Åpningssiden med hovedmeny   Aktuelt   Ansatte   Barn, ungdom   Diakoni
Gudstjeneste (liturgien)  Kalender (hva skjer?)   Menighetsrådet   Musikk   Pekere
 

 

Menighetsutvidelse 2011

Frogner menighet er utvidet fra 15. februar 2011

Klikk for større bilde av Frogner kirke omgitt av områder fra utvidelsen av soknet.

Foto: Jardar Seim

På sitt møte 14. desember 2009 vedtok Oslo bispedømmeråd en rekke justeringer av menighetsgrenser i Oslo. Forslagene som angikk Frogner menighet, ble enstemmig anbefalt av menighetsmøtet i Frogner 25. oktober 2009, etter at Frogner menighetsråd hadde gått inn for dem på møte 7. oktober. Det var lenge antatt at grenseendringene skulle tre i kraft 1. januar 2011, evt. tidligere. Men datoen ble etter hvert utsatt til 15. februar 2011. Følgende områder er overført fra Domkirken sokn til Frogner sokn:

  1. Rodene 710 og 709 (bak Slottsparken) ligger i dag i Domkirken sokn, men i Frogner bydel. Rodene overføres til Frogner sokn i sin helhet.

  2. Rode 504 er i dag delt mellom Domkirken og Frogner sokn. Roden ligger i Frogner bydel og overføres i sin helhet til Frogner sokn.

  3. Rodene 301, 302, 303 og 304 ligger i Domkirken sokn, men i Frogner bydel. De overføres til Frogner sokn.

Se nedenfor om hvor den nye grensen går, og hvilke gateadresser som er i de berørte rodene.

Hva innebærer forslaget?

De tidligere grensene for Frogner menighet (sokn):

Fra utløpet av Frognerelva i Frognerkilen (ved krysset Dronning Blancas vei, Bygdøy allé, Sjølystveien) til krysset Drammensveien/Madserud allé, derfra følger grensen Frognerelva til gangbro ved Halvdan Svartes gate 50, videre Halvdan Svartes gate til Frogner plass, Kirkeveien til Gyldenløves gate, denne til Colbjørnsens gate, Colbjørnsens gate til Oscars gate, denne til Frognerveien, Frognerveien og deretter Observatoriegata til Parkveien, denne til Munkedamsveien, Munkedamsveien til innerst på Filipstadkaia, herfra ut i sjøen mellom Aker Brygge og Tjuvholmen og tilbake til Frognerelva.

 

De nye grensene

Grensene for Frogner sokn er uforandret i vest og nord fram til Colbjørnsens gate. Den nye grensen følger så Colbjørnsens gate helt til Parkveien (Slottsparken). Derfra følges Parkveien til Henrik Ibsens gate, denne til Arbins gate, Arbins gate til Løkkeveien, denne til Ruseløkkveien, Ruseløkkveien til Cort Adelers gate, denne til Munkedamsveien, denne til Dronning Mauds gate, Dronning Mauds gate til Vestbaneplassen, derfra ut i sjøen. Aker brygge vil dermed inngå i Frogner sokn, grensen har til nå gått mellom Aker brygge (tidligere tilhørende Domkirkens sokn) og Tjuvholmen-området (Frogner også tidligere).

 

Hvilke gateadresser er lagt til Frogner menighet?

I oversikten nedenfor er det bare tatt med de gater og gatenummer som Frogner sokn er utvidet med. Numrene er angitt først med ulike nummer (oddetall), deretter like nummer (partall). En del gater lå fra før allerede delvis i Frogner sokn, numrene der er ikke tatt med, bare de nye. Der det ikke står nummer, er hele gaten innlemmet.  

 

Arbins gate 1-13 (bare ulike nummer)
Beddingen
Behrens gate 2
Bervens løkke
Bryggegata
Bryggetorget
Colbjørnsens gate 4-8
Cort Adelers gate
Fjordalléen
Frognerveien 1-3
Grundingen
Hansteens gate
Henrik Ibsens gate 51-53 og 26-100
Holmens gate
Huitfeldts gate
Inkognito terrasse
Inkognitogata 29-37 og 28-36
Kronprinsens gate 19
Lassons gate
Løkkegangen
Løkkeveien
Munkedamsveien 35-71 og 24-26
Observatoriegata
Oscars gate 77-81 og 80-92
Parkveien 61-65 og 60-80
Reichweins gate
Ruseløkkveien 45-61 og 50-60
Sjøgata
Skovveien 5-9
Solligata
Sommerrogata
Stranden
Støperigata
Vestbaneplassen 

  

Følger for menigheten

Før utvidelsen var det over 16.500 innbyggere i Frogner sokn (tallet på kirkemedlemmer er selvsagt lavere). Antall innbyggere i de områdene som er overført fra Domkirken til Frogner, er ca. 3.500, dvs. omtrent som innbyggertallet i Bygdøy sokn. At menighetsrådet og menighetsmøtet i Frogner mente det er gode grunner til en grenseendring og derfor stilte seg positivt til den, betyr likevel ikke at saken er uproblematisk. Da Bygdøy for noen år siden fikk felles prestetjeneste med Frogner, gikk f.eks. de samlede presteressursene i de to menighetene ned fra 3,75 stillinger til 3,0. Også på administrasjonssiden er det felles menighetskontoret for Bygdøy og Frogner (i Frogner kirke) klart underbemannet i forhold til oppgavene. Frogner menighetsråd har derfor bedt om at bemanningen styrkes både administrativt og på prestesiden, uten at det er imøtekommet fra høyere organer. En nærliggende løsning kunne ha vært at noen av Domkirkens personalressurser ble overført til Frogner menighet.


Til toppen