Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Årsmelding 2004
 
Årsmelding 2005
 
Årsmelding 2006
 
Årsmelding 2007
 
Årsmelding 2008
 
Årsmelding 2009
 
Årsmelding 2010
 
Årsmelding 2011
 

Årsmelding 2012 - Frogner menighet, Oslo

  

2012 ble et år med mye nytt for Frogner menighet. I mars stod det nye kontorbygget ferdig og staben kunne flytte inn. 2012 var også året hvor mange nye ansikter kom til. Menighetsforvalter Fred Søndby sluttet som menighetsforvalter og Kerstin Jonsson sluttet som kontorklokker. I august tiltrådte Thomas Ekeberg-Andersen stillingen som ny menighetsforvalter sammen med Kamilla Lydersen, som ble ansatt som menighetskonsulent for Bygdøy menighet. Sammen med trosopplæringsleder Anneline Emanuelsen som begynte i januar, har staben nå fått et betydelig friskt pust med mange nye ting og rutiner skulle læres gjennom høsten.


Innhold:
Menighetsrådets beretning Kulturutvalget Frognerhjemmet
Diakonen Hjemmesiden Frognerhjemmets Venner
Diakonatet Orgelkomitéen Barnehagen
Barne- og ungdomsutvalget Gudstjenesteutvalget "Ora & Labora"
Musikk i kirken Trosopplæringen Frogner misjonsforening
 

MENIGHETSRÅDETS BERETNING FOR 2012

Frogner menighetsråd består av soknepresten og 8 valgte medlemmer. I menigheter der flere prester har tittelen "sokneprest", slik som i Frogner (fordi Frogner og Bygdøy har felles prestetjeneste), er det likevel bare én av prestene som sitter i rådet. Det nåværende menighetsrådet ble valgt 11.-12. september 2011. Funksjonstiden er fra 1. november 2011 til 31. oktober 2015. Leder og nestleder (og øvrige medlemmer til arbeidsutvalget) velges for ett år om gangen, representant til Kirkelig fellesråd i Oslo for fire år.

Rådets sammensetning:

Anne Beate Sønju Clasen, leder
Erik Kyvik Hauge, nestleder

Siri Andresen

Carl-Henrik Bastiansen

Benjamin Thorsen Isachsen

Anners Vetle Lerdal

Eva Schjoldager

Morten Syversen

(valgt som 1. varamedlem, rykket opp som medlem 29.2.2012 etter at Camilla Blich, som opprinnelig var valgt, etter søknad ble fritatt fra vervet pga. personlige forhold)

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer:

1. Bodil Marie Hognestad-Labori (valgt som 2. varamedlem, rykket opp til 1. varamedlem da Morten Syversen rykket opp til medlem 29.2.2012)

2. Jan Tellef Raustøl

3. Inger Johanne Agerup

4. Solveig Harriet Lid

Geistlig varamedlem for sokneprest Paul Nome: Sokneprest Rut Ugland.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (AU)

Anne Beate Sønju Clasen, leder
Erik Kyvik Hauge, nestleder
Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Morten Syversen

Vararepresentant: Anners Vetle Lerdal

  

Menighetsrådets arbeid:

Menighetsrådet behandlet 123 saker fordelt på 11 møter i 2012.

Av viktige saker må naturligvis nevnes ferdigstillelse av Frogner menighets kontor og innflytting ble foretatt 1. mars 2012! Dette markerte avslutningen på en lang prosess for menigheten og staben hvor arbeidsforholdene har vært langt fra optimale. Menighetsrådet setter stor pris på all forståelse, tålmodighet og fleksibilitet igjennom hele byggeperioden.

  

I februar var leder av menighetsrådet til møte i bispegården om omorganiseringen av menigheter i Oslo. Denne omorganisering er planlagt å ta høyde for den forandrede befolkningsvekst i Oslo, hvilket naturligvis påvirker kirken sitt virkegrunnlag. I første omgang er det dog ikke planlagt at dette vil påvirke Frogner menighet direkte, da menigheten i årene fremover vil øke betydelig i antall innbyggere.

  

I juni vedtok menighetsrådet en ny diakoniplan for Frogner menighet. I denne blir begrepet diakoni utvidet til også å inkludere barne- og ungdomstiltak, verne om skaperverket samt skape et inkluderende fellesskap i menigheten. Som resultat av dette ble der nedsatt et nytt utvalg «Hjemme i kirken» som skal arbeide sammen med diakonen om å utforske mulighetene for å følge disse områder av den diakonale tjeneste i menighet opp. Diakonatet som varetar størstedelen av det diakonale arbeid i menigheten skal fortsette sitt virke i uforandret grad under ledelse av den menighets finansierte diakon.

 

I november uttalte menighetsrådet seg om tilsettelse av Oslo nye Domprost. Erik Kyvik Hauge og Tellef Raustøl kom med anbefalinger om kandidatene og menighetsrådet innstilte kandidater etter avstemning. Menighetsrådet gratulerer Anne-May Grasaas med utnevnelsen som Domprost.

 

Frogner menighet var i 2011 så heldige å motta en gave – en stor mosaikk med motivet «De kloke jomfruene» fra det tidligere kapell på Røde kors klinikk i Frederik Stangs gate. Med denne ønsker man å skape et andaktssted bakerst i Frogner kirke og søknad til Oslo biskop. Denne ble godkjent og etablering av andaktsstedet skjer i våren 2013.

 

Høsten 2012 begynte arbeidet med å etablere nytt HC-toalett ved dåpssakristiet. Dette regnes med å være ferdigstilt i begynnelsen av 2013. Arbeidet fortsetter heretter med å installere sprinkle-anlegg over taket i Frogner kirke, da dette utgjør en betydelig brannfare og vil være vanskelig å begrense i tilfelle brann. Gravearbeid vil begynne sommeren 2013. Hermed vil de større anleggsarbeider rundt Frogner kirke langt om lenge være avsluttet!

 

Økonomien:

Frogner menighet har beklageligvis hatt et regnskapsmessig merforbruk gjennom en rekke år. Menighetsrådet har derfor funnet det nødvendig å dekke inn dette merforbruk på over 250.000 ved hjelp av menighetens disposisjonskontos. Dette er ett regnskapsteknisk grep som der er full dekning for, men det har medført et økt økonomisk fokus for menighetsforvalter og menighetsråd.

 

Menighetens eiendommer på Schafteløkken har i en årrekke vært menighetens desidert største inntektskilde og har bidratt til at store deler av driften. Dessverre har vedlikehold av eiendommen ikke blitt prioritert i tilstrekkelig grad, hvilket har medført en rekke dyre strakstiltak – noe som kunne ha vært unngått om vedlikeholdet av bygningsmassen hadde vært gjort over tid.

 

Det nye menighetsråd har derfor lagt stort arbeid i utarbeidelse av et realistisk budsjett for regnskapsåret 2013 hvilket har visst seg å være en stor utfordring men samtidig åpnet opp for gode og konstruktive diskusjoner rundt menighetens økonomi og hvordan driften bør være.

 

Menighetsrådet besluttet i høsten 2012 å undersøke muligheten for permanent utleie av den mindre del av Kirkestuen – kjent som Kastanjestuen – hvilket kunne vise seg som en god inntektskilde. Varamedlem Tellef Raustøl har lagt betydelig energi og tid i dette arbeid. Dessverre viser det seg vanskelig å finne leietakere der kan passe inn.

 

Menighetens driftsregnskap for 2012 har visst et merforbruk på ca. 170.000 kroner, noe som er en forbedring i forhold til tidligere år, men fortsatt ikke optimalt.

 

Menighetsrådet har samlet inn 260.000 kroner på gudstjenestene i løpet av 2012. Herav har 140.000 gått til egne formål og altså 120.000 har blitt gitt til andre formål. Fra leieinntekter fra konsertvirksomheten – spesielt alle julekonsertene – har vi overført 60.000 kroner til fondet for Nytt orgel i Frogner kirke. Menighetsrådet er av den oppfatning at dette fremdeles er en av de viktigste oppgaver – å gjøre nødvendige tiltak for å støtte orgelkomiteen i sitt viktige arbeid for å skaffe nytt orgel til Frogner kirke.

 

Gudstjenesteliv:

 

 

2010

2011

2012

Gudstjenester

 

 

Antall gudstjenester søn- og helligdager

65

56

58

Antall deltakere på søn- og helligdager

9178

9637

8815

Antall gudstjenester på andre dager

117

111

91

Antall deltakere på andre dager

2212

2093

2578

Totalt antall gudstjenester

182

167

149

 

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

Dåpshandlinger

109

134

112

Konfirmanter

26

23

23

Vigsler

25

15

22

Gravferder

81

95

85

 

 

 

Ofringer, innsamlinger, gaver

 

 

Offer / kollekter i kr totalt

300.918

326.616

261.413

Herav til egen virksomhet

177.596

180.545

143.135

Videresendt til andre formål

123.322

146.071

118.278


 

Over 11.000 personer har vært inn om Frogner kirke i løpet av en lang rekke kirkelige handlinger. I dette tall er antall deltakere på gravferder, vigsler og konsertgjengere IKKE tatt med. Det reelle tall for besøkende er derfor langt høyere. Alle disse arrangementer kunne ikke ha funnet sted hvis ikke det hadde vært for alle de frivillige der bidra med sin tid og innsats under gudstjenester, kirkekaffe og med frivillig innsats før høytidene med klargjøring av kirken. En enorm takk skal lyde fra Frogner menighet og staben i kirken til dere alle!!!

