Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Utskriftsvennlig versjon av årsmeldingen
Årsmelding 2004
 
Årsmelding 2005
 
Årsmelding 2006
 
Årsmelding 2007
 
Årsmelding 2008
 
Årsmelding 2009
 

Årsmelding 2010 - Frogner menighet, Oslo

Frogner kirke som sentrum for menigheten og dens aktiviteter. Foto/montasje: Jardar Seim ©
Innhold:
Menighetsrådets beretning Frognerhjemmet Kultur- og gudstjenesteutvalget
Statistikk Frognerhjemmets Venner Musikk i kirken
Menighetsrådets sammensetning Eiendoms- og økonomiutvalget (årsmelding mangler foreløpig) "Ora & Labora"
Komitéer, utvalg (medlemmer) Byggekomité kontorlokaler Frogner misjonsforening
Ansatte Barnehagen Menighetspleieforeningen
Diakonatet Orgelkomitéen Schafteløkkens Venner
Barne- og ungdomsutvalget Hjemmesiden  
 

MENIGHETSRÅDETS ORIENTERING OM DET KRISTELIGE ARBEIDET I SOKNET I 2010

Ordlyden i overskriften er hentet fra kirkelovens § 9:
Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

 

Det sittende menighetsrådet ble valgt 13.-14. september 2009 og trådte i funksjon 1. november samme år. Siden valgperioden denne gangen bare er to år, skal det velges nytt menighetsråd allerede høsten 2011.

 

Grunnpilaren i menighetslivet har også i 2010 vært søndagsgudstjenestene, de fleste av dem høymesser, og noen familiegudstjenester. Gjennom liturgi, dåp, nattverd, ordets forkynnelse, salmesang og ulike musikalske innslag skapes et møtested mellom Gud og mennesker der alle er velkommen, enten de foretrekker å delta mest mulig anonymt eller påtar seg spesielle oppgaver i gudstjenesten som f.eks. å være kirkeverter eller tekstlesere. Menighetens ansatte, supplert av frivillige, nedlegger et stort arbeid for å gi gudstjenestene et rikt innhold og en sikker form. Menighetsrådet har også i 2010 bevilget ekstra midler til gjennomføring av gudstjenester, slik at ikke kirken skal stå stengt annenhver søndag i sommermånedene. Selv om det ordinære frammøtet ikke er dårlig i forhold til mange andre Oslo-kirker, kunne man likevel håpe på en større oppslutning sett i forhold til menighetens størrelse. Det er derfor viktig at det stadig arbeides med å gjøre det som er godt i gudstjenestene, enda bedre, samtidig som svakheter må kunne diskuteres åpent for å finne fram til bedre måter å gjøre det på. Et eksempel er det svake tilbudet til barnefamilier som ønsker å gå samlet i kirken. Et søndagsskoletilbud under deler av gudstjenesten finnes i mange kirker i Oslo, men dessverre ikke hos oss. Dersom noen frivillige kunne påta seg en slik oppgave, ville det ikke bare gjøre kirketerskelen lavere for barnefamilier, men også være et bidrag til et rikere menighetsliv. I tillegg til søndagsgudstjenestene er det i Frogner en mangeårig tradisjon for hverdagsgudstjenester i kapellet på torsdager. Disse har naturlig nok mindre oppslutning, men er likevel et verdifullt tilbud. Mens arbeidene med kontortilbygget pågår, er torsdagsgudstjenestene erstattet av samlinger i Kirkestuen. I forbindelse med de aller fleste gudstjenestene arrangeres det kirkekaffe, en ordning som ikke ville ha vært mulig uten stor innsats av et litt for lavt antall frivillige.

 

Aktiviteter og tilbud utenom gudstjenestene er av ulike slag. Gjennom stillingsstrukturen er det en klar prioritering av diakoni, idet menigheten selv lønner en diakon. Anne Knobloch, som tidligere har vikariert i stillingen, er fast ansatt fra 2010. Nærmere om det diakonale arbeidet kan leses i årsmeldingen fra Diakonatet. Det hadde vært ønskelig med en tilsvarende satsing på barne- og ungdomsarbeidet. Å styrke arbeidet blant barn og unge har flere ganger vært oppe til drøfting i menighetsrådet, bl.a. i rådets møte med staben i mars 2010. En økt oppslutning om givertjenesten ville kunne gi dette arbeidet et løft. En midlertidig deltids (20 %) prosjektstilling for en ungdomsarbeider ble forlenget fra 31. desember 2009 til 1. oktober 2010, men det har ikke vært økonomisk grunnlag for ytterligere forlengelse eller å gjøre stillingen fast. Ungdomsarbeideren har i samarbeid med kapellan Arne Slørdahl deltatt i konfirmantarbeidet, som for tiden er det eneste organiserte ungdomsarbeidet i menigheten. Av menighetstilbud for barn må Frogranienborg barnegospel nevnes, et samarbeidstiltak med Uranienborg menighet. For de mindre barna er det et rekruttkor. Frogner menighets barnehage på Schafteløkken er en annen type tilbud for barn. Barnehagen har en utvidet kristen formålsparagraf. Det innebærer konsentrasjon om bestemte emner som kommer til uttrykk i det daglige liv i barnehagen og ved feiringen av de kristne høytidene. Det har i 2010 ikke vært noe tilbud om babysang, slik det har vært enkelte år tidligere. Men diakon Anne Knobloch har deltatt på et kurs om ”Babysang som trosopplæring” for å gi menigheten et bedre grunnlag for å vurdere en mulig ny oppstart. På slutten av 2010 kom det dessuten melding om at menighetene i Domprostiet, deriblant Frogner, ville få tildelt ordinære trosopplæringsmidler fra 2011. I løpet av vinteren og våren 2011 vil det bli nærmere klarlagt hva det kan innebære i praksis.

 

I Frogner menighet er kirke og kultur en naturlig sammenstilling ikke bare av ord, men også i handling. Det kommer til uttrykk både gjennom Kultur- og gudstjenesteutvalgets arrangementer (salmelørdager og helgenlørdager i 2010, se utvalgets årsmelding), og gjennom de mange konsertene i kirken. Selv om menigheten de fleste gangene ikke selv står som arrangør, er både organist og menighetsforvalter viktige for å sikre kirken et så godt konserttilbud. Også deltagelsen av ulike kor i gudstjenestene kan nevnes i denne sammenheng. (Se egen årsmelding om Musikk i kirken.) Fredag 24. september deltok menigheten i Oslo kulturnatt med flere programinnslag i kirken og kapellet.

 

Informasjonsarbeidet i menigheten kunne med fordel ha vært bedre utbygd, men også her støter vi på problemet med for få frivillige og pengeknapphet. ”Ukebrevene” fra menighetskontoret gir en god oversikt over forestående arrangementer, men når først og fremst de faste kirkegjengerne og de som stanser opp ved montrene i Bygdøy allé. Menighetens hjemmeside inneholder en del mer permanent bakgrunnsstoff i tillegg til arrangementer, men når først og fremst dem som oppsøker den aktivt. (Se egen årsmelding.) Det hadde vært ønskelig igjen å kunne ha et eget menighetsblad eller faste sider i Lokalavisen, men begge tiltak krever menneskelige og økonomiske ressurser som ikke har vært til stede.

 

Menighetens misjonsengasjement skjer delvis gjennom to frivillige misjonsforeninger (se egne årsmeldinger), og delvis gjennom kirkeofringer til menighetens misjonsprosjekt i Mali (Det Norske Misjonsselskap).

