Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Aktuelt

Tidligere aktuelt-saker fra åpningssiden og utdypning av enkelte nyere.

For en oversikt over det som skjer den nærmeste uken, se kalendersiden.

Innhold: Schafteløkkens framtid | Margunn Sandals innsettelse | Paul Nomes avskjed | Ole Daniel Bruun

 


17. desember 2014: Schafteløkken som sak i menighetsrådet - med ordet fritt for tilhørere

Frogner menighetsråds møte 17.12.2014På møtet i Frogner menighetsråd onsdag 17. desember 2014 var hovedsaken hva som skal skje med Frogner Menighets Hus - Schafteløkken. Det ble ikke truffet noen realitetsavgjørelse i saken. Fem stemmeberettigede (inkludert et varamedlem) var til stede. De øvrige hadde forfall. Rådet består av 9 medlemmer. 14 tilhørere hadde møtt opp for å følge drøftingen. De ble gitt anledning til spørsmål og korte kommentarer.

Et av medlemmene i arbeidsgruppen som har utarbeidet rapporten om Schafteløkken, advokat Bjørn Bråthen, redegjorde for alternativet å danne et aksjeselskap for å eie og drifte Schafteløkken. Sokneprest Margunn Sandal la fram det alternativet som innebærer at Frogner menighet fortsatt skal være eier, og at det opprettes et eget styre for drift og vedlikehold. Hun minte om at rådet har en felles forståelse at det bør innkalles et menighetsmøte før den endelige avgjørelsen tas av rådet. Hun mente at huset må sees som en naturlig del av menighetens arbeid, ikke bare som et tradisjonelt menighetshus, men som et åpent sted for at folk skal ha det bra, og at den gamle bygningen ikke må bli overlatt til privatisering eller kommersialisering. Det er i pakt med hvordan det også er tenkt tidligere i Frogner menighet, og hun nevnte Frognerhjemmet og barnehagen som andre eksempler. Rådsleder Tellef Raustøl understreket at rapporten hadde gitt innsikt om tilstanden, og sa at det de siste årene ikke hadde vært nok penger fra driften til å finansiere et nødvendig større vedlikehold. Nestleder Eva Schjoldager, som skulle ha redegjort for salgsalternativet, hadde sykdomsforfall.

De fremmøtte tilhørerne som hadde ordet, talte alle for at Frogner menighet fortsatt må stå som eier. Elisabeth Solem kom med råd om å se på den modellen som Bygdøy menighet har valgt for Fredriksborg. Trond Arild Lidalen støttet Margunn Sandal og vurderte det som en naturlig oppgave for folkekirken å ha et sted som Schafteløkken. Han tok også et historisk tilbakeblikk om den økonomiske utviklingen knyttet til virksomheten. Ragnvald Bing Lorentsen redegjorde for hva som menes med allmennyttige formål i reguleringsbestemmelsene. De setter sterke begrensninger for hva stedet kan brukes til ved et eventuelt salg. Liv Clemens, Adolph Denis Horn og Arnulf Myklebust ønsket også at menigheten fortsatt skal ha ansvaret for Schafteløkken. Ragnar Vik understreket at stedet er en strålende ressurs både som kultursentrum og menighetshus.

Et av rådsmedlemmene som tidligere har vært positiv til salg, Erik Kyvik Hauge, sa at han etter hvert var kommet til at han ikke kan gå inn for salg likevel. Men han var usikker på hvilket av de andre alternativene som er best. Inger Johanne Agerup sa at hun hellet til at menigheten fortsatt bør eie Schafteløkken, med et styre oppnevnt av menighetsrådet.

