Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 
Orgelets historie  | Orgelets disposisjon  |  Planene for nytt orgel  |  Biskop Stålsetts anbefaling av orgelprosjektet i 2002  | Orgelsaken 2000-2014  |  Siste utvikling 2014-2017  |  Gi en gave til nytt orgel 

 

 
 

Orgelet

Orgelets historie

Orgelet i Frogner kirke har 53 registre (51 klingende stemmer). Det ble bygget av J.H. Jørgensen i 1935 med elektropneumatisk traktur og registratur. 33 av stemmene stammer fra et tidligere orgel i Vår Frelsers kirke i Oslo (nå Oslo domkirke), bygget av August Nilsen, fullført i 1889 etter Nilsens død i 1885. Rundt 1960 ble 8 nybygde stemmer satt inn, noen av dem til erstatning for stemmer fra 1889-orgelet, noen som tillegg.

Da Frogner kirke ble innviet i 1907, fantes ikke det nåværende orgelgalleriet. Orgelet var plassert på sidegalleriet nær kirkens kor (alterpartiet). Dette galleriet stakk noe lenger ut enn dagens sidegalleri. Å plassere orgler på den måten var en slags motesak på begynnelsen av 1900-tallet; løsningen ble også valgt i Fagerborg og Vålerengen kirker. Riktignok advarte en autoritet som domorganist Chr. Cappelen i 1904 mot å bygge Frogner kirke på den måten, men forgjeves. Han anbefalte å bygge galleri for orgel og kor over inngangen til kirken, altså der det er i dag.

Frogners første orgel hadde 24 stemmer, og det ble etter hvert en voksende misnøye både med orgelet og plasseringen av det. Orgelet fungerte dårlig. I begynnelsen av 1930-årene gikk menighetsrådet derfor inn for at kirken måtte få et nytt orgel. I et brev fra menighetsrådet het det i 1934:

Nu er situasjonen den, at orgelet stadig må repareres. Orgelbyggeren har også uttalt, at nu går det snart ikke lenger uten en meget kostbar reparasjon, som orgelet ikke er værdt. Det hender nu endog, at det er næsten umulig å få stanset orgelet, slik at det holder på å lyde eller utstøter hyletoner på uheldige steder i gudstjenesten. Man har endog midt under høimessen måttet sende bud efter orgelreparatøren. Man er derfor klar over at et nytt orgel må anskaffes med det første.

Det første alternativet var å satse på et helt nytt orgel. Men det dukket også opp en plan om å bruke det gamle orgelet med sine 24 stemmer og utvide det med 24 nye. Det nye og større orgelet skulle plasseres på et nytt orgelgalleri over inngangen. Ønskene om å få et nytt orgel falt i tid nemlig sammen med mer omfattende planer om å forandre kirkens interiør. Disse planene ble gjennomført i 1935 og gav oss i hovedsak det interiøret vi møter i Frogner kirke i dag. Taket ble forandret fra den opprinnelige sperrekonstruksjonen til hvelvet tak, sidegalleriet ble trukket noe tilbake og et nytt orgelgalleri ble bygd.

Ingen av de alternativene for nytt orgel som her er nevnt, ble likevel gjennomført. En ny idé dukket opp. Det ser ut til at den kom fra kirkeverge Ludvig Hansen i Oslo. Kommunen hadde liggende lagret et orgel som var kassert fra Vår Frelsers kirke. Der ble det i 1930 innstallert et nytt, stort orgel der, og det gamle orgelet fra 1889 ble lagret i kasser i kjelleren. Tanken var å bruke det i den planlagte Torshov kirke (som først ble reist etter krigen). Men så uttalte de sakkyndige at orgelet ville være i største laget for Torshov kirke. Dermed oppstod idéen om å plassere det i Frogner kirke, som trengte orgel, og som hadde et stort kirkerom.

Kirkevergen regnet med at det måtte en del tilpasninger til, og at 10-12 stemmer fra det gamle orgelet ikke kunne brukes.

Menighetsrådet takket ja til dette tilbudet. Det ville bli langt billigere, og menigheten var allerede engasjert i en innsamling for å finansiere ombyggingen av kirkens interiør.

Etter en plan utarbeidet av domkantor Arild Sandvold og ingeniør Olaf Platou fikk J.H. Jørgensen i oppdrag å fjerne det gamle orgelet i Frogner kirke og bygge det nye, der det inngikk 33 av stemmene fra orgelet i Vår Frelsers kirke. De øvrige stemmene ble bygd av Jørgensen. Orgelet fikk ytterligere noen stemmer tilbygd ca. 1960.

For dagens tilstand og planene om nytt orgel, se neste spalte.