 

Menighetsrådet har i 2010 tatt to hovedgrep for å bedre menighetens til tider anstrengte økonomi. Kirkeofringene, som tidligere var fordelt ca. 50/50 på eksterne og egne formål, er fra og med 2010 fordelt slik at ca. 1/3 av ofringene er til eksterne formål og 2/3 til egne formål. Det andre grepet er opprettelsen av en organisert givertjeneste med faste månedlige bidrag over avtalegiro og med mulighet for skattefradrag. Dersom oppslutningen om givertjenesten øker, vil menigheten få bedre muligheter til å satse på nye tiltak og sikre bestående. Det har i 2010 vært nedlagt et betydelig arbeid for å få mer oppdaterte regnskapstall gjennom året, og det har vært ført en streng budsjettkontroll. Det har likevel ikke latt seg gjøre å unngå et driftsunderskudd, selv om det er betydelig redusert i forhold til før. De endelige regnskapstallene foreligger ikke.

 

Også i 2010 har det vært en prioritert oppgave å sikre kirken et nytt, godt orgel – med bibehold av bevaringsverdige elementer i det gamle. Aktiv støtte til dette fra Kirkelig fellesråd, som har ansvaret for at orglene er i god stand, har i 2010 knapt vært merkbar, når en bortser fra en del nødreparasjoner av det eksisterende orgelet. Menighetsrådet og orgelkomitéen har derfor i større grad enn tidligere forsøkt å arbeide gjennom politiske kanaler, i håp om en øremerket bevilgning til nytt orgel i Frogner kirke på kommunens kirkebudsjett for Oslo. Menighetens syn ble presentert av en deputasjon til bystyrets kultur- og utdanningskomité 19. oktober. Det ble ingen bevilgning denne gangen, men det vil være naturlig å prøve på nytt i 2011, i tillegg til opprettholdelse av presset på fellesrådet. (Se nærmere i årsmelding fra orgelkomitéen.)

 

På ett område der Kirkelig fellesråd er involvert, har det imidlertid skjedd en gledelig utvikling i 2010, selv om prosessen har tatt lang tid og vært preget av mange utsettelser. Kontorsituasjonen for de ansatte i menigheten har i mange år vært vanskelig. Allerede i 1998 stod kontorutbedring i Frogner menighet (rehabilitering og tilbygg) som et prioritert prosjekt på Kirkelig fellesråds rehabiliteringsplan. Det har gjentatt seg senere. Og etter hvert ble det satt av beskjedne midler til forprosjektering. Men flere ganger forsvant midlene før de kunne tas i bruk, med forskjellige begrunnelser. Da en rammesøknad endelig ble utarbeidet i 2005, støtte den på motstand fra bl.a. Riksantikvaren. Nye planer ble utarbeidet, og de ble godkjent av Riksantikvaren, Oslo biskop og Oslo kommune i 2008 og 2009. Oppstart for byggearbeidene var varslet til mai 2010, men arbeidene kom ikke i gang før et stykke utpå høsten. I byggeperioden er menighetskontoret midlertidig flyttet til Kirkestuen. Kapasiteten for utleie er dermed redusert i byggeperioden. Også Frogner Menighets Hus Schafteløkken brukes som tidligere både til menighetens egne aktiviteter og til utleie.

 

I forhold til Kirkelig fellesråd har menighetsrådet markert en tydelig motstand mot de endringene i bemanning for fellesrådsansatte som ble foreslått høsten 2010 (berører alle ansatte i menighetene utenom prestene og de som menighetene selv lønner). Flere andre menigheter sluttet seg til de kritiske synspunktene som Frogner menighetsråd la fram i en uttalelse. Reformen ble likevel vedtatt med noen modifikasjoner av fellesrådet i desember. Ved årsskiftet var det ikke klart nøyaktig hvilke konsekvenser det vil få for bemanningen i Frogner menighet. Men den mest merkbare forskjellen i forhold til det som tidligere har vært regnet som en normal bemanning, vil gjelde kirketjenerressursen, som trolig vil bli betydelig redusert. Samtidig må det nevnes at det i hele 2010 har vært en unormal situasjon på det området i Frogner, i og med at det bare i beskjeden grad er satt inn vikarressurser etter at Rune Ljung fra 1. mai 2008 ikke lenger fungerte i stillingen på 80 % (han hadde først permisjon og sluttet deretter). Menighetsrådet har gjentatte ganger bedt fellesrådet om å få utlyst stillingen, men det er blitt nektet med henvisning til bemanningsreformen.

 

Også på prestesiden ble Frogner menighet rammet av nedskjæringer i 2010. Etter at Frogner og Bygdøy fikk felles prestetjeneste i 2005, hadde de to menighetene til sammen 3 prestestillinger, mot 3,75 før 2005. For å avhjelpe denne situasjonen noe, ble Ingrid Elise Wergeland tilsatt i en 50 % stilling for en treårsperiode fra 1/2-2008 til 1/2-2011. Men pga. overforbruk på prestebudsjettet i Oslo bispedømme bestemte domprosten at dette engasjementet skulle opphøre allerede fra 1/6-2010. Ingrid Elise Wergeland sluttet da i Frogner og Bygdøy, og holdt sin avskjedsgudstjeneste i Frogner kirke 26. september. Arbeidspresset på prestene vil ikke bli mindre når menigheten utvides med store deler av Domkirkens menighet fra 15. februar 2011 (vedtatt i 2009). Både menighetsmøte og menighetsråd har stilt seg positive til utvidelsen, men har samtidig understreket behovet for en styrket prestetjeneste, et ønske som ikke er oppfylt.

 

Diakon Gunvor Falke sluttet i 2009 og avskjeden med menigheten ble markert i gudstjenesten 10. januar 2010. Menighetens nye diakon, Anne Knobloch, som ble tilsatt i desember 2009, begynte i sitt arbeid i januar 2010 og ble innsatt i stillingen under gudstjenesten 7. februar. Hun ønsket også å bli vigslet som diakon, og vigslingen ble foretatt av biskop Ole Chr. Kvarme i gudstjenesten 13. juni. Ungdomsarbeider i tidsbegrenset deltidsstilling, Hanne Nilsen Nygård, sluttet 30. september.

 

Menighetsrådet har i 2010 hatt 10 møter og behandlet 85 saker. I løpet av 2010 har menighetsrådet vedtatt mandater for menighetens ulike underutvalg. Anne Elise Andersen, som var valgt som 2. varamedlem, flyttet ut av menigheten i april 2010 og gikk dermed ut av rådet.

 

Det er holdt ett menighetsmøte i 2010. Det var ”menighetens årsmøte” søndag 11. april.

 

Menighetsrådet takker alle som i 2010 har bidradd til å gjøre menighetslivet livskraftig, og ber om Guds velsignelse for arbeidet videre.

 

12. januar 2011

Frogner menighetsråd

Til toppen

UTDRAG AV KIRKELIG STATISTIKK FOR FROGNER SOKN 2008 – 2010

 

 

2008

2009

2010

Gudstjenester

 

 

 

Antall gudstjenester søn- og helligdager

58

64

65

Antall deltakere på søn- og helligdager

9059

9125

9178

Antall gudstjenester på andre dager

120

119

117

Antall deltakere på andre dager

2764

2612

2212

Totalt antall gudstjenester

178

183

182

 

 

 

 

Kirkelige handlinger

 

 

 

Dåpshandlinger

118

105

109

Konfirmanter

20

25

26

Vigsler

24

22

25

Gravferder

83

93

81

 

 

 

 

Ofringer, innsamlinger, gaver

 

 

 

Offer / kollekter i kr totalt

291.814

261.921

300.918

Herav til egen virksomhet

134.972

125.116

177.596

Videresendt til andre formål

156.842

136.805

123.322

 


SAMMENSETNINGEN AV MENIGHETSRÅDET, KOMITEER OG UTVALG I 2010

 

Sammensetningen av menighetsrådet som ble valgt 13. og 14. sept. 2009 med funksjonstid 01.11.2009 – 31.10.2011

Menighetsrådet

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

Carl-Henrik Bastiansen

Gro Falch Brennhovd

Erik Kyvik Hauge

Ola B. Johannessen

Eva Schjoldager

Jon Erik Skjelstad

Sokneprest Paul Nome

 

Vararepresentanter:

1. Lise Høst

2. Anne Elise Andersen

  [Anne Lise Andersen flyttet ut av menigheten i april 2010.]
3. Oddmund Jessen

4. Solfrid Hanstveit Moen

  [Solfrid Hanstveit Moen har langtidsforfall på grunn av utenlandsopphold fra sept. 2010.]

