Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Høringsuttalelse av 5. mai 2010 fra Frogner menighetsråd om domprostens forslag til fordeling av prestestillingene i domprostiet

 

 
   

På grunn av budsjettproblemer skal prestetjenesten i Oslo bispedømme skjæres ned. Domprosten la 24. april 2010 frem forslag til hvordan nedskjæringene kan gjennomføres i Oslo domprosti, som Frogner menighet er en del av. Menighetsrådene er bedt om å uttale seg om forslaget innen 14. mai 2010. Frogner menighetsråd har avgitt følgende uttalelse:

 

1) Frogner menighetsråd beklager nedskjæringene i prestetjenesten og savner en offenlig redegjørelse for hvordan utviklingen har kunnet ta en så negativ retning i Oslo bispedømme.

 

2) En konsekvens av å redusere prestetjenesten i de enkelte menigheter er at prestenes oppgaver i annet menighetsbyggende arbeid nedprioriteres ytterligere til fordel for forordnede gudstjenester og kirkelige handlinger. En slik utvikling finner vi særdeles uheldig og lite i samsvar med tjenesteordning for menighetsprester, § 2, der ”annet menighetsbyggende arbeid i samråd med menighetsrådet” eksplisitt er nevnt som en av prestens oppgaver.

3) I domprostens forslag til ny fordeling av presteressursene er det en alvorlig feil i tallkolonnen for 2004. Feilen er av spesiell betydning for Frogner menighet (og Bygdøy). Ifølge de oppgitte tall hadde Bygdøy/Frogner 3 årsverk i 2004, og hele samarbeidsområdet BUFF 7 årsverk (Bygdøy/Frogner, Uranienborg, Fagerborg). Forslaget for 2010 er 3 årsverk til Bygdøy/Frogner og 6 årsverk samlet til BUFF. Det ser dermed ut som om Bygdøy/Frogner ikke får noen reduksjon; den er fordelt med 0,5 årsverk på hver av menighetene Uranienborg og Fagerborg. Men i 2004 hadde Bygdøy/Frogner 3,75 årsverk, ikke 3. I 2004 tilhørte Bygdøy menighet Skøyen prestegjeld (Vestre Aker prosti). I Skøyen prestegjeld var det stipulert at 0,75 av de 3 presteårsverkene der gjaldt tjenesten i Bygdøy menighet. Reduksjonen for Bygdøy og Frogner fra 2004 til forslaget for 2010 er dermed på 0,75 årsverk. Vi finner dette urimelig. Tilsvarende gjelder fordelingen på samarbeidsområdene. Med 7,75 årsverk i 2004 og 6 i 2010 får BUFF en reduksjon på hele 23 %, Sentrum får en reduksjon på 7 %  (fra 7 til 6,5 årsverk) og Gamle Oslo en reduksjon på 8 % (fra 6 til 5,5 årsverk). I disse regnestykkene har vi holdt utenfor at Frogner og Bygdøy menigheter fra 1.2.2008 har hatt en ekstra presteressurs på 50 %, foreløpig bestemt for en 3-årsperiode. Så også om man skulle velge å bruke f.eks. 2009 som sammenlikningsår i stedet for 2004, blir det feil å framstille det som om Bygdøy/Frogner ikke får noen reduksjon.

 

4) Det heter i forslaget at det i utgangspunktet ”bygger på forholdet mellom presteressurs og antall menigheter/kirker og forordnede gudstjenester”. Dessuten er den foreslåtte fordeling påvirket av ”vurderinger omkring menighetenes ulike ressurstilgang, delvis av frivillige og delvis av selvstendig økonomisk styrke”. Videre heter det at fordelingen kan endres dersom det fra menighetenes side framkommer forslag som endrer noe av grunnlaget for denne fordelingen. Men siden kriteriene som er anvendt, er så diffuse (”vurderinger omkring... ”), er det vanskelig å argumentere i forhold til dem.

 

5) Det er oppsiktsvekkende at grenseendringer mellom menigheter innen domprostiet som alt er vedtatt av kirkelige organer, ikke er blitt tatt hensyn til, selv om de innebærer vesentlige tillegg av befolkning for noen menigheter og tilsvarende reduksjon for andre. Vi sikter til Oslo bispedømmeråds vedtak av 14. desember 2009 om å overføre betydelige deler av Oslo domkirkes menighet til Frogner og Uranienborg menigheter. Vedtaket er ikke iverksatt ennå, men bispedømmerådets administrasjon har på forespørsel opplyst at det vil bli gjort innen årsskiftet 2010/11. Da vil Frogner menighet få overført fra Domkirkens menighet rodene 301, 302, 303, 304, 709, 710 og den delen av rode 504 som hittil har tilhørt Domkirken. Ifølge Oslo kommunes befolkningsstatistikk pr. 01.01.2008 bor det i dag ca. 3.500 mennesker i disse rodene, dvs. litt mer enn på hele Bygdøy. (Ca.-tall fordi statistikken ikke oppgir hvor mange i den delte rode 504 som fra før tilhører Frogner.) Frogner menighet har før utvidelsen ca. 16.500 innbyggere. (Her er brukt befolkningstall, ikke kirkemedlemmer. Kilde: Notat 2/2008 fra Utviklings- og kompetanseetaten, Oslo kommune: ”Folkemengden i bydelene pr. 01.01.2008”.) Frogner menighetsråd og menighetsmøte har stilt seg positive til denne utvidelsen av menigheten. Men i uttalelsen fra menighetsmøtet 25.10.2009 het det også: ”Menighetsmøtet vil samtidig påpeke at en så betydelig utvidelse av Frogner sokn må følges av økte stillingsressurser både når det gjelder prestetjenesten og administrativt.” I diskusjoner om nedskjæringene av prestetjenesten i 2010 er det nevnt at man i så fall også måtte ta hensyn til befolkningsvekst som måtte komme pga. byutvikling i andre deler av byen, f.eks. i Gamle Oslo. Vi kan ha forståelse for det, men vil da nevne at det innenfor Frogner menighets nåværende grenser er planlagt mellom 2.000 og 3.000 nye boliger på Filipstad. Vi har ikke regnet inn slike utvidelser av Frogner menighet, bare de endringer av soknegrenser som kirkelige organer allerede har vedtatt, og som vil bli iverksatt om noen måneder – og som gjelder eksisterende bebyggelse, ikke planlagt bebyggelse.
 

6) Ut fra det ovenstående mener vi at Frogner og Bygdøy menigheter bør ha fire prester (jfr. at Frogner hadde 3 årsverk i 2004 og Bygdøy 0,75). Vi innser samtidig at bispedømmet for øyeblikket befinner seg i en økonomisk tvangssituasjon og at det akkurat nå ikke er grunnlag for en slik bemanning. Som en midlertidig ordning kan vi derfor godta 3,5 årsverk til Frogner og Bygdøy. En naturlig måte å finne ressurser til dette på er å redusere antall årsverk i Domkirkens menighet fra 2 til 1,5. (Domproststillingen er holdt utenfor i disse tallene.) Begrunnelsen er den betydelige reduksjonen i befolkning der etter de vedtatte grenseendringene. Vi kan vanskelig skjønne at bemanningen i Domkirkens menighet i en økonomisk kritisk situasjon for domprostiet skal være skjermet når dens befolkning reduseres så pass kraftig. Det bør også sees nærmere på antall stillinger i bispedømmerådets administrasjon og prosjektbaserte stillinger. Det bør ikke være lettere å beholde, evt. øke, stillingsressurser der enn rundt i menighetene, der det daglige, menighetsbyggende arbeidet er forventet å skje, ikke minst gjennom prestetjenesten.