Biskop Stålsetts anbefaling av orgelprosjektet

Under sin visitas i Frogner menighet i november 2002 var biskop Gunnar Stålsett opptatt av orgelsituasjonen og arbeidet for å skaffe et nytt orgel til Frogner kirke. I sitt oppsummerende visitasforedrag uttalte han:

Anskaffelse av nytt orgel

hører også til de prioriterte oppgaver i Frogner. Det er mange orgler i denne byen som trenger renovering, og økonomien i Fellesrådet tilsier at noen vesentlig finansiering derfra ikke er i vente. Like fullt trenger dere et nytt orgel her i menigheten. Orgelet skal lyde ved gudstjenester, begravelser og bryllup i generasjoner. Folk flest tenker ikke så ofte over det, men et orgel er faktisk en viktig del av det rituelle og kulturelle livet i et lokalsamfunn. Årlig oppsøker 10.000 mennesker kirken bare i forbindelse med konserter. Ved å løfte frem dette, kan vi samtidig være med på å bevisstgjøre mennesker ikke bare på orgelets men hele kirkens betydning i bydelens liv. Jeg vil derfor benytte anledningen til å oppfordre hele menigheten til å slutte opp om arbeidet for å få et nytt orgel før jubileet i 2007. Takk til kantor Bjørn for den entusiasme han viser for orgelsaken, og ikke minst for hans lange og inspirerende tjeneste som kantor i Frogner menighet. Orgelkomiteen har mulighet for å frigjøre ressurser på alle vis og skape en ny giv i menigheten.

Til toppen

Orgelinnsamlingen gir mulighet for skattefradrag

Siden orgelinnsamlingen er en del av Den norske kirkes virksomhet, kommer den inn under ordningen med skattefritak for gaver til visse formål. Ordningen går ut på at skattytere kan få fradrag i selvangivelsen for gaver på minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret til formål som er godkjent for skattefradrag. Maksimalt fradrag i løpet av året er 25 000 kroner (satsen er for inntektsåret 2016 og har vært regulert en rekke ganger).

En betingelse for å få skattefradrag er at gaven innberettes til likningsmyndighetene av den som mottar gaven. For at dette skal kunne skje, må det oppgis fødselsnummer (11 siffer) eller organisasjonsnummer (9 siffer), samt giverens navn og adresse. Kontonummeret for gaver med skattefradrag er 1607.3474934 (Nytt orgel til Frogner kirke). De giroblankettene som ligger utlagt i kirken, kirkestuen eller på menighetskontoret, er utformet med tanke på dette. I januar vil givere som har påført slike opplysninger, få tilsendt årsoppgave med oversikt over hvilke opplysninger som er sendt Skattedirektoratet. Man får ikke fradrag bare ved å føre opp beløpet i egen selvangivelse.

Givere som ikke ønsker å benytte seg av adgangen til skattefradrag, behøver selvsagt ikke å oppgi fødselsnummer. De kan bruke egne blanketter eller nettbank. For ordinære gaver (uten skattefritak) skal helst kontonr. 1503.0803725 (Stiftelsen Orgel i Frogner kirke) benyttes.


2010: Oslo med dårligst orgeltilstand av alle norske fylker

Ifølge rapporten "Vel bevart?" er Oslo det fylket der orgeltilstanden er dårligst. "Vel bevart?" er en tilstandsrapport om norske kirker utgitt av KA (Kirkens arbeidsgiver- og interesseorganisasjon) i november 2010. Tilstanden for orglene er der gruppert i fire klasser. I landet som helhet er tilstanden for 20,7% av orglene karakterisert som "dårlig" eller "mindre bra". I Oslo havner hele 46,6% i de to laveste gruppene. Det nest dårligste fylket er Finnmark med 38,6%. Se tabellen (gå til side 7) med fylkestallene fra KA-rapporten.


 

 

vei mot nytt orgel - siste utvikling:

Frogner kirkes nye orgel er godkjent: Les domkantor Kåre Nordstogas meget positive vurdering

Den fullstendige, formelle godkjenningserklæringen foreligger ikke ennå. Men domkantor Kåre Nordstoga, som har vært konsulent og er godkjenningsinstans, uttaler dette til www.frognerkirke.no om Frogner kirkes nye orgel:

"Det nye orgelet i Frogner kirke, bygget av Harrison & Harrison, delvis basert på det tidligere pipeverket, har blitt et praktfullt instrument. Kvaliteten i det gamle pipeverket, den brede, varme klangen i 1800-talls-stemmene, er bevart, samtidig som de nye stemmene har tilført orgelet en større klangpalett med store dynamiske muligheter. Hele orgelet er organisert på nytt, med ny og optimal pipeplassering, ny lufttilførsel, spillebord og spilletraktur, og på tross av mange historiske ingredienser, er det blitt et enhetlig instrument med en klar stilistisk profil.

Dette var også intensjonen med hele prosjektet. Vi kan gratulere både orgelbyggere og Frogner menighet med et godt resultat som jeg håper vil glede mange, både de som hadde håpet på en mer historiserende løsning, og de som får oppfylt sine drømmer om et komplett romantisk orgel i den store stil."

