Tilbake til normalsiden "Årsmelding"    Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Utskriftsvennlig versjon

Årsmelding 2008 for Frogner menighet, Oslo

Innhold:  
Menighetsrådets beretning Kulturutvalget Schafteløkkens Venner
Men.rådets sammensetning Musikk i kirken Hjemmesiden
Komitéer, utvalg (medlemmer) Frognerhjemmet "Ora & Labora"
Ansatte Frognerhjemmets Venner Frogner misjonsforening
Statistikk Barnehagen Menighetspleieforeningen
Diakonatet Orgelkomitéen Bokkaféen
Barne- og ungdomskomitéen Eiendomsstyret Strategiutvalget

Beretning om menighetslivet

Menighetsrådets beretning

Etter jubileumsåret 2007 har 2008 vært et roligere og ganske normalt arbeidsår for menighetsrådet.

 

Menighetsrådet har avholdt 9 møter og behandlet 94 saker.

Menighetsmøte fant sted 20. april 2008.

 

12. februar mottok vi den triste meldingen om at nestleder Vigdis Ellefsrud var død. Vigdis’ bortgang har vært et stort tap både for menighetsrådet og hele Frogner menighet. Hun beriket oss alle med vakker sang og mange opplesninger. Menighetsrådet har mistet et medlem som med sin store klokskap og sterke gudstro var en betydelig bidragsyter i menighetens lederskap.

 

Frogner menighets satsningsområder for perioden 2007-2009 er følgende:

-          En åpen kirke

-          Diakonalt arbeid

-          Rekruttere barn og ungdom

 

Med en åpen kirke forstår vi både rent konkret at kirken i størst mulig grad er åpen når menighetens befolkning har behov for det, men også i betydningen å være en åpen og inkluderende folkekirke. Det diakonale arbeid har lange tradisjoner i Frogner menighet. Det er viktig at vi viderefører dette og søker å hindre og lindre alle former for nød innenfor menigheten så langt som våre menneskelige og materielle ressurser kan rekke. Å bringe det kristne budskap ut til barn og unge vil alltid være en av kirkens viktigste oppgaver, men folkekirkens fremtid vil også avhenge av at vi klarer å rekruttere barn og unge til aktivt engasjement i kirken.

 

Det ble i 2007 nedsatt et strategiutvalg bestående av Jardar Seim, Ragnar Osnes og Erik Kyvik Hauge som fikk i oppdrag å utarbeide en mer detaljert strategi basert på menighetens satsningsområder. Saken ble behandlet på flere møter i menighetsrådet og endelig vedtak ble fattet på junimøtet.

Strategien består av 8 hovedpunkter:

 

1. Bredde i menighetsarbeidet

Det er et mål å få størst mulig bredde i menighetsarbeidet og ingen målrettet spesialisering som kan føre til at menighetens medlemmer må henvises til andre menigheter i Oslo på bestemte områder. Frogner menighet skal med frimodighet videreutvikle de felt man er gode på og inngå samarbeid med andre menigheter der det kan gi løsninger som er bedre enn det Frogner menighet kan makte alene.

 

2. Halvårsbrosjyre til alle husstander

Det opprettes et ad hoc utvalg som får i oppdrag å komme med forslag til halvårsbrosjyre og utreder de økonomiske sidene ved produksjon og distribusjon.

 

3. Gudstjenestefornyelse

Dette handler om å vurdere gudstjenestens form og tidspunkt i lys av hvilken appell den har til forskjellige aldersgrupper og bakgrunn, men det handler også om å videreutvikle de gudstjenesteformene som allerede er godt etablert. Det foreslåes å gjennomføre gudstjenesteforsøk en gang i måneden til andre tider enn høymessen søndag kl. 11.00 (og ikke i stedet for den). Ressurser til dette kan eventuelt hentes ved å inndra en torsdagsgudstjeneste i måneden.  

 

4. Åpen kirke på hverdager

Det er ønskelig at Frogner kirke kunne tilby åpen kirke på hverdager. Det må utredes hvordan det kan legges til rette for dette og hvilke ressurser det vil kreve. Kirken er utstyrt med glassdører som gir godt innsyn fra gaten selv om kirken er stengt. Dette bør utnyttes i den grad det er mulig ut fra hensynet til sikkerhet. Ved fremtidig rehabilitering av kirken må det legges til rette for større grad av åpen kirke.

 

5. Givertjeneste

Menigheten etablerer en givertjeneste der de innkomne midlene deles mellom orgelsaken, diakonalt arbeid og barne- og ungdomsarbeid. Ordningen skal være praktisk tilpasset skattefradrag for gaver slik de gjelder for Den norske Kirke.

 

6. Diakoni

Menighetens diakoniplan fra 2003 oppdateres  og aktuelle problemstillinger fra Plan for diakoni i Den norske Kirke taes med.

Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap prioriteres som utgangspunkt for egne tiltak i menighetens regi. Det legges særlig vekt på besøkstjeneste for eldre.

 

7. Barne-, ungdoms- og konfirmantarbeid

Det bør ivaretaes og opprettes kontakter og samarbeid med andre menigheter for felles nytte og inspirasjon.

