Tilbake til normalsiden "Årsmelding"    Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Utskriftsvennlig versjon

Årsmelding 2009 for Frogner menighet, Oslo

Innhold:  
Menighetsrådets beretning (jan.-okt.) Barne- og ungdomskomitéen Schafteløkkens Venner
Menighetsrådets beretning (nov.-des.) Eiendomsstyret Frognerhjemmet
Statistikk Byggekomité kontorlokaler Frognerhjemmets Venner
Men.rådets sammensetning (jan.-okt.) Barnehagen Menighetspleieforeningen
Men.rådets sammensetning (nov.-des.) Orgelkomitéen Bokkaféen
Komitéer, utvalg (medlemmer) Kulturutvalget Frogner misjonsforening
Ansatte Hjemmesiden "Ora & Labora"
Diakonatet Musikk i kirken  

Beretning om menighetslivet januar - oktober 2009

Menighetsrådet som ble valgt høsten 2005 med funksjonstid 2006-2009 avslutter sin funksjonstid to måneder før den fireårsperioden menighetsrådet ble valgt for er til ende. Dette er en følge av den nye valgordningen som nå er innført. Det har vært et ønske fra departementet at valg av menighetsråd skal foregå parallelt med kommunevalget og følge samme funksjonstid. For å komme i rute med dette vil det blir det en overgangsperiode på to år før man igjen får fire års funksjonstid. For å forlenge denne korte toårsperioden noe har departementet besluttet at funksjonstiden for det nyvalgte menighetsrådet skal gjelde fra 1. november 2009. Frogner menighetsråd protesterte på dette fordi menighetsrådet er valgt med funksjonstid frem til 31.12.2009, men protesten ble ikke tatt til følge.

 

Menighetsrådet har i perioden januar til oktober hatt 8 møter og behandlet 81 saker.

Menighetsmøte fant sted søndag 26. april. Foruten beretning om menighetslivet behandlet menighetsmøtet, etter forslag fra menighetsrådet, en sak om reduksjon av antall faste medlemmer i menighetsrådet. Det ble besluttet å redusere antallet fra ti til åtte faste medlemmer.

Videre ble det avholdt menighetsmøte søndag 25. oktober vedrørende endring av soknegrenser i henhold til forslag fra Oslo bispedømmeråd. Menighetsmøtet sluttet seg til forslaget fra Oslo bispedømmeråd og anbefalt av Frogner menighetsråd.

I perioden har medlemmene Helen Hanoa og Halvard P. Johansen søkt og fått innvilget fritak fra sine funksjoner i menighetsrådet på grunn av endret arbeidssted.

 

Menighetsrådet opprettet i april en 20% prosjektstilling som ungdomsmedarbeider i Frogner menighet. Det ble utarbeidet instruks for stillingen og Hanne Nilsen Nygård ble ansatt fra 01.08.2009.

 

Sognediakon Gunvor Falke har vært i barselpermisjon fra 03.03.2009 og har sagt opp sin stilling med virkning fra januar 2010.

Kirketjener Rune Ljung er fortsatt i permisjon for å tjenestegjøre i Kirkelig Fellesråd og kirketjenersitasjonen har vært svært ustabil i 2009 med stadig skiftende vikarer.

For øvrig har det ikke vært noen endringer i staben.

 

Bestyrer for Frogner Menighets Hjem Arnulf Myklebust og bestyrer for Frogner Menighets Barnehage Tori Cappelen har begge feiret 60-årsdag i 2009.

 

Menighetsrådet besluttet å videreføre ordningen med malte portretter av menighetens sogneprester og gikk til bestilling av et portrett av sogneprest Nils Jacob Tønnessen. Arbeidet ble utført av Wenche Øyen og ble avduket i kirkestuen søndag 7. juni.

 

Kontorsituasjonen er uendret med uhensiktsmessige kontorer og plassmangel, men det er vedtatt ombygging og tilbygg av kontorene. Midler er stilt til disposisjon på Kirkelig fellesråds budsjett og det ble søkt om rammetillatelse. Til tross for protester fra naboene ga Oslo kommune ved Plan- og bygningsetaten rammetillatelse i juli i år. Igangsettingstillatelse kan først gis etter at fullstendig søknad er innsendt. Arbeidet med denne er nå igangsatt fra Kirkelig fellesråd.

 

Oslo bispedømmeråd har fremmet forslag til endring av menighetsgrensene. Forslaget innebærer at deler av Domkirken sokn overføres til Frogner. Det betyr en tilvekst på ca 3.500 personer. Menighetsrådet ser positivt på dette. I henhold til lov om Den norske Kirke skal endring av soknegrenser fremlegges for et menighetsmøte og Frogner menighetsråd foreslår overfor menighetsmøtet å slutte seg til forslaget fra Oslo bispedømmeråd.

 

Hele denne perioden har vært sterkt preget av menighetsrådsvalget som fant sted 13.-14. september. Valgstyre er identisk med Frogner menighetsråd og som leder for valgstyret ble Jardar Seim valgt.

Menighetsrådet oppnevnte også en nominasjonskomité bestående av Gro Brennhovd, Gunnar Heiene og Trond Arild Lidalen.

  

Valgstyret besluttet å ha valg på de samme valgsteder som Stortingsvalget og hvor det sokner medlemmer av Frogner menighet til. Disse valgstedene er Frogner Menighets Hus Schafteløkken, Frogner kirke, Oslo handelsgymnasium, Uranienborg skole og Ruseløkka skole. Videre ble det besluttet at forhåndsstemme kunne avgis på menighetskontoret fra mandag 10. august til fredag 11. september, i Frogner kirke søndag 6. september etter gudstjenesten og på Frogner Menighets Hjem. På grunn av endringene i valgordningen og de mange valgstedene måtte det rekrutteres mange frivillige til å utføre tjeneste som valgmedarbeidere under valget.

 

Følgende ble nominert:

Johannes Aanderaa

Gro Brennhovd

Carl Henrik Bastiansen

Jardar Seim

Inger Lise Høst

Ola B. Johannessen

Anne Elise Andersen

Erik Kyvik Hauge

Jon Erik Skjelstad

Eva Schjoldager

Oddmund Jessen

Solfrid Hanstveit

Tove Holmen

Morten Syversen

Brynjar Wiersholm

 

Det ble avgitt 634 stemmer til menighetsrådsvalget og 664 stemmer til bispedømmerådsvalget. Dette gir en valgdeltakelse på henholdsvis 6,5% og 6,7%.

 

Følgende kandidater ble valgt til faste medlemmer:

Johannes Aanderaa

Carl Henrik Bastiansen

Ola B. Johannessen

Jardar Seim

Gro Brennhovd

Jon Erik Skjelstad

Eva Schjoldager

Erik Kyvik Hauge

Varamedlemmer:

Inger Lise Høst

Anne Elise Andersen

Oddmund Jessen

Solfrid Hanstveit

Tove Holmen

 

Valgstyrets leder Jardar Seim og menighetsforvalter Fred Søndby har hatt en formidabel jobb med å organisere dette valget og menighetsrådet takker dem for vel utført arbeid samtidig som vi ber menigheten ta vel imot sitt nye menighetsråd og be for det arbeidet rådet skal utføre i den kommende perioden.

 

Menighetsrådet vil også takke alle dem som har bidratt i menighetens liv og virke gjennom året både i praktisk arbeid, omsorg omtanke for vår neste og i forbønn og vi ber for hver enkelt om Herrens velsignelse, kraft og mot til å fortsette alt godt arbeide i vår menighet.

 

Frogner menighetsråd

31. oktober 2009

Til toppen

Beretning om menighetslivet 2009 - supplement for månedene november og desember

Det menighetsrådet som i 2005 ble valgt for årene 2006-2009, avsluttet sin funksjonstid 31. oktober 2009. Det skjedde som følge av den nye valgordningen, som forutsatte at de menighetsrådene som ble valgt høsten 2009, skulle begynne sitt virke allerede fra 1. november 2009. Denne tilleggs­beretningen for årets to siste måneder må leses sammen med det forrige menighetsrådets beretning for januar-oktober 2009. Forhold av mer allmenn art som er behandlet der, gjentas derfor ikke her (f.eks. den vanskelige kirketjenersituasjonen).

 

Det nye menighetsrådet, som bare er valgt for en toårsperiode, holdt sitt konstituerende møte 21. oktober. Jardar Seim ble valgt til leder og Johannes Aanderaa til nestleder. Øvrige medlemmer av arbeidsutvalget ble Paul Nome og Gro Falch Brennhovd. Representant til Kirkelig fellesråd i Oslo: Carl-Henrik Bastiansen. Vara: Erik Kyvik Hauge.

 

Etter at soknediakon Gunvor Falke hadde sagt opp sin stilling med fratredelse fra årsskiftet (hun hadde hatt barselspermisjon fra 3.3.2009), ble den utlyst. Det kom inn 9 søknader (én ble senere trukket). Anne Knobloch ble tilsatt i stillingen. Siden hun allerede vikarierte i stillingen, kunne hun tiltre fra begynnelsen av januar 2010.