Rådsleder Tellef Raustøl konkluderte med at det nå vil være naturlig med en litt lengre prosess enn opprinnelig tenkt. Menigheten bør involveres med orientering og diskusjon på et menighetsmøte. Han la fram et forslag om det nedsettes en arbeidsgruppe for å få avklart om det er sannsynlig at alternativet om fortsatt eierskap og drift i menighetens regi er mulig. Et ganske detaljert mandat var med i forslaget, som etter litt diskusjon og justering ble enstemmig vedtatt. Medlemmer: Gro Lauvland, Ragnar Osnes, Øyvind Hagelund og Trond Arild Lidalen. Det tas foreløpig sikte på at det avholdes et menighetsmøte i annen halvdel av januar 2015, at menighetsrådet gjør et foreløpig vedtak når arbeidsgruppen har kommet med sin innstilling, at det informeres om det foreløpige vedtaket på menighetens årsmøte (dvs. et menighetsmøte), forhåpentlig før påske, og at menighetsrådet gjør det endelige vedtaket i april 2015.

Den rapporten som forelå til menighetsrådets møte 17. desember 2014, og som var foreløpig drøftet allerede 19. november, var utarbeidet av en gruppe nedsatt av menighetsrådet og bestående av Tellef Raustøl (leder og sekretær), Elin Cappelen, Bjørn Kleppe, Øystein Hauge og Bjørn Bråthen. Den kan leses her, eller fåes på menighetskontoret. Salg av Schafteløkken var ett av alternativene i rapporten. Salgsalternativet var presentert i flere varianter: salg av hele Schafteløkken (Frogner menighets hus, Frogner menighets barnehage, samt bygningen som leies av Frogner seniorsenter) eller bare noen av delene. Arbeidsgruppen opplyste at den har vært i kontakt med flere virksomheter som er interessert i å vurdere et kjøp, dersom det alternativet skulle bli valgt av Frogner menighet. Et annet alternativ i rapporten var etablering av et aksjeselskap der Frogner menighet (sokn) i utgangspunktet eier alle aksjene, eventuelt bare en prosentdel av dem. Det heter videre at det i begge tilfelle er viktig at også andre personer eller virksomheter kan ha mulighet for å kjøpe aksjer. Angående AS-alternativet skrev arbeidsgruppen: "Formelt sett er det ikke nødvendig, men det kan være strategisk lurt å forankre en slik løsning i et menighetsmøte." Det tredje alternativet går ut på at Frogner menighet fortsatt skal eie, forvalte og vedlikeholde Schafteløkken. Det er det alternativet som det den 17. desember ble bestemt skal undersøkes nærmere av en ny gruppe.

Referat ved Jardar Seim.


Allerede på menighetsrådets møte 6. mai 2014 var Schafteløkken (Frogner Menighets Hus) hovedsaken, bl.a. på bakgrunn av en tilstandsrapport fra Hjellnes Consulting AS. Det ble påpekt at det er et betydelig etterslep når det gjelder vedlikehold av bygningen.

 


Den 9. september 2014 ble det holdt en åpen idédugnad på Schafteløkken. Arrangør var Schafteløkken idégruppe nedsatt av Frogner menighetsråd med Tellef Raustøl som leder. Programmet var:

 • Kort innledning om Schafteløkkens historie
 • Informasjon om det pågående strategiarbeidet for framtidig bruk av Schafteløkken
 • Idedugnad og diskusjon rundt hvilke muligheter stedet kan ha.

Se også nekrologen over arkitekt Ole Daniel Bruun på denne siden, der enkelte trekk fra Schafteløkkens historie er nevnt.


Margunn Sandal innsatt som sokneprest i Frogner

Margunn Sandals innsettelse som sokneprest i FrognerI høymessen søndag 12. oktober 2014 ble Margunn Sandal innsatt som ny sokneprest i Frogner menighet av domprost Anne-May Grasaas. Margunn Sandal er sokneprest i Frogner menighet, men hennes tjenesteområde omfatter også Bygdøy menighet, siden de to menighetene har felles prestetjeneste.