Som kjent innvies orgelet i en festgudstjeneste søndag 4. februar 2018, som innleder to orgelfestuker med mange konserter (se programmet nedenfor). Men orgelet vil allerede bli tatt i bruk når kirken gjenåpnes med julegudstjenestene!


Programmet for orgelfestukene i februar 2018

Program orgelfestuker 2018

Når det nye orgelet innvies i en festgudstjeneste søndag 4. februar 2018 kl. 11, er det bare begynnelsen på to uker der orgelet vil få vist seg fram på variert vis både i gudstjenester og konserter. Oslos nye biskop, Kari Veiteberg, forretter gudstjenesten sammen med menighetens prester, og det musikalske ivaretas av organist Bjørn Kleppe og Cæciliaforeningen med sin dirigent Steffen Kammler. Etter gudstjenesten innbyr menighetsrådet til kirkekaffe og mottakelse i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Og kl. 18 spiller domorganist Kåre Nordstoga, som også har vært konsulent for prosjektet, innvielseskonserten. Deretter går det slag i slag med orgelkonserter, orgelet i samspill med kor, med korps, med fiolin. Den siste konserten er en jazzkonsert med orgelet som soloinstrument. Familieforestillingen "Bach for barn" kommer av praktiske grunner noe senere enn de andre arrangementene, det blir i april. Klikk på den plakaten for å få den forstørret.


 November 2017: Orgelet er nå montert i kirken

Bjørn Kleppe ved det nye spillebordet for orgelet i Frogner kirkeI oktober 2017 kom to containere med et stort antall orgeldeler (derav mye gjenbruk fra det gamle orgelet) fra England til Oslo for å bli montert i Frogner kirke. Et team fra orgelbyggerne Harrison & Harrison har i noen uker arbeidet på spreng for å få orgelet ferdig installert. Det dreier seg om over 3000 orgelpiper, av dem er mer enn 800 nye. De øvrige er hentet fra det gamle orgelet. Hovedparten av dem kommer fra det orgelet som i 1880-årene ble bygd av August Nilsen til Oslo domkirke, og som gjenoppstod i Frogner kirke i 1935. I tillnytning til orgelpipene og de store tekniske delene som belger og vindlader har det vært et stort arbeid med elektro-pneumatiske koplinger. Og så er et helt nytt spillebord på plass. Nå følger en lengre periode med intonasjon av hver enkelt pipe så orgelet som helhet får den riktige klangen. Orgelinnvielsen vil finne sted søndag 4. februar 2018, deretter følger to festuker med konserter. Frogner kirkes organist Bjørn Kleppe og domorganist Kåre Nordstoga (konsulent for prosjektet) var i september i Durham for å besiktige orgelet mens det var prøveoppstilt der. Bjørn Kleppe er tydelig fornøyd der han har tatt plass ved det nye spillebordet. Se også  nettstedet til Harrison & Harrison om Frogner-orgelet, og orgelsiden her. (Foto: Kåre Nordstoga. Klikk på bildet for å se det større.)


April 2017: Orgelarbeidene i kirken har begynt

Mandag 24. april rykket tre spesialister fra Harrison & Harrison inn i Frogner kirke for å demontere kirkeorgelet sammen med medarbeidere fra Kirkelig fellesråd i Oslo. Orgelfirmaets store container ble oppstilt på fortauet utenfor kirken. Orgelpiper fra det gamle orgelet som skal videreføres i det nye, blir fraktet til England i spesialkasser i denne containeren. De aller største pipene skal likevel ikke sendes, de vil bli klargjort for det nye orgelet på et midlertidig verksted på sidegalleriet i kirken. En beltedrevet kranvogn ble kjørt inn i kirken for å ta seg av de tyngste løftene ned fra orgelgalleriet. Imens fylles kirkebenkene opp - av orgelpiper. Første skritt i demonteringen av det gamle orgelet skjedde allerede 27. februar. Da ble pedalklaviaturet koplet fra orgelet og sendt til England. Arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet har lenge vært i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017, og det nye orgelet skal innvies søndag 4. februar 2018. (Alle foto: Jardar Seim. Klikk på bildene for å se dem større.)