 

I sin behandling av budsjettet for 2010 la menighetsrådet i desember 2009 vekt på at det må legges vekt på å drive kostnadseffektivt. Ingen tiltak som har økonomiske konsekvenser, må settes i gang uten budsjett­dekning eller egne vedtak i menighetsrådet. For å styrke inntektssiden vedtok menighets­rådet at antall kirkeofringer til arbeid i egen menighet i 2010 skal økes til ca. 2/3 av alle. Det ble også fattet et prinsippvedtak om å opprette en organisert givertjeneste. På denne bakgrunn fant menighets­rådet det forsvarlig å forlenge den 20 % engasjementsstillingen som ungdomsarbeider til 1. oktober 2010 (opprinnelig vedtatt til årsskiftet 2009/2010).

 

Gjennom en prøveordning vedtatt av Kirkelig fellesråd i samarbeid med domprosten ble det fra april 2009 startet et ”servicekontor” for menighetene i domprostiet, blant dem Frogner. Kontoret er lokalisert på Grønland. Ordningen skulle evalueres høsten 2009. Opprettelsen av servicekontoret innebærer en sentralisering av enkelte oppgaver som hittil har ligget til menighetskontorene. Frogner menighetsråd hadde i februar 2009 protestert mot at menighetsrådene som folkevalgte organer ikke var blitt bedt om å uttale seg om selve etableringen av et slikt kontor, bare om valg av enkelte oppgaver til kontoret. I forbindelse med evalueringen behandlet rådet saken på ny i desember, og støttet da uttalelser fra menighetsforvalter Fred Søndby og sokneprest Paul Nome om at opprettelsen av servicekontoret har bidratt til å svekke menighetens kontakt med menighetskontoret i forbindelse med kirkelige handlinger. Menighetsrådet la også vekt på at det for kirkens framtid i Oslo er viktig at det enkelte kirkemedlems tilhørighet til soknet, den kirken man sokner til, ikke svekkes. Siden servicekontoret skal bemannes innenfor domprostiets nåværende stillingsressurser, uttalte menighetsrådet også frykt for at den servicen som kan ytes lokalt, blir dårligere, og presset på de ansatte på Frogner menighetskontor, større.

 

Frogner menighetsråd

3. februar 2010

Til toppen

Utdrag av kirkelig statistikk for Frogner sokn 2007-2009

 

Tekst 

2007

2008

2009

Gudstjenester      
Antall gudstjenester søn- og helligdager 58 58 64
Antall deltakere på søn- og helligdager 9 733 9 059 9 125
Antall gudstjenester på andre dager 143 120 119
Antall deltakere på andre dager 1) 2 711 2 764 2 612
Totalt antall gudstjenester 201 178 183
Kirkelige handlinger      
Dåpshandlinger 121 118 105
Konfirmanter 21 20 25
Vigsler 21 24 22
Gravferder 123 83 93
Ofringer, innsamlinger og gaver      
Offer/ kollekt i kr. totalt 342 866 291 814 261 921
Herav til egen virksomhet 169 021 134 972 125 116
Vidersendt til andre formål 173 845 156 842 136 805
       
1) Bibellesningene på lørdager og Ordo Crucis er inkludert i dette tallet.      
Til toppen

Sammensetningen av menighetsrådet, komiteer og utvalg i 2009

Menighetsrådet (til 31. oktober 2009)

Medlemmer

Trond Arild Lidalen, leder
Gunnar Heiene, nestleder
Kirsten Astrup
Gro Falch Brennhovd
Mildred Coppola
  [valgt som 2. varamedlem, ble 1. varamedlem i juni 2006, rykket opp som medlem etter at Vigdis Ellefsrud, som opprinnelig var valgt, døde i februar 2008]

Helen Hanoa
  [valgt som 1. varamedlem, rykket opp som medlem etter at Sunniva Cristina Bragdø, som opprinnelig var valgt, flyttet i juni 2006 og dermed gikk ut av rådet].

Ola B. Johannessen

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Wenche Øverland

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer

1. Erik Kyvik Hauge

2. Halvard P. Johansen (til mars 2009 pga. tjenesteoppdrag i utlandet)

3. Ingeborg Moræus Hanssen

4.

5.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Trond Arild Lidalen, leder
Gunnar Heiene, nestleder
Gro Falch Brennhovd
Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Ragnar Osnes

Vararepresentant: Jardar Seim


Sammensetningen av menighetsrådet som ble valgt 13. og 14. sept. 2009 med funksjonstid 01.11.2009 - 31.10..2011

Medlemmer

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

Carl-Henrik Bastiansen

Gro Falch Brennhovd

Erik Kyvik Hauge

Ola B. Johannessen

Eva Schjoldager

Jon Erik Skjelstad

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer

1. Lise Høst

2. Anne Elise Andersen

3. Oddmund Jessen

4. Solfrid Hanstveit Moen

5. Tove Holmen

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Jardar Seim, leder

Johannes Aanderaa, nestleder

Gro Falch Brennhovd

Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Carl-Henrik Bastiansen

Vararepresentant: Erik Kyvik Hauge

Til toppen

Komitéer og utvalg 2009

Barne- og ungdomskomitéen

Wenche Øverland, leder (til 31.10.09)

Gunvor L. Falke (permisjon fra 03.03.09)

Gunnar Heiene

Martin Oppegaard

Arne Slørdahl, kapellan

Diakonatet

Gro Falch Brennhovd, leder

Per Jørn Elefsen
Gertraud Enger

Jon Erik Skjelstad
Rut Ugland

Anne Knobloch, diakonvikar

Gunvor L. Falke, diakon (permisjon fra 03.03.2009)

Gudstjenesteutvalget (nyoppnevnt september 2008)

Paul Nome, sokneprest

Bjørn Kleppe, kantor

Gunnar Heiene

Ragni Kolle

Marit Østbye

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Kristin Ugland, eierrepresentant

Halvard P. Johansen, eierrepresentant til mars 2009

Katja Dilling, foreldrerepresentant

Morten Walderhaug, foreldrerepresentant

Gro Wavik, ansattes representant

Kavitha Aske, ansattes representant

Styret for Stiftelsen Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

(3 av medlemmene oppnevnes av Frogner menighetsråd, dessuten er soknepresten fast medlem)

Asle Enger, leder

Trond Arild Lidalen

Grethe Robertsen

Sokneprest Paul Nome

Vara: Kirsten Astrup

Ansatterepresentanter velges av ansatte.

Beboerrepresentant velges av beboerne.

Arnulf Myklebust, bestyrer

Styre for Frogner Menighets Hus (Schafteløkken) og Frogner kirkestue

Ragnar Osnes, leder

Kirsten Astrup

Ole Daniel Bruun

Kristin Ugland

Rut Ugland

Trond Arild Lidalen

Anne Sofie Francke, daglig leder

Byggekomité i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler

(Ad hoc-komité oppnevnt september 2008.)

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Fred Søndby

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Ikke oppnevnt.

Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Gunnar Heiene, vara

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Øyvind Hagelund, leder

Ole Daniel Bruun

Trond Arild Lidalen

Wenche Øverland, vara

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Øyvind Hagelund

Liv Clemens

Paul Nome

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Økonomiutvalget

Gertraud Enger

Anne-Sofie Francke

Erik Kyvik Hauge

Fred Søndby

 

Oppnevningene ble opprinnelig gjort på møte i Frogner menighetsråd 8. februar 2006 - med enkelte oppdateringer senere.

Til toppen

Ansatte i 2009

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested i Frogner og Bygdøy menigheter

Rut Ugland

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter
Arne Slørdahl

 

Sokneprest i Oslo domprosti med tjenestested i Frogner og Bygdøy menigheter i 50 % stilling fra 1.2.2008 og foreløpig 3 år

Ingrid Elise Wergeland

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Gøran Søndby

 

Organist og kantor i 64 % stilling
Bjørn Kleppe


Kontorklokker i 30 % stilling

Kerstin Jonsson

 

Diakon (lønnes av menigheten)
Gunvor Falke

I barselspermisjon 03.03.2009 - 03.01.2010.

 

Diakonvikar 01.06. - 31.12.2009

Anne Knobloch

 

Kirketjener i 80 % stilling

Rune Ljung

Permisjon i ett år fra 1. mai 2008 med diverse forlengelser. Vikar i permisjonstiden:

Kristine Lillelien, 50 % stilling

 

Institusjonssjef på Frogner menighets hjem - Frognerhjemmet
Arnulf Myklebust

 

Daglig leder i Frogner menighets hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke

 

Styrer i Frogner menighets barnehage

Tori Cappelen i 80 % stilling

 

Ungdomsarbeider

i 20 % prosjektstilling fra 01.08.2009

Hanne Nilsen Nygård

Til toppen

Årsrapport fra Frogner menighets diakonat

Styret har i 2009 hatt følgende sammensetning:

Gro Falch Brennhovd (leder), Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Per Jørn Elefsen, Rut Ugland og Gunvor L. Falke.

