Åpningssiden med hovedmeny   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   Sykehjemsdriften på Frognerhjemmet opphørte 31. desember 2018.
 

Januar 2022:

[Tekst opprinnelig på åpningssiden til frognerkirke.no]

Frognerhjemmet på Schafteløkken var i mange år et sykehjem og dagsenter eid og drevet av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Driften opphørte i desember 2018 på grunn av nye kommunale krav. I 2020 ble eiendommen solgt til private utbyggere, som planlegger å rive bygningen og oppføre en ny til boligformål. Saken har i lengre tid vært under forberedelse hos utbygger og i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Det er nå sendt nabovarsel om den planlagte rivningen og det nye byggeprosjektet. Frogner menighet er nabo, siden det er menigheten [Frogner sokn] som eier Frogner menighets hus (ofte bare kalt Schafteløkken). Nabovarselet inneholder mye informasjon om den planlagte utbyggingen og hvilke hensyn som er forsøkt ivaretatt i forhold til omgivelsene. På menighetsrådets møte 10. januar 2022 innledet dessuten prosjektleder hos Backe eiendom Jens Biermann Knudsen om planene for tomta til Frognerhjemmet med påfølgende spørsmål og kommentarer. Mange vil også ha fått med seg at planene for nybygget har skapt stort engasjement og mye motstand på facebooksiden til "Arkitekturopprøret".

  


August 2020:
Erling Skjalgssons gate 25 (Frognerhjemmet) er avtalt solgt for 170 millioner kroner

I møte i menighetsrådet ble det 10. august 2020 gitt en bred orientering om salget av Erling Skjalgssons gate 25 fra stiftelsens advokater; advokatfirma Thommessen ved advokatene Bratsberg og Ulleland, med innledninger fra leder av menighetsrådet Trond Arild Lidalen og fra leder av styret i stiftelsen Lars Gathe.

Frogner Menighets Diakonale Stiftelse har etter omdanningen høsten 2019 fått et nytt formål; å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Med dette utgangspunktet har det vært arbeidet med mulig salg av Erling Skjalgssons gate 25 (ESG25).

Prosessen startet med vurderinger om hvordan stiftelsens verdier, herunder ESG25 kan anvendes for å realisere stiftelsen nye formål på den best mulige måte. Prosessen har endt opp med et salg av eiendommen. Avtale er nå inngått med Backe Prosjekt som er et datterselskap i Backe Gruppen. Avtalen har en salgssum på 170 millioner kroner med oppgjør og overlevering av eiendommen til Backe i oktober 2020.

Backe er en solid og anerkjent eiendomsutvikler. Eiendommen er markedsført som et boligutviklingsprosjekt. Stiftelsen har i salgsprosessen også hatt fokus på å ivareta Frogner menighets interesser som nabo på Schafteløkken på best mulig måte.

Advokatfirmaet Thommessen ble engasjert som rådgiver for Stiftelsen i desember 2019. Det er vurdert ulike modeller og strukturer for et salg som ble konkluderte med å selge ESG25 som en utviklingseiendom med en mulighetsstudie fra arkitekt. Som megler for salget ble Malling & Co i mars 2020 valgt, for å markedsføre, presentere og megle frem bud etter visninger til budgivere. Interessen for eiendommen viste seg å være stor, med mange interessenter og bud.

Malling sendte prospektet til et hundretalls mottakere og det ble gjennomført flere titalls visninger fordelt over en 14 dagers periode i sommer. I siste budrunde stod det igjen et begrenset antall prioriterte budgivere. Av disse ble selskapet Backe vurdert av Malling og Thommessen som den prefererte budgiver utfra beste pris og befestet i et godt omdømme. Backe har vunnet og vært nominert til byggeskikkpriser og har i prosessen med stiftelsen vært fleksibel med å søke å tilpasse en avtale til Stiftelsens ønsker og betingelser for et salg.