Gudstjenesten hadde et rikt musikalsk program. Frogner kammerkor sang under sin dirigent Kristin Groven Holmboe. Morten Brenne medvirket på trompet og Anners Lerdal på saxofon. Av menighetens øvrige prester deltok sokneprest Rut Ugland. (Arne Slørdahl hadde gudstjeneste i Bygdøy kirke.) Menighetsrådets leder, Tellef Raustøl, leste biskopens kollas (innsettelsesbrev). Institusjonsleder, diakon Arnulf Myklebust deltok som nattverdutdeler. I sin preken takket Margunn Sandal for den mottakelsen hun allerede hadde fått i Frogner menighet (hun begynte i tjenesten 15. september), og utla så dagens tekst om Jesus som helbredet Peters svigermor.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i en fullsatt kirkestue med flere hilsener.

Tekst og fotos: Jardar Seim

Klikk på bildene for å se dem i større utgave.

Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 
Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 
Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 
Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014 
Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014  Margunn Sandals innsettelse som sokneprest 12.10.2014   

Paul Nomes avskjed med Frogner menighet

Paul Nomes avskjedsgudstjenesteEtter 11 års tjeneste tok sokneprest Paul Nome avskjed med Frogner menighet søndag 7. september 2014. Avskjedsgudstjenesten i Frogner kirke om formiddagen var felles med Bygdøy menighet, og var godt besøkt. Frogner kammerkor sang under sin dirigent Kristin Groven Holmboe, Siv Øverli spilte trompet. Organist var Bjørn Kleppe. Av kirkens øvrige prester deltok Arne Slørdahl. (Rut Ugland var sykmeldt.) I tillegg til prestene var også Arnulf Myklebust og Gertraud Enger nattverdutdelere. Tekstlesere var lederne i Frogner og Bygdøy menighetsråd, Tellef Raustøl og Heidi Park. Kirkeverter var Erik Kyvik Hauge og Anners Lerdal fra Frogner menighetsråd. Kirken var vakkert pyntet av Per Jørn Elefsen og Jon Erik Skjelstad. Kirketjener var Marte Kjølberg. Paul Nomes avskjedspreken kan du lese her.

 

Etter gudstjenesten innbød menighetsrådet til kirkekaffe i Frogner menighets hus, Schafteløkken. Det ble servert snitter, kaffe, mineralvann og kaker. Frammøtet var stort, så det måtte lages til ekstra plasser for at alle skulle få være med. En lang rekke hilsener uttrykte takk til Paul Nome for alt det han har betydd som prest i menigheten, både gjennom gudstjenester, besøk til syke og ensomme, sin varme og likefremme væremåte, og ikke minst en stor humoristisk sans. Menighetsrådets leder Tellef Raustøl ønsket velkommen, og nestleder Eva Schjoldager avsluttet. Toastmaster var tidligere menighetsrådsleder Trond Arild Lidalen. Talerekken ble åpnet av domprost Anne-May Grasaas, deretter fulgte lederne for menighetsrådene i Frogner og Bygdøy og noen prestekolleger. Det var mange  fra Frogner menighet som også tok ordet, og noen utenfor menigheten. Se bilder nedenfor fra gudstjenesten og kirkekaffen.

Tekst og fotos: Jardar Seim

 

Klikk på bildene for å se dem i større utgave. 
Paul Nomes avskjedsgudstjeneste Paul Nomes avskjedsgudstjeneste i Frogner kirke Paul Nomes avskjedsgudstjeneste i Frogner kirke
Paul Nomes avskjedsgudstjeneste i Frogner kirke Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014 Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014
Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014 Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014 Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014
Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014 Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014 Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014
Paul Nomes avskjed - kirkekaffe 7. september 2014    


 

 

 

Framtiden for Frogner Menighets Hus - Schafteløkken

Frogner MR 6-5-2014 | Idédugnad 9-9-2014 | Frogner MR 17-12-2014 | Menighetsmøte 21-1-2015 | Mandat for arbeidsgruppe | Framdriftsplan 2015

21. januar 2015: Engasjert menighetsmøte om Schafteløkkens framtid

"Bevar Schafteløkken" - "Schafteløkken er vårt oljefond" - "Schafteløkken er en juvel som må tas vare på" var noen av overskriftene fra vel 20 engasjerte personer som deltok på menighetsmøte om Schafteløkken onsdag 21. januar 2015. Flere av de som hadde ordet, var på tilbudssiden. De ville gjerne bidra videre i arbeidet. I tillegg var det flere som gav uttrykk for at det ikke er lurt å ta forhastede beslutninger. Ta den tid dere trenger, var en av oppfordringene både til arbeidsgruppen og menighetsrådet.