 

Diakon Gunvor Falke hadde barselspermisjon i tiden 03.03.09 til 03.01.10. 29.09.09 sa hun opp sin stilling som diakon i Frogner menighet med fratredelse ved utgangen av permisjonstiden. Vikarstilling som diakon ble utlyst, og det meldte seg 6 søkere. Anne Knobloch ble ansatt som diakonvikar i tiden 01.06 – 31.12.2009. I forbindelse med Gunvor L. Falkes oppsigelse, ble diakonstillingen utlyst, denne gang som fast stilling, og det meldte seg 9 søkere. Anne Knobloch ble ansatt i stillingen, og siden hun allerede var ansatt som vikar, kunne hun tiltre som fast i stillingen fra januar 2010. Vikaren fikk et hovedansvar for etablering av kontakt- og besøkstjeneste. Behovet i menigheten har økt ytterligere, og vi håper og tror at vi med samlede krefter og vilje kan få dette til. I diakonens stillingsbeskrivelse (vedtatt av menighetsrådet 5.mars 2008) er besøkstjenesten tatt inn som en meget prioritert oppgave.

 

Styret har som vanlig stått for de faste arrangementer:

 

Vi har hatt flere middags- og formiddagstreff i kirkestuen i 2009, og satser på å fortsette med det.

 

Årets sommertur 2.juni gikk til Säffle i Sverige. Dette var Anne Knoblochs første arbeidsdag! Der arrangerte vi norsk/svensk gudstjeneste med nattverd i S̈affle kirke. Etterpå var det kirkekaffe, handling og middag på en praktfull herregård. En veldig hyggelig og innholdsrik dag!

 

27.august i Vollen.

Igjen en deilig dag i Vollen, med god mat hos Mads og Martin, besøk i butikkene og bakeriet og mye hygge.

 

Diakoniens dag fant sted 18.oktober. Anne Knobloch holdt en strålende preken, og ellers var alle styrets medlemmer aktivt med i gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffen.

 

Jule- og adventsfest ble avholdt 15.desember. Som vanlig masse mennesker, god mat og underholdning.

 

Det ble i 2009 delt ut legater (sommer og jul). Gro Falch Brennhovd, Gertraud Enger og Anne Knobloch utgjør legatkomite.

 

Oslo 1.februar 2010

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

Årsmelding for Barne- og Ungdomskomiteen (BUK) 2009 (frem til 31. oktober)

Funksjonstiden for Barne- og ungdomskomiteen var i 2009 fra 1. januar til og med 31. oktober da ny menighetsrådsperiode startet.

Komiteen har bestått av Wenche Øverland (leder), Hanne Nilsen Nygård (repr. for de frivillige ungdomslederne etter sommeren), Iselin Aartun (repr. for de frivillige ungdomslederne før sommeren), Gunnar Heiene, Martin Hill Oppegaard (sekretær). Fra Frogranienborg møtte administrativt ansvarlig Ida Myrvang frem til sommeren og Torstein Kinn etter at hun sluttet. Fra staben har kapellan Arne Slørdahl møtt og diakonen, dvs. Gunvor Falke frem til hun gikk ut i barselpermisjon og deretter hennes vikar Anne Knobloch .

Komiteen møttes 21. januar, 10. februar, 11. mars, 13. mai, 2. juni, 22. september og 21. oktober. Etter disse syv møtene er det skrevet referater. Det har for øvrig vært kontakt mellom medlemmene mellom møtene, særlig via e-post.

 

UNGDOMSLEDER

Årets store løft var at menigheten ansatte en ungdomsleder i en ny 20 prosent-stilling i juni 2009. Stillingen ble lyst ut offentlig, og vi fikk gode søkere. Hanne Nilsen Nygård fikk stillingen, og har vist strålende evne til å fylle stillingen.

 

KONFIRMASJONSUNDERVISNINGEN

25 ungdommer ble konfirmert i Frogner kirke den 20. september 2009. Undervisningsperioden var fra 15. januar til konfirmasjonsdagen og samlingene har vært annenhver torsdag kl. 18-19.30 på Schafteløkken. Frem til påske ble deltakelse på ungdomsklubben gjort obligatorisk. Som tidligere år har Frognerkonfirmantene sammen med konfirmanter fra resten av prostiet vært på sommerleir (9.-12. august på Fredtun, Stavern) og enkelte andre samlinger. Undervisningen og opplegget har vært ved kapellan Arne Slørdahl. 25 konfirmanter er innskrevet for 2010.

 

UNGDOMSGUDSTJENESTER

De frivillige ungdomslederne i Frogner og Bygdøy etablerte en felles arrangementsgruppe med fem medlemmer inkludert kapellan Arne Slørdal med ansvar for å utarbeide en ny plan for ungdomsgudstjenester. 1. mars kl. 18.00 ble det i Frogner kirke arrangert en ekstraordinær ungdomsgudstjeneste som kapellanen stod ansvarlig for. Den ble meget vel tatt imot av de ca. 60 konfirmantene fra Frogner og Bygdøy som var tilstede. Det ble deretter fremlagt en plan for å avholde ungdomsgudstjeneste i Frogner kirke i menighetens regi: 19. april, 3. mai og 7. juni, kl. 19 alle gangene. Menighetsrådet i Frogner godkjente 1. april avholdelsen av disse tre gudstjenestene etter anbefaling av meninghetens barne- og ungdomskomite og Gudstjenesteutvalget. Dessverre måtte den planlagte gudstjeneten 3. mai avlyses på grunn av forfall. Alle tre ungdomsgudstjenestene som ble avholdt våren 2009 var godt besøkt av 40 til 60 konfirmanter fra Frogner og Bygdøy og av enkelte gudstjenestedeltakere fra tidligere konfirmantkull. Den godkjente liturgien for disse ungdomsgudstjenestene er egenutviklet av arrangementsgruppen basert på hoveddelene i høymessen (bønn og lovsang; forkynnelse; nattverd; bønnedel og velsignelsen), og har blitt tilpasset i form og uttrykk slik at den bedre kan ”treffe” ungdommenes kontekst. De frivillige ungdomslederne i Frogner og Bygdøy har sammen med kapellan Slørdahl vært ansvarlig for disse gudstjenestene. Menighetsrådet i Frogner godkjente 3. juni Barne- og ungdomskomiteens søknad om å få arrangere to til tre ungdomsgudstjenester i Frogner kirke i løpet av høstsemesteret. Søknaden var anbefalt av leder av Gudstjenesteutvalget, Gunnar Heiene. Det forelå en evaluering av ungdomsgudstjenestene som var avholdt i vårsemesteret. Det ble ikke avholdt ungdomsgudstjenester i løpet av høstsemesteret, det vises til eget avsnitt om ungdomsarbeidet som beskriver hvilke oppgaver det ble gitt prioritet til etter sommeren.

 

BABYSANG

Dette er et meget populært tiltak som retter seg mot foreldre som er hjemme med barn (0 til 1 år). Det var ingen babysang i 2009 pga. permisjonen til diakon Gunvor Falke. Tilbudet trakk mange i 2008 med opptil 45 småbarn og 45 foreldre. Dette tilbudet burde kunne komme opp og stå i 2010.

 

FROGRANIENBORG BARNEGOSPEL

Koret er medlem av Norges KFUK/KFUM og hadde 24 medlemmer våren 2009 og 19 medlemmer høsten 2009. På korøvelser og opptredner deltok det opptil 25 barn i alderen 6-10 år. De øver stort sett hver onsdag kl. 17.30-18.30 i Frogner kirke. Kristine Solberg var korets dirigent frem til september, da overtok Helene Sannem Heian. Ida P. S. Myrvang var administrativ leder for koret frem til september, da overtok Torstein Kinn. Johannes Aanderaa har stått for pianoakkompagnementet ved de fleste av korets opptredener. På øvelsene har pianoet blitt traktert av Aanderaa eller den administrative lederen.

Vårsemesteret startet opp 14. januar. og avsluttet med sommeravslutning 13. mai. I løpet av våren deltok Frogranienborg på to familiegudstjenester i Frogner kirke og en stor barnegudstjeneste i Uranienborg kirke. I tillegg ble to av øvelsene benyttet til å besøke Uranienborghjemmet og Frognerhjemmet og holde en liten konsert der.

Høstsemesteret startet 26. august og avsluttet med juleavslutning 9. desember. Også dette semesteret ble det besøk på både Uranienborghjemmet og Frognerhjemmet, i tillegg til et ekstra oppdrag på Uranienborghjemmet ved åpningsdagen av Uranienborgdagene. Koret deltok også på en barnegudstjeneste i både Frogner kirke og Uranienborg kirke.