Orgelcontainer foran Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Kranbeltevogn i Frogner kirke Orgelpiper på kirkebenker Frogner Container med spesialkasser for orgelpiper


Januar 2017: Sidegalleriet i kirken stengt

Benker på sidegallerietSom en del av forberedelsene til nytt orgel i Frogner kirke er det store sidegalleriet stengt for vanlig bruk fra mandag 16. januar 2017. Da begynte arbeidet med å fjerne de fleste benkene midlertidig slik at det kan lages til en arbeidsplass for oppbevaring av orgelpiper og arbeid med de pipene som skal gjenbrukes, men uten å bli sendt til England, slik det vil skje med fleste. Det digitale orgelet som skal fungere i den tiden det ikke er pipeorgel i kirken, vil også bli installert med spillepult og høyttalere på sidegalleriet, faktisk omtrent der det første orgelet i Frogner kirke var plassert (1907-1935), det vil si før det nåværende orgelgalleriet over inngangen ble bygd. Enn så lenge kan vi lytte til det pipeorgelet vi er vant til. En eller annen gang før påske vil det bli stumt når spillepulten skal demonteres og gulvet på orgelgalleriet klargjøres. Rett etter påske kommer Harrison & Harrison for å demontere orgelpiper og tekniske deler fra orgelet og ta med det som skal bearbeides i England, dit. Allerede nå er arbeidet med nye piper og deler til Frogner-orgelet i full gang i Durham. Se mer om dette på nettstedet til Harrison & Harrison. Installasjonen av orgelet med gjenbrukte og nye deler begynner i oktober 2017. Før det skjer, vil kirken - takket være en testamentarisk gave - bli pusset opp innvendig og derfor være helt stengt deler av sommeren. Nærmere informsjon om dette kommer senere. Orgelinnvielsen er planlagt til første del av februar 2018.


Desember 2015: Orgelkontrakten undertegnet

Etter at den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison i juni 2015 vant anbudskonkurransen om orgelprosjektet i Frogner kirke, har det foregått mye forberedende arbeid. Selve undertegningen av kontrakten har likevel latt vente på seg, og enkelte har følt en viss uro over det. Men onsdag 16. desember kom den siste underskriften på plass, slik at denne delen av prosessen nå er avsluttet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring. Orgelet vil stå ferdig til utgangen av 2017. Innvielse vil bli planlagt til begynnelsen av 2018. Nærmere detaljer om tidsplanen for arbeidet blir offentliggjort senere.


Høsten 2015

Etter at Harrison & Harrison Ltd. fra Durham i England vant anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke, har det utover høsten 2015 vært arbeidet med justeringer og enkelte tillegg i forhold til det som forelå da konkurransen ble avsluttet. Blant annet har de engelske orgelbyggerne nøye kontrollmålt de eksisterende orgelhusene (som skal beholdes) for å sikre at det blir plass til alt stemmematerialet som skal inn. Selv om orgelets størrelse uttrykt i antall stemmer vil være omtrent som nå, skal alle de pipene som nå står i et tårnrom bak det ene orgelhuset (de som skal beholdes, og noen nye), plasseres sammen med det øvrige pipematerialet i et av de to orgelhusene på galleriet. Det vil gi en langt bedre klangvirkning enn nå. (Lyden fra tårnrommet har helt siden det var nytt i 1935, vært dårlig ut i kirkerommet. Dessuten har denne delen av orgelet i mange år omtrent ikke fungert på grunn av mange feil som stadig kommer igjen.) Ulik ferieavvikling for nøkkelpersoner i England og i Oslo gjorde at disse formene for forberedelser tok lenger tid enn opprinnelig antatt. Kontrakten ventes nå å bli endelig underskrevet før jul.


Juni 2015: Anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke er avsluttet

Våren 2014 var det klart at finansieringen av nytt orgel til Frogner kirke var sikret gjennom bevilgning fra Kirkelig fellesråd/Oslo kommune og innsamlede midler i menigheten. Høsten 2014 ble det utlyst en internasjonal anbudskonkurranse om oppdraget. Og lørdag 13. juni ble det klart hvem som hadde vunnet konkurransen: Den engelske orgelbyggeren Harrison & Harrison Ltd. fra Durham i Nordøst-England. Det er en uhyre gledelig begivenhet for Frogner menighet - og for alle andre i Oslo (og tilreisende) som besøker kirken til gudstjenester, kirkelige handlinger og konserter. Det engelske firmaet vant i hard konkurranse med en rekke andre kjente orgelbyggere.

Vi får et orgel bygd på det nåværende orgelets varme og romantiske klangbilde som folk er kjent med og glad i, og som står godt til kirkerommet. De fleste stemmene fra den beste delen av orgelet, det vil si stemmer fra 1880-årene, vil bli videreført, i mindre grad de senere tilleggene fra 1935 og 1960- og 70-årene. En del nye stemmer vil bli tilført, og alt det orgeltekniske vil bli fornyet til moderne og driftssikker tilstand med Harrisons signatur. Vi får dermed en blanding av restaurering og nytt, utført av en stor og anerkjent orgelbygger med over 150 års erfaring.

I England har Harrison & Harrison bygd eller restaurert orglene i f.eks. Westminster Abbey, Royal Albert Hall og King's College Chapel, Cambridge. Firmaet er ikke så kjent i Norge, men har i Skandinavia blant annet hatt ansvaret for restaureringen av det store orgelet i Stockholms Stadshus, Skandinavias største orgel. Og 7. juni ble deres første orgel i Norge innviet i Hakadal kirke. Det er et orgel med 17 stemmer, mens Frogner-orgelet også i fremtiden vil ha rundt 50 stemmer, som nå.