 

Frogner menighetsråd 24. april 2013

 


ÅRSMELDING FRA DIAKONEN I FROGNER MENIGHET

 

Den norske kirkes definisjon av diakoni:

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

  

Jeg vil i det følgende gi en kort presentasjon av det som har vært mine hovedarbeidsområder i menigheten i 2012.

  

Besøkstjeneste:

Det oppleves svært meningsfullt å få besøke mennesker i menigheten som av ulike årsaker ikke har anledning til å delta på gudstjenester og andre arrangement i kirken.

Noen besøker jeg hjemme, mens andre besøker jeg på sykehjem eller sykehus.

Det hender at noen ønsker å få nattverd hjemme, og av og til følger jeg til tannlege eller sykehus.

Heldigvis er det flere enn meg som besøker folk i menigheten! De frivillige gjør en stor innsats her, både med å besøke, men også med å hjelpe folk til kirken på søndagsgudstjenesten.

I skrivende stund har to nye besøksvenner meldt seg!

Oslo Røde Kors inviterer jevnlig til temakvelder for frivillige besøksvenner og tilretteleggere av besøksvirksomhet. Disse arrangementene har jeg og besøksvennene deltatt på når vi har hatt anledning.

  

Sjelesorg

I tillegg til de samtalene som blir til i et besøk eller i en telefonsamtale hender det også at jeg får besøk på kontoret.

  

Gudstjeneste- og andaktsliv

Jeg har deltatt på en søndagsgudstjeneste i måneden og har ellers vært med på å lede torsdagsgudstjenestene i kapellet sammen med prest. Det har hendt at jeg har måttet steppe inn som kirketjener, kaffekoker og pianist på disse torsdagsgudstjenestene, noe jeg syns har vært meningsfullt!

Jeg hadde andakt på misjonsforeningen i mars.

En tirsdag i måneden har jeg hatt ansvaret for andaktsstunden i dagligstuen på Frognerhjemmet. Jeg har forsøkt å knytte til meg noen flere i dette arbeidet. Musikkterapeuten på Frognerhjemmet, Anette Rundgren, har vært en kjempefin lagspiller! Likeså samarbeidet med noen av de frivillige i menigheten som har vært med på å lese tekst, lede allsangen og bidra sosialt.

Jeg har hatt ansvar for å organisere kirkekaffen på søndager. Det er fantastisk at noen nye frivillige har meldt seg til dette kjempeviktige arbeidet og at noen av dem har vært villige til å binde seg til en fast turnus! Dette har ført til at arbeidet har glidd mye lettere! Jeg bruker likevel en del tid på å organisering og klargjøring. I tillegg har jeg av og til selv gått inn og gjennomført kirkekaffen.

  

Samtalegruppe og tilbudet «Åpen dør» på Frognerhjemmets Dagsenter

I løpet av våren hadde vi 10 samlinger med samtalegruppen på Dagsenteret. Det er leder av Dagsenteret, Gunn Horne Kolbjørnsrud og jeg som har planlagt og ledet disse samlingene. Vi har hatt planleggingsmøter foran hver samling.

Det ser ut som at dette er et godt sted for de eldre å dele tanker om livet og troen.

Gruppen bestod av et fast antall medlemmer, men av og til åpnet vi opp for at flere kunne komme.

Temaene for samlingene på våren var: «Selvfølelse», «Humor», «Hva har livet lært meg?» og «Noe å tro på». Vi hadde sommeravslutning for denne gruppen 6.juni.

Høsten startet vi opp igjen, nå med et litt annet opplegg hvor vi hadde høytlesning fra boka «En liten kvinne» av Alan Burgess. Bokens tema var misjonshistorie fra Kina i 1930-40-årene. Etter høytlesningen hadde vi samtale om det vi hadde lest. Denne gruppen hadde 6 samlinger i løpet av høsten.

Samtidig prøvde vi ut et nytt tiltak kalt «Åpen dør». Det bestod i at diakonen kom en tirsdag i måneden til et fast tidspunkt og var tilgjengelig for samtale for brukerne av Dagsenteret.

Vi hadde 4 Åpen dør-tilbud denne høsten.

  

Samarbeid med Diakonatet

I tillegg til å være referent for Diakonatets styremøter, har jeg deltatt på hyggetreff og turer i Diakonatets regi.

Jeg er også medlem i legatkomitéen sammen med Gro Falch Brennhovd og Gertraud Enger.

13.juni 2012 kunne Frogner menighetsråd vedta den nye lokale diakoniplanen for Frogner menighet. Dermed var planarbeidet så langt kommet i mål.

Nytt i planen var opprettelsen av det nye utvalget kalt «Hjemme i kirken».

Vi hadde 3 møter i dette utvalget i løpet av høsten 2012.

  

Husfellesskap

I løpet av våren var jeg med på 7 av samlingene i husfellesskapet som samles annenhver onsdag.

Høsten deltok jeg på kun 2 samlinger.

  

Rekruttkoret

Rekruttkoret hadde øvelser annenhver onsdag i kirkestuen i løpet av året.

Annenhver gang hadde vi tilbud om suppe og brød i forkant av øvelsen. Det er Lise Høst som har laget suppen, og den har vært svært populær!

Oppmøtet i vårsemesteret var på mellom 11 og 17 barn.

Camilla Blich var med som medleder også denne våren. Koret deltok på gudstjeneste i kirken søndag 25.mars.

13.juni sang koret i dagligstuen på Frognerhjemmet (på et arrangement i regi av Frognerhjemmets venner). Etter opptredenen hadde Grethe Robertsen ordnet med boller og saft og blomster til alle barna, og foreldre bidro med kake. Dette ble en flott sommeravslutning!

Utover høsten vokste koret. På det meste kom det 27 barn til kirkestuen. Camilla Blich hadde dessverre ikke mulighet til å fortsette som medleder utover høsten.

Etterhvert som koret vokste, økte også behovet for flere frivillige. Vi laget en liten styringsgruppe bestående av 3 foreldre og meg, og vi hadde vårt første styremøte 30.oktober.

I tillegg meldte det seg to frivillige hjelpere i november.

Koret deltok på gudstjeneste i kirken søndag 23.september.

5.desember hadde vi juleavslutning med julegrøt i kirkestuen. En far i koret stilte med hjemmelaget grøt, saft og pepperkaker til barna.

Julaften deltok en liten gruppe fra koret på den første gudstjenesten i kirken under ledelse av Arne Slørdahl og Bjørn Kleppe.

  

Komitéarbeid:

  • Medlem i komité som utarbeidet en beredskapsplan for menigheten våren 2012
  • Medlem i Frogner menighets gudstjenesteutvalg

  

Annet:

  • Stabsmøter
  • Samarbeidet med trosopplærer og Adolph Horn om utbedring av kirkens barnekrok
  • Planlegging og gjennomføring av menighetens inspirasjonssamlinger for foreldre til barn og ungdom, våren 2012
  • Planlegging og gjennomføring av menighetens fest for de frivillige (3.mai)
  • Kollegatreff med diakonene i Domprostiet: 3 stk.
  • Fagdager: 3 stk., deltok med staben på Trosopplæringskonferansen 17.10., Biskopens tilsynssamling for diakoner 27.11.
  • Arbeidsveiledning

  

25.03.13

Anne Knobloch

Til toppen

ÅRSMELDING FRA FROGNER MENIGHETS DIAKONAT 2012

  

Styret har i 2012 hatt følgende sammensetning:

Gro Falch Brennhovd (leder), Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Per Jørn Elefsen, Erik Kyvik Hauge, Anners Lerdal og diakon Anne Knobloch.

 

I diakonens gjeldende arbeidsinstruks er inntatt som pkt. 1:
"Sognediakonen skal legge til rette for å fremme medmenneskelig omsorg og fellesskapsbyggende arbeid i Frogner menighet. Sognediakonen skal i særlig grad styrke menighetens arbeid med å forebygge og lindre mennekelig nød. Sognediakonen skal fremme diakonal holdning i menigheten og i menighetens stab, og står i sitt daglige arbeid i nær kontakt med staben og diakonatets styre."

  

Ovennevnte retningslinjer har de frivillige medlemmer av diakonatets styre prioritert og utført, idet diakonen har vært lite tilgjengelig.

 

I tillegg til våre vanlige arbeidsoppgaver som kontakt- og besøkstjeneste, har også noen av styrets medlemmer hentet og bragt trofaste kirkegjengere gjennom alle år til høymesse i Frogner kirke på søndager, - noe vi har etterlyst hjelp til i mange år, uten å ha lykkes. Derfor er undertegnede rørt og takknemlig når styret trår til ytterligere i det arbeidskrevende året som 2012 har vært for de fleste i styret.

 

Kontakt med mennesker som trenger oss, ikke bare sporadisk, men fast og forutsigbart, har også vært økende. I tillegg har vi også måttet takle andre oppgaver. Dette har vært meget tidkrevende og tungt, fordi det har vært nye felt for oss, men helt nødvendig, nettopp på grunn av medmennekelig omsorg og diakonale forpliktelser. Det han handlet om kontakter med NAV - både pr. telefon og møter - med fastleder, med sosialtjenesten, hjemmesykepleien, med "omsorgsspesialister", med nær familie, med sykehus, rehabiliteringsinstanser, matinnkjøp mv. Vi har også måttet sette oss inn i hvordan "nettverket" rundt dette fungerer eller ikke fungerer. Vi har fått gode råd fra Frivillighetssentralen på Frogner, hvor undertegnede sitter i styret som samarbeidspartner.

