Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Bemanningsendringer reduserer
menighetenes rolle

Endringer av bemanningen i menighetene - og Frogner menighetsråds uttalelser i saken 2010 og 2011

  

Frogner menighetsråd har kommet med to uttalelser til Kirkelig fellesråd i denne saken.

  

Den første uttalelsen, fra november 2010, gikk på innholdet av reformen, der menighetsrådet mente at forslagene innebærer en reduksjon av soknets (menighetens) rolle som er på kollisjonskurs med intensjonene i kirkeloven. Uttalelsen tok også stilling til de konkrete forslagene til endringer. Her er et sammendrag:

1.     Uheldig saksbehandling: Menighetsrådene må være høringsinstanser i en slik sak.

2.     Soknets rolle må ikke reduseres ved å tappe menighetene for lokale stillingsressurser.

3.     Det er ikke ønskelig å bygge opp prostiet som nivå for plassering av fellesrådstilsatte ved overføring fra menighetene.

4.     Den daglige ledelsen av virksomheten i menighetene må fortsatt ligge i de lokale menigheter, ikke på prostiplan.

5.     Kirketjenerstillingen bør ikke bli en stilling som bare er knyttet til gudstjenester og kirkelige handlinger, men det kan likevel vurderes en viss styrking av det sentrale vedlikeholdsteamet.

6.     Reduksjonen i presteressurser i bispedømmet gjør det ekstra viktig å beholde stillingsressurser i menighetene.

7.     Uklare punkter i forslagene burde ha vært avklart før forslagene legges fram.

8.     Samarbeid og mer felles stillingsressurser må komme som et resultat av ønsker fra berørte menigheter.

 

Les hele uttalelsen fra november 2010 her.

  

Den andre uttalelsen ble vedtatt og sendt i januar 2011 etter at fellesrådet hadde gjort vedtak i saken i desember 2010. Menighetsrådet beklaget at dets uttalelse (og uttalelser fra 18 andre menighetsråd) fra november ikke var sendt ut som sakspapir til møtet i desember, selv om det uttrykkelig var bedt om det:

Det er med stor forbauselse – og skuffelse – vi konstaterer at dette ikke ble gjort, verken når det gjelder vår uttalelse eller uttalelser fra andre menighetsråd. Både fellesrådets administrasjon v/ kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland, og Hovedkomitéen under ledelse av Robert Wright, har et selvstendig ansvar for å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser som skal tas av fellesrådet. At uttalelser fra menighetsrådene ikke ble sendt ut som sakspapir, heller ikke når det var uttrykkelig bedt om det i god tid før møtet, gjør at representantene i fellesrådet hadde et mangelfullt grunnlag for behandlingen i rådet.

  

Uttalelsens annet hovedpunkt var faren for at menighetsrådenes rolle i den videre prosess ikke ville bli respektert, slik framdriftsplanene tydet på.

  

Les hele uttalelsen fra januar 2011 her.

 

Bakgrunn for saken

Kirkelig fellesråd i Oslo vedtok i desember 2010 en ny bemanningsplan for menighetsstillinger som lønnes over fellesrådets budsjett. Prestestillingene hører ikke med her, de lønnes av bispedømmerådet. Siktemålet er å få en mer effektiv betjening av menighetene, men også å spare penger.

 

Noen hovedpunkter

Det opprinnelige forslaget fra kirkevergen gikk ut på at to stillingstyper skulle tas bort, slik at bare en del av ressursene ble igjen i den lokale menighet. I prosessen ble dette noe modifisert. Forslaget gikk ut på at menighetsforvalter ikke lenger skal være daglig leder (selv om visse koordineringsoppgaver ville kunne være aktuelle), arbeidstitler for endret stilling skulle være menighetskonsulent eller menighetssekretær. I det endelige vedtaket er det foreløpig åpnet for ulike løsninger her, hva det blir til i praksis i den enkelte menighet, er uklart. Kirketjener skal ikke lenger arbeide med det som har med kirkebygget å gjøre, bare med gudstjenester og kirkelige handlinger, disse oppgavene foreslås dekket av deltidsstillinger knyttet til helgene.

Videre etableres det et nytt nivå på prostiplan med en kirkeforvalter som leder. Hvert prosti skal også ha sitt servicekontor (for bestillinger og administrasjon av kirkelige handlinger og for kirkebokføring, er alt etablert i domprostiet), som kombineres med kirkeforvalterkontoret. Hvert slikt kontor skal ha en saksbehandlerstilling og en sekretærstilling i tillegg til kirkeforvalteren. Ressursene tas fra nåværende stillinger i menighetene. Kirkeforvalterens lederrolle understrekes. Den opprinnelige formulering var at vedkommende skal være den formelle daglige leder for ”fellesrådets bistand i prostiet” (altså også på menighetskontorene). Hver kirkeforvalter vil ha 4-9 menighetskonsulenter (eller menighetssekretærer eller menighetsforvaltere) under seg.

 

Det bygningsrelaterte kirketjenerarbeidet overføres til en ”vaktmester” i hvert prosti og til en utvidet (i forhold til i dag) sentral vedlikeholdsstyrke (håndverkerbasert). Men noe må også utføres av menighetskonsulentene. Prostivaktmesteren skal dessuten utøve ”systemansvar” på vegne av den sentrale vedlikeholdsansvarlige (kontroll og systemopplæring i forhold til menighetskonsulenter og organister).


Til toppen