På kirkekaffen i Frogner kirkestue etter gudstjenesten søndag 21. juni ble det orientert om prosjektet i Frogner kirke, som ventes ferdigstilt innen utgangen av 2017. (Det var det som var oppgitt i det opprinnelige anbudet. Senere var det en tid snakk om utgangen av 2016, men utviklingen i ordresituasjonen for Harrison & Harrison innen kontrakten var klar, har gjort at leveringen likevel vil skje i 2017.) Andre steder på denne orgelsiden kan du lese mer om orgelsituasjonen i Frogner kirke fra kirken var ny i 1907, innstalleringen av det nåværende orgelet i 1935, problemene med det orgelet, og menighetsrådets beslutning i 2000 om å nedsette en orgelkomité for å få nytt orgel til kirken.


Siste pr. 31.05.2015:

Prosessen med å velge orgelbygger ut fra de innkomne anbudene har vært i gang flere måneder. Avgjørelsen er planlagt tatt i slutten av mai eller begynnelsen av juni.


Siste pr. 15.12.2014:

Ved anbudsfristens utløp mandag 15. desember 2014 kl. 12 var det innkommet 9 anbud. Nærmere orientering om den videre prosess kommer senere. I begynnelsen av mars 2015 var arbeidet med å vurdere anbudene fortsatt i gang.


Siste pr. 25.09.2014:

Anbudskonkurransen om orgel til Frogner kirke er i gang

På "Doffin", den nasjonale kunngjøringsbasen for offentlige anskaffelser, ble det 25. september kunngjort anbudskonkurranse for rehabilitering med tilleggselementer av orgelet i Frogner kirke. Det innebærer at orgelbyggere innbys til å komme med tilbud om bygging av et orgel der mest mulig av det pipematerialet som stammer fra opprinnelsen til det nåværende orgelet, nemlig August Nielsens orgel til Oslo domkirke (Vår Frelsers kirke) i 1880-årene, skal videreføres og legge premisser for en klanglig og estetisk helhet. Det nåværende orgelet er sammensatt av elementer fra ulike tidsrom, og det er mye av det eldste pipematerialet som regnes for å ha den beste klangkvaliteten. De tekniske løsningene som har skapt mange driftsproblemer gjennom årene, vil måtte fornyes. Fristen for å legge inn anbud er 15. desember kl. 12.00. Se kunngjøringen på Doffin.


Siste  pr. 24.09.2014:

Orgelsaken i Frogner nevnt som prioritert oppgave i byrådets budsjettforslag for 2015

Byrådets budsjettforslag for 2015 ble lagt fram onsdag 24. september kl. 12. I avsnittet om kirkelige investeringsformål (under budsjettsektoren "Kultur og næring") er to av Oslo-kirkene nevnt spesielt. Den ene er Paulus kirke med utvendig og innvendig rehabilitering. Om Frogner kirke står det: "Byrådet vil be Kirkelig fellesråd i Oslo prioritere rehabilitering av orgelet i Frogner kirke." Som kjent i Frogner menighet er denne saken allerede i god gjenge, ved at Kirkelig fellesråd i februar vedtok å bevilge 2 millioner kroner på 2014-budsjettet til nytt/rehabilitert orgel, med løfte om ytterligere 4 millioner på 2015- eller 2016-budsjettet, avhengig av prosjektets framdrift. I tillegg kommer de ca. 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Med denne nye føringen fra byrådet for det kirkelige investeringsbudsjettet for 2015 styrkes prosjektet ytterligere. Den 25. september ble anbudskonkurransen kunngjort på Doffin, se ovenfor.


