Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Komitéer, utvalg, styrer

Utvalgene har stort sett samme funksjonstid som menighetsrådet.

De fleste oppnevningene ble gjort på møte i Frogner menighetsråd 5. januar 2016. På møte 3. mai 2016 bestemte menighetsrådet at oppnevnelsene gjelder til 31. desember 2017, dersom ikke annet er angitt i oppnevnelsen. Utvalgene konstituerer seg selv. Styrer for stiftelser kan ha andre regler om funksjonstid.

 
 

Barne- og ungdomsutvalget

Pr. september 2016 holder menighetsrådet på med oppnevning av utvalget.

- Se utvalgets mandat slik det har vært til nå.

Styringsgruppe for trosopplæring i Frogner og Bygdøy menigheter

Arne Slørdahl. kapellan

Anneline Emanuelsen, trosopplæringsleder

Espen Dahle, repr. Frogner menighet

Jakob Snilsberg, repr. Bygdøy menighet

- Se gruppens mandat.

Diakoniutvalg

Pr. september 2016 holder menighetsrådet på med oppnevning av utvalget.

 

- Se utvalgets mandat slik det har vært til nå. Jfr. diakoniplan.)

Økonomiutvalget

Harald Kringlebotn

Sissel Nilsen

Inger-Lise Rist

Eiendomsutvalget

Funksjonene ivaretas av Styret for Schafteløkken.

Styre for Frogner Menighets Hus, Schafteløkken

Lars Gathe, leder

Øyvind Hagelund

Bjørn Kleppe

Gro Lauvland

Bård Sandbæk

Sekretær: Inger E. Solem.

Gudstjenesteutvalget

Anitra Terese Eriksen

Ola B. Johannessen

Bjørn Kleppe, organist

Anners Lerdal

Margunn Sandal, sokneprest

Marit Østbye

Oppnevnt av menighetsrådet 3. mai 2016. Se utvalgets mandat.

Kulturutvalget

Erik Grøttum, leder

Øystein Birkeland

Anders Bjørnsen

Liv Clemens

Anitra Terese Eriksen

Grethe M. Robertsen

Inger E. Solem

Gunnar Torgersen

- Etter at Kultur- og gudstjenesteutvalget i januar 2012 ble delt i to utvalg, er det ikke utarbeidet nytt mandat for hvert av de nye utvalgene. Se det tidligere felles utvalgets mandat.

 

 

 

 

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe, organist

Margunn Sandal, sokneprest

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Komité for rehabilitering av kirken

Ragnar Osnes, leder

Kaare Framstad

Adolph Denis Horn

Margunn Sandal

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Berit Kristiansen, eierrepresentant (menigheten)

Sissel Nilsen, eierrepresentant (menigheten)

Nina Guldsten, foreldrerepresentant

Anbjørg Bergheim, foreldrerepresentant

Vara for foreldrerepresmtamter:

Ane Benedicte Lillehammer

Calalina Hernandez

Nancy Mushosi, ansattes representant

Beate Skorstad, styrer, sekretær for utvalget (møte- og talerett)

Styre for Stiftelsen Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

(3 av styremedlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd, disse ble oppnevnt i desember 2016.)

I forbindelse med at sykehjemsdriften ved Frognerhjemmet opphører ved utgangen av 2018, er stiftelsen under omdanning.
Nye vedtekter ble vedtatt av menighetsrådet i oktober 2018, men var pr. 14. januar 2019 ennå ikke godkjent av Stiftelsestilsynet. Nedenfor er det styret oppført som er valgt etter de gamle vedtektene, og dermed er fungerende styre til et nytt styre (valgt av menighetsrådet 14. januar 2019) kan tiltre.

 

Lars Gathe, leder

Halvard Johansen. nestleder

Harald Kringlebotn

Margunn Sandal, sokneprest

Varamedlemmer:

Erik Kyvik Hauge

Anners Lerdal

Gro Lauvland

Ansatterepresentanter velges av ansatte.

Beboerrepresentant velges av beboerne.

Leder av Frognerhjemmets Venner har møterett.

Daglig leder av Frognerhjemmet: Lisbeth Sørgjerd (fra september 2016).

Styre for Stiftelsen Frogner menighets legat

Margunn Sandal, leder

Gro Falch Brennhovd

Øyvind Hagelund

Per Bjørner Myrbostad

Grethe M. Robertsen

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Øyvind Hagelund, leder

Gro Lauvland

Trond Arild Lidalen

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Øyvind Hagelund

Liv Clemens


 

Stiftelsene er ikke underorganer av Frogner menighetsråd, men selvstendige juridiske enheter. Drift og valg av styrer bestemmes av den enkelte stiftelses vedtekter, som må være i samsvar med Stiftelsesloven. Hvilken innflytelse menighetsrådet har ved styrevalg, varierer fra stiftelse til stiftelse.