5. Tove Holmen

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

Gro Falch Brennhovd

Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Carl-Henrik Bastiansen

Vararepresentant: Erik Kyvik Hauge (til 3.11.2010), Jardar Seim (fra 3.11.2010)

Til toppen

Komiteer, utvalg, styrer

Barne- og ungdomsutvalget

Gunnar Heiene, leder

Selma Johanne Lauvland

Eva Schjoldager

Arne Slørdahl, kapellan

Brynjar Wiersholm

Diakonatets styre

Gro Falch Brennhovd, leder

Per Jørn Elefsen

Gertraud Enger

Anne Knobloch, diakon

Solfrid Hanstveit Moen

Jon Erik Skjelstad

Eiendoms- og økonomiutvalget

(Viderefører også oppgavene som Styre for Frogner Menighets Hus Schafteløkken og Frogner Kirkestue.)

Johannes Aanderaa, leder

Siri Andresen

Carl-Henrik Bastiansen

Tove Holmen

Oddmund Jessen

Trond Arild Lidalen

Nils-Odd Tønnevold

Anne-Sofie Francke

Kultur- og gudstjenesteutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Erik Kyvik Hauge

Ola B. Johannessen

Bjørn Kleppe

Ragni Kolle

Marit Østbye

Orgelkomiteen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Lise Haust

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Byggekomite i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler (ad-hoc komite)

Kirsten Astrup

Trond Arild Lidalen

Ragnar Osnes

Fred Søndby

Rut Ugland

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Kristin Ugland, eierrepresentant, leder

Trond Arild Lidalen, eierrepresentant

Kerstin Orø, foreldrerepresentant

Trine Welhaven, foreldrerepresentant

Gro Wavik, ansattes representant

Rita Lien, ansattes representant

Solbjørn Antonsen, vara ansattes representant

Tori Cappelen, styrer / sekr. for utvalget

Styre for Stiftelsen Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

(3 av styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd, dessuten er soknepresten fast medlem. Oppnevningen gjelder t.o.m. 31.12.2011)

Asle Enger, leder

Grethe Robertsen

Jardar Seim

Paul Nome

Vara: Tove Holmen

Ansattrepresentant velges av beboerne

Arnulf Myklebust, bestyrer

Styre for Stiftelsen Frogner menighets legat

(Oppnevningene gjelder t.o.m. 31.12.2011.)

Gro Falch Brennhovd

Rut Ugland

Johannes Aanderaa

Gunnar Heiene, vara

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Øyvind Hagelund, leder

Ole Daniel Bruun

Trond Arild Lidalen

Wenche Øverland, vara

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Liv Clemens

Paul Nome

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Til toppen

Ansatte


Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Rut Ugland

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Arne Øyvind Slørdahl

 

Kontorklokker i 30% stilling

Kerstin Jonsson

 

Diakon (lønnes av menigheten)

Anne Knobloch

 

Organist og kantor i 64% stilling

Bjørn Kleppe

 

Kirketjener

Ubesatt siden 1. mai 2008 etter at Rune Ljung først fikk permisjon og deretter sluttet for å arbeide i en annen stilling under Kirkelig fellesråd. Frogner menighetsråd har flere ganger bedt Kirkelig fellesråd om en snarlig utlysning av stillingen.

 

Vikarer i kirketjenerstillingen:

Vikar i 50% stilling redusert til 30% med tjenestested Bygdøy og Frogner:

Kristin Lillelien. Hun fratrådte stillingen 31.08.2010. 

 

Vikar i 40% stilling i Bygdøy og Frogner fra 1. september 2010:

Steinar Kleiven

 

Sokneprest i Oslo domprosti med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter i 50% stilling fra 1.2.2008. Det var i utgangspunktet antydet at stillingen skulle vare i ca 3 år, men den ble avsluttet 1. juni 2010:

Ingrid Elise Wergeland

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Søndby

 

Institusjonssjef på Frogner Menighets Hjem - Frognerhjemmet

Arnulf Myklebust

 

Daglig leder i Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke

 

Styrer i Frogner menighets barnehage

Tori Cappelen i 80% stilling

 

Ungdomsarbeider (lønnet av menigheten) i 20% engasjementsstilling til 31.10.2010:

Hanne Nilsen Nygård


FROGNER MENIGHETS DIAKONAT

 

Styret har i 2010 hatt følgende sammensetning:

Gro Falch Brennhovd (leder), Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Per Jørn Elefsen, Solfrid Hanstveit Moen (p.t. opphold i utlandet), Rut Ugland (konsultativt medlem) og Anne Knobloch.

 

Fra 1.januar 2010 tiltrådte Anne Knobloch som fast diakon i menigheten. Hun ble innsatt i stillingen i Frogner menighet under høymessen den 7. februar og ble vigslet 13. juni i høymessen av biskop Ole Chr. M. Kvarme med påfølgende kirkekaffe i menighetens kirkestue.

 

En av diakonens viktige arbeidsoppgaver har vært og er kontakt- og besøkstjenesten. Det skjer mye godt på dette området i menigheten vår. Mange besøker hverandre og tar vare på hverandre, men ikke alle er “organisert”, noe vi heller ikke ser som et mål i seg selv. Samtidig jobber diakonen og styret i Diakonatet kontinuerlig med å rekruttere nye frivillige, samt å registrere besøksbehov. Det er gledelig å se at besøkstjenesten lever og at nye, gode ting har skjedd i året som har gått.

 

En viktig tanke i arbeidet med besøkstjenesten er at vi som menighet også skal ta vare på de frivillige besøksvennene våre. Derfor inviterte diakonen til en hyggekveld i kirkestuen rett før jul. Vi avsluttet med å gå sammen på julekonsert i kirken. I tillegg tilbyr Oslo Røde Kors jevnlige temakvelder for frivillige besøksvenner i Oslo. Dette benytter vi oss av.

 

Styret har som vanlig stått for de faste arrangementer:

 • 14. april: Blomstertreff v/Jon Erik Skjelstad med etterfølgende middag.
 • Årets sommertur 3.juni gikk til Arvika i Sverige. Der arrangerte vi norsk/svensk gudstjeneste med nattverd og påfølgende kirkekaffe. Det ble en flott opplevelse for oss alle, og vi følte oss som tidligere år så fint inkludert av våre svenske naboer. Etterpå spiste vi middag i Borgvik, som er et gammelt jernverkssamfunn. Elg på veien! Mange gode minner å ta med!
 • 12. august: Sensommertur til Vollen i Asker med god mat hos Mads og Martin, besøk i butikkene og bakeriet og mye hygge.
 • 20. september: Lunch i kirkestuen. Vi byttet klær og hadde spørrekonkurranse.
 • 10. oktober: Diakoniens dag i kirken. Diakonen og styrets medlemmer var aktivt med i gudstjenesten og hadde ansvar for kirkekaffen.
 • 18. oktober: Hyggetreff i kirkestuen med lett middag, spørrekonkurranse og vakker sang av Johanne Hauge.
 • 17. november: Hyggetreff med lett middag, utlodning og et minikurs i julepynt med blomster ved Jon Erik Skjelstad.
 • 14. desember: Diakonatets adventsmiddag i kirkestuen. Som vanlig masse mennesker, god mat og underholdning.