Stiftelsen har i kjøpekontrakten fremforhandlet opsjon for Frogner menighet, i hovedsak tilgang til et utvidet areal til bruk for barnehagen på Schafteløkken. Videre har menigheten mulighet til å slette gammel veirett i bytte med en ny veirett til eiendommen ESG25 over Schafteløkken, begrenset til kun fotgjenger/sykkel og brannbil. Dette vil forutsette at Menigheten aksepterer definerte betingelser som er knyttet til opsjonen i avtalen, som i hovedsak omfatter at menigheten ikke legger innsigelse mot normal byggestøy, utbygging/rivning såfremt nytt prosjekt ikke avviker i vesentlig grad fra de volumer som er basis for mulighetsstudienes modeller samt at Backe får bruke et begrenset areal til midlertidig rigg og brakke i en anleggsperiode.

Saken ble tatt opp som en orienteringssak og menighetsrådet vil i sitt neste møte ta stilling til å beslutte om opsjonene i avtalen.

Tekst skrevet av Lars Gathe 11. august 2020.


   

 

 

Historisk om Frognerhjemmet -

Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet var til utgangen av 2018 et sykehjem og dagsenter. Det var ialt 53 heldøgns sykehjemsplasser - alle i enerom. I dagsenteret var det 14 plasser. Frognerhjemmet var eid av Stiftelsen Frogner menighets hjem.

 

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 var hjemmet eid av Stiftelsen Frogner menighets hjem, der flertallet i styret har vært oppnevnt av Frogner menighetsråd. Det var en periode uklart hvordan bygningen skulle brukes etter at sykehjemmet ble nedlagt. (Les mer om salget av eiendommen.) På møtet i menighetsrådet 14. januar 2019 ble det opplyst av rådets leder Trond Arild Lidalen og styreleder Lars Gathe at menigheten vil bli innbudt til et åpent møte for å diskutere det spørsmålet og komme med innspill til styret. Et slikt møte er imidlertid ikke holdt.

 

Frognerhjemmet hadde i det siste driftsåret ca. 80 ansatte, fordelt på 52 årsverk. Institusjonssjef da var Lisbet Sørgjerd.

   

Fra 1976 til 2016 ledet diakon Arnulf Myklebust Frognerhjemmet. I 2013 ble han tildelt Kongens fortjenstmedalje både for sin mangeårige innsats på Frognerhjemmet og for mye frivillig arbeid i menighet og politikk. Ved en tilstelning på Frognerhjemmet 21. november ble han overrakt medalje og diplom av fylkesmann Valgerd Svarstad Haugland. Les mer. Frogner menighet markerte hans avskjed på Allehelgensdag, søndag 6. november 2016. Dagen startet med gudstjeneste i Frogner kirke kl. 11.00, og ble fulgt opp med en tilstelning i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken kl. 13.00.

 

Les om Frognerhjemmet i menighetens årsmelding for 2018 (side 4, som del av menighetsrådets beretning, ikke noe eget kapittel om Frognerhjemmet i denne årsmeldingen). Les også om Frognerhjemmets Venner.


2019: Stiftelsen "Frogner menighets diakonale stiftelse"

Frognerhjemmet var eid av stiftelsen "Frogner menighets hjem". Da Frognerhjemmet ikke lenger var kvalifisert for en fortsatt driftsavtale med Oslo kommune, ble det satt i gang et arbeid for å reorganisere stiftelsen med tanke på den nye situasjonen. For det første ble stiftelsen søkt slått sammen med en annen stiftelse, "Frognerhjemmets Velferdsfond", for det andre skulle den sammenslåtte stiftelsen ha et nytt navn, "Frogner menighets diakonale stiftelse". Etter behandling både i de opprinnelige stiftelsesstyrene og i menighetsrådet, og flere runder med Stiftelsestilsynet, ble sammenslåingen med nye vedtekter og nytt navn godkjent av Stiftelsestilsynet 1. juli 2019. Stiftelsens nye formål er: "Stiftelses formål er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Stiftelsens virksomhet skal bygge på Den norske kirkes bekjennelse og Guds ord." Det var spesielt utformingen av denne paragrafen som skapte diskusjon. Skulle det stå "eldre i Frogner menighet" eller "eldre og andre i Frogner menighet"? I de avsluttende rundene ble tillegget "og andre" droppet for å få sammenslåingen godkjent. Les vedtaksbrevet fra Stiftelsestilsynet her.