Etter at menighetsrådets leder Tellef Raustøl hadde orientert om møtets karakter, arbeidsgruppens mandat og framdriftsplan, ble den nye arbeidsgruppen introdusert. Øyvind Hagelund, medlem av arbeidsgruppen, redegjorde for deres vurderinger av Schafteløkkens framtid så langt. De ønsker å bevare Schafteløkken gitt at den daglige drift genererer tilstrekkelig økonomi til å sikre at nødvendig vedlikehold kan bli gjort. De ønsker å lage et Schafteløkken som er tilgjengelig for alle. Profesjonelt styre for Schafteløkken ble også skissert. Halvårlige rapporter til menighetsrådet. Daglig leder på Schafteløkken som rapporterer til styret for Schafteløkken. Likeså justerte leiepriser. Flere leietagere for å øke inntjeneingen. Salg av Schafteløkken er alternativet hvis ikke økonomien blir vurdert som tilfredsstillende.

Arbeidsgruppen består av: Øyvind Hagelund, Trond Arild Lidalen, Ragnar Osnes og Gro Lauvland.

Referat fra menighetsmøtet ved Tellef Raustøl.


Schafteløkkens framtid: Mandat for arbeidsgruppe nedsatt av Frogner menighetsråd 17.12.2014

Frogner menighetsråd oppnevnte på sitt møte 17.12.2014 følgende arbeidsgruppe som skal avklare om fortsatt drift på Schafteløkken er en sannsynlig løsning med hensyn til økonomi, organisering og innhold:

Medlemmer:

Øyvind Hagelund

Trond Arild Lidalen

Ragnar Osnes

Gro Lauvland

 

Arbeidsgruppens mandat er:

For at Frogner MR kan få avklart om fortsatt drift på Schafteløkken er en sannsynlig løsning både med hensyn til økonomi, organisering og innhold, nedsettes en arbeidsgruppe som får ansvar for å konkretisere følgende punkter:

 

Økonomi

 • Avklare om, når og på hvilken måte det er økonomisk grunnlag for at det skisserte vedlikeholdsbehov (kfr. rapport fra Hjellnes Consult AS og arbeidsgruppens rapport) kan bli realisert.
 • Vurdere om menighetsbarnehagens leie bør indeksreguleres fra 1/1-2015 hvert år fremover.
 • Vurdere om leieprisen på tjenesteboligen til organist Bjørn Kleppe bør indeksreguleres fra 1.1.2015 og hvert år framover.
 • Lage ut fra de økonomiske rammene, en framdriftsplan for gjennomføring av de ulike vedlikeholdsoppgaver.
 • Gå i forhandlinger med Frogner seniorsenter og barnehagen for å forsøke å få til en avtale med dem om hvordan de kan betale det som arbeidsgruppens rapport kaller for fellesutgifter (som Frogner menighet til nå har dekket). I tillegg følg opp avtalene med Frogner seniorsenter (kfr. arbeidsgruppens rapport).
 • Foreslå hvordan Frogner menighet skal stille seg til søknaden fra Hellingerinstituttet om leie ev kjøp (kfr. arbeidsgruppens rapport).
 • Sørge for at alle utgifter og inntekter til Schafteløkken blir en egen avdeling i regnskapet til Frogner menighet.

Organisering

 • Foreslå hvordan et styre for Schafteløkken kan settes sammen (med kompetanse på økonomi, jus, eiendom, kirke) og hva som skal være de økonomiske vilkår for å delta i styret.
 • Utarbeide et mandat for et slikt styre.
 • Avklare grenseflaten mellom daglig leder på Schafteløkken og menighetsforvalter og styret/styrets leder, samt styrets relasjon til menighetsrådet. Menighetsrådets framtidige oppgaver og funksjoner med en slik løsning, må konkretiseres.
 • Foreslå hvor lang styreperioden bør være.
 • Avklare hva som blir de sannsynlige implikasjonene av et samarbeid med KfiO slik det er beskrevet i alternativet "Fortsette" i arbeidsgruppens rapport.