 

Det ble i 2010 delt ut legatmidler (sommer og jul). Gro Falch Brennhovd, Gertraud Enger og Anne Knobloch utgjør legatkomité.

 

Vi har noen utfordringer:

Det er vanskelig å skaffe nok frivillige til å arrangere kirkekaffen på søndager. Diakonen bruker uforholdsmessig mye av sin arbeidstid til dette og slitasjen er stor på noen få.

 

Vi ønsker å kunne hjelpe med transport til kirken på søndager for dem som måtte trenge det, men vi har foreløpig for få å spille på.

 

Oslo, 27. januar 2010

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

BARNE- OG UNGDOMSUTVALGET (BU)

 

Utvalget har bestått av Gunnar Heiene (leder), Eva Scholdager, Brynjar Wiersholm, Selma Johanne Lauvland og Arne Slørdahl (sekretær). Hanne Nilsen Nygård møtte i den tiden hun var ansatt. Diakon Anne Knobloch ble invitert til møtet i oktober.

 

Møtedatoer i 2010: 10. mai, 30. august og 27. oktober. (Møtet 24. november ble avlyst pga. stort forfall).

 

Ungdomsleder

Hanne Nilsen Nygård var ungdomsarbeider i 20 % stilling ut september måned. Ungdomsarbeideren viste seg å fylle en viktig rolle i menighetens ungdomsarbeid, og BU beklager at denne prosjektstillingen ikke kunne videreføres.

 

Konfirmasjonsundervisningen

25 ungdommer ble konfirmert i Frogner kirke den 19. september 2010, nøyaktig samme antall som i 2009. Undervisningsperioden gikk fra medio januar til konfirmasjonsdagen og samlingene har vært på Schafteløkken omtrent annenhver torsdag kl 18-19.30. Som tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av prostiet vært på sommerleir (15.-20. august på Fredtun, Stavern) og på enkelte andre samlinger. Undervisningen og opplegget har vært ved kapellan Arne Slørdahl. 24 konfirmanter ble den 28. oktober innskrevet for 2011.

 

Ungdomsgudstjenester (UG)

Det har vært avholdt 6 UG. Dette skjer som et samarbeid mellom Bygdøy og Frogner menigheter. En arrangementsgruppe har utviklet en mal for disse gudstjenestene og står sammen med kapellan Slørdahl for gjennomføringen av disse. Vårens fire gudstjenester skjedde i Frogner kirke, og høstens to i Bygdøy. Disse gudstjenestene har ikke medført utgifter for menighetene.

 

Frogranienborg barnegospel

Koret som er et samarbeid med Uranienborg menighet, er for barn i alderen 6-10 år og er tilsluttet Norges KFUK/KFUM. Koret hadde 25 medlemmer i 2010. Øvelsene har vært på onsdager kl. 17.45-18:45 i Frogner kirke. Dirigent er Helene Sannem Heian og Torstein Kinn er adm. leder. Johannes Aanderaa har stått for pianoakkompagnementet ved de fleste av korets opptredener. Frogranienborg har i 2010 deltatt på to familiegudstjenester i Frogner kirke. De skulle også være med på julaften kl 14, men måtte da kaste inn håndkleet pga. stort forfall. I tillegg har koret vært med på barnegudstjenester i Uranienborg kirke, sunget på Uranienborghjemmet og Frognerhjemmet, og holdt enkelte konserter.

 

Rekruttkoret

Rekruttkoret er et tilbud for barn i Uranienborg og Frogner menigheter fra 3-4 år til skolealder. Tilbudet ble igjen startet opp våren 2010 med diakon Anne Knobloch og Astrid Mehren som ledere. I høst har Anne drevet koret sammen med Camilla Blich. I vår hadde koret øvelser hver tredje onsdag på samme tid som Frogranienborg, og i høst har det vært øvelser annenhver onsdag. Øvelsene har vært i Kirkestuen og i kapellet. Koret har 12 medlemmer.

 

Ungdomsklubben

“Ungdomsklubben” har hatt samlinger i kjellerstuen på Schafteløkken etter enkelte konfirmanttimer og en hel lørdag (musikk-video-verksted). Dette arbeidet har blitt drevet av en gruppe frivillige under ledelse av Hanne Nygård Nilsen. Arbeidet er ikke blitt videreført etter at ungdomsarbeiderstillingen opphørte.

 

Minilederkurs (MILK)

I samarbeid med Bygdøy menighet har det også i 2010 vært gjennomført MILK for “fjorårskonfirmanter”. Opplegget startet opp i slutten av september 2009 og gikk ut sommeren 2010 med deltakelse på sommerleiren for konfirmantene som det siste. To 2009-konfirmanter fra Frogner har fulgt opplegget, og disse har etter MILK fortsatt som ledere, for eksempel på Konfirmant-Reunion, i Ungdomsgudstjenestene osv. I høst har fem Frogner-konfirmanter blitt med som miniledere. Samlingene skjer hver tirsdag på Fredriksborg (Bygdøy menighetshus) og har blitt ledet av frivillige fra både Frogner og Bygdøy menigheter.

 

Status i barne og- ungdomsarbeidet

Utvalget er glad for alt godt arbeid som drives for barn og unge i menigheten. Og på samme tid ser vi behov for tilbud som for eksempel Babysang og Søndagsskole. Dette er tiltak vi håper å kunne få inn i en trosopplæringssatsing.

 

I 2010 har fem voksne vært frivillige ledere i menighetens ungdomsarbeid og deltatt ved enkelte konfirmantarrangementer (som f.eks på Sommerleiren). Oppfølgingen som ungdomsarbeideren har kunnet gi, har gitt synlige resultater i motivasjonen hos og rekrutteringen av ledere. Og derfor er det veldig merkbart at stillingen nå er borte. I de siste månedene av 2010 har flere ledere trukket seg ut eller gitt signaler om at de er på vei ut. Og uten den stabiliteten som samarbeidet med Bygdøy-lederne har gitt, har det for eksempel ikke vært mulig å avvikle årets to siste UG eller opprettholde et MILK-tilbud for våre tidligere konfirmanter. Det ser pr. nå heller ikke lovende ut å få med frivillige ledere én leiruke til sommer.

 

Utvalget ser at en egen stilling med ansvar for ungdomsarbeidet er nødvendig, og håper at menigheten igjen greier å etablere et slikt verv.

 

Barne- og Ungdomsutvalget

Til toppen

FROGNERHJEMMET

 

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Jardar Seim, Grethe M. Robertsen, Lisbet Sørgjerd (ansatt) og Kessete Kifle (ansatt). Ingen beboerrepresentant (ingen villig). Vararepr.: Tove Holmen.

 

Hagegruppen fortsatte sitt arbeide også i 2010 og det ble svært bra. Beboerne har benyttet hagen svært mye i sommer. Regelmessig var det sammenkomster ute (væravhengig).

 

Vi gikk inn i 2010 med 48 sykehjemsplasser, 5 aldersavdelingsplasser og 12 dagsenterplasser. Aldersavdelingsplassene var under avvikling og i oktober var det ingen aldersavd.plasser igjen. Dermed hadde vi 53 sykehjemsplasser og 12 dagsenterplasser.

 

I 2010 har det vært stor sirkulasjon i plassene. Det er fritt sykehjemsvalg i Oslo og mange får ikke førstevalget sitt oppfylt ved tildeling av plass, men får tilbud om førstevalget opptil 1 år senere. Dette resulterer i flytting som å komme nærmere familien eller i mer moderne sykehjem, av den grunn hadde vi 9 som flyttet over i annet sykehjem.