 

FROGRANIENBORG BARNEGOSPELS REKRUTTKOR

Rekruttkoret er et tilbud for barn fra 3-4 år til skolealder i Uranienborg og Frogner menigheter. Tilbudet ble startet opp høsten 2008, og Stine Pernille Raustøl var korets dirigent og administrerende leder både høsten 2008 og våren 2009. Koret hadde seks øvelser våren 2009, hver tredje onsdag. Foreldrene ønsket flere øvelser pr. semester, helst annenhver uke, men det var ikke praktisk mulig for Raustøl. Rekruttkoret deltok sammen med Frogranienborg Barnegospel på to gudstjenester i Frogner kirke og den store barnegudstjenesten i Uranienborg kirke. Det var 15 barn på medlemslista, og det kom rundt 10 barn på hver øvelse. Koret ble finansiert av Uranienborg menighet skoleåret 2008-2009. Raustøl sa opp stillingen som dirigent/administrator fordi hun flyttet utenlands i august 2009.

 

ORGANISERINGEN AV FROGRANIENBORG

På tampen av vår funksjonstid er vi blitt kjent med at det fra Uranienborg er tatt initiativ til å organisere Frogranienborg uavhengig av avtalene rundt BUFF-samarbeidet. Vi har i vår funksjonstid forholdt oss til de rammene som var lagt for koret, men er meget positive til at rammeverket rundt koret vurderes på ny nå som koret er veletablert. Vi legger til grunn at et forslag til endret organisering av Frogranienborg, blir lagt frem for et samarbeidsmøte BUFF slik at disse menighetene, får behandlet forslaget sammen med revidert regnskap for Frogranienborg for årene 2006-2009 inklusive fordeling av underskudd mellom BUFF-menighetene basert på det vedtatt likedelingsprinsippet. Vi gjør oppmerksom på at det gjenstår arbeid med oppfølging og avstemming av utbetaling av driftsstøtte via KFUK/KFUM for årene 2007 og 2008 fra Oslo kommune. Manglende støtte antas å representere ca. 20 000 kroner av akkumulert underskudd på ca. 56 000 kroner for 2006 til 2008. Korets administrative ledere har purret på Oslo og Akershus krets av KFUK/KFUM i 2009. Vi anbefaler at Frogner menighets revisor bistår i oppfølging av krav om tilbakeholdt kommunal driftssstøtte som er påklaget til kommunen av KFUK/KFUM, eventuelt avstemmer menighetens konto dersom støtte har blitt utbetalt direkte til menighetens konto i stedet for til korets konto. Foreløpig regnskap for Frogranienborg for 2006 til 2008 kan stilles til revisors disposisjon sammen med aktuelle BUFF-protokoller ved henvendelse til Wenche Øverland.

 

UNGDOMSARBEIDET

Ungdomsarbeidet i Frogner ønsker å være et helhetlig arbeid, som ønsker å være inkluderende og åpent overfor ungdommene. Det vil si å gi ungdommene et positivt bilde av kristen tro, evangelisere og fortelle hva Jesus betyr for oss, og å være en arena for gode og positive aktiviteter der vi vil jobbe for å se dem, høre dem og være et alternativ til andre aktiviteter.

Ungdomsarbeidet består av smågrupper/minilederopplegg, konfirmantopplegg, klubb ca. én gang i måneden etter konfirmantundervisningen hvor vi har det sosialt sammen på Schafteløkka, ungdomsgudstjeneste, ulike evenementer, konfirmantleir. Målsettingen er å skape et godt fellesskap for ungdommer (konfirmanter og miniledere) fra Frogner og Bygdøy, med tydelig kristen profil som bidrar til å gi ungdommene et positivt bilde av kristendommen og kirken, og er med på å bygge kristen tro.

Etter sommeren 2009 har vi jobbet med siste del av konfirmantundervisningen for høstens konfirmanter. Vi har deltatt på konfirmantleir, samtalegudstjenesteneste og konfirmantgudstjenesten. Vi har også jobbet med ansvarsfordeling Bygdøy-Frogner, og startet smågruppene. I tillegg til dette har vi jobbet med målsettingene våre og visjonene for arbeidet vårt. Vi har besluttet å prøve å få til månedlig ungdomsgudstjenester i 2010.

Frogner menighet var representert på bispedømmets ungdomsting 2009 med 2008-konfirmant Mathilde Skjerpen Fongen og Iselin Aartun.

Sammen med Bygdøy ble det i høstferien arrangert en tur til Taizé. Fra Frogner var det én konfirmant og én minileder (fjorårskonfirmant) som ble med. Om lag halvparten av reise- og oppholdsutgiftene ble betalt av en ekstrabevilgning fra Frogner menighets legat.

 

OPPSUMMERING AV STATUS FOR BARNE- OG UNDOMSARBEIDET I PERIODEN 2006 TIL 2009

Vår vurdering er at tilbudet til barn og unge er blitt bedre i løpet av vår periode. Det skyldes ikke minst de frivillige ungdomslederne som valgte Frogner menighet som stedet å gjøre en innsats for å bygge et godt og attraktivt miljø for ungdom med fokus på gode dåpsopplæringstilbud, rekruttering av nye ledere og attraktive aktivitetstilbud med klubbkvelder og ungdomsgudstjenester som sentrale nye tilbud i Frogner. Vi opplever videre at barns og ungdoms deltakelse i gudstjenestene og andre menighetssammenhenger er mer velkommen enn tidligere. Fremover blir det viktig å understøtte de aktivitetene som er i etablert: familiegudstjenester, konfirmantarbeid, ungdomsgudstjenester, Frogranienborg, babysang og alt øvrig diakonalt arbeidet rettet mot barn og barnefamilier. Menigheten har også store muligheter når det gjelder å sørge for å utvikle bredere diakonale tilbud til barn, unge og barnefamilier, som for eksempel ny pappa-ring (som del av landsdekkende tiltak i 2010 som vil være en videreføring av vår pappagruppe fra 2008), juletrefest med barn, søndagsskole, rekruttkor og ungdomskor.

 

Oslo, 24.02.2010

Martin Hill Oppegaard

Til toppen

EIENDOMSSTYRET

Frogner Menighets eiendomsstyre har bestått av følgende personer i 2009 og er konstituert for perioden 2006-2009:

- Kirsten Astrup

- Ole Daniel Bruun

- Anne-Sofie Francke (daglig leder av Frogner Menighets Hus Schafteløkken)

- Trond Atild Lidalen

- Ragnar Osnes (formann)

- Fred Søndby (menighetsforvalter)

- Rut Ugland

 

Styremøter:

Det har vært fire styremøter i løpet av 2009. Møtetidspunktene har vært:

- Onsdag 11.februar fra kl 1630 – kl 1800.

- Onsdag 13.mai fra kl 1630 – kl 1830.

- Onsdag 30.september fra kl 1630 – kl 1830.

- Onsdag 11.november fra kl 1630 – kl 1830.

Møtene har vært avholdt på Frogner Menighets Hus Schafteløkken i møterom i 2.etasje. Alle møter har startet med et felles middagsmåltid og deretter gjennomføring av møtet.

 

Møtet har hatt følgende faste agenda:

- Godkjenning av siste referat

- Gjennomgang av utestående punkter fra tidligere møter

- Gjennomgang av budsjett og regnskap

- Vedlikeholdstiltak

- Eventuelt

 

Ansvar:

Eiendomsstyret har ansvaret for følgende eiendommer:

- Frogner Menighets Hus Schafteløkken med hovedhuset, barnehaven og eldresenteret

- Kirkestuen

- Løsøre i kirkerommet.

Menighetsforvalter har ansvaret for tilsyn med kirkebygget og menighetskontoret, og han melder behov, feil og mangler til kirkeforvalter.

 

Frogner Menighets Hus Schafteløkken har en ansatt daglig leder, og for Kirkestuen har menighetsforvalteren ansvaret mot utleiere og brukere av dette lokalet.

 

SAKER:

Eiendomsstyret har behandlet og gjennomgått blant annet følgende saker i løpet av 2009:

Frogner Menighets Hus Schafteløkken:

 

Leieavtale:

Det er inngått ny leieavtale for leilighet.  Videre er leieavtale med Seniorsenteret forlenget og leieprisen indeksregulert i henhold til kontrakt.

 

Parkvedlikehold:

Styret har sendt brev til Oslo kommunen den 31.09.2008 vedrørende vedtak i Formannsskapet sak 1244/1985 at kommunen skal bekoste parkholdet av eiendommen. Oslo kommune ved Friluftsetaten svarte den 09.02.2009 :

Sitat: ”Den konkrete saken er lagt frem for Byrådsavdeling for miljø- og samferdsel som håndterer saker innenfor dette fagfeltet. De har besluttet at instruksen fra 1985 ikke lenger binder Friluftsetaten. Som følge av dette har Friluftsetaten avsluttet sin drift av Schafteløkken i 2005. Vår utførende entreprenør har imidlertid fortsatt driften til 2007 på grunn av en misforståelse.”

  

Istandsetting av bakhagen på Schafteløkken – seniorsenteret: 

I 2008 ble bakhagen med ny uteplass istandsatt. I 2009 ble det gjennomført møte med avklaring og juteringer av utearealet.