Framdriftsplan

Frogner menighetsråd innkaller til menighetsmøte 21. januar 2015 kl. 17.00 i Kirkestuen. Her har arbeidsgruppen mulighet for å reise problemstillinger og det gis rom for spørsmål og kommentarer.

Arbeidsgruppen legger fram sin rapport for MR innen 1. mars 2015.

Menighetsrådet legger rapporten frem for menighetsmøtet 22. mars 2015.

Endelig vedtak fatter Frogner menighetsråd på sitt møte 22. april 2015.

 

Framdriftsplan

Menighetsrådet har lagt opp til følgende framdrift for den videre behandling:

 

21.1.2015

Menighetsmøte i Kirkestuen

 

1.3.2015

Arbeidsgruppen oversender sin utredning til Frogner menighetsråd.

 

18.3.2015

Møte i Frogner menighetsråd.

Utredningen gjennomgås og saken forberedes til menighetsmøte.

 

22.3.2015

Menighetsmøte

Saker:

1. Menighetsrådets årsberetning

2. Schafteløkken

3. Ev

 

22.4.2015

Møte i Frogner menighetsråd

Vedtak i Schafteløkkesaken


Ole Daniel Bruun til minne

Arkitekt Ole Daniel Bruun (1933-2014) satt i Frogner menighetsråd fra 1982 til 2005. Han ble valgt inn i rådet som følge av sitt engasjement for å bevare Schafteløkken. Løkkeeiendommen fra begynnelsen av 1800-tallet var kjøpt av Frogner menighet i 1909, og hovedhuset ble innredet til menighetshus, sveitservillaen til aldershjem. Etter annen verdenskrig var bygningene i dårlig stand. Det var ønske i menigheten om å rive alt det gamle og bygge nytt aldershjem og et moderne menighetshus. Det nye Frognerhjemmet stod ferdig i 1959. Rundt 1980 ble det en enorm strid om den planlagte rivningen av Schafteløkken. Sterke bevaringsinteresser kom på banen, og der var Ole Daniel Bruun sentral. Han var kjent for sitt store engasjement både i Fortidsminneforeningen og Oslo Byes Vel. Ved menighetsrådsvalget i 1981 var det tre lister og en rekordartet valgdeltakelse. Hovedspørsmålet for mange var hva som skulle skje med Schafteløkken. Ole Daniel Bruuns motto i valgkampen var "Ta vare på Schafteløkken". Dessuten ønsket han en radikal omlegging av menightsbladet. Han understreket også at full åpenhet om menighetsrådets arbeid var et mål i seg selv.

Bevaringstanken vant fram i Oslo kommune, og i et samarbeid mellom Frogner menighet og kommunen ble Schafteløkken rehabilitert og deretter høytidelig nyinnviet i 1989, da under navnet Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Ole Daniel Bruun var nøye på det navnet, det skulle ikke hete Frogner menighetshus. Han var i en årrekke leder av styret for Schafteløkken, og han har nedlagt utallige ubetalte dugnadstimer for eiendommen. Han satt også mange år i styret for stiftelsen Erry og Axel Byes Minne (som eier "sokneprestboligen"), der medlemmene oppnevnes av menighetsrådet.

Da Frogner menighet feiret sitt 100-årsjubileum i 1997, ble det utgitt en jubileumsbok redigert av en komité der også Ole Daniel Bruun var med. Hovedansvaret for arbeidet med boken var det han som hadde.

Ole Daniel Bruun ble bisatt fra Vestre gravlund, nye kapell, tirsdag 16. desember kl. 14.30. Minnesamværet ble naturlig nok holdt på Schafteløkken, der det også ble frambrakt en hilsen og takk fra Frogner menighet.

Ved Jardar Seim.


 
 
Til toppen