 

Velferdsmidlene fra Astrid og Birger Torsteds legat som vi fikk tildelt har vært til

kjempestor glede for våre beboere. Det samme kan sies om konsertene og båtturen i sommer som Oslo kommune dekket. Vi må heller ikke glemme hva vi bruker fra vårt eget velferdsfond.

 

Frognerhjemmet søkte på velferdsmidler til kommunen og fikk bl.a. innvilget midler til et ordentlig fjernsyn i storstua i 1. etg. hvor det er mange muligheter.

 

Frognerhjemmets venner er like trofaste som tidligere med samling en torsdagskveld i måneden og det har vært mange svært fine kvelder med kunstneriske innslag på meget høyt nivå.

Barnehagen er regelmessig på besøk og det setter våre beboere stor pris på.

 

1.tirsdag i hver måned er det gudstjeneste i kapellet ved en av menighetens prester og på disse 9 gudstjenestene var det 181 deltakere. Utenom det er det andakt en tirsdag i måneden ved soknediakon eller menighetens prester.

 

19 beboere forlot oss i 2010. Nå kommer de fleste inn fra korttidsavdeling på annet sykehjem eller rett fra sykehus, så mange er skrøpelige. Heldigvis har vi gått fri influensa som det var så fokusert på.

 

Sykefraværet blant våre ansatte gikk ned fra 7,60 % til 6,13 % i 2010 og det er vi veldig fornøyd med.

Tusen takk til alle som står på for våre beboere.

 

Oslo, februar 2011

Arnulf H. Myklebust

 


FROGNERHJEMMETS VENNER

 

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1 gang i måneden til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959. Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige så lenge de orket. Undertegnede har vært med siden 1978 og er program- og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor innsamlede penger er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der med underholdning av høy kvalitet, gevinster og oppmerksomhet.

 

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl.16.45-19.00. De første 15 min. er det pianomusikk for beboerne i dagligstuen ved vår, trofaste og velvillige Thorbjørg Birkeland. Underholdningen (ca.17.45) av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en kort andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget god bevertning.

 

Følgende har bidratt med underholdning det siste året er:

 

 • 14. jan.: Vinterprogram v/ Sigrun Grøtting & Thorbjørg Birkeland (piano), andakt v/ sogneprest Paul Nome. Ledelse Grethe Robertsen.
 • 11. feb.: Musikalsk underholdning av unge musikere fra Barratt Dues Musikkinstitutt; Ingunn E. Tennøe (19) piano & Kathrine Hvinden Hals (20) fiolin spiller David Monrad Johansens sonate for fiolin og klaver (3 satser), Ole Bull arr. av Johan Svendsen; Seterjentens søndag og George Gerschwin; Summertime; Melinda Csenik (17) fiolin spiller J.S. Bach Sonate for solofiolin i g-moll 1.sats-Adagio; andakt sokneprest Paul Nome, Johanne Hauge pianomusikk. Ledelse Grethe.
 • 10. mars: Frogranienborg barnegospel u/ledelse Helene Sannem Heian & Torstein Kinn, pianoakk. ved Johannes Aanderaa.  Musikk Johanne Hauge (piano), andakt, sokneprest Paul.; ledelse: Grethe.
 • 15. april: Einar Skjæraasen-program m/ Sigrun Grøtting & Thorbjørg Birkeland. Utsatt pga. sykdom til torsdag 10.juni.  
 • 6. mai: Oslo (& Bærum) musikk- og kulturskole m/ Suzuki fiolingruppe (7 barn 6-11år): Musikk av Vivaldi, Bach, Schumann, Ole Bull m.fl., u/ ledelse av Edda Hvenekilde, akk.: Kjersti Nome, andakt sokneprest Paul, ledelse: Grethe.
 • 10. juni: Einar Skjæraasen-program m/ Sigrun Grøtting & Thorbjørg Birkeland; ledelse & andakt Grethe.
 • 16. sept.: Høstfarger: Fortellinger, dikt, sang & musikk. Liv Gystad & Frode Birkeland fra Økern Parkteater; Liv Birkeland & Ola Faye fra Den Norske Opera. Avslutning ved sokneprest Paul; ledelse: Grethe.
 • 14. okt.: Musikk fra Fransk caféliv, Prøysen sanger, Oslo sang, tango ved Ellen Omdal Milsom (sang/drama) & Bente Midtsveen (trekkspill); andakt v/ diakon Anne Knobloch; ledelse: Grethe. 
 • 10. nov.: Frogranienborg barnegospel (18 barn 6-9år), akk. av Johannes Aanderaa (piano) & Torstein Kinn (el. gitar),  u/ dirigent Helene Sannem Heian; andakt ved sogneprest Paul.  Jardar Seim akk ”Bred dina vida vinger”.
 • 9. des.: Musikalsk underholdning ved unge talenter ved Barratt Dues Musikkinstitutt; Madelene Berg (18) fiolin, Melinda Csenik (18) fiolin, Julie Yuqing Ye (18) klaver; Bach, sonate no 1 i G-moll for solo fiolin, BWV 1001 3. sats "Siciliana";  4. sats "Presto" (Melinda) Kreisler, Liebeslied - (Madelene og Julie); Chopin, "Revolusjonsetyden" C-moll, nr 12; Grieg, "Sommerfugl" fra Lyriske stykker (Julie Yuqing Ye); Shostakovich, Fem stykker for to fioliner og klaver (Madelene, Meleinda og Julie).  Andakt og ledelse Grethe. 
Til toppen

Eiendoms- og økonomiutvalget

Viderefører også oppgavene som Styre for Frogner Menighets Hus Schafteløkken og Frogner Kirkestue.


Årsmelding mangler foreløpig.

Byggekomite i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler

(ad hoc-komite oppnevnt september 2008)

 

Medlemmer av komiteen: Kirsten Astrup, Trond Arild Lidalen, Ragnar Osnes, Fred Søndby (leder for komiteen) og Rut Ugland.

 

Komiteen har hatt to møter i 2010, det ene sammen med prosjektansvarlig Morten Thomassen. Komiteen kom med en del innspill i forbindelse med arkitekttegningene, som ble lovet formidlet videre til arkitekten. Innspillene handlet først og fremst om hensiktsmessighet, tilgjengelighet og estetikk.

 

Etter at igangsettingstillatelse fra Plan- og bygningsetaten i kommunen ble gitt 6. sept., kom byggearbeidene i gang 4. okt.

 

Komiteen planlegger å ha oppfølgingsmøter med arkitekt og prosjektansvarlig.

 

Oslo, 31.01.2011

Fred Søndby

 


FROGNER MENIGHETS BARNEHAGE

 

Pedagogisk arbeid

Det er førskolelærer på Drengestua, avd. 3-7 år. På Stallen, avd. 2-4 år har vi avdelingsleder på dispensasjon fram til sommer 2011. I august ble det ansatt en førskolelærer som sluttet ganske raskt da hun viste seg ikke å være egnet for jobben. Etter henne har vi ansatt en mannlig assistent foruten en assistent som begynte i august.

 

Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan.

 

1) lek og læring i sosialt samspill;

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

 

Vigelandsparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

 

Tre ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna. En gang i måneden kommer Arne (kapellan) på besøk til barnehagen og vi synger og dramatiserer en bibelfortelling. Bjørn (kantor) er med og spiller på barnehagens piano, og av ham får vi sanger i “lekse” å øve på til neste gang.

 

Sang og musikk og sosial kompetanse ( folkeskikk) er faste satsningsområder.