Orgelsaken 2000-2014

Problemene med orgelet i Frogner kirke

Med et stemmetall på 53 er orgelet i Frogner kirke et forholdsvis stort orgel etter norske forhold. Måten orgelet er bygd og satt opp på, og orgelets generelle tilstand, gjør imidlertid at klangrikdommen og  variasjonsmulighetene er langt fra det en skulle vente av et så pass stort orgel. Pipematerialet stammer fra utbygginger i forskjellige tidsrom, og noe av det smelter klangmessig dårlig sammen. I orgelet er det mange deler med begrenset levetid, og mange dårlige tekniske løsninger. Selv om orgelet har flere fine stemmer, og selv om orgelbruset kan virke imponerende når det spilles for full kraft, er totalinntrykket langt under hva et slikt orgel burde kunne yte. Dessuten oppstår det stadig feil, også alvorlige feil. Når mange i menigheten ikke oppdager det under en vanlig gudstjeneste, er det fordi en av organistens oppgaver er blitt å kamuflere feil ved å begrense spillet til de delene av orgelet som til enhver tid fungerer. Flere gangør er har det vært kritiske sammenbrudd i forkant av begivenheter der orgelet har en viktig rolle, slik at akuttreparasjoner har vært nødvendige, også på nattetid. Et ganske nylig eksempel er fra slutten av august 2013, da bisettelsen av Rolv Wesenlund fant stede i Frogner kirke. Som en æresbevisning hadde regjeringen bestemt at han skulle gravlegges på statens bekostning, og seremonien i Frogner kirke ble direkte fjernsynsoverført i NRK1. Til enhver tid er orgelet preget av mange feil. Men av og til blir de mer akutte og alvorlige. Noen slike oppstod i samme uke som Wesenlund skulle bisettes, slik at en orgelreparatør måtte arbeide i kirken hele dagen før bisettelsen for å unngå problemer. En ny sjenerende feil oppstod imidlertid da reparasjonen skulle testes om kvelden, slik at det måtte foretas enda en nødreparasjon om morgenen samme dag som bisettelsen (29. august 2013). Et annet eksempel er det som skjedde under en julekonsert i desember 2013 med Nidarosdomens guttekor. Midt under Halleluja-koret fra Händels Messias slo orgelet seg så vrangt at framføringen måtte avbrytes, og deretter gjenopptas med akkompagnement på flygel i stedet for orgel.

Problemene med Frogner-orgelet ble beskrevet slik i en tilstandsrapport fra domorganist Kåre Nordstoga i Oslo etter en befaring i 1994:

  • Hovedproblemet med orglene fra 30-, 40- og 50-årene er å holde det funksjonelle i tilfredsstillende stand. Det elektropneumatiske system har en begrenset levetid, og når det blir nedslitt, så oppstår feil sporadisk; så fort noe er reparert, oppstår nye problemer. Slik sett har Frogner kirke vært et typisk eksempel de siste årene, det har vært brukt uforholdsmessig mye ressurser på å rette feil som likevel dukker opp igjen. Dette er en svært lite tilfredsstillende situasjon, som tilsier at det bør foretas en større investering for å bedre forholdene.

2000: Menighetsrådet nedsetter orgelkomité

Den generelt dårlige tilstanden er bakgrunnen  for at behovet for nytt orgel har vært drøftet i menigheten gjennom flere år.

Frogner menighetsråd diskuterte orgelsituasjonen på sitt møte 27. okt. 1999, der både kirkens organist Bjørn Kleppe og domorganist Kåre Nordstoga var til stede, og på rådets møte den 23. febr. 2000 ble det nedsatt en orgelkomité bestående av Bjørn Kleppe, Kristian Nordberg og Jardar Seim. Komitéen fikk i oppdrag å arbeide både med de faglige og finansielle spørsmålene som knytter seg til en orgelanskaffelse. Høsten 2003 ble komitéen utvidet med sokneprest Paul Nome. I 2005 gikk Kristian Nordberg ut av komitéen, og Liv Clemens kom inn som nytt medlem. I 2010 ble også Lise Høst medlem.

Komitéens arbeid i 2001 var av forberedende art. Det ble bl.a. innhentet en idéskisse om hvordan et nytt orgel kunne tenkes. Høsten 2001 fikk orgelkomitéen en henvendelse fra Riksantikvaren angående planene om nytt orgel, og Riksantikvarens orgelkonsulent Stein Johannes Kolnes foretok en omfattende befaring i kirken. Hans grundige rapport konkluderte med at ulike løsninger kunne tenkes: 1) Konservering av dagens orgeltilstand, 2) bygging av helt nytt orgel, 3) delvis tilbakeføring til konseptet fra August Nilsen-orgelet (deler av hans orgel fra 1880-årene).

Nytt orgel med bevaring av det som kan videreføres fra det gamle

Orgelkomitéen, med bistand fra domorganist Kåre Nordstoga, har gått inn for at det bygges et nytt orgel, men slik at det som er verdifullt av det nåværende stemmematerialet, benyttes i et nytt orgel, under forutsetning av at det kan inngå i en klanglig og musikalsk helhet med nye stemmer. Stilmessig skal et nytt orgel gå i romantisk retning, samtidig som det klanglig sett må være så variert oppbygd at det kan anvendes til andre stilarter, f.eks. barokkmusikk og samtidsmusikk. Et kompliserende element på den praktiske siden er at selve plasseringen på orgelgalleriet må (som nå) ta hensyn til de store glassmaleriene ut mot Bygdøy allé. Orgelet må ikke komme i veien for disse.

I 2002 henvendte komitéen seg til tre anerkjente orgelbyggere i Norge, Sverige og Sveits og bad dem om å komme med forslag til nytt Frogner-orgel med en størrelse omtrent som det nåværende (ca. 50 stemmer). På den måten ønsket komitéen å få uavhengige og fagkyndige prospekter som kunne vise hva slags løsninger som kunne være aktuelle. De innkomne forslagene framkom etter at orgelbyggerne hadde besøkt kirken, og forslagene ble honorert. Det var ikke en anbudsinnbydelse, for pengene mangler til en så stor investering.

