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune i november 2008. Etter diverse forsinkelser ble den godkjent i juli 2009. Men først i september 2010 forelå det igangsettingstillatelse. Les om detaljene i denne prosessen på egen side.

I rammetillatelsen var det først og fremst bygningsvolum, høyder og fasader som skulle godkjennes. Endring av kirkebygg skal godkjennes av biskopen, og Oslo biskop godkjente forprosjektet i brev av 23. oktober 2008. Siden Frogner kirke står på Riksantikvarens liste, skal også Riksantikvaren uttale seg. I brev av 12. september 2008 har Riksantikvaren anbefalt prosjektet: "Riksantikvaren mener at tilbygget, slik det nå er vist, vil være en god tilføyelse til Frogner kirke, og kan tilrå tiltaket."

Også i 2005 ble det utarbeidet en rammesøknad, som biskopen gav sin foreløpige godkjennelse. Men da verken Riksantikvaren eller bydelen støttet forslaget, og Plan- og bygningsetaten avslo å behandle søknaden, valgte Kirkelig fellesråd i Oslo å begynne forfra med et nytt forprosjekt, som tar hensyn til innvendinger fra den første runden, og som i større grad er tilpasset kirkens nåværende arkitektur. Dette prosjektet er utarbeidet av arkitekt Svein Gommerud ved Jan Bauck arkitektkontor AS.

Tilbygget vil få tre etasjer, foruten kjelleretasjen, og bygges sammen med det nåværende kontorbygget. Når bygget er realisert, vil det gi gode kontorer for de ansatte i Frogner og Bygdøy menigheter, foruten møte- og samtalerom og resepsjon.  

Skissene som vises på denne siden, er fra oktober 2008. Eventuelle mindre justeringer foretatt etter den tid, er dermed ikke med. Den øverste skissen viser fasaden mot sør, der det nåværende kapellet sees på høyre side av kirkens kor, med det nye kontortilbygget på venstre side, med samme høyde som kapellet. Skissen nedenfor viser fasaden mot vest. 

Endelig ferdig? Eller nye utsettelser?
- Nei, nå blir det visst endelig innflytning

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune utstedte lille julaften 2011 ferdigattest for kontortilbygget til Frogner kirke. Da hadde bygget allerede stått ferdig en stund. Men halvannen måned etter at ferdigattesten var klar, er det fortsatt ikke fastsatt noen dato for innflytting. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er byggherre, opplyser at det foregår enkelte kompletterende og avsluttende arbeider innendørs og når det gjelder låser og sikring. I tillegg har en lekkasje i avløpssystemet skapt problemer. I mellomtiden fortsetter en meget trangbodd kontortilværelse for prester og diakon i midlertidige lokaler i Kirkestuen, der bl.a. rammene for personlige samtaler (f.eks. sorgsamtaler, sjelesorg) er meget lite tilfredsstillende. Mens et nytt kontorbygg fortsatt står ubenyttet. 

SISTE: Innflyttingen finner sted 1.-2. mars 2012.

 

Slik så kontortilbygget ut 16. januar 2012:

  

Kontortilbygget 16. januar 2012

  

Kontortilbygget 16. januar 2012

  

Kontortilbygget 16. januar 2012


Kontorsituasjonen fra 1907 til 2005

Frogner kirke ble innviet i 1907, og da var det ikke vanlig å bygge kontorer sammen med kirkene. Og selv om kirkebøker også den gangen skulle føres, og prestene måtte snakke med folk som skulle melde barn til dåpen eller gifte seg, var kontorbehovet beskjedent i forhold til i dag. Det het heller ikke menighetskontor, men sogneprestkontor. Gjennom årene har kontorforholdene variert mye. I 1928 ble kontoret flyttet fra menighetshuset (Schafteløkken), der sognepresten da bodde, til kirkens sakristi. Etter krigen ble dåpssakristiet tatt i bruk som kontor, og dåpsbarna ble henvist til kapellet, som hadde stått ferdig i 1939. Fra begynnelsen av 1950-årene arbeidet menighetsrådet  for å få bedret situasjonen. I sin visitastale i 1963 understreket biskop Johannes Smemo de skrale kontorforholdene i Frogner menighet. Menighetsrådet engasjerte arkitekt Rolf Tønsager til å utarbeide planer. De ble lagt fram i 1964, og i 1966 ble det kontorbygget vi nå har, tatt i bruk. Samtidig ble kjelleretasjen, der det før var koksrom og fyrrom, fullt utgravd, slik at menigheten fikk to "kirkestuer", der mange av menighetens aktiviteter fikk sitt tilholdssted. Det ble også innredet kjøkken, arkivrom og toalett.

Etter hvert ble dette kontorbygget mer og mer utilfredsstillende. Kontorene er for få, de er for små, de har diverse svakheter, f.eks. manglende ventilasjon, også i rom som ikke har vindu som lar seg åpne. Det er heller ingen resepsjon. Da det var visitas i 2002, uttalte biskop Gunnar Stålsett om kontorsituasjonen: "Arbeidsforholdene er miljømessig uakseptable." Det positive med kontorene er at de har en gunstig beliggenhet ved å være direkte tilknyttet kirkebygningen, og at de ligger sentralt i Bygdøy allé.

Allerede i 1998 stod kontorutbedring i Frogner menighet (rehabilitering og tilbygg) som et prioritert prosjekt på Kirkelig fellesråds rehabiliteringsplan. Det har gjentatt seg senere. Og etter hvert ble det satt av beskjedne midler til forprosjektering. Men flere ganger forsvant midlene før de kunne tas i bruk. Én gang ble de overført til dekning av utgifter til en voldgiftssak i forbindelse med byggeprosessen i den nye Mortensrud kirke. Og i 2002 ble et så vidt påbegynt forprosjekt stanset i påvente av at Kirkelig fellesråd skulle avgjøre sin framtidige organisasjonsstruktur. Da en rammesøknad endelig ble utarbeidet i 2005, støtte den på motstand fra bl.a. Riksantikvaren. Og dermed er vi over i den nåværende fasen for prosjektet, som er nærmere beskrevet i venstre spalte. Det er med stor spenning og utmålmodighet Frogner menighet ser fram til en realisering av håpet om nye og bedre kontorer.

 

Skisse av Frogner kirke med nytt kontortilbygg til høyre. Arkitekt Svein Gommerud, Jan Bauck Arkitektkontor AS, 2008.

 


 


 

 

 

   

 

 
Tekst: Jardar Seim, 2.2.2009, oppdatert flere ganger senere, senest 01.03.2012.
Til toppen