Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste   Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

Bispevisitas i Frogner november 2002

 
 

Program for bispevisitasen i Frogner menighet

Fra tirsdag 19. til søndag 24. november 2002 var det visitas i Frogner menighet ved biskop Gunnar Stålsett. Les hele visitasforedraget som biskopen holdt ved avslutningen av visitasen.

 

Tid Hva Hvor
Tirsdag 19. november
18.00-20.00 Mariahuset Erling Skjalgsons gate 2
20.15-21.00 Frogner Kammerkor Kirken
Onsdag 20. november
08.30-09.15 Gudstjeneste Kapellet
09.15-11.00 Møte med staben Kontoret
11.15-12.00 Trilletreff Kirkestuen
12.00-13.00 Menighetspleieforeningen m/ lunsj Kirkestuen
13.00-14.00 Stabssamtaler Kontoret
14.00-15.30 Ruseløkka skole Ruseløkka skole
18.00-19.30 Konfirmantene, klubb Schafteløkken
19.30-21.00 Menighetsrådet Schafteløkken
Torsdag 21. november
09.00-10.30 Stabssamtaler Kontoret
10.30-11.15 Frogner menighets barnehage Kirken
11.30-11.45 Inspeksjon av kirkebøker Kontoret
12.00-13.00 Torsdagsgudstjeneste med nattverd Kapellet
13.00-13.30 Kirkekaffe Kirkestuen
13.30-15.15 Frogner menighets hjem Frognerhjemmet
15.15-16.00 Befaring i kirken Kirken
19.30-22.30 Middag Schafteløkken
Fredag 22. november
08.30-10.30 Stabssamtaler Kontoret
11.45-12.30 Frogner seniorsenter m/ lunsj Schafteløkken
12.45-13.15 Frivillighetssentralen  
13.30-14.45 Møte med bydelsdirektøren Mogens Thorsens gt.
15.00-16.00 Moralsk opprustning Sophus Lies gt.
19.30 Snuplass - et spill i kirken Kirken
Lørdag 23. november: Ikke program
Søndag 24. november
11.00 Høymesse Frogner kirke
Deretter Kirkekaffe, visitasforedrag Schafteløkken
 

Oslo biskop

Gunnar Stålsett er født i 1935 i Nordkapp. Han ble cand.theol. i 1961. Han har bl.a. vært lærer ved Misjonshøyskolen i Stavanger (1964-70), generalsekretær i Mellomkirkelig råd (1970-77), sokneprest i Elverum og prost i Sør-Østerdal (1979-82), generalsekretær i Det Norske Bibelselskap (1982-85), generalsekretær i Det lutherske verdensforbund (Genève 1985-94), rektor ved Det praktisk-teologiske seminar (1994-98). Han er biskop i Oslo siden 1998.

Stålsett har også en politisk karrière, bl.a. som statssekretær i Kirke- og undervisningsdepartementet 1972-73, medlem av Oslo bystyre 1975-79, formann i Senterpartiet 1977-79, medlem av Den norske Nobelkomitéen fra 1984.

Han har videre hatt en lang rekke tillitsverv i Norge og internasjonalt.

Hva er en bispevisitas?

Ordet visitas kommer fra latin og har betydningen besøk (jfr. visitt). En bispevisitas er altså en biskops besøk i en menighet. Ifølge visitasreglementet for Den norske kirke skal det være bispevisitas minst hvert 8. år. Under visitasen er også prosten med (for Frogners vedkommende: domprost Olav Dag Hauge) og noen av de ansatte ved bispe-/bispedømmerådskontoret.

I visitasreglementet fortelles det om hva biskopen skal legge vekt på under visitasen:

Biskopen skal ved visitasen legge vekt på forkynnelsen av Guds ord for menigheten, drøftelse med menighetsrådene, og samtale med de ansatte. Ved dette skal biskopen gi støtte til menighetenes virksomhet og styrke fellesskapet i menighetene. Sammen med menighetsråd og ansatte skal biskopen under visitasen gå inn i et felles arbeid for å prøve menighetslivet på Guds ord og vår kirkes bekjennelse og inspirere til frimodighet og fornyelse.

Når det gjelder forløpet av visitasen, heter det bl.a.:

Biskopen skal ha møte med menighetsrådet. ... Det avsettes god tid til drøftelser, og det legges vekt på å gjøre menighetsrådenes anliggender til utgangspunkt for samtalen.

Biskopen skal ha et eget møte med de ansatte i menigheten. .. Møtet kan holdes for alle ansatte samlet og/eller for mindre grupper.  ...

Under visitasen skal biskopen holde et visitasforedrag. I dette skal biskopen formidle sine inntrykk fra menighetens liv og virksomhet, og gi råd for det videre arbeid og inspirere til fortsatt innsats.  ...

Biskopen skal under sin visitas ha sin oppmerksomhet henvendt på menighetslivet, og gjøre seg kjent med virksomheten i menigheten. Dette bør ikke bare skje gjennom kontakt med menighetens organer og ansatte, men også gjennom deltagelse i det praktiske menighetsarbeid, herunder besøk på institusjoner, kontakt med ledere og representanter for det frivillige kristelige arbeid i menigheten, e.l.  ...

 

 

   
Til toppen