2009: Et håp - men så skjedde ikke mer

I 2009 så det ut til at Kirkelig fellesråd omsider skulle engasjere seg i orgelsaken. Fellesrådet har ansvaret for at kirkene i Oslo har godt fungerende orgler, men er selv avhengig av kommunale bevilgninger. Som et ledd i det forberedende arbeidet med budsjettsøknaden til Oslo kommune for 2010 var fellesrådets bygg- og vedlikeholdskomité på befaring i Frogner kirke 28. april 2009 for å bli orientert om orgelsituasjonen.

Fellesrådet innhentet i april 2009 også en uavhengig konsulentuttalelse, der orgelsakkyndig Hans Jacob Tronshaug karakteriserte situasjonen i Frogner kirke slik:

  

Til tross for iherdige forsøk på å holde orgelet i drift gjennom mange år, er det nå i katastrofalt dårlig stand, og bare ca. 40 % av dets klangkapasitet kan benyttes. Det haster derfor med å finne en god løsning gjennom et nytt orgel til kirken.

  

Dessverre ser det ut til at denne konsulentrapporten foreløpig ble lagt i en skuff. Det kom i hvert fall ingen markering av orgelbehovet i Frogner kirke i fellesrådets budsjettsøknad av mai 2009.


2010: Mer direkte kontakt med det politiske miljøet

Heller ikke da Kirkelig fellesråd i 2010 sendte sin budsjettsøknad for 2011 til Oslo kommune, var det noe særlig orgelengasjement å spore, selv om tre kirker (deriblant Frogner) så vidt var nevnt som aktuelle for prioritering i 2011. Som en konsekvens av at det hittil er kommet så lite ut av arbeidet gjennom fellesrådet, har orgelkomitéen og menighetsrådet i 2010 valgt å legge mer vekt på direkte kontakt med de politiske myndigheter i Oslo for å få til en øremerket bevilgning. Det kom bl.a. til uttrykk ved en deputasjon som Frogner menighet hadde til bystyrets kultur- og utdanningskomité 19. oktober 2010 i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011. Deputasjonen bestod av Bjørn Kleppe, Paul Nome, Fred Søndby, Carl-Henrik Bastiansen, Kristin Groven Holmboe og Arve Tellefsen.

Forsøket med direkte kontakt med bystyrekomitéen ble gjentatt høsten 2011 (se nedenfor).


2011: Orgelet kan bli tatt ut av drift - før det er bevilget til nytt orgel.
- Og ny deputasjon til bystyret.

Gjennom mange år har det vært brukt betydelige arbeidskraftressurser på å holde orgelet i Frogner kirke i spillbar stand gjennom reparasjoner utover naturlig vedlikehold. Kirkelig fellesråd i Oslo varslet i slutten av januar 2011 at det kan bli aktuelt å stanse videre bruk og reparasjon av orgelet neste gang det oppstår omfattende feil. Et digitalorgel, som ble brukt som midlertidig erstatningsinstrument i Ris kirke mens det nye pipeorgelet der ble bygd, ble derfor i slutten av januar lagret i Frogner kirke og kan eventuelt få rollen som midlertidig erstatningsinstrument også der. Problemet er at det ennå ikke er satt av midler til å bestille et nytt pipeorgel til Frogner kirke, samtidig som produksjonstiden for et stort orgel gjerne er et par år.

Forsøket fra 2010 med direkte kontakt med den ansvarlige bystyrekomitéen ble gjentatt høsten 2011 (8. november). Deputasjonen bestod denne gangen av Bjørn Kleppe, Sissel Kyrkjebø, Paul Nome, Jardar Seim og Fred Søndby. Orgelsaken ble presentert, og deputasjonen svarte på spørsmål fra politikerne, som også ble overrakt en kortfattet oversikt over orgelsaken i Frogner kirke og den siste utgaven av orgelbrosjyren.


2012: Frogner prioriteres endelig av Kirkelig fellesråd i Oslo

I arbeidet med budsjettsøknaden fra Kirkelig fellesråd til Oslo kommune for 2013 har fellesrådets bygg- og vedlikeholdskomité (som orgelsakene sorterer under) vedtatt å prioritere ett større orgelprosjekt, og at Frogner kirke skal være prioritert på topp. Arbeidet for å få fellesrådet engasjert har pågått helt siden orgelkomitéen begynte sitt arbeid i 2000. Endelig foreligger altså en klar prioritering av Frogner, etter at flere andre orgelsaker i Oslo er løst. Dessverre ble ikke dette fulgt opp i kommunens bevilgning til Kirkelig fellesråd for 2013.


