Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste    Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
  Fra Aktuelt-siden høsten 2005
   

Katastrofalt dårlig kirkebudsjettforslag fra byrådet i Oslo (høsten 2005)

 
 
 

 

 

 

Negative virkninger også for Frogner menighet.

Byrådet i Oslo (Høyre og Fremskrittspartiet) la i september 2005 fram sitt forslag til budsjett for Oslo kommune 2006. Bevilgningen til kirken framkommer som overføring til Kirkelig fellesråd i Oslo (se budsjettforslaget for næring og kultur, side 33), som så fordeler beløpet videre på de enkelte menigheter.  Driftstilskuddet er foreslått redusert med 7,7 mill. kr. fra 2005 til 2006 (9,1 % lavere). Når det også tas hensyn til antatt lønns- og prisvekst (ved siden av lønninger er en uvanlig stor andel av utgiftene er knyttet til kraftkjøp og nettleie), vil det ifølge kirkevergens beregninger mangle 13,7 mill. kr. for å kunne videreføre dagens drift. (Omtalt i saksforelegget til sak 27 på møtet i Kirkelig fellesråd 11. oktober 2005.) Tilskuddene til Den norske kirkes menigheter utløser samtidig tilsvarende tilskudd til andre trossamfunn i forhold til medlemstallet. Det samlede tilskudd til Den norske kirke og andre trossamfunn må derfor øke med 17,5 mill. kr. for å opprettholde driften på samme nivå som i 2005. Til dette kommer at det bare er avsatt 8 mill. kr. til investeringer (34 % lavere enn i 2005). Den planlagte omfattende rehabiliteringen av Oslo domkirke, som gjør at kirken trolig blir stengt i 3 år fra april 2006, er holdt utenfor i denne sammenhengen. Finansieringen er her av en litt annen art, låneopptak med bruk av statlige ordninger for rentekompensasjon og momskompensasjon.

Hva kan virkningene av budsjettforslaget bli for menighetene og kirkene i Oslo? Kirkevergen har satt opp en liste over tiltak som kan bli nødvendige hvis forslaget blir vedtatt av bystyret. Slike tiltak er blant annet overføring av investeringsmidlene til drift, samordning av seremonier i Oslo-kirkene (kirkemedlemmene kan ikke regne med å kunne benytte egen soknekirke ved vigsel, dåp eller gravfred, slutt på vigsler på fredager og lørdager osv.), fullstendig kutt av bevilgninger til 8-10 menigheter, dvs. at de menighetene som blir valgt ut, mister alle midler til stillinger (utenom statlige stillinger som prestestillingene), vedlikehold, kraft- og nettleie. I praksis må da kirkene stenges. Dette er i strid med Kirkeloven. Men Kirkelig fellesråd skal ifølge den samme loven få sine nødvendige utgifter til drift dekket av kommunen (kirkelovens § 15 handler temmelig detaljert om kommunens økonomiske ansvar).

Hva får budsjettforslaget å si spesielt for Frogner menighet? Vi har i en årrekke blitt forespeilt utvidelse av kontorene, som byr på svært dårlige arbeidsforhold for de ansatte. Og ikke minst er vi stilt i utsikt betydelige midler til en fullstendig oppussing og rehabilitering av kirken til dens 100-årsjubileum i 2007. I tillegg er behovet for nytt orgel til Frogner kirke stort.  Fra Kirkelig fellesråd har det vært en bevisst politikk å ferdigstille nedslitte kirker én og én i forbindelse med store jubileer i stedet for å lage mange små klatteprosjekter. Frogner menighet har derfor vært tålmodig i påvente at det snart er vår tur. Flere Oslo-kirker har de siste årene "blitt nye" på denne måten. Den siste kirken som fikk nyte godt av denne måten å budsjettere på, var Ullern kirke. Men selv om Frogner kirke har hatt høy prioritet i fellesrådets budsjettforslag til kommunen de siste årene, ble det verken i 2004 eller 2005 ble gitt midler. Hvis ikke bystyret bevilger mer enn byrådet har foreslått, blir det heller ikke noe på 2006-budsjettet, og da kan 100-årsjubileet i 2007 bli en tristere opplevelse enn beregnet. Kirkelig fellesråd foreslo våren 2005 overfor Oslo kommune at Frogner kirke skulle få 11,6 millioner på 2006-budsjettet til rehabilitering inkludert kontorer (med oppfølging i 2007). På Kirkelig fellesråds gjeldende rehabiliteringsplan for alle kirker i Oslo, der behovene er registrert og kostnadene kalkulert eller stipulert, er Frogner kirke oppført med 4 millioner til utvendig rehabilitering tak og fasader, 4 millioner til innvendig oppussing, 8 millioner til nytt orgel, 200 000 til utomhusanlegg og 5 millioner til kontorer.

Bystyret vedtar budsjettet i desember. De drastiske reduksjonene på kirkebudsjettet for Oslo må bort. Og på dette budsjettet burde det nå være Frogners tur til å bli tilgodesett med investeringer fram mot kirkejubileet i 2007 - etter å ha fått de prioriterte bevilgningsforslagene strøket år etter år.
 

Til toppen