 

Vedlikeholdsoppgaver:

Det er behov for jevnlig vedlikehold av eiendommene og spesielt Schafteløkken. Årlig settes det av nødvendige beløp for å ivareta forsvarlig vedlikehold. I år er det blant annet utført følgende arbeider:

Det er foretatt reparasjon i leiligheten. Dette arbeidet omfatter:

- Skiftet ut to nye servantbatterier

- Skiftet ut nytt batteri på kjøkken

- Skiftet nytt dusjbatteri

- Montert ny varmtvannsbereder på kjøkken og hovedvarmtvannsbereder.

- Skiftet ut baderomspanel  og dusjkabinett

I Hovedhuset er det foretatt følgende vedlikehold:

- På kjøkken er det flyttet skap og montert nye, ny hettemaskin og ny strømkabel, ny stålbenkeplate, nye beslag i stål oppvaskbenk

- 4 stk nye skap i skaprom

- Kjølerommet er utbedret med blant annet nytt belegg.

- 4 stk nye blandebatterier er skiftet på toalettene.

- Nytt høytaleranlegg med to trådløse mikrofoner; en til å holde i hånden og en på bøyle.

- Nytt forskrifsmessig sklisikkert gulvbelegg på kjøkken i 1.etasje.

- Nytt belegg på kjøkken og kontorer i 2.etasje og diverse gulv i 3.etasje.

- Vannbrett i front av huset er skrapt helt ned og malt.

- Verandagulv er byttet ut og malt to strøk.

- Nytt toppbord på verandarekkverk malt i samme farge som resten.

- Montert ny automatsikring med jordfeilbryter i sikringsskap – storsalen.

- Bortkjøring av to hengerlass med søppel.

- Innkjøp av ny pc-skriver og kopimaskin.

- Større reparasjon av heis med blant annet dørhengsler.

- Oppskuring og boning av toaletter i 1.etasje og alle gulver i 2.etasje.

- Hovedrengjøring av 1.etasje og møterom i 2.etasje.

- Innkjøp av ny tørketrommel.

 

Kirkestuen:

Parkering:

Parkering av biler utenfor Kirkestuen har medført vanskeligheter med tilgjengeligheten. Trafikketaten at meddelt at det ikke er tillatt å parkere på fortauet. Vi håper nå at dette vil medføre bedre tilgjengelighet til Kirkestuen.

Utetrappen:

Trappen hadde skader på skiferhellene og trappen er nå reparert og istandsatt. 

  

Regler og vedtekter:

Regler og vedtekter er i gjennomgått og oppdatert for eiendommene.

  

Utleie:

Utleiesituasjonen har vært god for Schafteløkken. Blant annet er Oslo kommune fast leietager med flere brukergrupper. Lokalene er vært utleid til mange selskaper og i helgene er det stor aktivitet. Videre ble lokalene  på Schafteløkken leid ut i forbindelse med høstens stortingsvalg.

De som leier her er fornøyde og mange kommer igjen. Det at vi har muligheten å holde åpent frem til kl 0200 for arrangementer i helgene er helt vesentlig.

 

For Frogner menighet er våre lokaler og bygninger svært viktige i vårt menighetsarbeid. Det er en viktig inntektskilde, dette gjelder spesielt Schafteløkken.  Schafteløkken er også et viktig kulturminne i Frogner og vi i Frogner menighet har et ansvar å ivareta og vedlikeholde dette stedet.

Det viktigste er at våre fasiliteter er et møtested for våre mange aktiviteter og virksomheter i menighetens interne og utadrettede arbeid.

 

Oslo, 31.01.2010

Ragnar Osnes

Til toppen

Byggekomite i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler

(ad hoc-komite oppnevnt september 2008)

Medlemmer av komiteen: Fred Søndby, Trond Arild Lidalen og Rut Ugland.

Fred Søndby har ledet komiteen, og holdt nær kontakt med Bygg- og anleggsavdelingen i Kirkelig fellesråd. Komiteen har hatt to møter, hvor man har drøftet plassering av kontorer, safer, lager- og arkivplass m.v. Komiteen har lagt vekt på hensiktsmessighet, tilgjengelighet, estetikk osv. i forbindelse med disse vurderingene. Komiteen har hatt møte med arkitekt Svein Gommerud og konsulent Pål Gundersen, som arbeider med prosjektet på oppdrag av Kirkelig fellesråd. Utvalgets synspunkter har blitt presentert, og vi har i stor grad fått gehør for våre forslag og merknader, som har blitt tatt med i senere utkast til tegninger.

  

Utvalget har holdt menighetsrådet og eiendomsstyret orientert om framdriften i arbeidet, bl.a. i menighetsrådsmøte 06.05.09 (sak 42/09) og i brev til eiendomsstyret 05.02.09.

  

Planer og tegninger ble i løpet av høsten 2009 godkjent av alle berørte instanser, og ut fra de signalene vi har mottatt fra fellesrådet, vil arbeidene kunne forventes påbegynt i løpet av våren 2010.

  

Oslo, 01.02.2010

Fred Søndby


Frogner Menighets barnehage - Schafteløkken, årsberetning 2009.

 

Pedagogisk arbeid:

Det er førskolelærer på Drengestua, avd. 3-7 år  og på Stallen, avd. 2-4 år . Vi har fått 2 nye medarbeidere på Stallen i løpet av året.

Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan. 

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

Frognerparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

Fire ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna. En gang i måneden kommer en av prestene til barnehagen og har samlingsstund og enten forbereder barnegudstjenesten eller vi synger og dramatiserer en bibelfortelling. I år har det vært Arne Slørdahl. Bjørn Kleppe (kantor) er av og til med og spiller på barnehagens piano.

Sang og musikk og sosial kompetanse (folkeskikk) er fast satsningsområde.
 

Økonomi :

Årsregnskapet  viser et godt overskudd, som vi avsetter til vedlikeholdsfond.

Vi har fått gjort en god del innvendig maling av vegger og lister pluss kjøkken.

Barnehagekontingenten var  kr. 2.750,-  pr. mnd. uansett aldersgruppe hele 2009

Juli er betalingsfri.

  

Personalet:

Som tidligere er Anne-Marit Sotnakk pedagogisk leder på Stallen. Hun gikk ut i fødselspermisjon 10. november, og Kavitha Aske er stedfortreder fram til sommeren 2010.

Kavitha Aske og Emilie Thwin er pedagogiske medarbeidere pluss fast vikar Caroline Våge.

Solbjørg Antonsen er pedagogisk leder på Drengestua.

Pedagogiske medarbeidere er Gro Wavik og Rita Lien.

Styrer: Tori Cappelen.

Renhold: Manglerud renholdsservice.

 

Samarbeidsutvalg:

Eierrepresentanter: Formann: Kristin Ugland.

Foreldrerepr.: Katja Dilling og Morten Walderhaug

Ansattes repr.: Kavitha Aske.

Styrer: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

6 barn har fått plass i løpet av året.

1 samarbeidsrådsmøte er avholdt. 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrene.

 

Ønsker for 2010: En terrengsklie. En platting/terrasse på uteområdet, som vender sør. Eksteriør: vannbrett, karmer har behov for opppusing.
 

Oslo 05.02.10.

Tori Cappelen

styrer

Til toppen

Orgelkomitéen

Orgelkomitéen har i 2009 bestått av Liv Clemens, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2009 hatt 4 møter (13. jan., 16. april, 4. juni, 10. november).

  

Det grunnleggende konsept for komitéens arbeid er at en orgelløsning skal videreføre et stilpreg som passer med kirkerommet, og som klangmessig tar vare på det beste i dagens orgel, ”orgelets atmosfære”. Det vil være snakk om et nytt orgel med integrert bruk av utvalgte gamle stemmer.

 

Orgelkomitéen har også i 2009 bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer til instanser som vil ha å gjøre med en orgelanskaffelse (Kirkelig fellesråd v/ Kirkevergen, Riksantikvaren). For å bli oppdatert om hvordan administrasjonen i Kirkelig fellesråd (dvs. Kirkevergen) ser for seg en løsning på orgelsaken i Frogner kirke, bad komitéen våren 2009 om et møte. Det ble avholdt 10. mars 2009. Til stede var fra Kirkevergen: Bygg- og vedlikeholdssjef Torbjørn Borgen og landskapsarkitekt Helga Lindland (saksbehandler for Frogner kirke). Fra Frogner: Organist Bjørn Kleppe, menighetsforvalter Fred Søndby og leder av orgelkomitéen Jardar Seim. Frogners representant i Kirkelig fellesråd, Ragnar Osnes, måtte melde forfall på kort varsel. Et møtereferat skrevet av Seim (godkjent av Borgen) konkluderte slik: ”Møtet ble gjennomført i en god atmosfære og med inntrykk av at både menighetens organer og Kirkevergen trekker i samme retning og ønsker en snarlig løsning.” På møtet uttrykte Borgen at det kunne være på tide å arbeide mer bevisst for en kommunal bevilgning til Frogner. Forholdet til Riksantikvaren ble også berørt. Borgen oppfordret orgelkomitéen til å forberede innholdet i en anbudsbeskrivelse. Kirkevergen engasjerte så med kort tidsfrist Hans Jacob Tronshaug for å utarbeide en anbudsbeskrivelse for et nytt pipeorgel på 50 stemmer til en anslått pris på 10 millioner kroner for å ha et bakgrunnsdokument for en budsjettsøknad til Oslo kommune på 8 millioner (i tillegg til de innsamlede 2 millionene). Komitéen uttrykte glede over Kirkevergens engasjement, men var usikker på hva oppdraget til Tronshaug innebar sett i forhold til Borgens oppfordring til komitéen om å arbeide med innholdet i en anbudsbeskrivelse, og i forhold til at domorganist Kåre Nordstoga på frivillig basis har fungert som komitéens sakkyndige konsulent. Komitéen bad om at valget av konsulent til det endelige prosjektet må skje i samarbeid mellom fellesrådet og menigheten ved dens orgelkomité. Fra Kirkevergens side ble det så opplyst at Tronshaug i første omgang bare skulle levere en grovskisse til bruk i budsjettarbeidet. Fellesrådets bygg- og vedlikeholdskomité inkluderte Frogner kirke på sin befaring 28. april, også det så vi som positivt. Samme dato forelå det som ble kalt et ”tilbudsgrunnlag” fra Hans Jacob Tronshaug. Mye av tenkemåten passet bra med det komitéen har arbeidet etter. Tronshaug karakteriserte orgelsituasjonen i Frogner slik:

 

Man trenger et stort og klanglig variert instrument for betjening av alle musikalske ønsker og behov. Akustisk sett er kirkerommet et av de beste i Oslo for formidling av spesielt orgelmusikk, men også kor- og orkestermusikk. Til tross for iherdige forsøk på å holde orgelet i drift gjennom mange år, er det nå i katastrofalt dårlig stand og bare ca. 40 % av dets klangkapasitet kan benyttes. Det haster derfor med å finne en god løsning gjennom et nytt orgel til kirken.

Menigheten ønsker å gi det nye orgelet en klangprofil som har mye til felles med den det nåværende orgel har, men det er likevel ønskelig med en bedre klanglig balanse i instrumentet og en mer nyansert klangpalett. Utfra kirkens størrelse og den varierte bruken det nye orgelet vil få, er det ønskelig å gi instrumentet minimum 50 stemmer fordelt på minst tre manualer og pedal. Gjenbruk av stemmer er i høyeste grad aktuelt. (Tronshaug, side 2.)

 

Da fellesrådets budsjettsøknad av 4.5.2009 til Oslo kommune for 2010 ikke ble offentlig tilgjengelig før byrådets budsjettforslag ble lagt fram om høsten, tok det flere måneder før komitéen kunne konstatere at fellesrådet heller ikke denne gangen overfor Oslo kommune hadde valgt å prioritere en orgelløsning for Frogner kirke. Verken orgel eller rehabilitering av kirken var i det hele tatt nevnt. Det samme gjaldt for det notatet som ble utarbeidet for fellesrådets deputasjon til kultur- og utdanningskomiteen 9.11.2009. På denne bakgrunn er det ikke overraskende at Frogner verken var med i byrådets budsjettforslag eller fikk noen av de investeringsmidlene som bystyret plusset på byrådets forslag til kirkebudsjett. Den optimismen som orgelkomitéen opplevde noen uker våren 2009 i forhold til et mulig engasjement fra Kirkelig fellesråd, ble dermed av kort varighet.

 

I forhold til de rutiner for saks­behandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i samarbeid med Riksantikvaren i september 2005, har det heller ikke i 2009 kommet noen ny informasjon til oss om situasjonen i Frogner kirke. I 2005 fikk vi melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. Verken i 2006, 2007, 2008 eller 2009 har vi fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien (eller annen ny informasjon), noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005, bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten.

 

Også i 2009 har komitéen blitt holdt orientert av organist Bjørn Kleppe om driftsproblemer med dagens orgel. På tross av vedlikehold og reparasjoner har det vært problemer hele året, men ikke minst om høsten og slutten av året, problemer som også har vært merkbare og sjenerende under gudstjenester.

 

Mangel på store nok egne midler hindrer at orgelsaken kan løses uavhengig av offentlige bevilgninger. Men selv om det nå nok kan merkes en tretthet i innsamlingen, kan vi fortsatt glede oss over at det kommer inn gaver. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. Menighetsrådets øremerking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel har også hatt stor betydning. Ved utgangen av 2009 var det i alt kommet inn ca. 2,2 millioner til orgelsaken. Men det er fortsatt langt fram til det beløpet som trengs, om vi skulle finansiere et orgel alene. Orgelkomitéen har gjennom året arbeidet med ulike idéer for å få inn mer penger og har holdt seg løpende orientert om offentlige finansieringsordninger som kan være aktuelle (rentekom­pensasjon, momsrefusjon). For å sikre de innsamlede midlene er størstedelen overført til stiftelsen ”Orgel i Frogner kirke”, som ble opprettet etter vedtak i menighetsrådet 2008. Om formålet sier vedtektene: ”Stiftelsens formål er å bidra til finansiering av nytt orgel, restaurering eller rehabilitering av orgel i Frogner kirke, Oslo. Avgjørelser om hvilken orgelløsning som skal velges for kirken innen disse rammer, treffes av de kompetente kirkelige organer, ikke av stiftelsens styre. Midlene kan ikke brukes til løpende vedlikehold.” Stiftelsens styre oppnevnes av Frogner menighetsråd for to år om gangen.

 

Orgelkomitéen forsøker å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet.

 

Generell informasjon om orgelsaken finner man på menighetens hjemmeside og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken.

 

Avslutningsvis kan ikke orgelkomitéen legge skjul på sin skuffelse over hvor vanskelig det også i 2009 har vært å få engasjert Kirkelig fellesråd og – via fellesrådet – Oslo kommune til å prioritere orgelsaken i Frogner, selv om behovet for å gjøre noe har vært fremholdt ikke bare siden 2000, da komitéen begynte sitt virke, men i flere år før det. På sitt møte 13.1.2009 vedtok komitéen at den i mai 2010, dvs. når den har fungert i ti år, vil foreta en vurdering av hvor meningsfylt det er å fortsette arbeidet, og oversende vurderingen som en innstilling til komitéens oppdragsgiver, Frogner menighetsråd.

 

Oslo, 19. januar 2010.

For orgelkomitéen

 

Jardar Seim (sign.)

Til toppen

Kulturutvalget

Etter at Kulturutvalget i perioden fra 2003 til 2007 hadde gjennomført prosjektet ”Bibelen fra perm til perm” ved ukentlige høytlesninger i Frogner kirkes kapell, startet utvalget i 2008 et nytt prosjekt, ”Salmelørdag”, som ble videreført i 2009. Også disse arrangementene fant sted lørdager kl. 15.00 i kapellet. Våren 2009 var det seks slike salmelørdager, første gang 24. januar. Hver gang er det en innledning, et foredrag eller et kåseri rundt temaet, og så synger vi salmer. Noen av gangene er det utvalgets medlemmer som har stått for hele programmet, andre ganger har vi hatt innledninger, opplesning eller musikkinnslag ved folk utenom utvalget. Noen av gangene har det også vært en programpost som heter ”Min ønskesalme”. Program våren 2009:

  

 • 24. januar: Kirsti Aasen: Dikterpresten Grundtvig. Marit Østbye leste Grundtvig-tekster.

 • 7. februar: Trond Skard Dokka: Hva innebærer forslaget til ny salmebok?

 • 21. februar: Dette er min salme v/ Kari Diesen d.y. (har intervjuet kjente og ukjente om salmer)

 • 7. mars: Jardar Seim: Johan Nordahl Brun - salmedikter, biskop og patriot

 • 21. mars: Gamle og nye Maria-salmer v/ Bård Andreas Skjeggestad

 • 18. april: Liv Clemens: Salmer fra den "gamle" og "nye" salmeboken. Med bl.a. Per Lønning. Ola B. Johannessen leste dikt.

 

Salmelørdagene fortsatte høsten 2009 med seks nye arrangementer:

 • 19. september: Edvard Hoem: Å dikte salmer. Marit Østbye og Ola B. Johannessen leste Hoem-tekster.

 • 3. oktober: Fred Søndby: Sangtradisjonen i den haugianske bevegelse

 • 17. oktober: Jardar Seim: Wilhelm Andreas Wexels - prest, salmedikter og grundtvigianismens fremste forkjemper i Norge.

 • 31. oktober: Anne Marie Vøien Fleischer og Ragni Kolle: Lina Sandell - modig kvinne på 1800-tallet. Redaktør! Forfatter! Salmedikter!. Solosang: Per Ariansen.

 • 14. november: Liv Clemens: Fra kloster til bedehus - salmer gjennom tusen år.

 • 28. november: Advent- og julesalmer v/ Bård Andreas Skjeggestad.

 

Kulturutvalget har i 2009 bestått av Liv Clemens, Kari Diesen (til sommeren 2009), Anne Marie Vøien Fleischer (fra høsten 2009), Ola B. Johannessen, Ragni Kolle, Jardar Seim og Bård Andreas Skjeggestad.

 

Oslo, 25. januar 2009.

 

For Kulturutvalget

Jardar Seim

Til toppen

Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den siden vært i kontinuerlig drift. Adressen er: www.frognerkirke.no.

 

Hjemmesiden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i en gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, gudstjenestelister for en lengre periode, aktiviteter og arrangementer over en viss tid [konserter, konfirmasjonsforberedelser, barnegospel]), og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, aktuelle notiser).

 

Gjennomsnittlig var det 62 besøk pr. døgn på hjemmesiden i 2009. Besøket varierer naturlig nok med årstidene og er lavest om sommeren (f.eks. juli med gjennomsnittlig 39 besøk pr. døgn), høyere om våren (f.eks. mars med 53) og høyest om høsten (f.eks. oktober med 74). Toppen ble også i 2009 nådd i desember med gjennomsnittlig 97 besøk pr. døgn (jfr. julekonserter og julegudstjenester). I desember 2009 var julaften (24/12) den enkeltdagen som hadde flest besøk med 223. Antall sider som ble besøkt den dagen, var 361. Antall enkeltsider pr. besøk varierer mye.

 

Den av enkeltsidene som har flest besøk, er naturlig nok åpningssiden. Deretter følger konserter, salmer i gudstjenestene, kalendersiden (hva skjer uke for uke), ansatte, gudstjenesteliste (ca. et halvt år om gangen). Noen av sidene kan man følge flere år bakover i tid, bl.a. salmesiden og gudstjenestelistene.

 

De fleste av besøkene i 2009 skjedde via søkemotoren Google eller ved at adressen til nettstedet ble skrevet inn direkte eller lå der fra før som et bokmerke. Et mindre antall besøkende kom til siden via andre søkemotorer (f.eks. Kvasir). Enda færre kom til Frognersiden via linker fra andre kirkelige nettsteder. Ca. 4 % av dem som fant Frognersiden gjennom en link fra en søkemotor eller et vanlig nettsted, kom via Den norske kirkes nettsted (www.kirken.no), og under 1 % via nettstedet til Kirkelig fellesråd i Oslo (www.kirken.oslo.no). Når det gjelder nettleserne som ble brukt, ble Windows Internet Explorer benyttet ved 69 % av besøkene, Mozilla Firefox ved 15 %, Safari ved 6 %, Netscape ved 4 %, Opera ved 2 % og Google Chrome ved 1 % av dem.

  

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

Oslo, 25. januar 2010.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Musikk i kirken

Gudstjenester

Høymessen kl 11 hver søndag er, og har alltid vært ukens viktigste og mest samlende begivenhet for menigheten. Så er den også i høy grad vårt satsningsområde. De musikalske uttryksformene varierer ofte, selv om det musikalske innholdet stort sett alltid følger høymesseliturgien for ”Den norske kirke” Flere kor medvirker ved gudstjenestene, samt instrumentalister og sangsolister.

 

Frogner kammerkor er dem som medvirker mest. De øver i kirken og støttes økonomisk av menigheten, noe som er en meget viktig. Alle korene forbereder seg godt til de enkelte gudstjenester de medvirker på, og organisten følger opp med øvelser og informasjon i forkant. Dirigent for Frogner kammerkor er Kristin Groven Holmboe.

 

Også Cæciliaforeningen, Frogranienborg og Ex-Olavo er kor som har fungert som ”menighetens kor” ved flere gudstjenester. Ex-Olavo har bestemt seg for å nedlegge virksomheten. I hvertfall med ukentlige prøver. Men helt slutt er det nok ikke. De vil fortsette å prøve ca en gang i månden en stund fremover, og er de fornøyd med resultatet, kan vi nok vente å fortsatt få høre dem ved enkelte gudstjenester i framtiden. Det vil nok glede mange.

 

Ellers kommer de andre nevnte kor til å forstette sin deltagelse her i kirken også i 2010, forhåpentligvis til stor glede for de som kommer på gudstjenestene.

 

Musikere som har medvirket må også nevnes Siv Øverli, Morten Brenne, trompet. Johannes Nome, cello, Sissel Kyrkjebø, Kristin Groven Holmboe, sopran m.fl.

 

En stor takk til organistvikarene Jardar Seim, Kjell-Henrik Hendrichs og Svein Amund Skara.

 

Kirkelige handlinger

Kirkelig handlinger (bisettelser, dåp og vielser) utgjør fortsatt en stor del av arbeidet til kantor. Mange er seg svært bevisst på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier, noe som ofte kan by på relativt store utordringer. Særlig med tanke på hvor kort tid det ofte er fra ønskene blir kjent til fremførelsen skal finne sted.

 

Noe som tydelig er merkbart, er den økning av det antall som ønsker å benytte kirken/kapellet til disse seremoniene, selv om de ikke bor/bodde i sognet (såkalte utensogns-seremonier) Det er hyggelig at folk søker til kirken i Bygøy Allé, men samtidig tar det mye tid og ressurser fra en til tider noe ”presset” deltids-organiststilling.

 

Konserter

I 2009 var det svært mange konserter i kirken. Ca 10.800 til sammen var tilstede, noe som vel må kunne sies å være betydelig.

Kirken er også kjent over hele landet for sitt gedigne og rike konserttilbud. Med sitt store volum, gode og klare akustikk og sin inkluderende atmosfære, gir den de fleste svært gode opplevelser. Her er noen høydepunkter: Barokkonsert med Cæciliaforeningen og Norsk Barokkorkester. Det Norske Kammerorkester med Pergolesi. Det Norske Solistkor med Johannespasjonen. ”LET THE PEOPLES SING” Europas beste kor i Frogner kirke. Frogner kammerkor med Haydn, Händel, Purcell og Mendelsohn. Cæciliaforeningen med Kodaly og Duruflë. Samt Juleoratoriet. Nidarosdomens guttekor med Arve Tellesfsen. Det Norske Solistkor med Hans-Kristian Kjos Sørensen og Bjørn Kleppe m.m. For flere detaljer henvises til vår hjemmeside www.frognerkirke.no

 

Oslo, 15.02.2010

Bjørn Kleppe

Til toppen

Schafteløkkens Venner

ÅRSBERETNING FOR 2009

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 26. arbeidsår. Styret har bestått av:

Truls Aslaksby, leder; Harald Engelstad; Anne-Sofie Francke; Magnus Didrik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær/kasserer.

 

Foreningen hadde ved årets utgang 62 medlemmer, herav tre firma/organisasjonsmedlemmer. Dette er en betydelig nedgang fra foregående år. Kontingentsatsene for 2009 har vært NOK 200 for enkeltpersoner og NOK 400 for firma/institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 26. mars 2009 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken. 10 personer var til stede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Det ble vedtatt å opprettholde kontingentsatsene for kommende år. Efter årsmøtet fremførte arkitekt Lars Roede en illustrert fortelling om Frognerparken og Frogner hovedgård. Som takk for innsatsen ble fortelleren belønnet med ett års gratis medlemskap. Det tradisjonelle koldtbordet med øl, mineralvann og kaffe ble servert.

 

Styreaktivitet

Styremedlem Magnus Schaft har skrevet en artikkel om Schafteløkken for nettleksikonet Wikipedia.

Styret har gitt et antikt søylebord som gave til Frogner Menighets Hus. Bordet er plasert på daglig leders kontor.

 

Arrangementer

Det har vært avholdt tre konserter i løpet av året:

 

15. mars: Odeon Jazz Mix. 45 tilhørere.

1. november: Odeon Jazz Quartet. 38 tilhørere.

29. november: Barrio Tango. 40 tilhørere

 

15.01.2010

Ole Daniel Bruun

Til toppen

Frognerhjemmet

Årsrapport 2009

 

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Trond Arild Lidalen, Grethe M. Robertsen, Lisbet Sørgjerd (ansatt) og Kessete Kifle (ansatt). Ingen beboerrepresentant (ingen villig). Vararepr.: Kirsten Astrup.

 

Hagegruppen fortsatte sitt arbeid i 2009 og har gjort en kjempeinnsats. Utearealene har fått en stor ansiktsløfting og svært mange har benyttet seg av hagen tross en regnfull sommer.

 

Fasadeoppussingen mot sør og vest ble avsluttet i oktober. En slitsom tid med stillaser og mye støv. Frognerhjemmet har virkelig fått en ansiktsløftning.

 

Bydelen sa opp aldersavdelingsplassene fra nyttår 2009 og dermed måtte vi i gang med ombygging igjen. 3. etg. manglet stue og det måtte tas 2 beboerrom til stue. Til mai var alt gjennomført og dermed var også 3. etg. omgjort til sykehjemspost. De som var godkjent som aldershjemsbeboere får lov til å bli på sine rom og ved årsskiftet 2009/10 var det bare 5 stk igjen av de. I realiteten har Frognerhjemmet nå 53 plasser i sykehjem og 12 dagsenterplasser.

 

Ombygging med bl. a. betongsaging og oppussing har vært slitsom, men resultatet har blitt bra.

 

I dag er det fritt sykehjemsvalg og det resulterer i at noen beboere er inne for en kortere periode p.g.a. venting til plass i et annet sykehjem. Dette medfører mer flytting, ting skal inn og ut og værelsene skal rengjøres igjen. Det virker inn på de andre beboerne når noen flytter igjen, men slik er systemet. Må nevne at de fleste nye beboere kommer fra andre sykehjem.

 

Omgjøring fra alders- til sykehjemspost har kostet oss dyrt. Vi måtte opp fra 1. mai med en mye høyere grunnbemanning og får økonomisk ikke full uttelling før alle er sykehjemsbeboere. Dessuten måtte vi ta ombyggingskostnadene på egen kappe.

 

I 2009 ble det opprettet en kulturkommite og vi var så heldige og fikk 60.000 kr. fra et legat, i tillegg 30.000 kr. øremerket kulturmidler fra Oslo kommune. Dette har vært med og hevet standarden stort. Vi har hatt svært mange fine tilstelninger og mindre utflukter.

 

I tillegg bruker vi midler fra velferdsfondet vårt.

 

Frognerhjemmets venner er her trofast en kveld i måneden. Barnehagen har besøkt oss mange ganger.

 

Gudstjenesten 1. tirsdag i måneden har vi opprettholdt, og på disse 10 gudstjenestene i 2009 deltok 171 personer, så det er et tilbud de eldre setter pris på.

 

23 beboere forlot oss i 2009 og det er mange. Beboerne er mye skrøpeligere ved innkomst.

Ingen ble rammet av svineinfluensaen, men alle var veldig på vakt i høst, og mens det var mest fokusert i mediene, gikk antall egenmeldinger opp blant våre ansatte, men til tross for dette var totalsykefraværet i 2009 på 7,6% og det må vi si oss godt fornøyd med.

 

Takker alle som har stått på for våre beboere gjennom et meget aktivt år i 2009.

 

Arnulf H. Myklebust

Til toppen

Frognerhjemmets venner.

År 2009

 

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1 gang i måneden til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet da var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959.

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige så lenge de var i stand til det. Undertegnede har vært med siden 1978, og er program- og leder ansvarlig. Formålet er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

 

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl.16.45 -19.00. De første 15 minuttene er det pianomusikk for beboerne i dagligstuen ved vår trofaste og velvillige Thorbjørg Birkeland. Kl.17.00 er alle vennene (ca.5-8) kommet, og vi går sammen til festmåltid i spisesalen før vi etterpå samles igjen i stuen for underholdning av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en liten andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse, og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget god bevertning. Følgende har bidratt med underholdning det siste året:

 

15. januar:

Nyttår med viser og vers. Gluntarne v/ Eivind Bøksle, sanger & NRK-kåsør, Ola Faye, pianist fra Operaen, Marte Marie Kjølberg, poesi & musikk og Frode Birkeland, presentasjon & sang. Th. Birkeland piano (16.45-17.00). Anders M. Andersen, andakt. Ledelse Grethe.

 

12. februar:

Underholdning ved Ingunn E. Tennøe (19), piano & Kathrine Hvinden Hals (20), fiolin, spiller sonate nr.1 av Beethoven og sonate av David Monrad Johansen (3 satser) for klaver og fiolin. Sokneprest Paul Nome, andakt. Ledelse Grethe.

 

11. mars (onsdag):

Frogranienborg barnegospel u/ ledelse av Ida Myrvang. Andakt & ledelse: Thorbjørg Birkeland /Grøtting.

 

16. april:

Vårprogram med Sigrun Grøtting (dikt) og Bjørg Person (piano). Andakt & ledelse Thorbjørg Birkeland/Grøtting.

 

14. mai

Program om barn med Sigrun Grøtting & Bjørg Person (piano)

Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse Grethe.

 

11. juni:

Underholdning v/ Ellen Millsom & Rune Vidar Lauritsen(sang), Ola Faye (piano) & Frode Birkeland (musikal). Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe

 

10. september:

Høstprogram v/ Sigrun Grøtting & Bjørg Person (piano)

Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse Grethe.

 

8. oktober:

Underholdning ved Frode Birkeland (musikal, opera), Asbjørg Brunstad (sang & piano). Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse: Grethe.

 

11. november:

Frogranienborg barnegospel u/ledelse av Helene Sannem Heian & Trond Kinn. Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse Grethe.

 

3. desember:

Hamsunkveld v/ skuespiller Ola B. Johannessen. Andakt: sokneprest Paul Nome. Ledelse Grethe.

 

Grethe M. Robertsen

Til toppen

Årsmelding 2009 om Hyggetreffene i foreningen Frogner Menighetspleie

Foreningen ble etablert i 1932 med det formål å være en økonomisk støtteforening til Diakonatet. Vi har brukt betegnelsen Hyggetreff på våre samlinger, og vi inviterer til kontakt og fellesskap i Kirkestuen.

 

Det har vært holdt jevnlige møter – siste onsdag i måneden – med unntak av desember og sommermånedene juni og juli. Hyggetreffene har bydd på andakt, mye sang og musikk, deilige smørbrød og frukt. Menighetens prester og ansatte har holdt andaktene.

 

I 2009 ble det gitt kr.20.000,- til Diakonatets oppsøkende virksomhet.

 

En stor takk fra oss alle til Karla Steen for alle de deilige smørbrødene, til Thorbjørg Birkeland som har gledet oss med vakker musikk, og Mette Bråten som har bistått på alle områder hvor det har vært behov for en hjelpende hånd.

 

Solveig Johanne Kne

 


Årsmelding 2009 for Frogner bok- og musikkafé

Formålet med Bokkafeen har bl. a. vært å arbeide for utveksling av kunnskaper, menneskelig

kontakt – og at gjestene føler seg velkomne til vår menighet. 

 

2009 var et spennende og aktivt år for Bokkafeen. Mange kjente personer bidro med foredrag, og vi har hatt gode formidlere innen litteratur, musikk, historie, biografier, - mangt som har belyst små og store ting i samfunnet og mennesker oss imellom.

 

Det har vært holt 21 Bokkafeer i 2009, og som har vært besøkt av ca 1200-1300 personer, i snitt ca 60 personer hver gang.

 

Bokkafeen har blitt kjent langt utover Frogner-området. Avisene har vist stor interesse for prosjektet, og har som oftest kunngjort hvem som kommer og kåserer om hva på de enkelte lørdager. Interessen for å komme og holde kåserier har også blitt stor. Flere har tatt kontakt med oss for å høre om de også kan slippe til.

 

Til tider har Kirkestuen vært litt for liten, så vi har dessverre ikke kunnet slippe inn alle som har ønsket det. Vi har måttet vise til de reglement som gjelder for slike arrangement – i tilfelle sykdom eller brann.

 

Vårt publikum liker seg godt i Frogner kirkestue, og omtaler den som meget vakker og inkluderende. Mange av våre gjester kommer også innom på lørdager hvor det ikke er Bokkafeer, samt oppsøker kirken på søndager.

 

Bokkafeen har frem til 1.2.2010 vært i regi av Frogner menighet. Fra samme dato leier Bokkafeen Kirkestuen annenhver lørdag.

 

En stor takk til Inge Løvig, Elisabeth Kolling, Birgit Hegge m.fl.

 

Solveig Johanne Kne

Til toppen

Frogner misjonsforening

Årsmelding 2009

Frogner misjonsforening er tilsluttet Det Norske Misjonsselskap. Vi har møter en gang i måneden hvor vi samles om Guds ord og samtaler om misjonen.

 

I februar hadde vi misjonsfest i samarbeid med Ora & Labora. Vi hadde da besøk av regionleder Magne Mjærum som fortalte fra Mali. Ellers har vi hatt besøk av vår nye diakon, Anne Knobloch.

 

Kollekt 2009: kr 17.200,- som uavkortet går til NMS’ generelle arbeid.

 

Helle M. Hanche-Olsen


Ora & Labora”

Årsmelding 2009

Misjonsforeningen har i 2009 hatt 6 vanlige møter, samt en misjonsfest sammen med Frogner Misjonsforening. Frammøtet på møtene ligger mellom 12 og 20. Møtene holdes i Kirkestuen andre tirsdag i måneden.

 

På misjonsfesten hadde vi besøk av regionleder Magne Mjærum, med stoff fra Mali.

  

Vi har ellers i året hatt tre besøk i vårsemesteret av Mari Bjørdal som fortalte om arbeidet blant ungdom i Oslo, med base i Uranienborg menighet. Einar Ims fortalte om norske, kristne fremstøt mot vest, Island – Grønland bl.a. Dette skal senere følges opp av et foredrag om Grønlands Apostel, Hans Egede, i 2010.

Høsten 2009 hadde vi besøk av sokneprest Ola Rypdal som fortalte fra Etiopia og Mekane Jesus-kirken.

  

Det er samlet inn kr 8.912,- som er sendt til Det norske Misjonsselskap.

  

Styret har i året bestått av Karen Frich, Bjørg Haugseth, Ingeborg Dyrud, sekretær og Anders M. Andersen, formann.

 

For styret

 

Ingeborg Dyrud              Anders Martin Andersen

Til toppen