 

Økonomi

I skrivende stund er ikke revisjonen klar, men i følge regnskapet ligger vi an til et resultatet på ca. kr. 180.000 i overskudd. Barnehagekontingenten er kr. 2.750,- pr. mnd. ( Inklusive mat og turpenger) uansett alder. Juli er betalingsfri.

 

Personalet

Nye medarbeider dette året er : Mathias Majlænder og Julia B. Johnsson, assistenter. Som tidligere er Solbjørg Antonsen avdelingsleder på Drengestua, og Gro Wavik og Rita Lien assistenter. Emilie Røse er avdelingsleder med disp på Stallen. Tori Cappelen er styrer.

 

Vi har sagt opp avtalen med renholdsfirmaet Manglerud Renhold Service. Ny avtale er inngått med firmaet ” Rene Barnehager”.

 

Samarbeidsutvalget

Eierrepresentanter: Kristin Ugland (leder) og Trond Arild Lidalen

Foreldrerepresentanter: Morten Walderhaug og Kerstin Orø

Ansattes representanter: Gro Wavik og Solbjørg Antonsen

Daglig leder: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

8 barn har fått plass i løpet av året. Ett samarbeidsutvalgsmøte er avholdt. Ett foreldremøte, én foreldredugnad og to fester arrangert av foreldrerepresentantene.

 

Ønsker for 2011:

Vedlikehold av vinduskarmer ute og inne.

 

Oslo 07.02.2011

Tori Cappelen

Til toppen

ORGELKOMITEEN

 

Orgelkomitéen har i 2010 bestått av Liv Clemens, Lise Høst (nyoppnevnt i februar, med i komitéens arbeid fra og med mai-møtet), Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2010 hatt 4 møter (19. januar, 4. mai, 14. september, 26. oktober).

 

Det grunnleggende konsept for komitéens arbeid er fortsatt at en orgelløsning skal videreføre et stilpreg som passer med kirkerommet, og som klangmessig tar vare på det beste i dagens orgel, det som skaper ”orgelets atmosfære”. Det vil være snakk om et nytt orgel med integrert bruk av utvalgte gamle stemmer.

 

Orgelkomitéen har også i 2010 prøvd å ha gode forbindelser med Kirkelig fellesråd i Oslo v/ Kirkevergen, som har ansvaret for orgelsituasjonen i kirkene, og som vil være kontraktspart når et orgel skal anskaffes. Men fra Kirkevergens kontor hører vi ingenting uoppfordret om hvordan man der arbeider med orgelsaken i Frogner. Det er f.eks. påfallende at ingen i Frogner menighet ble orientert da fellesrådet skiftet saksbehandler om Frogner-orgelet. Det ble først kjent flere måneder på etterskudd da orgelkomitéens leder ringte for å bli oppdatert. Bygg- og vedlikeholdssjef Torbjørn Borgen, som saken nå sorterer direkte under, har i telefonsamtale i april 2010 opplyst at fellesrådet ser tre ”tunge” orgelsaker i Oslo, Trefoldighet, Frogner og Vestre Aker, men uten at det er foretatt noen nærmere prioritering. Heller ikke i fellesrådets budsjettsøknad til Oslo kommune for 2011 var det noe særlig orgelengasjement å spore, selv om de tre kirkene så vidt var nevnt som aktuelle for prioritering i 2011. I forkant av fellesrådets budsjettsøknad hadde Frogner menighetsråd 17.02.2010 sendt et brev til fellesrådet der det ble bedt om at det måtte føres opp investeringsmidler til nytt orgel og til rehabilitering av Frogner kirke, ”tiltak som i mange år har vært nevnt i fellesrådets egne planer, og som har vært ønsket og etterlyst i en årrekke av menigheten”.

 

Fellesrådet har i flere år varslet at det skulle arrangeres et seminar som skulle se på orgelsituasjonen i Oslo, og at et slikt seminar kunne gjøre det lettere å arbeide med orgelsaker etterpå. Seminaret skulle avholdes 21. oktober, og Frogner planla å være godt representert. Få dager før seminaret ble det imidlertid avlyst. Begrunnelsen var ”lav deltakelse”, selv om over 30 var påmeldt.

 

I forhold til de rutiner for saksbehandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i samarbeid med Riksantikvaren i september 2005, har det heller ikke i 2010 kommet noen ny informasjon til oss om situasjonen i Frogner kirke. I 2005 fikk vi melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. Verken i 2006, 2007, 2008, 2009 eller 2010 har vi fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien, noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005, bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten.

 

Som en konsekvens av at det hittil er kommet så lite ut av arbeidet gjennom fellesrådet, har komitéen i 2010 valgt å legge betydelig mer vekt på direkte kontakt med de politiske myndigheter i Oslo for å få til en øremerket bevilgning. Det kom særlig til uttrykk ved den deputasjonen som Frogner menighet hadde til bystyrets kultur- og utdanningskomité 19. oktober i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2011. Deputasjonen bestod av Bjørn Kleppe, Paul Nome, Fred Søndby, Carl-Henrik Bastiansen, Kristin Groven Holmboe og Arve Tellefsen. Orgelsaken ble presentert, og deputasjonen svarte på spørsmål fra politikerne, som også ble overlevert en kortfattet oversikt over orgelsaken i Frogner kirke og den siste utgaven av orgelbrosjyren. Det kom dessverre ingen øremerket bevilgning til Frogner denne gangen. Men det var interesse for saken, og det generelle inntrykket etterpå er at det er all grunn til å prøve på nytt neste år.

 

Komitéen har som i tidligere år blitt holdt orientert av organist Bjørn Kleppe om driftsproblemer med orgelet. På tross av vedlikehold og reparasjoner har det stadig vært problemer, problemer som også har vært merkbare og høyst sjenerende under gudstjenester. Det kan videre nevnes at det før en konsert i oktober, der orgelet hadde en viktig rolle i et verk for kor og orgel, trengtes to dagers reparasjonsarbeid for at orgelet i det hele tatt kunne brukes i det verket. Og det var bare for å rette de alvorligste feilene.

 

Mangel på store nok egne midler hindrer at orgelsaken kan løses uavhengig av offentlige bevilgninger. En stor egenandel er likevel viktig for å få til et stort nok sluttbeløp sammen med offentlige midler, Samtidig er et godt innsamlingsresultat et tegn på det dype og mangeårige engasjementet i menigheten og et tilleggsargument for at det er riktig å bruke offentlige midler på prosjektet. Selv om innsamlingen nå har pågått siden 2000 og det er lett å føle en viss tretthet, kan vi fortsatt glede oss over at det kommer inn gaver. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. Menighetsrådets øremerking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel har også hatt stor betydning. Ved utgangen av 2010 var det i alt kommet inn ca. 2,5 millioner til orgelsaken. For å sikre de innsamlede midlene er størstedelen overført til stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menighetsrådet 2008. Om formålet sier vedtektene: ”Stiftelsens formål er å bidra til finansiering av nytt orgel, restaurering eller rehabilitering av orgel i Frogner kirke, Oslo. Avgjørelser om hvilken orgelløsning som skal velges for kirken innen disse rammer, treffes av de kompetente kirkelige organer, ikke av stiftelsens styre. Midlene kan ikke brukes til løpende vedlikehold.” Stiftelsens styre oppnevnes av Frogner menighetsråd for to år om gangen.

 

Orgelkomitéen forsøker å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet.

 

Generell informasjon om orgelsaken finner man på menighetens hjemmeside og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken. Orgelbrosjyren ble revidert i 2010.

 

Frogner menighet deltok på ”Oslo kulturnatt” fredag 24. september med en rekke programinnslag i kirken og kapellet. Et av innslagene var en orgelvandring (”se et orgel innenfra”) ved organist Bjørn Kleppe og orgelkomitéens leder. Hensikten var både å presentere pipeorgelet som et enestående rikt og teknisk komplisert instrument, og å vise hvorfor orgelet i Frogner kirke ikke lenger fungerer godt.