 

I 2012 har vi som vanlig også gjennomført hyggetreff - 6 stk. - med foredrag, suppe, vann, kaffe og sjokolade og alltid med utlodning til Kirkens Nødhjelps arbeid på Haiti. Disse treffene er noe av det hyggeligste vi vet og vi føler vi kommer hver enkelt av dere nær og har det bra sammen. Særlig nevner vi Jon Eriks hyggetreff med blomster 30. mai - livgivende.

 

16. mai Diakonatets sommertur til Gunnarskog vakre kirke fra 1717 med norsk/svensk gudstjeneste med nattverd med prost Torgny Larsson Lantz og sogneprest Rut Ugland, nydelig middag på Gates Gjestgiveri, Arvika, Eda Glassmuseum med orientering av museumsbestyrer Bengt Larsson, Charlottenberg kjøpesenter og ... hjem! (Dette var vår 7. Värmland-menighetstur)!

 

12.september vår tradisjonelle Vollen-tur med god mat hos Mats % Martin, og som vanlig hyggelig å være sammen.

 

14. oktober - Diakoniens dag med sogneprest Paul Nome, kantor Bjørn Kleppe og styrets frivillige medlemmer aktivt med i bønner og utforming av gudstjenesten.

 

8. desember - Diakonatets adventsmiddag i kirkestuen, kokken Jørn og kjøkkensjef Magne og alle oss andre - god mat, underholdning, hyggelig og mange menensker.

 

Det ble i 2012 delt ut legater fra Frogner menighets legat - sommer og før jul.

 

Undertegnede sitter også i to andre legatstyrer: Andresens legat (som bestyres av advokatfirma Kluge) og Rasmussens legat (som bestyres av Norges Blindeforbund). I begge tilfelle er det testators vilje at pengene skal brukes til det vi har nevnt ovenfor, - å lindre menneskelig nød for eldre og fremme menmenneskelig omsorg (i vår tids ensomhet og alenehet).

 

Som det vil sees av billedmontasjen på gangen utenfor kirkestuen, har vi (dere) samlet inn ca. kr. 25.000,- til Haiti. Vi følger med i KNs arbeid og blir hele tiden oppdatert ved besøk på Kirkens Nødhjelps kontor og pr. telefon. Takk til dere alle!

 

Oslo, 8. april 2013.     Gro Falch Brennhovd

 

Til toppen

ÅRSMELDING FRA BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BU)

 

Utvalget har bestått av Gunnar Heiene (leder), Bodil Marie Hognestad Labori, Brynjar Wiersholm og Arne Slørdahl (sekretær). Brynjar flyttet ut av soknet sommeren 2012 og bad om å bli fritatt for videre deltakelse. 

Møtedatoer i 2012: 20. juni, 07. august, 19. september og 13. november.

  

Konfirmasjon

23 tenåringer ble konfirmert i Frogner kirke den 9. september 2012. Det er det samme antallet som i 2011, og to færre enn i 2010. Undervisningsperioden gikk fra medio januar til konfirmasjonsdagen. Samlingene har vært på Frogner menighets hus, Schafteløkken omtrent annenhver torsdag kl. 18:00-19.30. Som tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av prostiet vært på sommerleir (13.-17. august på Fredtun, Stavern) og hatt enkelte andre samlinger sammen. Undervisningen og opplegget ellers har vært ved kapellan Arne Slørdahl. Trosopplærer Anneline Emanuelsen og noen tidligere konfirmanter har vært med som leirledere. 30 konfirmanter ble den 23. oktober innskrevet for 2013.

  

Skolegudstjeneste

Ruseløkka skole hadde før jul 2012 sin skolegudstjeneste i Frogner kirke. Flere klassetrinn deltok med prosesjon, sang, tekstlesning og bønn. Det legges opp til et alternativt opplegg på skolen, men de aller fleste elevene deltar på gudstjenesten.

 

Barnehagegudstjenester

Før påske er det en "eksklusiv" barnehagegudstjeneste for menighetsbarnehagen i kapellet. Og før jul inviteres alle barnehagene i soknet til én stor barnehagegudstjeneste. Menighetsbarnehagen øver inn og fremfører julespill for de andre barne. Dette er en populær gudstjeneste med "fullt hus". En god del foreldre og besteforeldre kommer på disse gudstjenestene.

 

Barnegospel

"Frogranienborg barnegospel" har vært et samarbeid med Uranienborg menighet for barn i alderen 6-10 år. Etter mye usikkerhet om hvem som skulle overta dirigent- og lederoppgaver i koret høsten 2011, signaliserte Uranienborg menighet i januar 2012 at de ville trekke seg ut av samarbeidet. Derfor ble det ingen oppstart av koret, og det har heller ikke blitt bestemt hva man skal gjøre videre for denne aldersgruppen. BU har sondert mulighetene for å få en dirigent til barnegospel, men det har foreløpig strandet på økonomien.

 

Rekruttkoret

(se årsmeldingen fra diakonen)

 

Minilederkurs

(se prsmeldingen for trosopplæringen i Frogner)

Til toppen

MUSIKK I KIRKEN

 

Gudstjenester

Høymessen hver søndag  er ukens  viktigste samlingsdag for menigheten. Høymessen står høyt i folks bevissthet, og vi er glade for at så mange ønsker å komme til høymessene i kirken vår.

 

Flere kor, musikere og sangere medvirker ved høymessen gjennom hele året. Det betyr en rik variasjon i de musikalske uttrykksformene. Det betyr også mye at et kor medvirker når vi årøver ut ny musikk til forskjellige liturgiske ledd i forbindelse med "Gudstjenestereformen".

 

Frogner kammerkor medvirker oftest. De har sine prøver i kirken og støttes også økonomisk av menigheten, noe som er helt uvurderlig for koret. Alle korene forbereder seg på de enkelte gudstjenestene som de skal medvirke på, og kirkens organist følger opp med prøver og informasjon. Dirigent for Frogner kammerkor er Kristin Groven Holmboe.

 

Men også andre kor har medvirket i 2011, og da nevnes: Cæciliaforeningen, International Forum singers og det store sammensatte ”Julaftenskoret”.

 

Musikere som har medvirket er bl.a: Siv Øverli og Morten Brenne, trompet. Johannes Nome, cello. Kristin Groven Holmboe, sopran.

 

Organistvikarer har vært Jardar Seim, Svein Amund Skara, Kjell-Herik Hendrichs og Haakon Omejer Sørlie.

  

Konserter

I 2012 var det mange flotte konserter i kirken, og over 11.000 personer var tilstede på disse. Kirken er godt kjent, ikke bare i Oslo, men i hele landet for sitt rike konserttilbud. Med sitt store volum, gode og klare akustikk og sin inkluderende atmosfære, gir den gode musikkopplevelser. Her er noen høydepunkter:

 

Joseph Haydns Cæciliamesse m/ Cæciliaforeningen og Oslofjord Kammerfilharmoni. Vårkonsert m/ bl.a. "Grieg trio". Vårkonserten "Laudate" m/ Frogner kammerkor. Oslo kammermusikkfestival m/ Det Norske Solistkor og TrondheimsSollistene. Cæciliaforeningens Allehelgenskonsert m/ Rossinis "Petite messe solennelle" og mange flotte julekonserter som avsluttes med J.S.Bachs "Juleoratorium" m/ Cæciliaforeningen, musikere fra Oslo Filharmoniske orkester og solister.

 

Bjørn Kleppe

Til toppen

KULTURUTVALGET

 

Alle i det Kulturutvalget, som var blitt oppnevnt for perioden som gikk ut 2011, avsluttet samtidig sine tillitsverv.

  

Det  tok dermed litt tid å få oppnevnt et nytt utvalg. Anne Marie Vøien Fleischer ble ved årsskiftet 2011-12 bedt av daværende menighetsforvalter, Fred Søndby, på vegne av det nyvalgte Menighetsrådet, om å  søke medlemmer til et nytt utvalg, da det nye Menighetsrådet på dette tidspunkt ikke maktet det.

  

Det nye Kulturutvalget, som gjennomførte sitt første møte  den 7. mars 2012, fant det riktig å bruke våren 2012 til å planlegge –  og til å gjennomføre sin første aktive sesong høsten 2012. Det ble gjennomført i alt ni utvalgsmøter i 2012.

  

Oppnevnelsene til Kulturutvalget i Frogner menighet for perioden 2012-2015 har siden mars 2012 vært som følger: Inger Johanne Agerup, Liv Clemens, Anitra Terese Eriksen, Solveig Harriet Lid, Grethe M. Robertsen, Jardar Seim og Anne Marie Vøien Fleischer. Anne Marie Vøien Fleischer ble valgt til leder for utvalget på utvalgsmøtet 7.3.12.  Møtereferent  ble hele 2012 oppnevnt ad hoc. Utvalget vedtok den 7.3.12 også å legge et mandat i 7 punkter til grunn. Dette ble oversendt Menighetsrådet.

  

Høsten 2012 ble gjennomført som nedenfor →

( NB! Mer utfyllende om enkeltdagene på www.frognerkirke.no   - «Kultur». )

Dato, møtetype Program
Lørdag 15.9.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Cathinka Guldberg,
ved Jardar Seim-
Borghild Maria Rødland, seljefløyte
Lørdag 29.9.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Annie Skau Berntsen,
ved Nils-Petter Enstad.
Katharina Klaveness, sang;
Sigrun Grøtting, opplesning
Lørdag 13.10.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Ludwig Schübeler,
ved Jardar Seim.
Bjørn Kleppe, orgel
Onsdag 17.10.,
klokken 1900....
Kirkestuen
"TEMAMØTE": "Kan straff bidra til forsoning?"
Panel: Erling Rimehaug, Astrid Nøklebye Heiberg, Karoline Frogner, Sigurd Hellstrøm, Jardar Seim.
Lørdag 27.10.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Ole Hallesby,
ved Per Frick Høydal.
Immi Bruseth, klaver
Lørdag 10.11.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Eivind Berggrav,
ved Dag Henrik Berggrav-
Madelene Berg, fiolin
Onsdag 21.11.,
klokken 1900....
Kirkestuen
"TEMAMØTE": "Prinsessens engler - Har kristendom og alternativ spiritualitet noe å lære av hverandre?",
ved Notto Thelle.
"Duo Celliano": Julia Xia, cello og Vivian Louise Tsui, klaver
Lørdag 24.11.,
klokken 1500-1600
Kapellet
"Kirkeprofiler": Johanne Borchgrevink,
ved Anders Martin Andersen.
Carl Petter Opsahl, klarinett; Magnus Larsen, bass

Det kom besøkende fra hele Oslo til alle møtene høsten 2012 – delvis på grunn av annonsen i «Vårt Land». Annonsering ellers har vært  satt inn på diverse gratis internetsøkermotorer -  og selvfølgelig på den kontinuerlig oppdaterte www.frognerkirke.no.

 

Utvalget har også i 2012 vært så heldig å få ja fra kåsører og musikere/ kunstnere  - til tross for at det ikke har vært økonomi å lønne fra. Men m.h.t. økonomi: Det er blitt muntlig formidlet KU at MR har godkjent Kulturutvalgets budsjett for 2013.

  

Når dette bidraget til Årsmeldingen for 2012 skrives, er våren 2013 gjennomført på tilsvarende måte. ( www.frognerkirke.no )

Oslo, 30.3.2013

Anne Marie Vøien Fleischer

-På vegne av Kulturutvalget-

 

 

Til toppen

HJEMMESIDEN - FROGNER MENIGHET PÅ INTERNETT

 

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, og med eget domenenavn fra begynnelsen, har nettstedet vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no

  

Hjemmesiden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i en gudstjeneste, hvor, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrange­menter over en viss tid [konserter, konfir­ma­sjonsforberedelser, barnekor]), og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, aktuelle notiser). Som kommunikasjonskanal har hjemmesiden mange fordeler: Den er lett å oppdatere når det kommer nye opplysninger. Samtidig er det uproble­matisk å ha eldre stoff liggende tilgjengelig i lang tid. Den er også svært billig i drift så lenge arbeidet med den gjøres av frivillige. Det største problemet med å ha en hjemmeside som viktigste kommuni­ka­sjons­kanal utad er at den må oppsøkes aktivt av dem som er interessert. (Eventuelt at man tilfeldig finner den pga. søk på et søkeord som også gir treff på Frognersiden.) Dersom det var tilstrekkelige økonomiske ressurser til et tradisjonelt menighetsblad, og frivillige i menigheten som ville ta ansvaret for det redaksjonelle og for annonseakkvisisjon, ville man i tillegg til nettstedet ha en kommunikasjonskanal som nådde alle i menigheten som en jevnlig påminning og kontakt. Egne betalte sider i en lokalavis, som flere nabomenigheter benytter seg av (også Frogner noen få ganger), gir litt av den samme virkningen, men med mindre tydelig identitet og spillerom. Også her kreves det budsjettmidler og mennesker som regelmessig vil gjøre en redaksjonell jobb.

  

Hjemmesiden (nettstedet) hadde gjennomsnittlig 78 besøk pr. døgn i perioden 1/3-31/12-2012 (tallene for januar og februar mangler). Gjennomsnittlig antall besøk i 2011 var 73 (hele året), i 2010: 64. Besøket varierer med årstidene og er høyest i høsthalvåret. Månedstoppen ble også i 2012 nådd i desember med gjennomsnittlig 128 besøk pr. døgn. Informasjonsbehov om julekonserter og juleguds­tjenester forklarer mange av besøkene den måneden. I desember 2012 var det flest besøk følgende enkeltdager: 7/12: 256, 24/12: 233, 3/12: 223, 23/12: 217. Sommermånedene har færrest besøk.

 

Den enkeltsiden som har flest besøk gjennom hele året, er naturlig nok åpningssiden med aktuell informasjon, og hovedmeny til de øvrige sidene. Deretter følger konsertsiden, kalendersiden og salme­siden. Andre sider med mange besøk er gudstjenestelisten (oversikt for ca. et halvt år), og oversikt over ansatte. Noen av sidene kan man gjennom arkivlinker følge flere år bakover i tid, bl.a. salmesiden, gudstjenestelistene og års­meldinger for menigheten.

 

Nettstedet drives uavhengig av Kirkelig fellesråds nettilbud for Oslo-menighetene, www.oslo.kirken.no. Men hvis man der søker på Frogner, overføres man til menighetens egen side. Det er likevel svært få som kommer til Frogner-siden etter først å ha vært innom Oslo-siden. De fleste kommer via Google eller andre søkemotorer, eller ved at de har lagret adressen selv. Av mer datateknisk interesse er det at 43 % av besøkene skjer med Internet Explorer som nettleser, 23 % med Safari, 17 % med Firefox og 11 % med Google Chrome. Når det gjelder hvilke medier som benyttes, skjer 64 % av besøkene til en Windows PC, 11 % til en Mac, 8 % til en iPad og 6 % til en iPhone.

 

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

 

Oslo, 30. mars 2013.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

ORGELKOMITEEN

 

Orgelkomitéen har i 2012 bestått av Liv Clemens, Lise Høst, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokne­prest) og Jardar Seim (komitéens leder). Komitéen ble av det nye menighets­rådet gjenoppnevnt 25. januar 2012 uten endringer av sammensetningen. Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2012 hatt 4 møter (24. januar, 8. mai, 17. september, 2. oktober).

Det grunnleggende konsept for komitéens arbeid er fortsatt at en orgelløsning skal ta vare på det beste i dagens orgel og videreføre orgelets stil, som står godt til kirkerommet og er egnet både til gudstjenestlig og liturgisk spill og andre musikalske sammenhenger. Det snakkes av og til om orgelets "sjel", et ord som er vanskelig å definere, men som bl.a. handler om klangfarge, glans, fylde, særegne stemmer, dynamiske forskjeller mellom sarte, følsomme toner og det mektige orgelbruset med fullt verk. Alt i en rapport fra 1995 nevnte Kåre Nordstoga at det i prinsippet kan tenkes tre mulige løsninger på orgelproblemet i Frogner kirke: 1) Full restaurering, 2) Nytt orgel med mekanisk traktur, men med bibehold av de beste delene av pipeverket, 3) Helt nytt orgel. Liknende vurderinger er gjort av andre orgelsakkyndige ved senere anledninger. I de siste årene kan det se ut som om interessen i Europa for restaurering eller rehabilitering av den typen orgler som Frogner er et eksempel på, har økt noe. Det kan ha sammenheng både med at det er færre slike igjen som kan vurderes som verneverdige, og at "pendelen svinger" litt når det gjelder syn på orgeltyper. Restaurering som alternativ har derfor vært framme i flere store orgelsaker også i Norge de siste årene, i Oslo bl.a. Ris, Fagerborg, Paulus, selv om en slik løsning bare ble valgt i Paulus. Siden orgelet i Frogner kirke, i motsetning til de nevnte orglene, ikke er bygd som et enhetlig orgel fra ett bestemt år, er problematikken i forhold til restaurering eller rehabilitering likevel noe annerledes. Orgelets hovedkonsept er fra 1935, da mye verdifullt stemmemateriale fra August Nilsens orgel fra 1880-årene i Vår Frelsers kirke (Oslo domkirke) utgjorde grunnstammen i det nye orgelet. Pipene fra Nilsen-orgelet ble imidlertid en del forandret da de ble tatt i bruk i Frogner kirke (etter å ha vært lagret flere år i kasser). Den opprinnelige klangen i de gamle stemmene kan derfor neppe sies å være fullt ut bevart. I en diskusjon om hvor mye av det gamle orgelet som skal føres videre i en ny orgelløsning i dag, kan man tenke seg løsninger på forskjellige nivåer, opp til et orgel hvor det aller meste er nytt. Orgelkomitéen har i 2012 fortsatt diskusjonen om nyere restaureringsperspektiv bør få betydning for orgelsaken i Frogner, men har ikke trukket noen konklusjon ennå. Først en anbudsinnbydelse med bestemte stilmessige og orgelfaglige føringer, og med en gitt kostnadsramme, vil kunne gi endelig svar på hva som er mulig å få til av gode klanglige løsninger som også fungerer godt teknisk sett.

Orgelkomitéen har også i 2012 prøvd å ha gode forbindelser med Kirkelig fellesråd i Oslo v/ Kirkevergen, som har ansvaret for orgelsituasjonen i kirkene, og som vil være kontraktspart når et orgel skal anskaffes. Etter at orgelkomitéen høsten 2011 på anmodning sendte en redegjørelse til fellesrådet for bruken av orgelet (aktivitetsliste og framtidige planer) som grunnlag for en prioriteringsliste, ble menighetsrådet/orgelkomitéen i april 2012 (i likhet med fire andre menigheter) tilbudt å sende inn supplerende informasjon. Det ble gjort ved en oversendelse 20. april undertegnet av Anne Beate Sønju Clasen, Paul Nome, Jardar Seim, Bjørn Kleppe og Fred Søndby. (Notatet er vedlagt årsmeldingen.) Saken ble behandlet i fellesrådets bygg­ og vedlikeholdskomité 24. april. I fellesrådets budsjettsøknad av 30.04.2012 til Oslo kommune for 2013 ble det referert slik: "I bygg- og vedlikeholdskomiteen, som er fellesrådets komite i bygge­saker, er rehabilitering av orglet i Frogner kirke satt opp som første prioritet for 2013 på komiteens møte 24.04.12." Da denne søknaden var unntatt offentlighet helt til byrådet la fram sitt budsjettforslag om høsten (26. september), og komiteprotokollen ikke var tilgjengelig, visste ikke orgelkomiteen om denne prioriteringen før søknaden ble offentlig. Da komiteen ble kjent med det, skrev den til fellesrådet 9. oktober og takket for prioriteringen. I brevet het det bl.a.:

I vårt årelange arbeid har vi ved to anledninger hatt deputasjoner til bystyrekomitéen for å legge fram vår sak der under budsjettbehandlingen, noe vi har ansett nødvendig på grunn av det vi har oppfattet som for stor tilbakeholden­het fra fellesrådets side i markering av behovet for godt fungerende kirkeorgler i Oslo. Vi hadde tanker om å søke deputasjon i år også, men etter å ha lest budsjettsøknaden, regner vi med at felles­rådets engasjement for orgel i Frogner kirke nå er så klart at det ikke er nødvendig. Vi har ikke noe ønske om å skape en konkurrende deltakelse som kan føre til misforståelser i forhold til felles mål. Hvis imidlertid fellesrådets ledelse tror det kan bidra positivt til prosessen om vi søker om en egen deputasjon i år også, gjør vi gjerne det.

 

Nærmest umiddelbart etter at kirkeverge Robert Wright hadde mottatt brevet, ringte han til orgelkomitéens leder og anbefalte at vi likevel søkte om deputasjon til bystyrekomitéen. Orgel­komitéen fulgte rådet. Deputasjonen den 30. oktober bestod av sokneprest Paul Nome, domorganist Kåre Nordstoga og komitéleder Jardar Seim (organist Bjørn Kleppe var forhindret). Et notat som ble overrakt komitéen, i tillegg til muntlig redegjørelse og besvaring av spørsmål, er vedlagt årsmeldingen. Deputasjonen var koordinert med fellesrådets deputasjon ved at Frogners deltakere var bisittere ved fellesrådets deputasjon (bestående av kirkevergen og fellesrådets leder) og omvendt. Selv om det var interesse for saken i komitéen, kom det dessverre ikke noe tilleggsforslag til bystyret om øremerking av midler til orgelsaken i Frogner (slik det gjorde til Sofienberg kirke for noen år siden).

Orgelkomitéen har i flere år følt frykt for at det ikke skal lykkes å løse orgelsaken i Frogner kirke på en tilfredsstillende måte, og på sitt møte 13.01.2009 vedtok komitéen:

 

Når det er gått 10 år etter at orgelkomitéen begynte sitt arbeid, vurderes situasjonen på nytt – som en innstilling til vår oppdragsgiver, menighetsrådet. En slik vurdering kan gå ut på at arbeidet bringes til en avslutning, og at det avklares hva som kan gjøres med orgelsituasjonen under de betingelsene som måtte foreligge da. En vurdering kan også munne ut i at arbeidet bør fortsette, eventuelt med en ny tidsfrist.

 

I mai 2010 var det gått 10 år siden komitéen begynte sitt arbeid, og saken ble derfor tatt opp på møte 4. mai 2010. Det ble da besluttet å fortsette arbeidet og vurdere situasjonen på nytt i 2012. Den 8. mai 2012 vedtok så komitéen:

Inspirert både av den siste positive utviklingen i fellesrådets behandling av saken og av henvendelsen fra menighetsrådets leder velger komitéen å fortsette sitt arbeid. Det settes ikke noen ny tidsfrist for å vurdere situasjonen, slik det ble gjort i 2010, men komitéen kan når som helst ta saken opp igjen.

 

Henvisningen til fellesrådets behandling av saken siktet til den prioriteringen som skjedde i bygg- og vedlikeholdskomiteen 24. april. Henvendelsen som det ble vist til fra menighetsrådets leder, Anne Beate Sønju Clasen, var en e-post datert 7. mai 2012:

Jeg håper at komiteen kommer frem til at de vil fortsette sitt arbeid, for nå har medlemmene av komiteen opparbeidet seg en eksepsjonell kompetanse i saken! I tillegg har alle brukt mye tid og krefter på saken!

Jeg kan ikke tenke anderledes enn at vi en vakker dag er i mål og får lønn for all innsats alt strev i saken. Jeg håper derfor at innsatsviljen fremdeles er større enn frustrasjonen!!!

 Jeg har tro på at vi lykkes ved å fortsette arbeidet på alle fronter, finner man underveis en ny front bør man ikke nedlegge arbeidet på en annen.... Stå på! Vi kommer i mål en gang!!!

 

Mangel på store nok egne midler hindrer at orgelsaken kan løses uavhengig av offentlige bevilgninger. En stor egenandel er likevel viktig for å få til et stort nok sluttbeløp sammen med offentlige midler. Samtidig er et godt innsamlingsresultat et tegn på det dype og mangeårige engasjementet i menigheten og et tilleggsargument for at det er riktig å bruke offentlige midler på prosjektet. Selv om innsamlingen nå har pågått siden 2000 og det er lett å føle en viss tretthet, kan vi glede oss over at det fortsatt kommer inn enkelte gaver. Både kirkeofringer og menighetsrådets øre­merking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel (prinsipielt vedtatt 2000, gjennomført 2006) har hatt stor betydning.  Det var derfor med betydelig uro at orgelkomitéen i 2012 registrerte at det begynte å bli satt spørsmålstegn ved ordningen, men uten at orgelkomitéen ble konsultert om mulige endringer. I et brev av 5. desember 2012 til menighetsrådet i forbindelse med budsjettforberedelsene for 2013 skrev komitéen:

Orgelkomitéen har ikke fått noen henvendelse fra menighetsrådet om at denne ordningen vurderes endret. Men ved å se på referater fra menighetsrådsmøter i 2012 skjønner vi at spørsmålet har vært diskutert. På møtet 28. mars ble det referert fra Økonomiutvalget: "Vurdere om tidligere menighetsrådsvedtak om at overføring av leieinntekter i forbindelse med utleie av kirken til konserter skal gå uavkortet til stiftelsen for nytt orgel i Frogner kirke, fortsatt skal bli stående. Uansett ber Økonomiutvalget om at alle leieinntekter går inn i menighetsregnskapet før de sendes til stiftelsen for nytt orgel." I vedtaket fra menighetsrådsmøtet står det ikke noe om at det tidligere vedtaket om øremerking av leieinntektene skal vurderes på nytt, bare at "Leieinntekter vedr. konserter må gå via menighetens regnskap." Vi tar det derfor for gitt at det ikke er aktuelt å gjøre om på det nevnte vedtaket. Det må også innebære at eventuelle endringer av regnskapsførsel ikke må kunne få til virkning at de øremerkte midlene likevel ikke kommer dit de skal, f.eks. på grunn av underskudd på andre budsjettposter. Det ville jo innebære at vedtaket om at konsertinntektene skal gå til orgelinnsamlingen, i praksis ikke opprettholdes – selv om vedtaket ikke er omgjort.

Dersom vedtaket om øremerking av leieinntekter fra konserter o.l. mot formodning skal vurderes omgjort, må orgelkomitéen trekkes inn i behandlingen og gis anledning til å uttale seg med rimelig frist. Siden saken ikke står på dagsorden nå, går vi ikke inn på noen argumentasjon, men nøyer oss med å advare så sterkt vi kan mot en slik mulig endring av grunnlaget for orgelinnsamlingen og orgelsaken.

 

Den videre utvikling i denne saken kom først i 2013, og hører derfor ikke med i en årsmelding for 2012. Ved utgangen av 2012 var det i alt kommet inn ca. 2,97 millioner kroner til orgelsaken. For å sikre de innsamlede midlene er størstedelen overført til stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menighetsrådet 2008. Ca. 150.000 kr. står på en orgelkonto i menighetens regnskap.

Orgelkomitéen har også i 2012 forsøkt å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet.

Generell informasjon om orgelsaken finner man på www.frognerkirke.no/orgel.htm (menighetens hjemmeside), og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken. Orgelbrosjyren ble revidert i 2011.

 

Oslo, 19. februar 2012.

For orgelkomitéen

Jardar Seim (sign.)

 

Til toppen

Vedlegg til årsmelding fra orgelkomitéen:
Fra Frogner menighet til Kirkelig fellesråd i Oslo 20.04.2012

 

Supplement til orgelnotat innsendt november 2011

 

På anmodning fra Kirkelig fellesråd utarbeidet Frogner menighet sist høst et notat om orgelsituasjonen i Frogner kirke. Notatet var datert 04.11.2011. Vi forstår det slik at dette notatet allerede er sendt som sakspapir til Bygg- og vedlikeholdskomitéens møte 24. april. Hvis ikke, ber vi om at det ettersendes komitéens medlemmer. Vi ønsker også at komitéen har i minne at vi – i tillegg til det nevnte notatet – gjennom mange år har oversendt fellesrådet et rikholdig materiale om orgelsaken, noen ganger uoppfordret, andre ganger på oppfordring. Et eksempel på det siste er da vi 1. november 2005 sendte et bredt utvalg dokumenter fordi Kirkelig fellesråd ønsket en helhetlig informasjons­pakke om hvert enkelt orgelprosjekt, bl.a. til bruk for Kirkevergens kontakt med Riksantikvaren i for­kant av befaring.

 

I perioden november 2011 – april 2012 har det ikke kommet noen tilleggsinformasjon som setter orgelsaken i Frogner kirke i et annet lys. Notatet har fortsatt sin gyldighet, men vi ønsker å benytte anledningen til å gi noen mindre oppdateringer:

 

Hovedpoengene står fast:

·           På grunn av de mange og alvorlige driftsproblemene gjennom flere ti-år er det behov for et nytt orgel. Det er et mål å ta vare på mest mulig av det som er verdifullt i stemmematerialet i det nåværende orgelet. Menigheten og orgelkomitéen vil gjerne at det klangpreget som nå er, føres videre på en driftssikker måte, men med en del nødvendige forbedringer i stemmeutvalget. I en orgelfaglig rapport som var bestilt av Kirkelig fellesråd, uttalte orgel­sak­kyndig Hans Jacob Tronshaug i april 2009: Til tross for iherdige forsøk på å holde orgelet i drift gjennom mange år, er det nå i katastrofalt dårlig stand og bare ca. 40 % av dets klang­kapa­sitet kan benyttes. Det haster derfor med å finne en god løsning gjennom et nytt orgel til kirken. Han så for seg et nytt orgel med ca. 55 stemmer fordelt på 3 eller 4 manualer og pedal, med gjen­bruk av det beste klangmaterialet fra det nåværende orgelet. Rapporten ble bestilt fordi fellesrådet hadde planer om å be kommunen om 8 millioner kroner til nytt pipeorgel i Frogner kirke i budsjett­søknaden for 2010. I notatet fra november 2011 har vi  redegjort for vurderinger som tidligere er gjort av Riksantikvarens orgelkonsulent, og vi har nevnt at kirkens daværende organist, Iver Kleive, allerede i 1978 varslet om orgelets tilstand. Etter at notatet fra november 2011 var skrevet, har vi også funnet en vurdering av orgelsakkyndig Bjørn Boysen av samme år (1978) om orgelets store svakheter og behovet for et nytt. Behovet for et nytt orgel til kirken har altså vært påpekt i lang tid. .

·           Bruken av orgelet i Frogner kirke er meget omfattende, både til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Dette er utdypet i notatet fra november. Vi mener at når disse bruks­måtene legges sammen, er det få kirker i Oslo som har et like stort behov for et godt og fungerende orgel.

·           Frogner menighet har hatt et sterkt engasjement over lang tid i denne saken. En orgel­komité oppnevnt av menighetsrådet, og med støtte fra menigheten ellers, har arbeidet aktivt og sammen­hengende siden 2000. Innsamlingsresultatet hittil er et vitnesbyrd om engasjementet. Det er nå kommet inn nærmere 2,9 millioner kroner. Det er dessverre en misforståelse at pengene blant folk i en menighet som Frogner sitter løst ved slike innsamlinger. (For femti år siden var dette klisjébildet kanskje riktigere.) Det har ikke vært lett å komme så langt. Det har riktignok vært noen store gaver, de fleste har vært mer beskjedne. Mange har gitt flere ganger. Men nå begynner vi å merke en utålmodighet; det nytter ikke å appellere om gaver til et slikt formål i et ubegrenset antall år. Menighets­rådet har understreket viktigheten av saken med to kirkeofringer pr. år på godt besøkte gudstjenester. Dessuten har menighetsrådet de siste årene øremerket overskuddet fra utleie av kirken (konserter) til orgelsaken. Siden disse midlene like gjerne kunne ha vært anvendt til andre viktige formål i menighetslivet, er det enda et tegn på hvor mye man satser lokalt.

·           Vi håper derfor at Kirkelig fellesråd er enige i at tiden er kommet for å prioritere anskaffelse av et nytt orgel i Frogner kirke. 

 

Anne Beate Sønju Clasen        Paul Nome       Jardar Seim        Bjørn Kleppe              Fred Søndby

menighetsrådsleder                          sokneprest            leder av orgel-          organist og nestleder       menighetsforvalter

                                                                                           komitéen                   i orgelkomitéen


Vedlegg til årsmelding fra orgelkomitéen:

 

Deputasjon fra Frogner menighet til Kultur- og utdanningskomitéen, Oslo bystyre, 30.10.2012

 

NYTT ORGEL TIL FROGNER KIRKE

Frogner kirke er en av Oslos største kirker med ca. 850 sitteplasser og ligger sentralt til i Bygdøy allé. Den er lokalkirke for en av byens største menigheter. Kirken brukes ikke bare til gudstjenester, men er i hyppig bruk ved mange store og viktige familiebegivenheter, som bryllup, dåp og bisettelser. Takket være kirkens størrelse, en klar og varm akustikk og en sentral beliggenhet med gode kollektivforbindelser er den også en konsertkirke med publikum fra hele byen. Hvert år er det et stort antall konserter. Både av hen­syn til kirkens religiøse hoved­funksjon og den mer allmennkulturelle konsertfunksjonen er det viktig med et godt og stabilt orgel.

 

Det som er positivt ved dagens orgel, er at mange av stemmene er av god kvalitet med en klang som står godt til rommet. Orgelets størrelse (51 stemmer) er akseptabel, selv om orgelet i et så stort kirkerom med så allsidig bruk helst bør være noe større (ca. 55 stemmer).

 

Det som er negativt ved orgelet, er først og fremst den dårlige driftssikkerheten, men også dårlig balanse mellom ulike deler av orgelet. Dårlig driftssikkerhet har noen ganger så beskjedne konsekvenser at bare organisten merker dem, andre ganger er de hørbare for alle, f.eks. ved at toner fort­setter å klinge etter at de er spilt (”hylere”), eller ved at hele orgelet eller store deler av det blir stumt. Slike problemer har opp­stått både i forbindelse med gudstjenester, bisettelser, vigsler og konserter. Det er ikke bare belasten­de for pårørende og publikum, men også for organisten. Dessuten er viktige deler av orgelet permanent belastet med så mange feil at en uavhengig orgelsakkyndig i 2009 fastslo at bare 40 % av klangkapasiteten kan benyttes.[1] Feil og mangler har vært påpekt i mange år. Samtidig har det vært satset på et grundig vedlikehold. Et totalt sammenbrudd kan likevel inntreffe uten varsel.

 

Menigheten har i mange år arbeidet for et nytt orgel. Gjenbruk av godt klangmateriale i det nåværende orgelet er forutsatt. Selv om det ut fra Kirkeloven er et offentlig, kommunalt ansvar at kirkene har funksjonelle orgler, har menigheten de siste ti årene samlet inn over 2,75 millioner kroner. Samtidig begynner mange av dem som har gitt gaver til innsamlingen, å bli litt utålmodige over at det ennå ikke er blitt noen løsning. Vi håper at vi snart kan berolige dem med at de ikke har gitt og ventet forgjeves. Et nytt orgel antas å koste ca. 11 mill. kroner. Det trengs derfor en bevilgning på 8 mill. kroner. Det er et stort engasjement i menigheten i denne saken.

 

Noen nøkkelopplysninger:

·         Frogner kirke ble innviet i 1907. Håpet var å få nytt orgel til 100-årsjubileet i 2007. Det gikk dessverre ikke.

·         Orgelet ble bygd i 1935 av deler fra det orgelet som Oslo domkirke hadde fra 1880-årene til 1920-årene (da det ble byttet ut pga. misnøye med det), satt sammen med nybygde deler i 1935 og noe supplert i 1960-årene. Orgelet har 51 stemmer fordelt på 3 manualer og pedal. Før 1935 hadde kirken et mindre orgel, som det tidlig ble klart var uegnet.

·         Utenom Domkirken er Frogner kirke en av de kirkene i Oslo som er mest i bruk utover de ordinære gudstjenestene til vigsler, bisettelser og konserter. Savnet av et driftssikkert hovedinstrument er derfor stort og angår mange.

·         Dersom noen av komitéens medlemmer ved selvsyn ønsker å få demonstrert orgelet og hvordan driftsproblemene oppstår og arter seg, kan befaring avtales med organist Bjørn Kleppe, tlf. 900 47 462. Se ellers menighetens hjemmeside www.frognerkirke.no/orgel.htm for mer informasjon, og vedlagte brosjyre om orgelsaken i Frogner.


[1] ”Til tross for iherdige forsøk på å holde orgelet i drift gjennom mange år, er det nå i katastrofalt dårlig stand og bare ca. 40 % av dets klangkapasitet kan benyttes. Det haster derfor med å finne en god løsning gjennom et nytt orgel til kirken.” (Hans Jacob Tronshaug, Preambulum musikktjenester, i rapport til Kirkelig fellesråd i Oslo datert 28.04.2009, side 2.)


GUDSTJENESTEUTVALGET

Menighetsrådet oppnevnte på sitt møte 25. januar 2012 et gudstjenesteutvalg bestående av sokneprest Paul Nome, organist Bjørn Kleppe, Benjamin Thorsen Isachsen (medlem av menighetsrådet) og Hedvig Montgomery. Utvalget hadde sitt første møte 28. februar som et orienterende fellesmøte med gudstjeneste­utvalget i Bygdøy menighet. På det møtet ble det ikke foretatt noen konstituering av utvalget.

 

På sitt neste møte 29. februar oppnevnte menighetsrådet ytterligere to medlemmer av gudstjenesteutvalget: Anne Knobloch og Jardar Seim. Det utvidete gudstjenesteutvalget holdt sitt konstituerende møte 27. mars. Jardar Seim ble valgt til leder. Senere i 2012 har utvalget hatt ytterligere fem møter (15. mai, 30. mai, 13. september, 16. oktober, 13. november).

 

Siden menighetsrådet ikke har vedtatt noe nytt mandat for dette utvalget, forholder utvalget seg til de delene av mandatet for det tidligere felles kultur- og gudstjenesteutvalget (forrige menighetsråds­periode) som er relevante for et eget gudstjenesteutvalg. Den dominerende saken i 2012 har vært arbeidet med lokal grunnordning for hovedgudstjenester i Frogner kirke innenfor rammene av gudstjenestereformen i Den norske kirke.

 

Fra sentralkirkelig hold var det satt opp regler og frister for saksbehandlingen. Arbeidet i utvalget kom så pass sent i gang at utvalget bestemte seg for at det i første omgang skulle utarbeides forslag til en foreløpig lokal grunnordning. I en foreløpig grunnordning var det et mindre antall obligatoriske spørs­mål å forholde seg til enn i en endelig grunnordning, selv om prosedyrer og frister var de samme.

 

Utvalgets forslag til foreløpig lokal grunnordning for høymesse ble vedtatt på møtet den 30. mai. Dagen etter ble det oversendt til menighetsrådet og til prester, kirkemusiker og andre ansatte som gjennom sine stillinger er involvert i gudstjenestearbeidet. Disse skulle ha rett til å uttale seg før menighetsrådets første behandling og foreløpige vedtak, som skjedde 13. juni. Deretter ble det holdt et (obligatorisk) menighets­møte, der alle i menigheten hadde anledning til å uttale seg. Menighetsmøtet ble avholdt 26. august. Det er menighetsrådet som har det endelige ansvaret for å utforme søknaden til biskopen om lokal grunnordning. Fristen for innsending av slik søknad til biskopen via prosten var 20. september. På sitt møte 19. september valgte menighetsrådet å ikke utforme en søknad selv, men gav gudstjenesteutvalget fullmakt til å utarbeide den endelige søknaden om foreløpig grunnordning. Søknaden om foreløpig lokal grunn­ordning for høymessen i Frogner kirke ble godkjent av Oslo biskop 15. november. Den gjelder i ett år fra 1. søndag i adventstiden 2012. Søknad om endelig grunnordning må være sendt tjenestevei til biskopen innen 1. oktober 2013.

 

Utover arbeidet med den foreløpige grunnordningen har utvalget i 2012 begynt på arbeidet med flere av leddene i endelig grunnordning. Utvalget har også begynt å drøfte den liturgiske musikken, og noen alternativer til enkeltledd har vært prøvd ut i gudstjenester. Utvalget har også diskutert om kirke­rommet i Frogner kirke gir noen spesielle føringer eller muligheter av symbolsk art for gudstjenestelivet.

 

Oslo, 22. januar 2013.

For gudstjenesteutvalget

Jardar Seim (sign.)

 


TROSOPPLÆRINGEN I FROGNER

 

Mye jobbing generelt og teoretisk med planen, fordele bibelstoff, grundig jobbing slik at man skal kunne få med seg et stort utdrag av kirkens tradisjon og bibelhistorier om man er med på alle tiltakene. Det første halvåret gikk derfor mye med til dette. Etter sommeren startet vi opp de første tiltakene som jeg sier litt om her.

 

Styringsgruppen:

Styringsgruppen består av Anneline Emanuelsen, Arne Slørdahl, Espen Dahle (representant for Frogner) og Cathrine E. Nordlie (representant for Bygdøy). Mentor for trosopplæringen i Frogner og Bygdøy har også deltatt på de fleste møtene i styringsgruppen, som i høst har møttes en gang i måneden.

 

Ledere i trosopplæringen:

Anneline Emanuelsen, ansatt i 50% , Heidi Skaalid Amundsen har vært med på tiltakene som retter seg mot 6-åringer og Lysvåken. Og Lotta Hogganvik har vært ansvarlig for babysangen i 2012. Videre er også trosopplæringen noe som omfatter hele menigheten, så prestene og andre ansatte har også vært innom tiltakene.

 

Babysang:

Den 14. september startet vi opp med babysang hver fredag i Frogner kirkestue. Dette tiltaket rettet seg både mot småbarnsmødre på Bygdøy og på Frogner. Program ble sendt ut til alle babyer født i 2012, samt at program ble delt ut i dåpssamtalene. Til sammen var det 27 babyer innom på babysang, med en hovedvekt på babyer fra Frogner.

 

Utdeling av 4-årsbok:

Utdeling av 4års bok i vår, endel 4åringer kom og  invitasjon ble sendt ut til alle 4åringer på Frogner. På gudstjenesten deltok også rekruttkoret, noe som rammet inn gudstjenesten og satte et barnlig preg på den.

 

Opplegg for 6-åringer:

Den 22.-23. september startet vi et nytt trosopplæringstiltak sammen med Bygdøy  menighet, i Frogner kirke. Her ble alle 6-åringer invitert til en samling for å bli kjent med kirken, og for å markere deres skolestart. Målet med denne samlingen var, som sagt å gjøre dem kjent med kirken, samt å lære barna noe om kristen tro og praksis. Nærmere bestemt tok vi for oss bibelhistorien om den barmhjertige samaritan. Det ble også en omvisning i kirken ved Rut Ugland som fortalte spennende om aspekter ved kirkerommet. Barna fikk også leke gjemsel i kirkerommet, noe som bidro til at de fikk utforske og utfolde seg i rommet på sine egne premisser, Det var 8 barn tilstede på samlingen, mest fra Frogner og på gudstjenesten i Frogner delte vi neste dag ut 7 illustrerte «bønn for 6-åringer» til skolebarn i menigheten.

 

Lysvåken:

Helgen 17.-18. november ble det arrangert Lysvåken i Bygdøy kirke i regi av trosopplæringen. Dette arrangementet var også felles for Bygdøy og Frogner. Til sammen deltok 13 elleve-åringer som overnattet i kirken fra lørdag til søndag. Målet med dette tiltaket var å synliggjøre elleveåringene i gudstjenesten, gi en opplæring i hva gudstjenesten er og også en opplæring i å være lysvåkne for Gud. Vi viste en film, «Bruce Almighty», som åpnet opp for spennende samtaler om bibelfortellinger, og om Gud. Ungdommene jobbet også med et dramastykke som ble vist på gudstjenesten.

  

Veien videre:

Vi har i starten av 2013 igjen kommet i gang med minilederkurs, noe som bidrar til flere ledere i trosopplæringen og i barne- og ungdomsarbeidet generelt. Videre ønsker vi også å utbedre konfirmantarbeidet i samarbeid med disse minilederne. Ledersitasjonen er med andre ord bedre enn på lenge!

Videre kommer det også stadig nye og spennende tiltak i supplement til de som allerede er gjennomført.


 FROGNERHJEMMET (FROGNER MENIGHETS HJEM)

 

Årsrapport 2012

 

Frognerhjemmets  styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Eva Schjoldager, Grethe M. Robertsen, Kessete Kifle (ansatt) og Lisbet Sørgjerd (ansatt).  Ingen beboerrepresentant for tiden.  Vararepr. Tellef Raustøl.

 

Pr. 01.01.2012 er antallet sykehjemsplasser (langtid) 53 som tidligere og 12 dagsenterplasser fordelt på 24 brukere (variasjon fra 1 dag til 5 dager pr. uke på den enkelte dagsenterbruker).

 

Det ble en hektisk start på 2012 siden vi måtte skifte heis og dermed var vi uten heis fra 16.01. – 28.02.2012.  En stor utfordring uten heis i et bygg som går over 7.etg.   Den gamle heisen oppfylte ikke dagens krav og da var valget enkelt –

ny heis.

 

Personalet gjorde en utrolig innsats i denne tiden hvor mat, utstyr, tøy, søppel o.s.v. måtte bæres.  Det gikk svært bra og en ble i god fysisk form.

Heldigvis var det rolig blant beboerne denne tiden og vi bar kun 2 av dem, en fra 2.etg. og en fra 3.etg. p.g.a. legebesøk utenom huset.

 

Jeg må gi stor honnør til montørene som alle hadde over 30 års erfaring og ble ferdige 3 dager før tiden.

 

I ettertid ser vi hvor mye enklere det er med en moderne heis som har en kapasitet på 1600 kg og med en helt annen hastighet.

Dette var en meget stor investering, men en vel anvendt investering.

 

Beboermessig var 2012 et svært rolig år.  13 av våre beboere døde og 2 flyttet til annet sykehjem (en av dem utenbys hvor familien bodde).  Gjennomsnitt botid på de som døde var 3,26 år og ved årsskiftet 2012/13 var 45 av beboerne hjemmehørende i bydel Frogner.

 

I slutten av året kom vi endelig i mål med ny driftsavtale etter flere års forhandlinger med sykehjemsetaten.

 

Fra september tok vi i bruk fjernvarme og det fungerer meget bra.

 

Velferdsmidler 70.000 kr. fra Astrid og Birger Torsteds legat har vært til meget stor glede og øker kvaliteten for beboerne.

 

I tillegg fikk vi 16.000 kr. fra kommunen i velferdsmidler og i tillegg betaler Oslo kommune for mange konserter/teateropplegg.  Et meget godt opplegg som alle setter stor pris på.

 

Frognerhjemmets Venner har trofast hatt sitt opplegg en torsdagskveld i måneden hvor det er høy kvalitet på arrangementet.

 

Menighetens barnehage er flere ganger i året innom og det er alltid stor stas blant beboerne når barna kommer.

 

I år hadde vi 8 gudstjenester med nattverd hvor det var 178 deltakere ( en gudstjeneste måtte avlyses p.g.a. prestene var innnkalt til møte hos biskopen, og en p.g.a. ombygging av heisen).  Gudstjenestene i kapellet vårt er meget godt besøkt.

 

Soknediakonen har jevlig hatt andakt 1 gang i måneden og i tillegg vært med i en samtalegruppe på dagsenteret.

 

Sykefraværet gikk opp fra 6.25 % i 2011 til 7,45 % i 2012 og det var langtids-

fraværet som økte, men det var fravær som vi ikke kunne gjøre noe med.

 

Oslo, mars 2013

 

Arnulf H.Myklebust

Inst.sjef

 

Til toppen


FROGNERHJEMMETS VENNER

            

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1g. i mnd. til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959. Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige så lenge de orket. Undertegnede har vært med siden 1975 og er program- og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor innsamlede penger er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der med underholdning av høy kvalitet, gevinster og oppmerksomhet.

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl.17.30 -19.00.  De første 15 min. er det pianomusikk for beboerne i dagligstuen ved vår, trofaste og velvillige Thorbjørg Birkeland hoved- underholdning (ca.17.45) av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en kort andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for god bevertning for de som underholder og vennene. Følgende har bidratt med underholdning i 2012:

                                             

12. jan.  Nyttårskonsert  ved 3 unge talenter fra Barratt Dues musikkinstitutt

Søstrene Kathrine (23) fiolin  & Susanne Hvinden Hals (20) sopran  & Fredrikke Juliane Tordhol (23) bratsj

          Sven Nyhus: Bergrosa, Johan Pachebel: Canonn (Kathrine & Fredrikke)

          Brorson: Mitt hjerte alltid vanker (Susanne) B.Brustad: Capricci for fiolin & bratsj (Kathrine&Fredrikke)

          Ø. Sommerfeld ; Fløytestubb. Tekst Knut Hamsun ( Susanne)

          Ignaze Playel: Three duos for Violin and Viola ( K + F) J.S. Bach; Cellosuite for bratsj i C-dur (Fredrikke)

          Joseph Achron; Hebrew melodi – fiolin (Kathrine)  J.F.Händel: Lascia ch’io pianga ( Susanne)

 

Feb. møtet   måtte avlyses pga. arbeid med heisen hele februar  mnd.

 

8. mars: Glade ord & toner på kvinnedagen v/ Frode Birkeland, Ola Faye(piano),  Ellen Rykkelid (sang) 

              Hans Rognstad (Prøysen) Tommy Næss  Andakt Paul Nome.  Ledelse Thorbjørg Birkeland

 

12. april  ”På gjengrodde stier” Hamsun program  v/ skuespiller Ola B. Johannessen. Ledelse & andakt Grethe

 

10. mai  Vårprogram  ved  Sigrun Grøtting & Thorbjørg Birkeland. Andakt Paul Nome. Ledelse Grethe

 

13. juniRekrutt koret”  u/ ledelse av diakon Anne Knobloch & Camilla Blich (12 b.) Andakt Paul Nome. Ledelse Grethe

 

13.sept. Lyrikk & prosa m/ musikk ved Sigrun Grøtting & Thorbjørg Andakt Paul Nome. Ledelse Grethe

 

4.okt. ”Ungen” (2.akt) av Oskar Braaten v/ Økern Parkteater  Regi: Frode Birkeland, Aktører: Liv Gystad, Hilmar  Johansen, Liv Inger Syljuåsen, Caroline Lygre, Rolf Tommy Næss, Hanne Marie Pedersen og Ellen Omdal Milsom.     Ledelse  Grethe

 

8. nov. Piaf repertoar og ballader fra norske musikaler & filmer og litt Prøysen v/ Ellen Omdal Milsom og Bente Midtsveen  (klassisk trekkspill) Andakt Paul Nome.  Ledelse Grethe

 

6.des.13  Suzuki fiolinelever (5-13år) fra Oslo og Bærum musikk- og kulturskole u/ ledelse av
              Edda  Hvenekilde,  akk. av Sverre Blindheim. Andakt Paul Nome. Ledelse Grethe

 

                                                                                                                Oslo 25.01.13

                                                                                                           Grethe M. Robertsen

  

Til toppen

FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE, SCHAFTELØKKEN

 

Pedagogisk arbeid:

Det er erfarende avdelingsleder på dispensasjon på begge avdelingene.

For øvrig har vi stabilt og meget godt kvalifisert personal.

Vi legger stor vekt på å følge måneds planer og fellesplan. 

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

Vigelands parken er vårt tur område. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

Tre ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna. En gang i måneden kommer Arne på besøk til barnehagen og  vi synger og dramatiserer en bibelfortelling. Bjørn ( Kantor) er med og spiller på barnehagens piano.

Sang og musikk  og sosial kompetanse ( folkeskikk) er fast satsningsområde.

  

Økonomi :

Årsregnskap er ferdig revidert. Vi gikk med overskudd og det gikk til dekking av underskudd på   kr.206.437.

Barnehagekontingenten   kr. 2.750,-  pr. mnd. ( Inklusive mat og tur penger)    Juli er betalings fri.

  

Personalet:

Ny  medarbeider dette året var : Lorena Libeiro på store barn 3-6 år.  Som tidligere er Gro Wavik avd.leder  på store barn . 3-6 år. Og Emilie Røse Gjerdholm på små barn  11/2-3 år. Pedagogiske  medarbeidere er : Rita Lien , Adeline Scott, Hanna Slappgaard.     

 

Tori Cappelen er styrer.

 

Renholdsfirma: ”Rene Omgivelser” som for øvrig gjør en bra jobb. Vi har vask hver dag.

 

 

Samarbeidsutvalg:

Eier representanter.  Leder:  Trond Arild Lidalen, Eva Schjoldager

Foreldre representant: Ørjan Bustnes, Elin Cappelen.

Ansattes representant: Gro Wavik, Rita Lien

Daglig leder: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:                                                                                                    

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 11/2-3 år.  

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

12 barn har fått plass i løpet av året.

1 samarbeidsrådsmøte er avholdt. 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad  og  2 fester arrangert av foreldrerepresentantene.

 

Ønsker for 2013:  Vedlikehold av vinduskarmer ute og inne. Og ytterdører.

 

Oslo 11.04.13.

Daglig leder

Tori Cappelen.

 

Til toppen

ÅRSMELDING FRA “ORA & LABORA”

 

Foreningen har bare hatt 6 møter dette året, to har vært avlyst grunnet sykdom. Vi har hatt besøk av Odd ellefsen, Japanmisjonær, Else Storaas Eathme, Mali, Nora Fjose, Madagaskar. Ellers har vi selv hatt ansvar for møtene, og naturlig nok har Mali vært i sentrum ut fra den situasjonen landet er i, og situasjonen for de kristne fulaniene som bor i eller like ved de områder islamistene har dominert.

 

Ellers har Madagaskar, Midt-Østen, Thailand og Kina vært temaer.

 

Fremmøtet har i snitt ligget så vidt over 14 på møtene.

 

Til Det norske Misjonsselskap har vi overført kollektene på tilsammen 12.262.-.

 

For styret

A.M.Andersen


ÅRSMELDING FRA FROGNER MISJONSFORENING

 

Frogner misjonsforening er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Foreningen er i år 115 år gammel (stigtet 1898). Vi møtes en gang i måneden og kollekten som tas opp på møtene går uavkortet til det generelle arbeid i NMS:

Vi har i 2012 hatt 10 møter og samlet inn 17.412 kroner.

 

For foreningen

Helle M. Hanche-Olsen

 

Til toppen

Økonomiutvalget

Årsmelding foreligger ikke.


Eiendomsutvalget

Viderefører også oppgavene som Styre for Frogner Menighets Hus Schafteløkken og Frogner Kirkestue.


Årsmelding foreligger ikke.

Komité for rehabilitering av kirken

Årsmelding foreligger ikke.


"Utvalget "Hjemme i kirken"

Årsmelding foreligger ikke.


Det er flere stiftelser knyttet til Frogner menighet gjennom formål og styreoppnevning. Men disse stiftelsene er gjennom Stiftelsesloven definert som selvstendige institusjoner, som ikke avgir årsmeldinger til menigheten. (Det foreligger likevel ovenfor, i samsvar med tradisjonen, en rapport fra Frogner menighets hjem, som også er organisert som en stiftelse.).
Til toppen