2013

Det som står ovenfor om 2012, stemmer overens med situasjonen i 2013 når det gjelder fellesrådets prioritering av orgel i Frogner kirke, og byrådets manglende vilje til å satse på denne prioriterte saken. I stedet er det foreslått at det vesentligste av investeringsmidlene på 2014-budsjettet skal gå til inn- og utvendig rehabilitering av Paulus kirke og utvidelse av Nordstrand kirke. Også i 2013 søkte Frogner menighet søkt om deputasjon til kultur- og utdanningskomitéen, som behandler disse sakene. Dette skjedde i nært samarbeid med kirkeverge Robert Wright. som er Kirkelig fellesråds daglige leder. Deputasjonen fant sted tirsdag 29. oktober. Les det notatet som ble delt ut til komiteens medlemmer om orgelsaken i Frogner.


2014: Endelig lysning i orgelsaken

På Kirkelig fellesråds møte i Vålerenga kirke 13. februar ble det vedtatt å bevilge 2 millioner kroner til orgel i Frogner kirke på fellesrådets 2014-budsjett. I vedtaket bandt fellesrådet seg samtidig til å bevilge ytterligere 4 millioner kroner i 2015 eller 2016, avhengig av framdriften i prosjektet. Til dette kommer de 3 millionene som er samlet inn i menigheten. Til sammen blir det 9 millioner kroner. Beløpet skulle helst ha vært større med tanke på behovet (kanskje det nå er mulig å mobilisere enda noen givere?), men at vi nå er kommet så langt etter mange års arbeid, er en begivenhet som Frogner menighet vil være takknemlig for.


Gi en gave og dytt orgelsaken enda et skritt framover!

Håpet var lenge at et nytt orgel skulle stå ferdig til kirkens 100-årsjubileum i desember 2007. Det gikk ikke. Det ble heller ikke noe av den totalrehabiliteringen av kirken som var ventet til jubileumsåret, på linje med det som var blitt flere andre jubileumskirker i Oslo til del i de foregående år. Håpet var at kirken først skulle pusses opp, og så skulle det nye orgelet komme når så var skjedd. På tross av skuffelsen over manglende bevilgninger til 100-jubileeet har likevel menigheten fortsatt å slutte opp om orgelsaken, slik det f.eks. viste seg ved flere kirkeofringer til nytt orgel. Innsamlingen er fortsatt åpen. Bidrag til orgelfondet kan sendes til kontonr. 1503.0803725 (Stiftelsen Orgel i Frogner kirke). Eller ta kontakt med orgelkomitéen v/ organist Bjørn Kleppe - eller et av komitéens øvrige medlemmer: Liv Clemens, Lise Høst, Margunn Sandal, Jardar Seim. Midlene som kommer inn på den nevnte kontoen, er øremerket til orgel og kan ikke brukes til andre oppgaver. I 2008 opprettet Frogner menighetsråd en egen stiftelse for å forvalte de innkomne midlene, slik at det skal være absolutt sikkerhet for at de ikke kan bli brukt til andre formål. Hvis man vil ha skattefradrag for gaver, skal et annet kontonummer brukes (se forrige spalte om denne ordningen).


Årsmelding

Orgelkomitéens årsmelding for 2016 er tatt inn på side 8 i menighetens årsmelding.


Innkommet til nå

Pr. 31. desember 2016 var det innkommet ca. 3,86 millioner kroner til orgelinnsamlingen.

   
   

Disposisjon for orgelet i Frogner kirke (slik det var til 2017)

53 registre (51 klingende stemmer)

   

1. manual

Principal 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Gemshorn 8'
Oktav 4'
Fløite oct. 4'
Oktav 2'
Blokkfl. 2'
Kvint 2 2/3'
Oktav 1'
Cymbel 2-4 fag
Mixtur 4 fag
Trompet 8'

2. manual (svell)

Dolce Bordun 16'
Quintatøn 8'
Unda maris 8'
Gemshorn 8'
Salicional 8'
Fløite harm. 8'
Oktav 4'
Rørfløite 4'
Waldfløite 2'
Kvint 1 1/3'
Scharff 2 fag
Sesquialtera 2 fag
Dulcian 16'
Krumhorn 8'
Frenchhorn 8'
Tremolo II

3. manual (svell)

Bourdon 16'
Principal 8'
Fløite dobb. 8'
Gamba 8'
Gamba celeste 8'
Geigen-Principal 4'
Hohlfløite 4'
Oktavin 2'
Mixtur 5 fag
Larigot 2 fag
Fagott 16'
Trompet 8'
Tremolo III

Pedal

Majorbass 16'
Violonbass 16'
Geigenbass 16'
Subbass 16'
Bourdonbass 16'
Quinte 10 2/3'
Violoncello 8'
Bourdon 8'
Oktavbass 8'
Oktav 4'
Fagott 16'
Basun 16'
Trompet 8'


Normalkopler
Sub- og superkopler
3 frikombinasjoner
Crescendovalse

 

Elektropneumatisk traktur og registratur


Til toppen