 

Orgelkomitéen har hatt ansvaret for én av kirkekaffene i 2010.

 

På sitt møte 13.1.2009 vedtok komitéen at den i mai 2010, dvs. når den hadde fungert i ti år, ville foreta en vurdering av hvor meningsfylt det er å fortsette arbeidet. På komitéens møte i mai ble det a) vedtatt å fortsette arbeidet. Resten av vedtaket lød: b) Situasjonen vurderes på nytt om to år (mai 2012). c) I komitéens arbeid satses det mer på direkte politisk påvirkning enn tidligere. d) Presset på fellesrådet minskes ikke. Fellesrådet har ifølge kirkeloven et selvstendig ansvar i saken.

 

Oslo, 25. januar 2011

Jardar Seim

Til toppen

HJEMMESIDEN - FROGNER MENIGHET PÅ INTERNETT

 

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, og med eget domenenavn fra begynnelsen, har nettstedet vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

 

Hjemmesiden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i en gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrangementer over en viss tid [konserter, konfirmasjonsforberedelser, barnegospel]), og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, aktuelle notiser).

 

Hjemmesiden (nettstedet) hadde gjennomsnittlig 64 besøk pr. døgn i 2010. Antall besøk gjennom hele året var 23237. Antall sideoppslag pr. døgn var gjennomsnittlig 150. Besøket varierer med års­tidene og er lavest om sommeren (f.eks. juli med gjennomsnittlig 37 besøk pr. døgn), høyere om våren (f.eks. april med 62) og høyest om høsten (f.eks. oktober med 67). Månedstoppen ble også i 2010 nådd i desember med gjennomsnittlig 106 besøk pr. døgn. Informasjonsbehov om julekonserter og julegudstjenester forklarer mange av besøkene den måneden. I desember 2010 var lille julaften og julaften de dagene som hadde flest besøk, henholdsvis 183 og 197.

 

Den enkeltsiden som har flest besøk gjennom hele året, er naturlig nok åpningssiden. Om høsten følger deretter konsertsiden, om våren kalendersiden (hva skjer uke for uke). I sommermånedene, når det verken er konserter eller mange andre arrangementer, kommer salmesiden (hvilke salmer som synges i gudstjenesten) på annenplass. Andre sider med mange besøk er oversikt over ansatte og gudstjenestelisten (for ca. et halvt år om gangen). Noen av sidene kan man følge flere år bakover i tid, bl.a. salmesiden, gudstjenestelistene og årsmeldinger for menigheten.

 

De fleste av besøkene i 2010 skjedde via søkemotoren Google eller ved at adressen til nettstedet ble skrevet inn direkte, eller lå der fra før som et bokmerke. Et mindre antall besøkende kom til siden via andre søkemotorer som ABCsøk, Kvasir, Bing. Bare 0,5 % av dem som fant Frognersiden gjen­nom en søkemotor eller et annet nettsted, kom via Den norske kirkes nettsted (www.kirken.no). 0,4% kom via nettstedet til Kirkelig fellesråd i Oslo (www.kirken.oslo.no). Når det gjelder de nett­leserne som ble brukt, ble Microsoft Internet Explorer benyttet ved 62 % av besøkene, Mozilla Firefox ved 14 %, Safari ved 10 %, Google Chrome ved 3 % og Opera ved 2 % av dem.

 

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

 

Oslo, 11. januar 2011.

Jardar Seim

(web-ansvarlig i Frogner menighet)

Til toppen

KULTUR- OG GUDSTJENESTEUTVALGET

 

Utvalget fortsatte våren 2010 med “SALMELØRDAG”. De fleste lørdagene fulgte følgende plan: En innledning - eller et kåseri - rundt temaet, gjerne en av salmedikterne – felles salmesang - og ofte “Min ønskesalme”. Enkelte av lørdagene kom det inn en gjest – til kåseriet – til salmeønsket – eller til et musikkinnslag, andre lørdager sto Kultur-og gudstjenesteutvalget for hele programmet.

 

Våren 2010

 • 6.2. Salmemelodier av kjente komponister, ved Jardar Seim; felles salmesang; solosang: Per Ariansen;
 • 20.2. Bjørnson og salmene, ved Ola B. Johannessen; felles salmesang; ved orgelet kantor Bjørn Kleppe;
 • 6.3. Salmekomponisten Egil Hovland, ved Ragni Kolle; felles salmesang; ved orgelet Jardar Seim;
 • 27.3. Påskesalmer – fra gru til glede, ved Liv Clemens; felles salmesang; ved orgelet domkantor Kåre Nordstoga;
 • 10.4. Flere salmemelodier av kjente komponister, ved Jardar Seim; felles salmesang; ved orgelet Jardar Seim;
 • 24.4. Salmene i neste dags søndagsgudstjeneste, ved Erik Kyvik Hauge og Anne Marie Vøien Fleischer; felles salmesang; ved orgelet kantor Bjørn Kleppe;
 • 8.5. Frigjøringsdagen i salmeperspektiv - fra krig til fred, ved Liv Clemens, Ola B. Johannessen og Jardar Seim; ved orgelet Ådne Svalastoga;

 

Anne Marie Vøien Fleischer deltok på møte i Bispegården den 22. april, med temaet “Kunsten å være kirke”.

 

Utvalget tok ansvar for én kirkekaffesøndag.

 

Høsten 2010:

Høsten 2010 gjennomførte Kultur- og gudstjenesteutvalget “ Helgenlørdag”

 • 19. september: Seniorprest Karl Gervin: “Helgenene - våre venner og veivisere”; ved orgelet Jardar Seim.
 • 2. oktober: Sankt Olav; Lars Roar Langslet om Norges evige konge; opplesning fra Bjørnsons “Arnljot Gelline” ved Ola B. Johannessen; olsoksalmer; ved orgelet Jardar Seim;
 • 18. oktober: Sankta Birgitta; ved kyrkoherde i Margarethakyrkan Erland Söderström; Birgittasalmer ved kantor i Margarethakyrkan Gustav Eriksson; opplesning fra “Birgittas meditasjoner” ved Marit Østbye
 • 30. oktober: Sankt Hallvard; Kapellan i St.Hallvard katolske menighet - Oddvar Moi: “Den katolske kirkens syn på helgener og på Oslos skytshelgen; Erik Kyvik Hauge: Fakta om helgenen; ved orgelet kantor Bjørn Kleppe.
 • 13. november: Sankta Sunniva; Legenden, opplesning ved skuespiller Wenche Elena Medbøe; Fakta ved Jardar Seim; ved orgelet Turi Seim.
 • 27.november: Sankta Lucia; Legenden, opplesning ved Sigrun Grøtting; Den katolske kirkes syn, ved dominikanerprior og kantor Arnfinn Haram; solosang ved Katharina Klaveness, søk i kilder, ved Anne Marie Vøien Fleischer; ved orgelet domkantor Kåre Nordstoga.

 

Kultur-og gudstjenesteutvalget deltok i Frogner kirkes program ved “Oslo Kulturnatt”; Ola B.Johannessen fremførte Bjørnsonprogrammet “Kjærlighetens gjenskapermakt”.

 

Utvalget tok ansvar for én av menighetens kirkekaffesøndager.

 

Utvalget har siden 2010 bestått av de tidligere Kulturutvalget og Gudstjenesteutvalget: Liv Clemens, Anne Marie Vøien Fleischer, Eril Kyvik Hauge, Ola B. Johannessen, Bjørn Kleppe, Ragni Kolle og Marit Østbye.

 

Oslo, 9. januar 2011

Anne Marie Vøien Fleischer

Til toppen

MUSIKK I KIRKEN

 

Gudstjenester

Høymessen hver søndag er, og har alltid vært menighetens viktigste og mest samlende begivenhet. Og vi er glade for at mange velger å besøke kirken vår på søndagen.

 

De musikalske uttrykksformene er varierte, selv om hovedinnholdet stort sett alltid følger høymesseliturgiene for “Den Norske Kirke”. Flere kor medvirker på gudstjenestene, samt instrumentalister og enkelt-sangere.

 

Frogner kammerkor synger oftest. De øver i kirken og støttes økonomisk av menigheten, noe som er uvurderlig for virksomheten. Alle korene forbereder de enkelte gudstjenester de medvirker på og organisten følger opp med prøver og informasjon. Dirigent for Frogner kammerkor er Kristin Groven Holmboe.

 

Også Cæciliaforeningen, Ex-Olavo og Frogranienborg er kor som også medvirker ved flere av våre gudstjenester. Cæciliaforeningens medvirkning våren 2010, hvor de sang flere satser fra J. S. Bachs “Johannespasjonen”, ser mange tilbake på med glede. Likeså Ex-Olavos medvirkning på “Diakoniens dag” høsten 2010.

 

Alle disse korene vil være med oss på en rekke gudstjenester i 2011. De vil også holde egne konserter.

 

Musikere som har medvirket ved gudstjenester er: Siv Øverli og Morten Brenne, trompet. Ole Bøhn, fiolin. Kristin Groven Holmboe, Arild Eriksen, Pål Strøm, sang.

 

Organistvikarer har vært Jardar Seim, Kjell-Henrik Hendrichs og Svein Amund Skara.

 

Kirkelige handlinger

Kirkelige handlinger (bisettelser, vielser og dåp) utgjør en stor del av kantors arbeid. Mange er seg svært bevisst på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier, noe som ofte kan by på relativt store utfordringer. En av de nye typene utfordringer som har oppstått den senere tid, er å forsøke og overbevise enkelte om ikke å velge bort “levende musikk” fremfor ferdigprodusert CD-musikk som ønskes avspilt på lydanlegg under seremonien. En litt “skremmende” utvikling som virker motepreget, og som ut fra kirkens syn på hva “levende musikk” skaper der og da i rommet, virker lite vellykket. Det er sterkere krefter i “levende musikk” enn det enkelte tror.

 

Det er fortsatt tydelig merkbart at mange ønsker å benytte kirken vår/ kapellet vårt til disse seremoniene selv om de ikke bor i menigheten. Dette er naturligvis hyggelig, men tar samtidig mye tid og ressurser fra en deltids-organiststilling.

 

Konserter

I 2010 var det som vanlig mange konserter i kirken. Ca 11.500 personer var til stede på disse, noe som er betydelig. Kirken er også kjent over hele landet for sitt store og varierte konserttilbud. Med sitt store volum, gode og klare akustikk og sin inkluderende atmosfære gir den alle gode musikkopplevelser. Her er noen høydepunkter: Kongelig Norske Marines Musikkkorps med Tine Thing Helseth og Bjørn Kleppe. Ensemble 96, dir. Kjetil Almenning. Cæciliaforeningen med Johannespasjonen. Oslo Grieg Festival med Randi Stene, Lars Anders Tomter og Einar Steen Nøkleberg. Oslo kulturnatt med bl.a. Jardar Seim, Ola B Johannessen, Paul Nome og Bjørn Kleppe. Frogner Kammerkor med Bach, Vierne m.fl. Cæciliaforeningen med bl.a Requiem av Reissinger. Angels in Harlem Gospel Choir. Nidarosdomens guttekor og Arve Tellefsen. Det Norske Kammerorkester med julekonserten “21 gram” og Cæciliaforeningen med J. S. Bachs Juleoratorium med solister, musikere fra Oslo Filharmoniske orkester. Knut Johannessen, cembalo og Bjørn Kleppe, orgel. Dirigent for Cæciliaforeningen er Steffen Kammler.

 

Bjørn Kleppe

kantor

Til toppen

“ORA & LABORA”

 

Foreningen har hatt 8 møter i 2010, med fra 9 til 20 til stede. I løpet av året har vi hatt besøk av sokneprest Ola Rypdal, regionleder Magne Mjærum og førstelektor Marit Rypdal med emnene: Etiopia, Mali og Kina. Ellers greier vi oss ved egne krefter.

 

Vi har samlet inn kr 13.205 som er oversendt Det norske Misjonsselskap.

 

A.M. Andersen, formann
Ingeborg Dyrud, sekretær


FROGNER MISJONSFORENING

 

Frogner misjonsforening er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Vi har møter en gang i måneden hvor vi har andakt, samles om Guds ord og samtale om de forskjellige misjonsprosjekter NMS har rundt omkring i verden. Vi er spesielt opptatt av prosjektet i Mali, hvor Frogner er støttemenighet.

 

I år har vi hatt besøk av misjonskonsulent Marit Rypdal som fortalte fra Etiopia.

 

En stor takk til Anne-Elise Andersen for hennes støtte og ledelse av foreningen mens jeg var borte.

Kollekten som tas opp på hvert møte går uavkortet til NMSs generelle arbeid.Kollekt i 2010: kr 17.500,-.

 

Helle Hanche-Olsen

Til toppen

FROGNER MENIGHETSPLEIEFORENING

 

Sammen med misjonsforeningene er Menighetspleieforeningen den eldste foreningen i menigheten. Den har en diakonal profil og støtter Diakonatet økonomisk. I 2010 ble det overført kr 7.000,- til Diakonatet.

 

Til og med februar var Solveig Johanne Kne foreningens leder. Fra og med februar ble foreningen ledet av en gruppe bestående av Karla Steen, Thorbjørg Birkeland, Elisabeth Meyer og Grethe M. Robertsen. Gullbritt Huseby og Mette Bråten har vært trofaste støttespillere hele tiden.

 

Det ble avholdt 9 møter i 2010, og det var gjennomsnittlig 15 frammøtte på samlingene.

 

Elisabeth Meyer


SCHAFTELØKKENS VENNER

 

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 27. arbeidsår.

 

Styret har bestått av Truls Aslaksby (leder), Anne-Sofie Francke, Henning Krogh Stabell, David Benjamin og Ole Daniel Bruun (sekretær/ kasserer).

 

Foreningen hadde ved årets utgang 63 medlemmer, herav 3 firma/ organisasjonsmedlemmer.

Medlemstallet har altså vært ganske stabilt.

 

Kontingentsatsene for 2010 har vært kr 200 for enkeltpersoner og kr 400 for firma/ institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 8. april 2010 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken. 12 personer var til stede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å høyne kontingentsatsene til kr 250 / 500 for kommende år. Det skal gis kr 50 i rabatt det første året til nyinnmeldte personlige medlemmer. Efter årsmøtet fremførte arkitekt Ole Daniel Bruun kåseriet “Schafteløkken - en repetisjon med enkelte nye innslag. Det tradisjonelle koldtbordet med øl, mineralvann og kaffe ble servert.

 

Styreaktivitet

Styret har i inneværende år ikke gitt noen gaver til Schafteløkken. Det er gitt tilsagn om bidrag til utbedring av oppholdsplassen utenfor Seniorsenterets inngangsparti. Utbedringen er gjennomført, og bidraget skal utbetales i 2011.

 

Arrangementer

Det har vært avholdt en enkelt konsert i løpet av året: 11. april: Odeon Jazz Quartet. Antall tilhørere ukjent.

 

Oslo, 29. januar 2011

Schafteløkkens Venner, Styret

Til toppen