Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   Sykehjemsdriften på Frognerhjemmet opphørte 31. desember 2018. Les mer.
 

Frognerhjemmet -

Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet var til utgangen av 2018 et sykehjem og dagsenter. Det var ialt 53 heldøgns sykehjemsplasser - alle i enerom. I dagsenteret var det 14 plasser. Frognerhjemmet eies av Stiftelsen Frogner menighets hjem.

 

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret har vært oppnevnt av Frogner menighetsråd. Det er uklart hvordan bygningen skal brukes etter at sykehjemmet ble nedlagt. På møtet i menighetsrådet 14. januar 2019 ble det opplyst av rådets leder Trond Arild Lidalen og styreleder Lars Gathe at menigheten vil bli innbudt til et åpent møte for å diskutere det spørsmålet og komme med innspill til styret.

 

Frognerhjemmet hadde i det siste driftsåret ca. 80 ansatte, fordelt på 52 årsverk. Institusjonssjef da var Lisbet Sørgjerd.

   

Fra 1976 til 2016 ledet diakon Arnulf Myklebust Frognerhjemmet. I 2013 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje både for sin mangeårige innsats på Frognerhjemmet og for mye frivillig arbeid i menighet og politikk. Ved en tilstelning på Frognerhjemmet 21. november ble han overrakt medalje og diplom av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Les mer. Frogner menighet markert hans avskjed på Allehelgensdag, søndag 6. november 2016. Dagen startet med gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00, og ble fulgt opp med en tilstelning i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken kl. 13.00.

 

Les også om Frognerhjemmets Venner.


Aftenposten og Dagsavisen med store oppslag 9. mai 2018 om Frognerhjemmet

Aftenposten 9. mai 2018 om FrognerhjemmetDagsavisen om Frognerhjemmet mai 2018Nyheten om at Frognerhjemmet skal avvikles (se nedenfor) fordi kommunens anbudsbetingelser utelukker Frognerhjemmet fra ny driftsavtale, har skapt stor oppmerksomhet, ikke bare på sosiale medier, men også i dagspressen. Aftenposten for 9. mai har et flere siders oppslag om saken, der følgende uttaler seg: institusjonssjef Lisbet Sørgjerd, styreleder Lars Gathe, Grethe Robertsen i Frognerhjemmets Venner, leder i bystyrets helse- og sosialkomité, James Stove Lorentzen, nestleder i Frogner bydelsutvalg, Carl-Henrik Bastiansen, og områdedirektør i sykehjemsetaten, Anne Berger Sørli. På nettet er reportasjen bare tilgjengelig for abonnenter. (Men avbildningen her av presentasjonen kan sees større ved å klikke på den.) Dagsavisen har et helsides oppslag, der institusjonssjef Lisbet Sørgjerd og byråd for eldre, Tone Tellevik Dahl, uttaler seg. Dagsavisens oppslag ligger ikke bak betalingsmur og kan leses her.


 

   

 

 

Frognerhjemmet

Erling Skjalgssons gate 25

0267 Oslo

 

Tlf. 23 13 17 00

Telefaks 23 13 17 99


Les mer

om Frognerhjemmet i menighetens årsmelding for 2018 (side 4, som del av menighetsrådets beretning, ikke noe eget kapittel om Frognerhjemmet i denne årsmeldingen).


Frogner menighetsråd og Frognerhjemmet (stiftelsen) - to MR-møter mai 2019

Menighetsrådet hadde møte mandag 6. mai kl. 18.00. Mest tid på møtet tok saken om stiftelsen "Frogner menighets hjem", som eide og drev Frognerhjemmet inntil det ble nedlagt ved årsskiftet. Etter at menighetsrådet høsten 2018 vedtok nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen, har saken vært til behandling i Stiftelsestilsynet for godkjenning, slik stiftelsesloven krever. Saken har vært oppe på flere møter i menighetsrådet, og var også egen sak på menighetsmøtet 7. april. Det er strenge vilkår for å endre en formålsbestemmelse for en stiftelse. Dermed har det blitt mye diskusjon om stiftelsesstyrets og menighetsrådets vedtak i høst om at den omdannede stiftelsens formål skal være "å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet". I de någjeldende vedtektene er bare "eldre" nevnt i formålsparagrafen. Etter en del korrespondanse har Stiftelsestilsynet i brev av 26. april uttalt at "slik saken står nå", ligger det an til at ønsket om å ta med "og andre" ikke vil bli godkjent på grunn av de strenge vilkårene for endring av formål. Menighetsrådets leder nevnte i debatten 6. mai at man enten kan godta Stiftelsestilsynets vurdering og sløyfe "og andre", eller man kan stå på det som tidligere er vedtatt, og anke saken ved et avslag fra tilsynet, en prosess som både kan være tidkrevende og usikker. Verken han eller andre i rådet gikk inn for det alternativet. Se protokoll fra MR-møtet 6. mai 2019 og sakspapirer til det møtet. Dermed ble det en ny behandling av vedtektene i styret for "Frogner menighets hjem" (og i styret for "Frognerhjemmets Velferdsfond", som skal oppheves og gå inn i den omdannede stiftelsen). Begge styrene gikk inn for at tillegget "og andre" ikke tas med i de nye vedtektene. Og på et ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd 21. mai vedtok rådet, som i de gjeldende vedtektene har myndigheten til å endre vedtektene, det samme. Se protokoll fra MR-møtet 21. mai 2019. Deretter oversendes det nye vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning.


Redegjørelse fra stiftelsens styre 31. oktober 2018 om endring av vedtektene for Frognerhjemmet

Frognerhjemmet ble som kjent lagt ned fra 1. januar 2019, etter at det ikke lyktes å fornye driftsavtalen med Oslo kommune, les mer om det nedenfor. Det er Stiftelsen Frogner menighets hjem som står som eier av Frognerhjemmet. Stiftelsens styre har høsten 2018 arbeidet med en revisjon av vedtektene for å møte den nye situasjonen. Forslag til nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen er også behandlet i Frogner menighetsråd i oktober. Det nye navnet vil være "Frogner menighets diakonale stiftelse". Saken har i flere måneder vært til vurdering og avgjørelse i Stiftelsestilsynet. Les den redegjørelsen som styret har utarbeidet for Frogner menighet.


Mai 2018: Sykehjemsdriften innstilles 31. desember 2018

Det vil komme som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe. Redegjørelsen er samtidig sakspapir til behandling på menighetsrådets møte tirsdag 8. mai kl. 18 i Frogner kirkestue.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.


En 100-årig historie

Frognerhjemmet springer ut av Frogner menighets mangeårige engasjement for eldre. Menighetens første gamlehjem kom i drift 1912. Det nåværende Frognerhjemmet ble innviet i 1959 og er organisert som en selvstendig stiftelse, Frogner Menighets Hjem, der de fleste styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd.