Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
   
Årsmelding 2004
 
Årsmelding 2005
 
Årsmelding 2006
 
Årsmelding 2007
 
Årsmelding 2008
 
Årsmelding 2009
 
Årsmelding 2010
 

Årsmelding 2011 - Frogner menighet, Oslo

Arbeidet med det nye kontortilbygget til Frogner kirke

Fotomontasje: Jardar Seim

  

Etter en lang planleggingsperiode, ble byggearbeidene i forbindelse

med nytt kontorbygg igangsatt 4. oktober 2010. På grunn av ulike

omstendigheter, mest av teknisk art, ble byggearbeidene sterkt forsinket,

men 1. mars i år kunne staben flytte inn i de nye kontorene etter

en periode med midlertidige kontorer i Kirkestuen.

 

2011 ble dermed et år preget av midlertidighet og dårlige kontorforhold.

Bildene ovenfor viser framdriften i byggearbeidet. Takk til staben og til

menigheten for tålmodighet og positiv innstilling under byggeperioden!


Innhold:
Menighetsrådets beretning Barne- og ungdomsutvalget Schafteløkkens Venner
Statistikk Musikk i kirken Frognerhjemmet
Menighetsrådets sammensetning Kultur- og gudstjenesteutvalget Frognerhjemmets Venner
Komitéer, utvalg (medlemmer) Komité for rehab. av kirken Barnehagen
Ansatte Byggekomité kontorlokaler "Ora & Labora"
Diakonatet Hjemmesiden Frogner misjonsforening
Diakonen Orgelkomitéen Menighetspleieforeningen
 

MENIGHETSRÅDETS ORIENTERING OM DET KRISTELIGE ARBEIDET I SOKNET I 2010

Ordlyden i overskriften er hentet fra kirkelovens § 9:
Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

 

Det menighetsrådet som ble valgt 13.-14. september 2009 og trådte i funksjon 1. november samme år, hadde en valgperiode på bare to år, slik at funksjonstiden opphørte 31. oktober 2011. Dette var en overgangsordning for å bringe tiden for kirkevalg i samsvar med kommune- og fylkestingsvalgene. Fra 2011 er valgperioden igjen fire år for menighetsrådene.

 

I Frogner menighet innebar kirkevalget 2011, som i 2009, valg av Frogner menighetsråd og direkte valg av leke medlemmer til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet. Det var bare enkelte mindre endringer i valgordningene i forhold til i 2009. En nominasjonskomité bestående av Liv Clemens (leder), Gertraud Enger, Gunnar Heiene og Trond Arild Lidalen hadde satt opp en prioritert valgliste for menighetsrådsvalget. Kirkevalget ble avholdt 11. og 12. september 2011 med følgende fem valgsteder: Frogner Menighets Hus (Schafteløkken), Frogner kirke, Oslo handelsgymnasium, Ruseløkka skole og Uranienborg skole (det siste stedet sammen med Uranienborg menighet). Valglokalene var åpne kl. 14-18 søndag og kl. 9-21 mandag. Det var adgang til forhåndsstemming på menighetskontoret og på Frognerhjemmet. Det ble orientert om valgreglene på kirkekaffe søndag 4. september, og 6. september ble det avholdt kurs for dem som skulle sitte vakt i stemmelokalene. Med så mange stemmesteder og så lange åpningstider krevdes det et omfattende praktisk arbeid både på forhånd og under selve valget. Menighetsforvalter Fred Søndby og menighetsrådsmedlem Lise Høst gjorde en spesielt stor innsats for å få det hele i havn. Det ble avgitt 608 stemmer til menighetsrådsvalget og 590 stemmer til bispedømmerådsvalget. Til sammen var det 644 velgere som avgav stemme til ett eller begge valgene. Valgdeltakelsen var på 5,6 % (2009: 6,6 %, 2005: 0,7 %). Det ble avgitt 62 forhåndsstemmer. Følgende ble valgt som medlemmer av det nye menighetsrådet: Carl-Henrik Bastiansen, Benjamin Thorsen Isachsen, Camilla Blich, Eva Schjoldager, Anners Vetle Lerdal, Erik Kyvik Hauge, Anne Beate Sønju Clasen, Siri Andersen. Dessuten er Paul Nome medlem i egenskap av sokneprest. Varamedlemmer: Morten Syversen, Bodil Marie Hognestad-Labori, Jan Tellef Raustøl, Inger Johanne Agerup, Solveig Harriet Lid.

 

Med virkning fra 15. februar 2011 ble grensene for Frogner menighet utvidet mot øst og sør ved at store deler av Domkirkens menighet ble lagt til Frogner. Både menighetsråd og menighetsmøte i Frogner hadde tidligere gitt sin tilslutning til utvidelsen, men hadde samtidig bedt om at det måtte følge med administrative og geistlige tilleggsressurser. Det skjedde imidlertid ikke, slik at arbeidspresset på de ansatte bare har økt.

 

Da terrorhandlingene i Oslo sentrum og på Utøya skjedde den 22. juli 2011, var alle prestene i Frogner på ferie (soknepresten i Uranienborg hadde da ansvaret for Frogner). Sokneprest Paul Nome avbrøt sin ferie, og de andre prestene var i beredskap dersom det skulle bli bruk for dem. Lørdag 23. juli ble Frogner kirke holdt åpen med frivillig innsats fra flere, og i gudstjenesten søndag 24. juli ble det uhyrlige som hadde skjedd, markert på ulike måter. På menighetsrådets møte 31. august ble det nedsatt en ad hoc-komité for drøfting av ekstraordinære situasjoner som kan oppstå.

 

Grunnpilaren i menighetslivet har også i 2011 vært søndagsgudstjenestene, de fleste av dem høymesser, og noen familiegudstjenester. Gjennom liturgi, dåp, nattverd, ordets forkynnelse, salmesang og ulike musikalske innslag skapes et møtested mellom Gud og mennesker der alle er velkommen, enten de foretrekker å delta mest mulig anonymt eller påtar seg spesielle oppgaver i gudstjenesten som f.eks. å være kirkeverter eller tekstlesere. Menighetens ansatte, supplert av frivillige, nedlegger et stort arbeid for å gi gudstjenestene et rikt innhold og en sikker form. Menighetsrådet har også i 2011 bevilget ekstra midler til gjennomføring av gudstjenester, slik at ikke kirken skal stå stengt annenhver søndag i sommermånedene. Selv om det ordinære frammøtet ikke er dårlig i forhold til mange andre Oslo-kirker, kunne man likevel håpe på en større oppslutning sett i forhold til menighetens størrelse. Det er derfor viktig at det stadig arbeides med å gjøre det som er godt i gudstjenestene, enda bedre, samtidig som svakheter må kunne diskuteres åpent for å finne fram til bedre måter å gjøre det på. Det lokale arbeidet som forutsettes i gudstjenestereformen, kan komme til å bety noe positivt her. Slik tidsplanen for gudstjenestereformen har vært annonsert, har det ikke vært naturlig for menighetsrådet 2009-11 å sette i gang større tiltak om dette, bortsett fra at Kultur- og gudstjenesteutvalget har hatt sin opp­merksomhet på saken. I tillegg til søndagsgudstjenestene er det i Frogner en mangeårig tradisjon for hverdagsgudstjenester i kapellet på torsdager. Disse har naturlig nok mindre oppslutning, men er likevel et verdifullt tilbud. Mens arbeidene med kontortilbygget pågikk, var torsdagsgudstjenestene en lengre periode erstattet av samlinger i Kirkestuen. I forbindelse med de aller fleste gudstjenestene arrangeres det kirkekaffe, en ordning som ikke ville ha vært mulig uten stor innsats av et litt for lavt antall frivillige.

 

Aktiviteter og tilbud utenom gudstjenestene er av ulike slag. Gjennom stillingsstrukturen er det en klar prioritering av diakoni, idet menigheten selv lønner en diakon, Anne Knobloch. Det har i 2011 vært arbeidet med en ny lokal diakoniplan. Nærmere om det diakonale arbeidet kan leses i årsmeldingen fra Diakonatet. Det hadde vært ønskelig med en tilsvarende satsing på barne- og ungdomsarbeidet. Å styrke arbeidet blant barn og unge har flere ganger vært oppe til drøfting i menighetsrådet. Økonomien har dessverre ikke tillatt noen satsing i form av egenfinansierte stillinger i 2011. Av menighetstilbud for barnFrogranienborg barnegospel nevnes, et samarbeidstiltak med Uranienborg menighet. For de mindre barna er Rekruttkoret et godt tiltak. Frogner menighets barnehage på Schafteløkken er en annen type tilbud for barn. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf. Det innebærer konsentrasjon om bestemte emner som kommer til uttrykk i det daglige liv i barnehagen og ved feiringen av de kristne høytidene. Det har heller ikke i 2011 ikke vært noe tilbud om babysang, slik det har vært enkelte år tidligere. Den store positive nyheten når det gjelder arbeid for barn og unge, er at menighetene i Domprostiet, deriblant Frogner, fra 2011 har fått tildelt ordinære trosopplæringsmidler. Forberedels­ene for å bestemme rammene for tildeling av midler til menighetene har dessverre tatt tid, slik at det først på slutten av 2011 vil være mulig å komme i gang med det praktiske arbeidet. Frogner og Bygdøy menigheter samarbeider om trosopplæringen, og menighetsrådene har en felles styringsgruppe. I skrivende stund er arbeidet i gang med å utlyse en 50 % stilling.

 

I Frogner menighet er kirke og kultur en naturlig sammenstilling ikke bare av ord, men også i handling. Det har i 2011 kommet til uttrykk både gjennom Kultur- og gudstjenesteutvalgets arrangementer i form av "helgenlørdager" (se utvalgets årsmelding), og gjennom de mange konsertene i kirken. Selv om menigheten de fleste gangene ikke selv står som arrangør, er både organist og menighetsforvalter viktige for å sikre kirken et så godt konserttilbud. Også deltagel­sen av ulike kor i gudstjenestene kan nevnes i denne sammenheng, ikke minst gjennom samarbeidsavtalen med Frogner kammerkor. (Se egen årsmelding om Musikk i kirken.) Kultur- og gudstjenesteutvalgets arrangement "På vei til Golgata" palmelørdag 16. april inngikk i programmet for kirkekultursatsingen "Påske og Pasjon" i Oslo. Fredag 16. september deltok Frogner menighet i "Oslo kulturnatt" med flere programinnslag i kirken. Også Frogner kammerkor var med på dette.

 

Informasjonsarbeidet i menigheten kunne med fordel ha vært bedre utbygd, men også her støter vi på problemet med for få frivillige og pengeknapphet. ”Ukebrevene” fra menighets­kontoret gir en god oversikt over forestående arrangementer, men når først og fremst de faste kirkegjengerne og de som stanser opp ved montrene i Bygdøy allé. Menighetens hjemmeside inneholder en del mer permanent bakgrunnsstoff i tillegg til arrangementer, men når først og fremst dem som oppsøker den aktivt. Fra og med januar 2011 har møtebok fra menighetsrådets møter vært lagt ut på hjemmesiden. (Se egen årsmelding om hjemmesiden.) Det hadde vært ønskelig igjen å kunne ha et eget menighetsblad eller faste sider i Lokalavisen, men begge tiltak krever menneskelige og økonomiske ressurser som ikke har vært til stede. Det ble likevel produsert en menighetsside for Frogner i Lokalavisen i forbindelse med menighetsutvidelsen.

 

Menighetens misjonsengasjement skjer delvis gjennom to frivillige misjonsforeninger (se egne årsmeldinger), og delvis gjennom kirkeofringer til menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap).

 

Menighetsrådet opprettet i 2010 en organisert givertjeneste for å bedre menighetens anstrengte økonomi. Det har i 2011 vist seg vanskelig å utvide antallet givere så mye at det gir muligheter for nye tiltak i menighetsarbeidet. Organisert givertjeneste innebærer faste månedlige bidrag over avtalegiro og med mulighet for skattefradrag.

 

Også i 2011 har det vært en prioritert oppgave å sikre kirken et nytt, godt orgel – der så mye som mulig av det som er bevaringsverdig i det gamle, føres videre, og slik at orgelets stilpreg og "sjel" som menigheten setter pris på og som står til kirkerommet, ikke går tapt. Aktiv støtte til orgelsaken fra Kirkelig fellesråd, som har ansvaret for at orglene er i god stand, har i 2011 knapt vært merkbar. I januar kom det beskjed fra Kirkelig fellesråd om at det hadde blitt brukt så mye arbeidskraftressurser på å "drifte orgelet" at det knapt er mulig å holde det i god spillbar stand. Videre het det: "Ved neste større feil bør vi stanse videre rep og bruk. Som midlertidig erstatning setter vi opp det digitale orgelet som har stått på Ris." Dette digitale orgelet har siden vært lagret i kirken. Orgelkomitéen og menighetsrådet har tatt dette til etterretning, men samtidig krevd at en midlertidig oppstilling av et digitalt orgel forutsetter at man har et bestemt tidsintervall å forholde seg til, slik det har vært i andre kirker som har fått digitalorgelet plassert i en overgangsperiode mens nytt orgel bygges eller et gammelt restaureres. Fra 2010 har orgelkomitéen og menighetsrådet i større grad enn tidligere forsøkt å arbeide gjennom politiske kanaler, i håp om en øremerket bevilgning til nytt orgel i Frogner kirke på kommunens kirkebudsjett for Oslo. Selv om det ikke kom noen bevilgning på 2011-budsjettet etter at en deputasjon fra menigheten hadde foretrede for bystyrets kultur- og utdanningskomité i oktober 2010, er det naturlig å prøve på nytt i 2011, i tillegg til at presset på fellesrådet må opprettholdes. (Se nærmere i årsmelding fra orgelkomitéen.)

 

På ett område der Kirkelig fellesråd er involvert, har det imidlertid skjedd en gledelig utvikling i 2011, selv om prosessen har tatt lang tid og vært preget av mange utsettelser. Kontorsituasjonen for de ansatte i menigheten var i mange år vanskelig. Allerede i 1998 stod kontorutbedring i Frogner menighet (rehabilitering og tilbygg) som et prioritert prosjekt på Kirkelig fellesråds rehabiliteringsplan. Etter hvert ble det satt av beskjedne midler til forprosjektering. Men flere ganger forsvant midlene før de kunne tas i bruk, med forskjellige begrunnelser. Da en rammesøknad endelig ble utarbeidet i 2005, støtte den på motstand fra bl.a. Riksantikvaren. Nye planer ble utarbeidet, og de ble godkjent av Riksantikvaren, Oslo biskop og Oslo kommune i 2008 og 2009. Oppstart for byggearbeidene var varslet til mai 2010, men arbeidene kom ikke i gang før et stykke utpå høsten. Menighetens ad hoc-komité for kontorutbyggingen har både før og under byggingen forsøkt å påvirke utformingen slik at den som helhet og i detaljer skal være praktisk og estetisk tilfredsstillende, men har flere ganger opplevd mangelfull informasjon og vilje til kommunikasjon fra byggeledelsens side. I byggeperioden har menighetskontoret midlertidig vært flyttet til Kirkestuen. De ansatte har taklet denne situasjonen med smidighet og godt humør. Samtidig har kapasiteten for utleie av Kirkestuen vært redusert i byggeperioden. Frogner Menighets Hus Schafteløkken brukes som tidligere både til menighetens egne aktiviteter og til utleie.

 

Behovet for rehabilitering av kirken har ikke blitt mindre med årene. Den totalrehabiliteringen man lenge hadde inntrykk av kunne ventes til kirkens 100-årsjubileum i 2007, kom som kjent ikke. I mellomtiden er det synlige forfallet bare blitt enda tydeligere, samtidig som det er mange alvorlige problemer som er mindre synlige for besøkende, bl.a. et gammelt og brannfarlig elektrisk anlegg. Kirkelig fellesråd, som ifølge Kirkeloven har forvaltningsansvaret for kirke­bygget, er regelmessig varslet om problemene. I skrivende stund ser det ut til at en ytre rehabilitering kan komme i gang når kontorbygget står ferdig, men uten at menighetsrådet pr. oktober 2011 hadde fått konkret informasjon om fremdrift og omfang. For å sikre menigheten innflytelse på det som måtte skje av ytre og indre rehabilitering av kirken, nedsatte menighetsrådet i juni 2011 en ad hoc-komité, på samme måte som det tidligere var gjort i forhold til kontorutbyggingen. Etter vedtak i menighetsrådet fikk kirkens glassdører våren 2011 tilbake sin opprinnelige funksjon fra 1973. Forbipasserende i Bygdøy allé har nå igjen innsyn til kirkerommet. Når det er mørkt ute, kan de se rett inn på Per Vigelands opplyste glassmaleri over alteret.

  

I forhold til Kirkelig fellesråd har menighetsrådet markert en tydelig motstand mot de endringene i bemanning for fellesrådsansatte som ble vedtatt i desember 2010 (berører alle ansatte i menighetene utenom prestene og de som menighetene selv lønner). Gjennomføringen har i lengre tid vært forberedt ved at ledige stillinger bare i begrenset grad har blitt utlyst, noe som ikke minst har rammet kirketjenerstillingen i Frogner kirke. Som resultat av bemanningsreformen eksisterer det fra høsten 2011 ikke lenger noen kirketjenerstilling i den tidligere betydningen av ordet. I stedet skal bygningsrelaterte oppgaver utføres av vaktmesterteam på prostibasis. Kirketjeneroppgaver knyttet til vielser og søndagsgudstjenester skal ivaretas av små deltidsstillinger. I skrivende stund er det for tidlig å si hvordan dette vil fungere. Også menighetsforvalterstillingene i Oslo har vært forsøkt omdefinert til mer underordnede stillinger. Menighetsrådet har overfor fellesrådet vist til at det er menighetsrådet som etter kirkeloven har rett til å bestemme hvem som skal være daglig leder i menigheten, og har ønsket at den lokale menighetsforvalteren fortsatt skal ha denne funksjonen, slik at lederoppgavene ikke trekkes ut av menigheten og over på f.eks. prostiplanet. Menighetsrådet har engasjert seg for å påvirke den nye stillingsinstruksen for menighetsforvalter og har gitt innspill til domprostiets kirkeforvalter om dette. Hun gjorde det i september 2011 klart at hun ønsket at prosessen skulle sluttføres med det nyvalgte menighetsrådet, ikke det gamle.

 

Også på prestesiden har ressurssituasjonen vært anstrengt i 2011. Etter at Frogner og Bygdøy fikk felles prestetjeneste i 2005, hadde de to menighetene til sammen 3 prestestillinger, mot 3,75 før 2005. Utvidelsen av menigheten i februar 2011 med store deler av Domkirkens menighet førte ikke til noen overføring av presteressurser derfra. Tidligere sokneprest i Kampen menighet, Kirsti Aasen, har etter avtale med domprosten hatt enkelte oppgaver i Frogner og Bygdøy menigheter i 2011, men uten at det har vært formalisert som en varig styrking av bemanningen.

 

Etter at sokneprest Paul Nome fikk fritak for boplikten i "sokneprestboligen" i Frognerveien 37B, har boligen vært leid ut til en prest i en annen menighet på en 5-årskontrakt. For menighetsrådet har det vært viktig å sikre at boligen er til disposisjon ved neste skifte av sokneprest i Frogner. Formelt eies ikke boligen av menigheten, men av stiftelsen "Erry og Aksel Byes Minne". Menighetsrådets innflytelse over stiftelsen begrenser seg til valg av styremedlemmer. Styremedlemmene har så et selvstendig ansvar for å ivareta stiftelsens formålsparagraf og øvrige bestemmelser i vedtektene. Ved det siste styrevalget (31.08.2011) hadde de to styremedlemmene som da ble (gjen)valgt, på forespørsel før valget uttalt seg på linje med menighetsrådets holdning i saken.

  

I perioden januar-oktober 2011 har det ikke vært noen forandringer i bemanningen i Frogner menighet. Kirketjenerstillingen har ikke vært besatt siden 1. mai 2008, men som deltidsansatt kirketjener med det meste av sin tjeneste i Bygdøy kirke har Steinar Kleiven i 2011 hatt noe av sin tjeneste også i Frogner kirke. For øvrig har det vært benyttet vikarer.

 

Menighetsrådet har i perioden januar-oktober 2011 hatt 8 møter og behandlet 68 saker. Rådets nestleder Johannes Aanderaa ble i april 2011 etter søknad fritatt fra å være medlem av rådet og dets underutvalg. Som ny nestleder ble valgt Erik Kyvik Hauge.

 

Det er holdt ett menighetsmøte i 2011. Det var ”menighetens årsmøte” søndag 10. april.

Menighetsrådet takker alle som i 2011 har bidradd til å gjøre menighetslivet livskraftig, og ber om Guds velsignelse for arbeidet videre.

 

Frogner menighetsråd, 5. oktober 2011.

Til toppen

MENIGHETSRÅDETS ORIENTERING DET KRISTELIGE ARBEIDET I SOKNET I 2011 - supplement for månedene november og desember

 

Det menighetsrådet som ble valgt 11. og 12. september 2011, hadde sitt konstituerende møte 20. oktober 2011, og tiltrådte 1. november samme år. Denne tilleggsberetningen for årets siste to måneder må leses sammen med beretningen fra det forrige menighetsrådet for januar-oktober 2011.

  

Det nye menighetsrådet har avholdt to ordinære møter i 2011, og bl.a. hatt besøk av representanter fra en del av utvalgene, for på den måten å bli kjent med menighetens arbeid, økonomi og igangsatte prosjekter.

 

Menighetsrådet valgte Anne Beate Sønju Clasen til leder og Erik Kyvik Hauge til nestleder. Arbeidsutvalget består av leder og nestleder samt sokneprest Paul Nome.  Som representant til Kirkelig fellesråd i Oslo ble valgt Morten Syversen. Som vararepresentant ble valgt Anners Lerdal.

 

Råd og utvalg oppnevnt av det forrige menighetsråd med funksjonstid ut 2011 har blitt bedt om å fungere ut året og til det nye menighetsrådet får oppnevnt komiteer og utvalg, ventelig i januar 2012. I november- og desembermøtet ble det gitt en orientering om Eiendoms- og økonomiutvalget, Orgelkomiteen, Kultur- og gudstjenesteutvalget, Barne- og ungdomsutvalget og Diakonatet for det nye menighetsrådet. Menighetsrådet ble også orientert om trosopplæringsprosjektet som Frogner og Bygdøy menigheter samarbeider om.

Til toppen

UTDRAG AV KIRKELIG STATISTIKK FOR FROGNER SOKN 2009 – 2011

 

 

2009

2010

2011

Gudstjenester

 

 

 

Antall gudstjenester søn- og helligdager

64

65

56

Antall deltakere på søn- og helligdager

9125

9178

9637

Antall gudstjenester på andre dager

119

117

111

Antall deltakere på andre dager

2612

2212

2093

Totalt antall gudstjenester

183

182

167

 

 

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

 

Dåpshandlinger

105

109

134

Konfirmanter

25

26

23

Vigsler

22

25

15

Gravferder

93

81

95

 

 

 

 

Ofringer, innsamlinger, gaver

 

 

 

Offer / kollekter i kr totalt

261.921

300.918

326.616

Herav til egen virksomhet

125.116

177.596

180.545

Videresendt til andre formål

136.805

123.322

146.071

 


SAMMENSETNINGEN AV MENIGHETSRÅDET, KOMITEER OG UTVALG I 2011

 

Sammensetningen av menighetsrådet som ble valgt 13. og 14. sept. 2009 med funksjonstid 01.11.2009 – 31.10.2011

Menighetsrådet

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

 

[Johannes Aanderaa ble etter søknad fritatt for verv som medlem av Frogner menighetsråd og underutvalg for resten av valgperioden i møte 06.04.2011. Jfr. Kirkelovens § 7.2.]

Erik Kyvik Hauge, nestleder

  [Erik Kyvik Hauge ble valgt til ny nestleder for resten av perioden i møte 06.04.2011, etter at Johannes Aanderaa var blitt fritatt for vervet som medlem av menighetsrådet.]

Carl-Henrik Bastiansen

Gro Falch Brennhovd

Ola B. Johannessen

Eva Schjoldager

Jon Erik Skjelstad

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer:

1. Lise Høst

  [Lise Høst rykket opp til fast medlem av menighetsrådet etter at Johannes Aanderaa gikk ut av menighetsrådet 06.04.2011.]

2. Anne Elise Andersen

  [Anne Lise Andersen flyttet ut av menigheten i april 2010 og gikk dermed ut av menighetsrådet.]
3. Oddmund Jessen

  [Ble 1. varamedlem etter at Lise Høst rykket opp til fast medlem av menighetsrådet 06.04.2011. Han var 2. varamedlem fra april 2010 til 06.04.2011.]

4. Solfrid Hanstveit Moen

  [Solfrid Hanstveit Moen har langtidsforfall på grunn av utenlandsopphold fra sept. 2010. Ble 2. varamedlem etter at Lise Høst rykket opp til fast medlem av menighetsrådet 06.04.2011. Hun var 3. varamedlem fra april 2010 til 06.04.2011.]

5. Tove Holmen

  [Ble 3. varamedlem etter at Lise Høst rykket opp til fast medlem av menighetsrådet 06.04.2011. Hun var 4. varamedlem fra april 2010 til 06.04.2011.]

 

Geistlig varamedlem for sokneprest Paul Nome: Sokneprest Rut Ugland

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (til 31.10.2011)

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

  [Til 06.04.2011, se ovenfor.]

Erik Kyvik Hauge, nestleder

  [Fra 06.04.2011, se ovenfor.]

Gro Falch Brennhovd

Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo (til 30.11.2011)

Carl-Henrik Bastiansen

Vararepresentant:

Jardar Seim

 

Sammensetningen av menighetsrådet som ble valgt 11. og 12. sept. 2011 med funksjonstid 01.11.2011 – 31.10.2015

Menighetsrådet

Anne Neate Sønju Clasen, leder

Erik Kyvik Hauge, nestleder

Siri Andresen

Carl-Henrik Bastiansen

Camilla Blich

Benjamin Thorsen Isachsen

Anners Vetle Lerdal

Eva Schjoldager

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer:

1. Morten Syversen

2. Bodil Marie Hognestad-Labori

3. Tellef Raustøl

4. Inger Johanne Agerup

5. Solveig Harriet Lid

 

Geistlig varamedlem for sokneprest Paul Nome: Sokneprest Rut Ugland

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg (fra 01.11.2011)     

Anne Beate Sønju Clasen, leder       

Erik Kyvik Hauge, nestleder            

Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo (fra 01.12.2011)

Morten Syversen

Vararepresentant:

Anners Vetle Lerdal

Til toppen

Komitéer, utvalg og styrer i 2011

(Funksjonstiden følger egentlig menighetsrådsperiodene. Men høsten 2011 ble komitéer og utvalg bedt om å fungere ut året, i påvente av at det nye menighetsrådet oppnevnte nye komitéer og utvalg.)

Barne- og ungdomsutvalget

Gunnar Heiene, leder

Selma Johanne Lauvland

Eva Schjoldager

Arne Slørdahl, kapellan

Brynjar Wiersholm

Diakonatets styre

Gro Falch Brennhovd, leder

Per Jørn Elefsen

Gertraud Enger

Anne Knobloch, diakon

Solfrid Hanstveit Moen

Jon Erik Skjelstad

Eiendoms- og økonomiutvalget

Johannes Aanderaa, leder til 06.04.2011

Carl-Henrik Bastiansen, leder fra 07.04.2011

Siri Andresen

Tove Holmen

Oddmund Jessen

Trond Arild Lidalen

Nils-Odd Tønnevold

Anne-Sofie Francke

Kultur- og gudstjenesteutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Erik Kyvik Hauge

Ola B. Johannessen

Bjørn Kleppe

Ragni Kolle

Marit Østbye

Orgelkomiteen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Lise Haust

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Øyvind Hagelund, leder

Ole Daniel Bruun

Trond Arild Lidalen

Byggekomite i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler (ad-hoc komite)

Kirsten Astrup

Trond Arild Lidalen

Ragnar Osnes

Fred Søndby

Rut Ugland

Komite for rehabilitering av kirken

Ragnar Osnes, leder

Bjørn Kleppe, organist

Fred Søndby, menighetsforvalter

Jardar Seim

Komite for drøfting av ekstraordinære situasjoner som kan oppstå

(ad hoc-komite)

Anne Knobloch, diakon

Erik Kyvik Hauge

Lise Høst

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Kristin Ugland, eierrepresentant, leder

Trond Arild Lidalen, eierrepresentant

Kerstin Orø, foreldrerepresentant

Trine Welhaven, foreldrerepresentant

Gro Wavik, ansattes representant

Solbjørn Antonsen, vara ansattes representant

Tori Cappelen, styrer / sekr. for utvalget

Styre for Stiftelsen Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

(3 av styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd, dessuten er soknepresten fast medlem. Oppnevningen gjelder t.o.m. 31.12.2011)

Asle Enger, leder

Grethe M. Robertsen

Jardar Seim

Paul Nome, sokneprest

Vara: Tove Holmen

Ansattrepresentant (2 stk.)

Arnulf Myklebust, sekretær

Styre for Stiftelsen Frogner menighets legat

(Oppnevningen gjelder t.o.m. 31.12.2011.)

Gro Falch Brennhovd

Rut Ugland

Johannes Aanderaa, til 06.04.2011

Gunnar Heiene, varamedlem til 06.04.2011, medlem fra 07.04.2011

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Liv Clemens

Paul Nome

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Til toppen

Ansatte


Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Rut Ugland

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Arne Øyvind Slørdahl

 

Pensjonert sokneprest med deltidstjeneste etter avtale i Frogner og Bygdøy menigheter

Kirsti Aasen

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Søndby

  

Organist og kantor i 64% stilling

Bjørn Kleppe

 

Kontorklokker i 30% stilling

Kerstin Jonsson

 

Diakon (lønnes av Frogner menighet)

Anne Knobloch

 

Kirketjener

Ubesatt siden mai 2008. Vikar i 40 % stilling redusert til 30 % i Frogner og Bygdøy:

Steinar Kleiven

 

Institusjonssjef på Frogner Menighets Hjem - Frognerhjemmet

Arnulf Myklebust

 

Daglig leder i Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke

 

Styrer i Frogner menighets barnehage Schafteløkken

Tori Cappelen i 80% stilling

 


ÅRSMELDING FRA FROGNER MENIGHETS DIAKONAT 2011

 

Styret har i 2011 hatt følgende sammensetning:

Gro Falch Brennhovd (leder), Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Per Jørn Elefsen, Erik Kyvik Hauge (fra høsten 2011) og diakon Anne Knobloch.

  

I diakonens gjeldende arbeidsinstruks står det som punkt 1:

 • Soknediakonen skal legge til rette for å fremme medmenneskelig omsorg og felleskapsbyggende arbeid i Frogner menighet.
 • Soknediakonen skal i særlig grad styrke menighetens arbeid med å forebygge og lindre menneskelig nød.
 • Soknediakonen skal fremme diakonal holdning i menigheten, blant frivillige og i menighetens stab, og står i sitt daglige arbeid i nær kontakt med staben og diakonatets styre.

Disse retningslinjene har vært prioritert i vårt arbeid.

  

En av våre viktigste arbeidsoppgaver har følgelig vært og er kontakt- og besøkstjenesten. Det er ikke vanskelig å registrere besøksbehov. Menneskelig nød er i stor grad ensomhet, redsel og usikkerhet. Vi har lister med folk vi gjerne skulle vært hos oftere. Det er imidlertid dessverre slik at det er vanskelig å få folk til å forplikte seg i vår menighet. Derfor faller det mye arbeid på medlemmene i diakonatets styre når det gjelder besøkstjeneste og kontakt med mennesker, - ikke bare sporadisk men fast og forutsigbart. Det gjelder også omsorgen for de av menighetens medlemmer som bor hjemme, i trygdeboliger eller på sykehjem, og gjerne vil komme til høymesse i Frogner kirke på søndager. Det har fungert dårlig, men med noen lyspunkter.

  

Et av lyspunktene er at styret har mange venner utenfor menigheten som trår til når det røyner på. Det er oppmuntrende og rørende.

  

I løpet av året måtte noen av våre trofaste støttespillere gi opp sin tjeneste på grunn av høy alder eller sykdom. Det gjelder bl.a. lørdagskafeen i Kirkestuen. Også Frogner menighetspleieforening har foreløpig måttet innstille sin virksomhet. Dette er basale ting som har med fellesskap og tradisjon å gjøre. Dette vil diakonatet gjøre noe med ved hjelp av en turnusordning. Kirkestuen må være lørdagsåpen også i sommerhalvåret da mange ellers har få møtesteder.

  

Vi har et godt samarbeid med Frivillighetssentralen på Frogner hvor undertegnede sitter i styret.

  

På våre hyggekvelder har vi utlodning til inntekt for folk på Haiti, hvor fremdeles 600.000 mennesker bor i leire og hele strukturen er ustabil. Pengene gis gjennom Kirkens Nødhjelp.

  

De planlagte trimformiddagene i Kirkestuen ble utsatt, men skal starte i løpet av våren 2012.

 

Styret har også i 2011 gjennomført mange aktiviteter, og vi nevner spesielt:

 • Blomstertreff ved Jon Erik Skjelstad med etterfølgende middag (28. mars kl 17.00)
 • Vårtur til Vollen i Asker hos Mats Martin, besøk i butikkene og mye hygge (12. april)
 • Menighetstur til Sunne vakre katedral med svensk/norsk gudstjeneste ved komminister Anna-Christina Andersson og vår egen sokneprest Rut Ugland. Det var påfølgende kirkekaffe, og våre svenske venner var som alltid gjestfrie og inkluderende. Etterpå var det middag på Länsmansgården. (26. mai
 • Hyggetreff med middag. Representant fra Kirkens Nødhjelp fortalte fra og om Haiti, (16. august kl 17.00)
 • Hyggetreff i Kirkestuen med masse klær, god suppe og høy stemning, (1. sept. kl 12.00)
 • Diakoniens dag. Alle styrets medlemmer er aktivt med i bønner og utforming av gudstjenesten som var v/ sokneprest Paul Nome. (9. okt)
 • Hyggetreff med lapskaus og kaffe og besøk av «likemann» Margaretha og hunden Dina fra Norges Blindeforbund. Veldig hyggelig og nyttig! (18. okt. kl 12.00)
 • Hyggetreff med middag og kaffe samt foredrag om håndverkstradisjoner i Kachmir. (10. nov. k. 17.00)
 • Diakonatets adventsmiddag i Kirkestuen – som vanlig mange mennesker, god mat og underholdning. (19. des. kl 17.00)

  

Det ble i 2011 delt ut legater i juni og desember fra Frogner menighets legat. I legatkomiteen sitter Gertraud Enger, Anne Knobloch og Gro Falch Brennhovd.

  

31.01.2012

Gro Falch Brennhovd

 

Til toppen

ÅRSMELDING FRA DIAKONEN I FROGNER MENIGHET

  

Den norske kirkes definisjon av diakoni:

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

  

Siden jeg ikke hadde noen egen årsmelding i menighetens årsmeldinger for 2009 og 2010, vil jeg noen steder ta med litt fra disse årene også. En mer fullstendig utgave for perioden 2009-2011 kan fås på menighetskontoret.

  

Da jeg juni 2009 begynte mitt arbeid som diakon i Frogner menighet, opplevde jeg at jeg i stor grad måtte finne ut på egen hånd hva jeg skulle fylle arbeidsdagene med og hvordan jeg skulle organisere arbeidet mitt. Arbeidsinstruksen gav noen prioriteringer, men jeg syntes det var utfordrende å vite hvordan jeg skulle gripe det hele an. Derfor gikk jeg mye på besøk den første høsten. Det var en konkret oppgave, i tillegg til at det var en høyt prioritert oppgave ifølge arbeidsinstruksen. Jeg søkte dessuten veiledning hos diakonkolleger i byen og hadde samtaler med min tidligere diakonilærer.

  

Diakonene i Domprostiet har samlinger med jevne mellomrom, ca. hver 6.uke. Fra og med våren 2010 har jeg deltatt på nettverksmøter for noen av oss som jobber med eldre mennesker i bydelen. I denne gruppen er vi bl.a. 3 diakoner, Seniorveileder fra Seniorsenteret på Schafteløkken, representanter fra Vern for eldre, leder av Mogens Thorsens Stiftelse, leder av Tiedemannsstuen Frivillighetssentral og Frogner Frivillighetssentral og andre. Nettverket samles to timer ca. annenhver måned, og samlingene går på rundgang hos hverandre. I tillegg til disse ulike fora, har jeg naturligvis samtaler med kollegaene i staben. Paul Nome er min faglige overordnede. Gjennom samtaler med han har jeg fått mye god veiledning og støtte i arbeidet mitt.

  

Jeg vil i det følgende presentere det som i dag er mine hovedarbeidsområder i menigheten, noen steder også med en liten skisse av utviklingen fra jeg startet i 2009 og frem til i dag.

  

Besøkstjenesten:

For å komme i gang med denne oppgaven, begynte jeg å gå på besøk. Jeg begynte med å besøke beboere på Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. Etterhvert besøkte jeg folk utfra tips fra:

 • prest
 • sosionom på Diakonhjemmet sykehus
 • folk som går i kirken og kjenner de i menigheten som trenger besøk
 • Frivillighetssentralen
 • Folk tok selv kontakt

  

Jeg gikk også på besøk til legatsøkere, med bursdagshilsen, besøkte på sykehus eller trygghetsavdelingen og besøkte 12-lunchen på Frogner Frivillighetssentral. Da november kom lagde vi plakater om besøkstjenesten i menigheten der vi oppfordret folk til å ta kontakt dersom de ville ha besøk eller dersom man ville bli besøksvenn. Vi informerte også i kirkens kunngjøringer at vi hadde en besøkstjeneste. Innen utgangen av november hadde allerede to frivillige besøksvenner meldt seg! Det kom flere frivillige til etterhvert, og dette gav grunn til å begynne å lage en besøksvenngruppe. Tanken med denne gruppa skulle være å gi de frivillige besøkerne et miljø der de kunne bli kjent med hverandre og lære av hverandre. Jeg ville også ta dem med i tenkningen rundt hvordan vi kunne bygge opp en god besøkstjeneste i menigheten, - og jeg drømte om at vi på litt lengre sikt kunne lage egne temakvelder med faglig påfyll for besøksvennene og andre interesserte. Vår første samling for besøksvenner var 21. januar 2010. Vi hadde i alt 3 samlinger denne våren.

  

Oslo Røde kors har også vært en god inspirasjonskilde i arbeidet med besøkstjenesten. De har organisert et nettverk for besøkstjenester i Oslo. Gjennom dette nettverket får jeg og de frivillige besøksvennene tilbud om temasamlinger (ca. 3-4 temakvelder i semesteret). I tillegg får jeg som tilrettelegger av besøksvirksomhet tilbud om å delta på en nettverksdag i semesteret.

  

Jeg har gjort så godt jeg har kunnet for å prøve å bygge opp en besøkstjeneste i menigheten. Allikevel syns jeg ikke det sporet jeg valgte, har fungert så godt som jeg hadde ønsket. Besøksvenngruppen i menigheten hadde kun ett treff høsten 2010. Etter dette har vi ikke hatt flere samlinger for besøksvenngruppen, men fortsatt går noen svært engasjerte frivillige besøksvenner på besøk. De gjør en utmerket innsats! Jeg går også på besøk. Noen av besøkene kan være av mer praktisk art, som for eksempel å handle for noen, følge til tannlege/lege, følge til møter i Nav, følge til samtale med prest, følge til et gravsted eller gå en tur i parken. Det har også hendt at jeg har gått på besøk sammen med en annen fra menigheten. Det har vært ekstra hyggelig!

  

 Jeg tror vi må tenke litt på nytt når det gjelder organiseringen av besøkstjenesten. Kunne vi for eksempel ha en arbeidsgruppe som kun arbeidet med besøkstjeneste?

  

Sjelesorg

I tillegg til de samtalene som blir til i et besøk eller i en telefonsamtale, tar jeg imot folk som trenger samtale /sjelesorg på kontoret i kirken. Noen kommer kun for en enkelt samtale, andre har jeg fulgt over tid. Jeg opplever dette som svært meningsfull oppgave.

  

Gudstjeneste- og andaktsliv

Søndagsgudstjenesten

Min arbeidsinstruks sier at jeg skal delta på en søndagsgudstjeneste i måneden. I disse gudstjenestene har jeg hatt litt ulike oppgaver, men stort sett har det dreid seg om å være med og lese dåpstekster/være med under selve dåpshandlingen, utforme og lede forbønnen, være med å dele ut nattverd, lese dagens tekst, samle inn kollekt. Våren 2011 hadde jeg samtalepreken sammen med Rut Ugland.

 

Kirkekaffen

I tillegg til å være med i gudstjenesten en gang i måneden har jeg ansvar for å organisere kirkekaffen i kirkestuen hver søndag. Dette er en oppgave som jeg til tider bruker mye tid og krefter på. Dette fordi det er svært få frivillige å spille på og nesten ingen som vil binde seg til en fast turnus.

  

Torsdagsgudstjenesten i kapellet

Jeg er med å lede disse gudstjenestene på rundgang sammen med prest. Jeg har ved noen anledninger vært vikar for organist og prest. Jeg forsøker å prioritere å delta på gudstjenestene og være med på kirkekaffen torsdager. I perioder har jeg måttet gå inn å hjelpe med kirkekaffen etter disse gudstjenestene.

  

Frognerhjemmet

Fra våren 2010 ble jeg med i turnus med prestene om å ha andaktsstunden på Frognerhjemmet på tirsdager. Disse samlingene i dagligstuen (som er uten nattverd) leder jeg på egenhånd.

  

Menighetspleien

Fra våren 2010 har jeg vært i turnus med prestene og menighetsforvalter om å ha andakt på Menighetspleien. Jeg har også hjulpet til praktisk på kjøkkenet de gangene det har vært behov.

  

Rekruttkoret

Høsten 2009 deltok jeg på møte med BUK. Der kom det frem at det trengtes dirigent til Rekruttkoret. Jeg sa meg villig til å lede koret dersom jeg fikk med meg en medleder. Det kjentes både riktig og godt å få en arbeidsoppgave som var rettet mot barn og unge voksne siden mye av det diakonale arbeidet som drives i menigheten i dag i stor grad møter de eldres behov og interesser. 3. februar 2010 hadde vi vår første øvelse med Rekruttkoret i kirkestuen.

  

2011: 6.mars sang vi sammen med Frogranienborg på gudstjeneste i Frogner kirke. 25. mai la vi sommeravslutningen til Frognerhjemmet. Vi inviterte barnas foreldre og søsken og alle beboerne på hjemmet til en mini-konsert. Vi fikk et stort og svært takknemlig publikum. Etterpå var det kake og kaffe og saft for barna med familier. I løpet av høsten 2011 har Rekruttkoret vokst. Nå teller koret 17 sangere. Koret deltok på søndagsgudstjeneste 4. desember i Frogner kirke. Frem mot jul samarbeidet vi med Frogranienborg og kantor Bjørn Kleppe om å øve til julaftensgudstjenesten. 21. desember hadde vi juleavslutning i kirkestuen hvor vi opptrådte for foreldre og søsken, hadde sangleker og spiste pepperkaker sammen. Det var høy stemning og mye glede! Julaften deltok vi på gudstjenesten i Frogner kirke. Det var en flott opplevelse for store og små!

  

Diakonatets arrangementer

 • Diakonen er referent for Diakonatets styremøter.
 • Planlegging og gjennomføring av alle Diakonatets arrangementer: hyggetreff i kirkestuen, utflukter til Vollen og Sverige, julemiddag i kirkestuen og diakoniens dag i kirken.
 • Legatkomite sammen med Gertaud Enger og Gro Falch Brennhovd.
 • Lokal diakoniplan: Våren 2011 startet en gruppe fra Diakonatet, Erik Kyvik Hauge og jeg et arbeid med å lage ny diakoniplan for menigheten. Vi er pr i dag godt i gang, men ikke ferdig.

  

Samtalegruppe på Frognerhjemmets dagsenter

I januar 2011 møtte jeg leder av Frognerhjemmets Dagsenter, Gunn K Horne Kolbjørnsrud. Hun hadde lenge gått med et ønske om å samarbeide med kirken om en samtalegruppe for dagpasientene på Dagsenteret. Vi begynte vårt samarbeid og planla et samtalegruppetilbud som skulle gå hver 14.dag i vårsemesteret. Gruppen skulle ha maksimum 5 deltagere, og det skulle være en fast gruppe. Tanken med denne gruppen skulle være å gi de eldre et tilbud om et sted å dele tanker om livet og troen. Vi er tydelige på at dette tilbudet er et samarbeid med kirken, noe også samlingene bærer preg av. Det er en fast struktur på opplegget, som varer i en time: Vi starter samlingen med å tenne et lys og lytte til en fast sang. Vi har et tema for hver samling, og temaet er knyttet til et ord. Eksempler på temaer vi til nå har kan være: takknemlighet, fred, glede, tillit, alderdom, ensomhet, håp. Vi ønsker i størst mulig grad at de eldre selv skal komme opp med temaer de ønsker å samtale om. Enkelte ganger går temaet over to samlinger. Vi fyller på med musikk, dikt og fortellinger som er utvalgt til temaet innimellom samtalen. Samlingen avsluttes med at velsignelsen spilles på cd.

  

Det er helt tydelig at dette tilbudet møter et behov. Derfor valgte vi å starte opp en ny gruppe høsten 2011. Rett før jul var jeg med på å planlegge og gjennomføre to adventssamlinger for pasientene på Dagsenteret. Samlingene inneholdt engleverksted, julefortelling, julesanger og adventslunsj.

  

Diverse

 • Ansvar for å lage skjærtorsdagsmåltid i kirkestuen sammen med Rut Ugland og frivillige (april 2011)
 • Medlem i komite som jobber med utforming av krise og katastrofeberedskapsplan for menigheten.

  

Kurs og fagdager

Det har vært viktig for meg å få faglig påfyll og ny inspirasjon. I tillegg er det godt å treffe kollegaer når man ellers jobber mye alene:

 • Fagdag på Høyskolen Diakonova (en dag, våren 2011)
 • To fagdager for alle ansatte i Oslo Bispedømme: «Gudstjenestereformen» (våren 2011)
 • Biskopens tilsynssamling for diakoner (en dag, høsten 2011)
 • Kurs for ansatte i Domprostiet om gudstjenestereformen (to dager, høsten 2011)
 • Diakonikonferansen på Diakonhjemmet (to dager, høsten 2011)

  

Oppstart av husfellesskap

En dame i menigheten tok initiativ til å starte opp et husfellesskap og trengte litt hjelp til å komme i gang. Jeg har derfor høsten 2011 vært med på samlingene deres annenhver onsdag ettermiddag. Pr dags dato teller gruppen 4 stykker og er et verdifullt lite fellesskap for dem som er med.

  

Til slutt:

I hverdagen som diakon tenker jeg av og til at jeg føler meg litt som en potet. Jeg kommer borti og tar tak i små og litt større oppgaver som kommer imot meg her og der. Disse alt-mulig-tingene har jeg ikke greid å organisere inn under ett punkt, og sånn må det kanskje være? Uansett: I løpet av tiden jeg har vært i Frogner menighet, har arbeidsoppgavene blitt flere og flere. Utfordringen min blir fra nå av å finne mer ut av hva jeg kan si ja til og hva jeg skal si nei til.

31.01.2012

Anne Knobloch

  

Til toppen

ÅRSMELDING FRA BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BU)

 

Utvalget har bestått av Gunnar Heiene (leder), Eva Schjoldager, Brynjar Wiersholm, Selma Johanne Lauvland og Arne Slørdahl (sekretær). 

 

Møtedatoer i 2010: 25. januar og 16. mars.

  

Konfirmasjonsundervisningen

23 ungdommer ble konfirmert i Frogner kirke den 18. september 2011 (25 i 2010), og antallet har vært på et stabilt nivå de siste 4 årene. Undervisningsperioden gikk fra medio januar til konfirmasjonsdagen og samlingene har vært omtrent annenhver torsdag kl. 18:15-19.30 på Schafteløkken. Som tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av prostiet vært på sommerleir (15.-19. august på Fredtun, Stavern) og på enkelte andre samlinger. Undervisningen og opplegget har vært ved kapellan Arne Slørdahl. 25 konfirmanter ble den 20. oktober innskrevet for 2012.

 

Frogranienborg barnegospel

Koret er et samarbeid med Uranienborg menighet, er for barn i alderen 6-10 år og er tilsluttet Norges KFUK/KFUM.  Koret har hatt en nedgang i løpet 2011 fra året før med færre medlemmer og færre på øvelsene. Øvelsene har vært på onsdager kl. 17.45-18:45 i Frogner kirke. Torstein Kinn har vært adm. leder, og dirigent har vært Helene Sannem Heian frem til oktober da Ingrid Øygard overtok. Frogranienborg har i 2011 deltatt på to familiegudstjenester i Frogner kirke, samt at medlemmer fra koret også var med på julaften. I tillegg har koret vært med på barnegudstjenester i Uranienborg kirke og sunget på Uranienborghjemmet og Frognerhjemmet, og holdt enkelte konserter.

 

Rekruttkoret

Rekruttkoret er et tilbud for barn i Uranienborg og Frogner menigheter fra 3-4 år til skolealder. Tilbudet ledes av diakon Anne Knobloch og Camilla Blich. Koret har hatt øvelser annenhver onsdag kl 17:45-18:30.  Øvelsene har primært vært i Kirkestuen, men også i kapellet. Koret har hatt en vekst og hatt 17 medlemmer i 2011 (mot 12 i 2010).  Koret har sunget ved to familiegudstjenester samt at medlemmer fra koret også var med på julaften.

 

Minilederkurs (MILK)

I samarbeid med Bygdøy menighet ble det høsten 2010 tilbudt MILK for “fjorårskonfirmantene” og noen konfirmanter også fra Frogner meldte seg på dette. Men pga. lederkuttene i Bygdøy menighet og avviklingen av UKT-samarbeidet (studentpraksis for Ungdom, kultur og tro - studenter) har ikke dette tilbudet vært mulig å videreføre inn i 2011.

 

Trosopplæring

Domprostiet fikk i 2011 tildelt trosopplæringsmidler, og Frogner menighet har i løpet av de innledende forhandlingene kommet frem til at det er hensiktsmessig å være i en samarbeidsenhet med Bygdøy menighet, for å kunne få samlet en ½ stilling som trosopplæringsleder. Tildelingen for 2011 ble 2/3 av årlig tildeling rundet oppover til kr 335000. Full tildeling for 2012 er kr 449 574,-. Anneline Emanuelsen ble etter utlysning og intervjurunde tilsatt, men med oppstart først i januar 2012. Derfor har mye av tildelingssummen for 2011 ikke blitt benyttet og gått til fellespotten for trosopplæringen i bispedømmet.

 

Status i barne og- ungdomsarbeidet

Utvalget er glad for godt arbeid som drives for barn og unge i menigheten. Og på samme tid ser vi at vi har mye ugjort. Trosopplæringen er derfor en kjærkommen hjelp til å øke tilbudet til barn og unge i menigheten.  Dette er tiltak vi håper å kunne få inn i en trosopplæringssatsing. Og på samme tid er trosopplæringen breddetiltak som muligens ikke vil bli kontinuerlige tiltak. Derfor må menigheten satse mye på barn og unge fremover uten å vente at trosopplæringen vil stå for dette. Menigheten trenger også et løft i lederrekruttering både hva de kommende trosopplæringstiltakene angår og andre menighetsaktiviteter. Og vi ser at behovet for en Barne- og ungdomsleder i brøkstilling slett ikke er borte selv om trosopplærerlederen nå er i gang.

14.03.2012

Gunnar Heiene og Arne Slørdahl

 

Til toppen

MUSIKK I KIRKEN

 

Gudstjenester

Høymessen hver søndag  er ukens  viktigste samlingsdag for menigheten. Høymessen står høyt i folks bevissthet, og vi er glade for at så mange ønsker å komme til høymesse i kirken vår.

 

Flere kor, musikere og enkelt-sangere medvirker ved høymessen gjennom hele året. Det betyr en rik variasjon i de musikalske uttrykksformene.

 

Frogner kammerkor medvirker oftest. De har sine prøver i kirken og støttes også økonomisk av menigheten, noe som er helt uvurderlig for koret. Alle korene forbereder seg på de enkelte gudstjenestene som de skal medvirke på, og kirkens organist følger opp med prøver og informasjon. Dirigent for Frogner kammerkor er Kristin Groven Holmboe.

 

Men også andre kor har medvirket i 2011, og da nevnes: Cæciliaforeningen, International Forum singers og det store sammensatte ”Julaftenskoret”.

 

I tillegg fikk vi, den 29. mai besøk av Langesundkoret ”Kor Koselig” med sin dirigent Fredrik Knobloch. Et stort kor med entusiastiske, dyktige sangere som gav oss en strålende opplevelse.

 

Musikere som har medvirket er bl.a: Siv Øverli og Morten Brenne, trompet. Ole Bøhn, fiolin. Kristin Groven Holmboe, sopran.

 

Organistvikarer har vært Jardar Seim, Svein Amund Skara og Kjell-Herik Hendrichs.

  

Konserter

I 2011 var det mange flotte konserter i kirken, og over 11.000 personer var tilstede på disse. Kirken er godt kjent, ikke bare i Oslo, men i hele landet for sitt rike konserttilbud. Med sitt store volum, gode og klare akustikk og sin inkluderende atmosfære, gir den gode musikkopplevelser.

 

Her er noen høydepunkter:

 • Händel-fest, med Cæciliaforeningen , solister og Oslofjord Kammerfilharmoni.

 • Gabriel Fauré: Requiem med koret Canticum.

 • Musikk på Skjærtordag/Langfredag med Ole Bøhn, fiolin og Bjørn Kleppe, orgel.

 • Minikonsert på ”Oslo kulturnatt” med Frogner kammerkor og dirigent/solist Kristin Groven Holmboe.

 • Antonin Dvorak: Requiem med Frogner kammerkor, Storhamar blandede kor, Bærum symfoniorkester og solister. Dirigent: Kristin Groven Holmboe.

 • Allehelgenskonsert med Cæciliaforeningen. Rudolf Mauersberger: ”Klagesang for en ødelagt by” og Mozarts Requiem. Dirigent: Steffen Kammler.

 • Adventskonsert med Nordlændingernes Forenings kor. Dirigent Dorte Fiskaa.

 • Førjulskonsert med Hydrokoret og kammerkoret Con Spirito.

 • Desemberstemninger med Ole Edvard Antonsen og Sølvguttene.

 • Stille natt-julekonsert med Arve Tellefsen og Nidarosdomens guttekor.

 • Lucia-konsert med Sinsen musikkorps og koret Diandre.

 • Og til sist: J.S.Bach: Juleoratoriet med Cæciliaforeningen, solister, musikere fra Oslo-filharmonien, Bjørn Kleppe, orgel og Lars Henrik Johansen, cembalo. Dirigent: Steffen Kammler.

 

31.01.2012

Bjørn Kleppe

Til toppen

KULTUR- OG GUDSTJENESTEUTVALGET

 

Kultur-og gudstjenesteutvalget er en sammenslåing av to utvalg siden 2010 – vedtatt i det forrige Frogner Menighetsråd. Utvalget bestod derfor resten av 2010, og hele 2011, av følgende medlemmer:

Erik Kyvik Hauge, Marit Østbye og Bjørn Kleppe – fra det tidligere Gudstjenesteutvalget – og Liv Clemens, Ragni Kolle, Ola B. Johannessen og Anne Marie Vøien Fleischer - fra det tidligere Kulturutvalget. Anne Marie Vøien Fleischer fungerte som utvalgets leder.

  

Frogner Menighetsråd vedtok 9 juni 2010 nytt mandat i 7 punkter (først forelagt og godkjent av utvalget) for Kultur-og gudstjenesteutvalget. Utvalget fortsatte hele 2011 med å sette inn arbeidet rundt - i hovedsak - ett hovedtema, - som oppfølger fra de tidligere «BIBELEN FRA PERM TIL PERM» og «SALMELØRDAG» - og fra september 2010 «HELGENLØRDAG» - hele tiden på lørdager i tiden klokken 1500 - 1600 i kapellet.

  

29.1.11

Jeanne d’Arc: Kåseri ved professor Øyvind Norderval, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo; monolog fra «Lerken» av Jean Anouilh ved teaterelev Louise Nes; ved orgelet Bjørn Kleppe. Ansvarlig: Marit Østbye.

12.2. 11

Thomas av Canterbury: Førsteamanuensis Henning Langerud, Universitetet i Bergen, om «Kansler Becket som ble erkebiskop og martyr»; fra «Mordet i katedralen» av T.S.Eliot ved skuespiller Ola B. Johannessen; martyrsalmer; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Ola B. Johannessen.

26.2.11

Helgener for sjøfarere: Jardar Seim forteller om bl.a. St. Nikolas og St. Fokas; Jofrid Karmer Smith leser helgenlegender; Per Ariansen synger sjømannssangen «Et finere Skib enn Fanny»; allsang: salme av Halldis Moren Vesaas; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Ragni Kolle.

12.3.11

Frans av Assisi - og hans etterfølgere i Norge - Fransiskushjelpen: Ellen Aasheim  fra Fransiskushjelpen; sang og musikk ved Henning Kittelsen. Ansvarlig: Liv Clemens.

26.3.11

Ignatius fra Loyola: Om hans liv og virke ved psykolog Erik Kyvik Hauge; «Hvorfor Ignatius i dag?» ved tidligere misjonær i Japan, Valfrid Botnen, Lovisenberg Retreat; salmesang; ved orgelet Jardar Seim. Ansvarlig: Erik Kyvik Hauge.

9.4.11

Hildegard von Bingen: Abbedissen, språkforskeren, naturvitenskapskvinnen, komponisten, forfatteren, keiser-og paverådgiveren fra 1100-tallet. Kåseri ved idéhistoriker Randi Gundersen Genz; opplesning ved Sigrun Grøtting; presentasjon av katolikkenes syn, - og sang - , ved Søster Ragnhild Marie Bjelland fra Katarinahjemmet; ved orgelet: kantor Bjørn Kleppe. Ansvarlig: Anne Marie Vøien Fleischer.

10.9.11

Den hellige apostel Paulus: Professor Jorunn Økland, Universitetet i Oslo, om «Kristendommens grunnlegger»; fra Paulus 1. brev til menigheten i Korint ved skuespiller Ola B. Johannessen; apostelsalmer; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Ola B. Johannessen.

8.10.11

St. Patrick - Irlands skytshelgen, og om den tidlige irske kirke: ved Jardar Seim; sang ved Per Ariansen; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Ragni Kolle.

22.10.11

Judas Taddeus: ved prest i Kirkens SOS Gunnar Kristiansen; ved orgelet : kantor Bjørn Kleppe. Ansvarlig: Marit Østbye.

5.11.11

Theresa av Avila: ved lege og forfatter Mette Nygård; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Erik Kyvik Hauge.

19.11.11

Katarina av Siena: «Helgenen som vokste opp i skyggen av Svartedauen» ved generalpriorinne ved Katarinaklosteret Else-Britt Nilsen og Liv Clemens; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Liv Clemens.

3.12.11

Johannes av Korset: Kåseri ved redaktør i «VÅRT LAND» og forfatter Erling Rimehaug; opplesning av Johannesbønnen «Sett din lit til Herren» ved Sigrun Grøtting; sang ved operasangerinne Katharina Klaveness; ved orgelet: Jardar Seim. Ansvarlig: Anne Marie Vøien Fleischer

 

Kultur- og gudstjenesteutvalget fikk til disse lørdagene besøkende fra hele Oslo – delvis på grunn av den gode annonseavtalen Jardar Seim fikk avtalt med «Vårt Land». Utvalget deltok også i 2011 med medlemmene Liv Clemens, Bjørn Kleppe, Marit Østbye og Ola B. Johannessen ved «PÅSKE OG PASJON 2011»; og med Bjørn Kleppe og Ragni Kolle ved «OSLO KULTURNATT 2011». Utvalget tok også i 2011 ansvaret for gjennomføringen av et par søndagers kirkekaffe. Utvalget var så heldig at kantor Bjørn Kleppe, og daværende menighetsrådsleder Jardar Seim, frivillig tok ansvaret for musikkledsagelsen ved nesten samtlige av «HELGENLØRDAGENE». Utvalget har vært begunstiget ved at alle som har sagt ja til å bidra ved den lange rekken med program, har gjort dette uten omkostninger for menigheten.

 

Hele programoversikten for Kultur- og gudstjenesteutvalget siden 2003 finnes på www.frognerkirke.no/kultur.htm.

 

Kultur- og gudstjenesteutvalgets leder, Anne Marie Vøien Fleischer, ble invitert til å orientere det nyvalgte Frogner Menighetsråd om utvalgsarbeidet i Kirkestuen i møte den 9.11.11.

 

Oslo, 31.01.2012

Anne Marie Vøien Fleischer

 

Til toppen

KOMITE FOR REHABILITERING AV KIRKEN

(ad hoc-komite)

 

Den 8.juni 2011 oppnevnte Frogner menighetsråd ovennevnte komite med følgende personer:

 • Sivilarkitekt Ragnar Osnes, komiteleder
 • Menighetsforvalter Fred Søndby
 • Kantor Bjørn Kleppe
 • Menighetsrådsleder og historiker Jardar Seim

 

Mandatet for komiteen er: "Komiteen er Frogner menighetsråds organ for arbeidet med rehabilitering av kirken, og representerer menighetsrådet overfor Kirkelig fellesråd i Oslo, som etter kirkeloven er byggherre. I prinsipielle spørsmål gir komiteen råd til menighetsrådet før rådet tar avgjørelser hva som skal være menighetens syn. For øvrig skal komiteen formulere menighetens syn og ønsker i forbindelse med rehabiliteringen og følge med i det som skjer underveis. Komiteen bør generelt tilstrebe å gjøre seg kjent med ideer og ønsker fra menighetens medlemmer og ansatte."

 

Møter:

Komiteen har hatt to møter høsten 2011. Det innledende møtet ble rehabiliteringsbehov drøftet, og det var enighet at første prioritering var at de utvendige bygningsmessige forhold blir først ivaretatt, deretter de interiørmessige forhold samt toalett og universell tilpassing. Det påfølgende møtet ble tatt med Fellesrådet med Borgen. Her fremsatte vi behov for å få avklart hvilke økonomiske rammer Fellesrådet ser for seg for Frogner kirke i de neste årene. Dette får vurdere hva vi skal arbeide med og fremme forslag til prioritering for menighetsrådet overfor Fellesrådet. Fellesrådet har ikke meldt tilbake på dette.

 

Videre arbeid:

I etterkant har det vært valg på nytt menighetsråd og i henhold til skriv fra menigheten høsten 2011, skal det nye menighetsrådet verifisere komiteen. Dette ble gjort på menighetsrådets møte i

januar 2012.

31.01.2012

Ragnar Osnes

Til toppen

ÅRSMELDING FRA BYGGEKOMITE I FORBINDELSE MED PROSJEKTERING AV NYE KONTORLOKALER

(ad hoc-komite oppnevnt september 2008)

 

Medlemmer av komiteen: Kirsten Astrup, Trond Arild Lidalen, Ragnar Osnes, Fred Søndby og Rut Ugland.

  

Komiteen har hatt ett møte samlet møte, og ellers har menighetsforvalter hatt løpende kontakt med flere av komiteens medlemmer i forbindelse med spørsmål knyttet til arkitektoniske løsninger, kontormøbler m.v. Det har vært store forsinkelser i forbindelse med byggingen grunnet både praktiske forhold og klager fra naboer.

  

Ferdigattest for bygget ble gitt av Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune 23.12.2011. De nye kontorene vil bli tatt i bruk i løpet av våren 2012.

Oslo, 31.01.2012

Fred Søndby

Til toppen

HJEMMESIDEN - FROGNER MENIGHET PÅ INTERNETT

 

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, og med eget domenenavn fra begynnelsen, har nettstedet vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

 

Hjemmesiden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i en gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrangementer over en viss tid [konserter, konfirmasjonsforberedelser, barnegospel]), og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, aktuelle notiser). Som kommunikasjonskanal har hjemmesiden mange fordeler: Den er lett å oppdatere når det kommer nye opplysninger. Samtidig er det uproblematisk å ha eldre stoff liggende tilgjengelig i lang tid. Den er også svært billig i drift så lenge arbeidet med den gjøres av frivillige. Det største problemet med å ha en hjemmeside som viktigste kommunikasjonskanal utad er at den må oppsøkes aktivt av dem som er interessert. (Eventuelt at man tilfeldig finner den pga. søk på et søkeord som også gir treff på Frogner-siden.) Dersom det var tilstrekkelige økonomiske ressurser til et tradisjonelt menighetsblad, og frivillige i menigheten som ville ta ansvaret for det redaksjonelle og for annonseakkvisisjon, ville man i tillegg til nettstedet ha en kommunikasjons­kanal som nådde alle i menigheten som en jevnlig påminning og kontakt. Egne betalte sider i en lokalavis, som flere nabomenigheter benytter seg av (også Frogner noen få ganger), gir litt av den samme virkningen, men kanskje med mindre tydelig identitet og spillerom. Også her kreves det budsjettmidler og mennesker som regelmessig vil gjøre en redaksjonell jobb. Det kan dessuten tenkes nettaktiviteter som supplerer en hjemmeside, f.eks. Facebook. Fordelen der er muligheten for interaktivitet ("sosialt medium"). Men noen må likevel ha et overordnet ansvar i menigheten dersom man skal sette i gang og unngå at en eventuell satsing blir et kortvarig blaff.

 

Hjemmesiden (nettstedet) hadde gjennomsnittlig 73 besøk pr. døgn i 2011 (2010: 64). Antall besøk gjennom hele året var 26 465. Antall enkeltsider som ble besøkt pr. døgn var gjennomsnittlig 178 (2010: 150). Besøket varierer med årstidene og er høyest i høsthalvåret. Månedstoppen ble også i 2011 nådd i desember med gjennomsnittlig 130 besøk pr. døgn (2010: 106). Informasjonsbehov om julekonserter og julegudstjenester forklarer mange av besøkene den måneden. I desember 2011 var det flest besøk følgende enkeltdager: 7/12: 243, 23/12: 242, 24/12: 231, 8/12: 240. Sommermånedene har som regel færrest besøk. Men terrorhandlingene i Oslo sentrum og på Utøya 22. juli 2011 resulterte i at flere enn vanlig klikket seg inn på hjemmesiden, der det bl.a. ble gitt informasjon om åpen kirke 23. juli. Mens det i dagene før 22. juli var ca. 30-50 besøk hver dag, steg tallet til 75 (23. juli), 137 (24. juli) og 86 (25. juli).

  

Den enkeltsiden som har flest besøk gjennom hele året, er naturlig nok åpningssiden med aktuell informasjon, og hovedmeny til de øvrige sidene. Om høsten følger deretter konsertsiden, om våren kalendersiden (hva skjer uke for uke). En annen populær side er salmesiden. Andre sider med mange besøk er oversikt over ansatte og gudstjenestelisten (for ca. et halvt år om gangen). Noen av sidene kan man gjennom arkivlinker følge flere år bakover i tid, bl.a. salmesiden, gudstjenestelistene og årsmeldinger for menigheten.

 

Nettstedet drives uavhengig av Kirkelig fellesråds nettilbud for Oslo-menighetene, www.oslo.kirken.no. Men hvis man der søker på Frogner, overføres man til menighetens egen side. Det er likevel svært få som kommer til Frogner-siden etter først å ha vært innom Oslo-siden. De fleste kommer via Google eller andre søkemotorer, eller ved at de har lagret adressen selv.

 

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

20.01.2012

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

ORGELKOMITEEN

Orgelkomitéen har i 2011 bestått av Liv Clemens, Lise Høst, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2011 hatt 4 møter (25. januar, 23. august, 4. oktober, 16. november).

 

Det grunnleggende konsept for komitéens arbeid er fortsatt at en orgelløsning skal ta vare på det beste i dagens orgel og videreføre orgelets stil, som står godt til kirkerommet og er egnet både til gudstjenestelig og liturgisk spill og andre musikalske sammenhenger. Det snakkes av og til om orgelets "sjel", et ord som er vanskelig å definere, men som bl.a. handler om klangfarge, glans, fylde, særegne stemmer, dynamiske forskjeller mellom sarte, følsomme toner og det mektige orgelbruset med fullt verk. Alt i en rapport fra 1995 nevnte Kåre Nordstoga at det i prinsippet kan tenkes tre mulige løsninger på orgelproblemet i Frogner kirke: 1) Full restaurering, 2) Nytt orgel med mekanisk traktur, men med bibehold av de beste delene av pipeverket, 3) Helt nytt orgel. Liknende vurderinger er gjort av andre orgelsakkyndige ved senere anledninger. I de siste årene kan det se ut som om interessen i Europa for restaurering eller rehabilitering av den typen orgler som Frogner er et eksempel på, har økt noe. Det kan ha sammenheng både med at det er færre slike igjen som kan vurderes som verneverdige, og at "pendelen svinger" litt når det gjelder syn på orgeltyper. Restaurering som alternativ har derfor vært framme i flere store orgelsaker også i Norge de siste årene, i Oslo bl.a. Ris, Fagerborg, Paulus, selv om en slik løsning bare ble valgt i Paulus. Komitéen har i 2011 vært på befaring i Paulus kirke (tidligere også i Fagerborg). Siden orgelet i Frogner kirke, i motsetning til de nevnte orglene, ikke er bygd som et enhetlig orgel fra ett bestemt år, er problematikken i forhold til restaurering eller rehabilitering likevel noe annerledes. Orgelets hovedkonsept er fra 1935, da mye verdifullt stemmemateriale fra August Nilsens orgel fra 1880-årene i Vår Frelsers kirke (Oslo domkirke) utgjorde grunn­stammen i det nye orgelet. Pipene fra Nilsen-orgelet ble imidlertid en del forandret da de ble tatt i bruk i Frogner kirke (etter å ha vært lagret flere år i kasser). Den opprinnelige klangen i de gamle stemmene kan derfor neppe sies å være fullt ut bevart. I en diskusjon om hvor mye av det gamle orgelet som skal føres videre i en ny orgelløsning i dag, kan man tenke seg løsninger på forskjellige nivåer, opp til et orgel hvor det aller meste er nytt. Orgelkomitéen har i 2011 disku­tert om de nyere restaureringsperspektivene bør få betydning for orgelsaken i Frogner, men har ikke trukket noen konklusjon ennå. Først en anbudsinnbydelse med bestemte stilmessige og orgelfaglige føringer, og med en gitt kostnadsramme, vil kunne gi endelig svar på hva som er mulig å få til av gode klanglige løsninger som også fungerer godt teknisk sett.

 

Orgelkomitéen har også i 2011 prøvd å ha gode forbindelser med Kirkelig fellesråd i Oslo v/ Kirkevergen, som har ansvaret for orgelsituasjonen i kirkene, og som vil være kontraktspart når et orgel skal anskaffes. I januar kom det en dramatisk beskjed fra Kirkevergen til Frogner menighet. I en e-post ble det varslet om at den store ressursbruken i en årrekke for å holde orgelet i spillbar stand burde føre til stans av videre bruk og reparasjoner av orgelet ved neste større feil. Som midlertidig erstatning ville det bli satt opp et digitalt orgel som hadde vært brukt i Ris kirke mens det nye orgelet der ble bygd. Det digitale orgelet har vært lagret i Frogner kirke siden januar 2011. Siden det ikke har vært noe sammenbrudd for Frogner-orgelet resten av året, er det digitale orgelet likevel ikke montert og tatt i bruk. Orgelkomitéen, med tilslutning av Frogner menighetsråd, tok til etterretning at det digitale orgelet er lagret i Frogner kirke, og at det kan bli aktuelt å bruke det midlertidig hvis pipeorgelet bryter sammen. I en uttalelse fra menighetsrådet 2.2.2011 het det: "Menighetsrådet forutsetter da at vi vil ha et bestemt tidsinter­vall å forholde oss til, i likhet med de andre kirkene som har fått digitalorgelet plassert for en overgangsperiode når det var klart at det skulle komme nytt pipeorgel der." Det ble videre argu­mentert for at den siste utviklingen gjør det nødvendig at Kirkelig fellesråd omsider prioriterer orgelsaken i Frogner. Hovedargumentene var: 1) orgelets tilstand med fare for sammenbrudd, og med reparasjoner i årevis, 2) den omfattende og allsidige bruken av det i en av Oslos største kirker (gudstjenester, vigsler, bisettelser, konserter), 3) det langvarige engasjementet i menig­heten med et betydelig innsamlingsresultat (men langt fra stort nok), 4) aktivt vedlikehold gjen­nom mange år for å unngå sammenbrudd. Menighetsrådet bad også om at det måtte holdes et møte mellom Kirkevergen og representanter fra menigheten før påske 2011. Det kom ikke noe svar på anmodningen om et møte, og først etter purringer kom et slikt i stand 20. september, da for å drøfte både orgelsaken og rehabilitering av kirken. Fra menigheten deltok Ragnar Osnes (leder av kirkerehab-komiteen), Fred Søndby (menighetsforvalter), Bjørn Kleppe (organist) og Jardar Seim (menighetsrådsleder og leder av orgelkomiteen). Fra Kirkevergen møtte bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen. Møtet gav foreløpig ikke grunnlag for økt optimisme. Da felles­rådets budsjettforslag til kommunen for 2012 senere ble offentlig tilgjengelig, viste det seg at tre kirker var nevnt som mulige orgelprioriteringer i 2012, Trefoldighet, Frogner og Vestre Aker. Det kunne virke positivt. Samtidig var det skuffende å lese i budsjettforslaget at Kirkevergen nærmest argumenterte for at det med dagens bemanning ikke bør bevilges penger til for mange orgelrehabiliteringer om gangen.

 

I slutten av oktober fikk Frogner og flere andre menigheter en anmodning fra fellesrådet om å komme med en redegjørelse for bruken av orgelet (aktivitetsliste og framtidige planer) som grunnlag for en prioriteringsliste. I tillegg skulle administrasjonen i fellesrådet utarbeide en faglig tilstandsrapport for hvert orgel. Selv om orgelkomitéen gjennom årene stadig har levert materiale til fellesrådet om slike spørsmål, valgte vi å tolke henvendelsen i beste mening og utarbeidet et notat (datert 4.11.2011) om bruken av orgelet og planer for det. Det tresiders notatet er ikke tatt inn i årsmeldingen, men vil foreligge som et eget vedlegg for interesserte. Ved årsslutt forelå det ingen nærmere opplysninger fra fellesrådet om arbeidet med prioritering av orgler.

 

Det orgelseminaret som fellesrådet gjennom flere år hadde varslet skulle arrangeres, men som på kort varsel ble avlyst i 2010, ble gjennomført i redusert utgave i Bøler kirke 29. november 2011. Fra orgelkomitéen deltok Bjørn Kleppe. Komitéens øvrige medlemmer var forhindret.

 

I flere år har årsmeldingene fra orgelkomitéen inneholdt et avsnitt om forholdet til Riks­antikvaren, etter at Kirkevergen i 2005 gav beskjed om at det ikke måtte forekomme direkte henvendelser fra de enkelte menigheter til Riksantikvaren. Alle henvendelser skulle gå om Kirkevergen. I forrige årsmelding lød det nevnte avsnittet slik:

"I forhold til de rutiner for saksbehandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i sam­arbeid med Riksantikvaren i september 2005, har det heller ikke i 2010 kommet noen ny informasjon til oss om situasjonen i Frogner kirke. I 2005 fikk vi melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. Verken i 2006, 2007, 2008, 2009 eller 2010 har vi fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien, noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005, bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten."

  

På et møte i Kirkelig fellesråd 9.6.2011 opplyste bygg- og anleggssjef Torbjørn Borgen som svar på direkte spørsmål fra Frogners (vara)representant at det var avtalt et møte med Riksantikvaren etter sommerferien for å se på status for ulike orgelprosjekter. Da Frogners møte med Borgen fant sted 20.9.2011 (se ovenfor), var noe slikt møte med Riksantikvaren ennå ikke holdt. Gjennom anmodninger sommeren 2011 om dokumentinnsyn til Kirkelig fellesråd og Riksantik­varen om eventuell korrespondanse mellom de to organene om orgelet i Frogner kirke, viste det seg at Kirkelig fellesråd ikke hadde foretatt seg noe overfor Riksantikvaren om orgelsaken i Frogner siden november 2005, da Riksantikvaren ble anmodet om befaring. Riksantikvaren har i disse årene ikke fulgt anmodningen om befaring, og fellesrådet har i løpet av nesten seks år hel­ler ikke purret. Orgelkomitéens antakelser om at orgelsaken ikke ville bli vanskeliggjort av Riks­antikvaren, siden det for lengst skulle ha vært avklart om orgelet vurderes som antikvarisk beva­ringsverdig, har derfor hvilt på et mer usikkert grunnlag enn vi har vært klar over.

  

Som en konsekvens av at det hittil er kommet så lite ut av arbeidet gjennom fellesrådet, har komitéen i 2011 (som i 2010) prøvd å legge mer vekt på direkte kontakt med de politiske myndigheter i Oslo for å få til en øremerket bevilgning. Det kom til uttrykk ved den deputa­sjonen som Frogner menighet hadde til bystyrets kultur- og utdanningskomité 8. november i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2012. Deputasjonen bestod av Bjørn Kleppe, Sissel Kyrkjebø, Paul Nome, Jardar Seim og Fred Søndby. Orgelsaken ble presentert, og deputa­sjonen svarte på spørsmål fra politi­kerne, som også ble overlevert en kortfattet oversikt over orgelsaken i Frogner kirke og den siste utgaven av orgelbrosjyren. (Oversikten vil foreligge som et eget vedlegg til årsmeldingen for interesserte.) Selv om det var interesse for saken i komitéen, kom det dessverre ingen øremerket bevilgning til Frogner denne gangen heller.

  

Mangel på store nok egne midler hindrer at orgelsaken kan løses uavhengig av offentlige bevilgninger. En stor egenandel er likevel viktig for å få til et stort nok sluttbeløp sammen med offentlige midler. Samtidig er et godt innsamlingsresultat et tegn på det dype og mangeårige engasjementet i menigheten og et tilleggsargument for at det er riktig å bruke offentlige midler på prosjektet. Selv om innsamlingen nå har pågått siden 2000 og det er lett å føle en viss tretthet, kan vi fortsatt glede oss over at det kommer inn gaver. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. Menighetsrådets øremerking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel har også hatt stor betydning. Ved utgangen av 2011 var det i alt kommet inn ca. 2,75 millioner til orgelsaken. For å sikre de innsamlede midlene er størstedelen overført til stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menig­hetsrådet 2008. Om formålet sier vedtektene: ”Stiftelsens formål er å bidra til finansiering av nytt orgel, restaurering eller rehabilitering av orgel i Frogner kirke, Oslo. Avgjørelser om hvilken orgelløsning som skal velges for kirken innen disse rammer, treffes av de kompetente kirkelige organer, ikke av stiftelsens styre. Midlene kan ikke brukes til løpende vedlikehold.” Stiftelsens styre oppnevnes av Frogner menighetsråd for to år om gangen.

  

Orgelkomitéen har også i 2011 forsøkt å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet.

  

Generell informasjon om orgelsaken finner man på www.frognerkirke.no/orgel.htm (menighetens hjemmeside), og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken. Orgelbrosjyren ble revidert i 2011.

  

Frogner menighet deltok på ”Oslo kulturnatt” fredag 16. september med en rekke program­innslag i kirken. Et av innslagene var en orgelvandring (”se et orgel innenfra”) ved organist Bjørn Kleppe og orgelfaglig sakkyndig Thor Nielsen. Hensikten var både å presentere pipe­orgelet som et enestående rikt og teknisk komplisert instrument, og å vise hvorfor orgelet i Frogner kirke ikke lenger fungerer godt. Det var stor interesse for orgelvandringen.

  

Ved begynnelsen av sin funksjonstid (fra november 2011) ønsket det nyvalgte menighetsrådet å gjøre seg kjent med menighetens utvalg og komitéer. På menighetsrådets møte 9. november orienterte Paul Nome derfor om orgelet og orgelkomitéens arbeid.

24.01.2012

Jardar Seim

Til toppen

ÅRSBERETNING FRA SCHAFTELØKKENS VENNER

 

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 28. arbeidsår.

 

Styret har bestått av:

Truls Aslaksby (leder), Anne-Sofie Francke, Henning Krohg Stabell, Davis Benjamin og Ole Daniel Bruun (sekretær /kasserer).

 

Foreningen hadde ved årets utgang 65 medlemmer, hvorav tre firma-/ organisasjonsmedlemmer. Medlemstallet er fremdeles ganske stabilt. Dessverre har 10 medlemmer ikke betalt kontingenten ved årets utløp.

 

Kontingentsatsene for 2011 har vært NOK 250 for enkeltpersoner og NOK 500 for firma/ institusjoner. Rabatt stor NOK 50 er innrømmet for ett nytt medlem.

  

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 23. mars 2011 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken. 8 personer var til stede, herav tre fra styret. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å opprettholde gjeldende kontingentsatser.

 

Etter årsmøtet kåserte Morten Ole Mørch over emnet «Frogner – fra jordbruk og løkkeland til bydel.» Det tradisjonelle koldtbordet med øl, mineralvann og kaffe ble servert.

 

Styreaktivitet

Styret har gitt bidrag stort NOK 15.000 til utbedring av oppholdsplassen ved Frogner seniorsenters inngangsparti.

 

Arrangementer

Det har vært avholdt to konserter i løpet av året: 3. april og 6. november: Odeon Jazz Quintet.

 

31.01.2011

Ole Daniel Bruun

Til toppen

ÅRSBERETNING FRA FROGNERHJEMMET

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Jardar Seim, Grethe M. Robertsen, Lisbet Sørgjerd (ansatt) og Kessete Kifle (ansatt).

Ingen beboerrepresentant for tiden. Vararepr.: Tove Holmen.

Pr. 01.01.2011 hadde vi 53 sykehjemsplasser hvor alle var belagt og 12 dagsenterplasser fordelt på 24 brukere. (Variasjon fra 1 dag til 5 dager pr. uke på den enkelte dagsenterbruker).

Hagegruppa fortsatte sitt iherdige arbeid også i 2011. Beboerne våre koser seg ute i hagen. Været denne sommeren kunne vi ikke gjøre noe med, men de store trærne vokser og skygger mer, så de må beskjæres noe til våren.

2011 ble et roligere år med inn- og utflyttinger til sykehjemsplassene. I Oslo er det fritt sykehjemsvalg, men førstevalget til sykehjem blir ikke alltid innfridd. Da kommer det et tilbud senere om at nå er det ledig plass på førstevalget og dette året var det 5 som flyttet til annet sykehjem. 16 av beboerne døde dette året. Liggetiden varierte fra 5 uker til over 7 år.

Velferdsmidlene fra Astrid og Birger Torsteds legat har vært til meget stor glede for våre beboere og dagsenterbrukere.

Kommunen betaler for mange konserter/teateropplegg hvor samme aktør besøker 40 sykehjem med sitt opplegg. Da får vi tildelt en dato og tid og må innrette oss deretter.

Vi fikk også 10.000 kroner fra et kommunalt legat til velferd for beboerne og så har Frognerhjemmet sitt eget velferdsfond.

Her har vært arrangementer ukentlig bortsett fra juli og 14.dager i august. Enkelte uker har vi hatt 3 arrangementer.

Frognerhjemmets venner er like trofaste som tidligere med 2.torsdagskveld i måneden. Beboerne våre er blitt mye skrøpeligere de siste årene, men alle får tilbudet selv om de ikke orker å delta. Til store arrangementer bruker vi storstua i 1.etg.

Barnehagen er regelmessig på besøk og de eldre elsker å ha besøk av barn.

Prestene og soknediakonen har andakt i storstua 1 gang/mnd. og ellers er det gudstjeneste den 1. tirsdagen i måneden ved en av prestene i kapellet på Frognerhjemmet. På de 10 gudstjenestene var det 196 deltakere.

Soknediakonen er med i en samtalegruppe på dagsenteret.

Styreleder og undertegnede har brukt mye tid i forbindelse med forhandlinger om ny driftsavtale mellom kommunen og Frognerhjemmet, men ennå har vi ikke kommet fram til en endelig driftsavtale. Pensjonsspørsmålet er vanskelig, men viktig for våre ansatte at de skal ha tilsvarende rettigheter som i kommunen.

Sykefraværet ligger på om lag samme nivå som i 2010 og var i 2011 6,25 % og det gleder oss.

10.01.2012

inst.sjef Arnulf H. Myklebust

 

Til toppen

FROGNERHJEMMETS VENNER

 

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1 gang i måneden til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959. Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige så lenge de orket. Undertegnede har vært med siden 1978 og er program- og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor innsamlede penger er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der med underholdning av høy kvalitet, gevinster og oppmerksomhet.

 

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl.17.30-19.00. De første 15 min. er det pianomusikk for beboerne i dagligstuen ved vår trofaste og velvillige Thorbjørg Birkeland, så hovedunderholdning (ca.17.45) av ulikt slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en kort andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for god bevertning.

 

Følgende har bidratt med underholdning i 2011:

 

 • 13. jan.: Nyttårskonsert ved 2 unge talenter fra Barratt Dues musikkinstitutt, Heidi Yi (13) piano og Jan Inge Dyrud (13) cell;  H.Eccles: Prelude og Courante fra sonate i g moll; Piano solo v/ Heidi: G. Fauré; Elgié og Sicilienne, C.Saint-Saĕns; “Svanen” og Allegro Apassionata. Andakt ved Thorbjørg Birkeland; ledelse Grethe M. Robertsen.

 

 • 10. feb.: Konsert ved 3 unge talenter fra Barratt Dues Musikkinstitutt; Søstrene Kathrine(22) fiolin, Susanne Hvinden Hals (19) sopran og Olga Kivaeva (22) fiolin: Dobbelkonsert av J.S. Bach 1. og 2.sats D-dur; Susanne: Elsk fra Haugtussa, Solveigs sang (E. Grieg); ”Lacia ch’io pianga” (G.F. Händel). Andakt ved sokneprest Paul Nome og ledelse Grethe M. Robertsen.

 

 • 10. mars: Konsert v/ 2 unge talenter  fra Barratt Dues Musikkinstitutt: Julia Xia (14) cello og Xixi Marlene Karlstrøm (14) klaver: L.v. Beethoven; Rondo fra sonate i g moll, op.5, nr.2 og Sonate C-moll 1.sats, F. Chopin: Etyde, op.25; og Chopin; Largo fra sonate i g moll, op.65, D.Monrad Johansen: Elgié(Julia) G. Fauré: Aprés un Rĕve. Andakt og ledelse: Grethe M. Robertsen

 

 • 13. apr.: Frogranienborg barnegospel (11 barn 6-9 år ) under ledelse av Helene Sannem Heian (dir.) og Torstein Kinn (bassgitar). Andakt ved sokneprest Paul Nome; Ledelse: Grethe M. Robertsen.

 

 • 12. mai: Vårprogram ved Sigrun Grøtting og Thorbjørg Birkeland; Andakt ved sokneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe M. Robertsen.

 

 • 9. juni: Vårdikt og pinsetoner med Ingerid og Frode Birkeland; akk. av Ola Faye fra Den norske Opera. Ledelse og andakt: Grethe M. Robertsen.

 

 • 8. sept.: Lyrikkprogram ved Sigrun Grøtting og Thorbjørg Birkeland. Avslutning ved sokneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe M. Robertsen.

 

 • 20. okt.: Musikalsk underholdning ved tre unge talenter fra Barratt Dues Musikkinstitutt; John Chen (19) klaver, Øystein Waage (klarinett) og Marius Grønsdal (sang). Marius;  E. Griegs ”Ved Rondane”, Pergolesis ”Nina” og Schuberts ”Ave Maria”, akk. av John Chen. Øystein; F. Poulencs "2. sats fra klarinettsonate" og ”Firn de Machetonim”, akk. av John Chen. John Chen: Chopins "Etyde" op.10 no.12, ” Revolusjonsetyden”. Andakt og ledelse: Grethe M. Robertsen.

 

 • 9. nov.: Frogranienborg barnegospel (10 barn 6-9 år) under ledelse av  Ingrid Øygard (dir.) og Torstein Kinn (bassgitar). Andakt ved sogneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe M. Robertsen.

 

 • 8. des.: Adventprogram ved Sigrun Grøtting og Thorbjørg Birkeland. Andakt ved sokneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe M. Robertsen.

31.01.2012

Grethe M. Robertsen

 

Til toppen

Eiendoms- og økonomiutvalget

Viderefører også oppgavene som Styre for Frogner Menighets Hus Schafteløkken og Frogner Kirkestue.


Årsmelding foreligger ikke.

FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE

 

Pedagogisk arbeid:

Det er en førskolelærer på Drengestua (avd. 3-7 år) og på Stallen (avd. 2-4 år). Vi har fått en ny medarbeider på Stallen i løpet av året.

 

Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan.

1) lek og læring i sosialt samspill,

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

Vigelandsparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

Tre ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna. En gang i måneden kommer prest på besøk til barnehagen og vi synger og dramatiserer en bibelfortelling. Kantor er med og spiller på barnehagens piano. Sang, musikk og sosial kompetanse (folkeskikk) er faste satsningsområder.

 

Økonomi:

I skrivende stund er ikke revisjonen klar, men i følge regnskapet ligger vi an til et overskudd, som settes til vedlikehold inne. Barnehagekontingenten er kr. 2.750,- pr. mnd. (inkl. mat og turpenger). Juli er betalings fri.

 

Personalet:

Ny medarbeider i løpet av 2011 er Anne Tone  Byberg, avdelingsleder på små barn 1 1/2 til 3 år.  Solbjørg Antonsen er avd.leder på store barn (3-6 år). Pedagogiske medarbeidere er: Gro Wavik, Julia Jonsson, Rita Lien og Emilie Røse. Tori Cappelen er styrer.

Renholdsfirma: ”Rene Barnehager”

 

Samarbeidsutvalg:

Eierrepresentanter: Kristin Ugland (leder), Trond Arild Lidalen 

Foreldrerepresentant: Trine Welhaven, Kerstin Orø

Ansattes representant: Gro Wavik, Rita Lien

Daglig leder: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av 2011 var det: 12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år, og 18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år. 11 barn fikk plass i løpet av året.

Ett samarbeidsrådsmøte er avholdt, ett foreldremøte, en foreldredugnad og to fester arrangert av foreldrene.

Vedlikeholdsønsker for 2012: Vinduskarmer ute og inne.

14.02.2012.

Dgl. leder Tori Cappelen

 

Til toppen

ÅRSMELDING FRA “ORA & LABORA”

 

Foreningen har hatt sju møter i 2011. Det har vært mellom 9 og 18 på møtene. I tillegg til egne krefter, har vi hatt besøk av lærer Jorunn Sundby fra KIA (Kristent Interkulturelt arbeid), tidl. Madagaskar og Kamerun, professor em. Jan Martin Berentsen tidl. Misjonshøgskolen og Japan og Stina Nergaard, Mali.

 

Det er en trofast flokk som møtes, men vi skulle gjerne se at enda flere i menigheten engasjerte seg for misjonen også i foreningene.

  

Vi har samlet inn kr 15.219 i 2011.

25.01.2012

formann A. M. Andersen

sekretær Ingeborg Dyrud


ÅRSMELDING FRA FROGNER MISJONSFORENING

 

Frogner misjonsforening er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Vi har møter en gang i måneden. I 2011 hadde vi 10 møter pluss en misjonsfest sammen med Ora & Labora. På et av møtene våre hadde vi besøk av regionsleder Magne Mjærum.

 

Kollekten som tas opp går uavkortet til det generelle arbeid i NMS. Kollekt 2011: kr 19.682,-.

 

25.01.2012

Helle M. Hanche-Olsen

 

Til toppen

FROGNER MENIGHETSPLEIEFORENING

 

I løpet av 2011 ble det avholdt 8 møter med ca 15 til stede hver gang. Arbeidsutvalget har bestått av Karla Steen, Thorbjørg Birkeland, Elisabeth Meyer, Grethe M. Robertsen, Gullbritt Huseby og Mette Bråten. Foreningens foreløpig siste møte ble holdt i november.

 

For å kunne fortsette, er det nødvendig med en viss omorganisering eventuelt i samarbeid med Diakonatet.

 

Det ble overført kr 7.400 til Diakonatet.

 

25.01.2012

Elisabeth Meyer


SCHAFTELØKKENS VENNER

 

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 27. arbeidsår.

 

Styret har bestått av Truls Aslaksby (leder), Anne-Sofie Francke, Henning Krogh Stabell, David Benjamin og Ole Daniel Bruun (sekretær/ kasserer).

 

Foreningen hadde ved årets utgang 63 medlemmer, herav 3 firma/ organisasjonsmedlemmer.

Medlemstallet har altså vært ganske stabilt.

 

Kontingentsatsene for 2010 har vært kr 200 for enkeltpersoner og kr 400 for firma/ institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 8. april 2010 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken. 12 personer var til stede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å høyne kontingentsatsene til kr 250 / 500 for kommende år. Det skal gis kr 50 i rabatt det første året til nyinnmeldte personlige medlemmer. Efter årsmøtet fremførte arkitekt Ole Daniel Bruun kåseriet “Schafteløkken - en repetisjon med enkelte nye innslag. Det tradisjonelle koldtbordet med øl, mineralvann og kaffe ble servert.

 

Styreaktivitet

Styret har i inneværende år ikke gitt noen gaver til Schafteløkken. Det er gitt tilsagn om bidrag til utbedring av oppholdsplassen utenfor Seniorsenterets inngangsparti. Utbedringen er gjennomført, og bidraget skal utbetales i 2011.

 

Arrangementer

Det har vært avholdt en enkelt konsert i løpet av året: 11. april: Odeon Jazz Quartet. Antall tilhørere ukjent.

 

Oslo, 29. januar 2011

Schafteløkkens Venner, Styret

Til toppen