Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Kontortilbyggets langsomme forberedelse

 
 

  

Se også egen aktualisert side om kontortilbygget med skissetegninger, oppdatert informasjon, og stoff om den historiske utviklingen av kontorsaken fra kirken stod ferdig i 1907.

Frogner kirke får nytt kontortilbygg - men tempoet i offentlige godkjenningsinstanser har skapt betydelige forsinkelser

Denne saken begynner å bli gammel. I mange år har Frogner kirke hatt for få, for små og for dårlige kontorer. Men i 2008 ble pengene endelig bevilget til Kirkelig fellesråd fra Oslo kommune, og både Oslo biskop og Riksantikvaren stilte seg positivt til den rammesøknaden som ble sendt til Plan- og bygningsetaten for avgjørelse der. Les mer om prosessen og forhistorien, og se skisser av tilbygget sammen med kirken.

 

4 måneder i venteskuffen

Etter at rammesøknaden hadde ligget ca. 4 måneder ubehandlet hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, fant man i mars 2009 ut at den hadde noen mindre mangler. Dermed ble den tilbakesendt til arkitektkontoret. Med andre ord, saken drar enda lenger ut i tid. Spørsmålet melder seg unektelig: Hvordan er det mulig at en kommunal etat først den 6. mars 2009 fant ut at en søknad som ble mottatt 7. november 2008, foreløpig ikke kunne behandles pga. visse mangler? Samtidig gav Plan- og bygningsetaten arkitekten en frist på 30 dager. Hva om den kommunale etaten hadde gitt den samme fristen til seg selv for å se på søknaden etter at den ble mottatt? Etter denne beklagelige forsinkelsen fra kommunens side ble de etterlyste tilleggsopplysningene innsendt den 25. mars 2009. I april ble det så bestemt at det på grunn av uklare reguleringsbestemmelser må søkes om en dispensasjon som medfører nytt nabovarsel - og dermed enda en forsinkelse. Søknaden om dispensasjon er datert 20. april 2009. Men den ble ikke journalført som mottatt i Plan- og bygningsetaten før den 9. juni! Nye nabovarsler ble sendt samtidig med søknaden om dispensasjon. Fristen for uttalelser var 14 dager. Til de naboprotestene som kom inn, leverte arkitekten en kommentar den 19. mai, der han bemerket at det ikke var kommet til nye momenter i forhold til de tidligere naboprotestene i forbindelse med søknaden om rammetillatelse.

 

Sommel også hos antikvariske myndigheter

Også en annen kommunal etat har hatt problemer med å få sakene unna. Den 25. februar 2009 var det samrådsmøte mellom Plan- og bygningsetaten og Byantikvaren. Det ble da bestemt at søknaden om rammetillatelse skulle oversendes Byantikvaren til uttalelse. Det ble gjort den 6. mars med en frist på fire uker. Men først etter ni uker (8. mai) sendte Byantikvaren sin uttalelse. Den gikk ut på at Byantikvaren i en sak som denne ikke behøver å uttale seg, og henviste til Riksantikvarens uttalelser i saken. Dette ble begrunnet med Rundskriv T-3/2000 fra Miljøverndepartementet og Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet. Der heter det at Riksantikvaren skal uttale seg når det gjelder forvaltningen av listeførte kirker (f.eks. Frogner kirke) som kulturminner, før Biskopen tar den endelige avgjørelsen om det spørsmålet.

 

Endelig en avgjørelse

I juli 2009 kom omsider avgjørelsen fra Plan- og bygningsetaten. Og den var heldigvis positiv. Med henvisning til Riksantikvarens anbefaling og godkjenning fra Oslo biskop har Oslo kommune nå gitt sin rammetillatelse for byggingen og den nødvendige dispensasjon fra en reguleringsbestemmelse. Naboprotestene fra Gimlekvartalet er avvist. Det var håp om byggestart i 2009, men det gikk ikke. I mars 2010 opplyste Kirkelig fellesråd at byggestart var ventet i mai 2010. Det gikk heller ikke. Først i begynnelsen av september var alle formaliteter klare, det siste var igangsettingstillatelsen fra Plan- og bygningsetaten fra Oslo kommune, som ble avgitt 6.9.2010. Byggestart er ventet kort tid etter dette.

 

Til toppen