 Frogner menighetsråd og Frognerhjemmet (stiftelsen) - to MR-møter mai 2019

Menighetsrådet hadde møte mandag 6. mai kl. 18.00. Mest tid på møtet tok saken om stiftelsen "Frogner menighets hjem", som eide og drev Frognerhjemmet inntil det ble nedlagt ved årsskiftet. Etter at menighetsrådet høsten 2018 vedtok nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen, har saken vært til behandling i Stiftelsestilsynet for godkjenning, slik stiftelsesloven krever. Saken har vært oppe på flere møter i menighetsrådet, og var også egen sak på menighetsmøtet 7. april. Det er strenge vilkår for å endre en formålsbestemmelse for en stiftelse. Dermed har det blitt mye diskusjon om stiftelsesstyrets og menighetsrådets vedtak i høst om at den omdannede stiftelsens formål skal være "å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet". I de någjeldende vedtektene er bare "eldre" nevnt i formålsparagrafen. Etter en del korrespondanse har Stiftelsestilsynet i brev av 26. april uttalt at "slik saken står nå", ligger det an til at ønsket om å ta med "og andre" ikke vil bli godkjent på grunn av de strenge vilkårene for endring av formål. Menighetsrådets leder nevnte i debatten 6. mai at man enten kan godta Stiftelsestilsynets vurdering og sløyfe "og andre", eller man kan stå på det som tidligere er vedtatt, og anke saken ved et avslag fra tilsynet, en prosess som både kan være tidkrevende og usikker. Verken han eller andre i rådet gikk inn for det alternativet. Se protokoll fra MR-møtet 6. mai 2019 og sakspapirer til det møtet. Dermed ble det en ny behandling av vedtektene i styret for "Frogner menighets hjem" (og i styret for "Frognerhjemmets Velferdsfond", som skal oppheves og gå inn i den omdannede stiftelsen). Begge styrene gikk inn for at tillegget "og andre" ikke tas med i de nye vedtektene. Og på et ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd 21. mai vedtok rådet, som i de gjeldende vedtektene har myndigheten til å endre vedtektene, det samme. Se protokoll fra MR-møtet 21. mai 2019. Deretter oversendes det nye vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning.


Redegjørelse fra stiftelsens styre 31. oktober 2018 om endring av vedtektene for Frognerhjemmet

Frognerhjemmet ble som kjent lagt ned fra 1. januar 2019, etter at det ikke lyktes å fornye driftsavtalen med Oslo kommune, les mer om det nedenfor. Det er Stiftelsen Frogner menighets hjem som står som eier av Frognerhjemmet. Stiftelsens styre har høsten 2018 arbeidet med en revisjon av vedtektene for å møte den nye situasjonen. Forslag til nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen er også behandlet i Frogner menighetsråd i oktober. Det nye navnet vil være "Frogner menighets diakonale stiftelse". Saken har i flere måneder vært til vurdering og avgjørelse i Stiftelsestilsynet. Les den redegjørelsen som styret har utarbeidet for Frogner menighet.


Mai 2018: Sykehjemsdriften innstilles 31. desember 2018

Det vil komme som et sjokk på mange i menighet og nærmiljø. Men sykehjemsdriften ved det tradisjonsrike og godt likte Frognerhjemmet skal være avviklet innen 31. desember 2018. Da utløper driftsavtalen med Oslo kommune, og det har ikke lyktes å få til en forlengelse. I stedet har kommunen i mars 2018 invitert ideelle drivere av sykehjem til konkurranse om nytt oppdrag fra 2019. For å kunne konkurrere om oppdraget må imidlertid sykehjemmet ha enerom med bad på alle rom. Det har ikke Frognerhjemmet, og det lar seg ikke nå gjøre å foreta en ombygging. Les mer i redegjørelsen fra hjemmets daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe. Redegjørelsen er samtidig sakspapir til behandling på menighetsrådets møte tirsdag 8. mai kl. 18 i Frogner kirkestue.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies og drives hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret oppnevnes av Frogner menighetsråd. En stolt historie om omsorgstjenester ser ut til å gå mot slutten.