 

8. Menighetsrådets arbeidsform og størrelse

Det arbeides for at menighetsrådet og møtene kan bli mer effektive. Det bør vurderes om det er hensiktsmessig å ha et så stort menighetsråd som 10 faste medlemmer. Eventuell reduksjon av antall faste medlemmer besluttes av et menighetsmøte. 

 

Menighetsrådet har arbeidet aktivt med flere av områdene i strategiplanen. Det er også gitt oppdrag og mandater til underutvalg. Arbeidet med å konkretisere strategiplanen vil fortsette i 2009.

 

Etter flere år med forsinkede regnskaper fra vår regnskapsfører Kirkelig Fellesråd ble årsregnskapet for 2007 i henhold til tidsplanen fremlagt for menighetsrådet i april og budsjettforslag fremlagt på samme møte. Begge deler ble vedtatt av Frogner menighetsråd på maimøtet.

 

Mandat for Barne- og ungdomskomiteen (BUK) ble utvidet med et punkt om å fange opp behov for diakoni blant barn og unge. Etter vedtak i menighetsrådet 06.02.08 lyder mandatet i sin helhet slik:

 • være pådriver for å tale barn og unges sak
 • arbeide for å inkludere barn, ungdom og barnefamilier i menighetens liv
 • kartlegge behov og ta initiativ til nye tilbud for barn og ungdom i menigheten
 • være bindeledd til menighetsrådet og fremme saker om budsjett, rammer for virksomheten og lignende
 • koordinere ulike aktiviteter for barn og ungdom i menigheten
 • støtte og legge til rette for dem som leder aktiviteter
 • fange opp eventuelle behov for diakoni blant barn og unge og bringe dette inn for diakonatets styre

 

Innsamlede midler til nytt orgel har i løpet av 2008 blitt overført til en nyopprettet stiftelse, ”Stiftelsen Orgel i Frogner kirke” som er registrert hos Stiftelsestilsynet. Dette for å isolere og sikre disse midlene fra menighetens ordinære driftsmidler

 

Både menighetsrådet og menighetsmøtet har avgitt høringsuttalelse vedrørende nye sokne- og prostigrenser for Oslo.

 

Frogner menighetsråd har behandlet spørsmålet om å benytte kirken til en gudstjenestlig handling med innlagt forbønn for to av samme kjønn som skal inngå borgerlig ekteskap.

Menighetsrådet fattet følgende enstemmige vedtak:

Menighetsrådet godkjenner at Frogner kirke kan benyttes til forbønnshandling for to av samme kjønn bosatt i Frogner menighet, dersom det skjer innenfor rammen av en gudstjenestlig ordning, og dersom liturgien ikke har karakter av en ekteskapsinngåelse. Den borgerlige ekteskapsinngåelsen må være foretatt på forhånd og på et annet sted enn i Frogner kirke. Vedtaket er fattet i forståelse med sognepresten i Frogner og domprosten i Oslo.

 

Det har vært et stabilt arbeidsår for staben, men følgende endringer har funnet sted:

Sokneprest Ingrid Elise Wergeland ble overført til prestetjeneste i 50% i Frogner og Bygdøy menigheter 1. feb. 2008. Hun ble innsatt under gudstjenesten i Frogner kirke 30.03.08.

Kirketjener Rune Ljung gikk ut i ett års permisjon fra 1. mai for å gå inn i en engasjementsstilling i Kirkelig fellesråd. Kristin Lillelien tiltrådte i en 50% vikarstilling som kirketjener i Frogner og Bygdøy fra oktober. For øvrig har kirketjenerfunksjonen blitt betjent ved flere kortvarige vikariater. Diakon Gunnvor Falke søkte om redusert arbeidstid til 80% i ett år og fikk det innvilget. Det er i løpet av året utarbeidet ny instruks og arbeidsbeskrivelse for diakonen.

 

Det har vært arbeidet videre med planer for ombygging og tilbygg av kontorfløyen. Finansiering er nå i orden og det videre arbeidet med byggesøknad og prosjektering vil bli utført av Kirkelig Fellesråd.

Det er vedtatt nytt husordensreglement for Frogner Menighets Hus – Schafteløkken.

 

Den kirkelige statistikk viser en nedgang i kirkebesøkende på søn- og helligdager på 674 personer. En mulig medvirkende årsak til dette er at vi hadde en del ekstra godt besøkte gudstjenester i jubileumsåret 2007. Antall deltakere på øvrige ukedager hadde en svak økning på 53. Kirkelige handlinger hadde bare små variasjoner, bortsett fra gravferder, hvor det var en nedgang på 40 fra 123 i 2007 til 83 i 2008.

 

Frogner menighetsråd vil takke alle som har bidratt til menighetens liv og virke i løpet av året og en særlig takk til alle som gjennom forbønn er med på å styrke vår menighet og gi oss alle kraft og mot til å stå fast i den tjenesten vi er satt.

 

Frogner menighetsråd

1. april 2008

 


Sammensetningen av menighetsrådet, komiteer og utvalg samt ansatte 2008

Menighetsrådet

Medlemmer

Trond Arild Lidalen, leder
Gunnar Heiene, nestleder

Kirsten Astrup

Gro Falch Brennhovd

Mildred Coppola
  [valgt som 2. varamedlem, ble 1. varamedlem i juni 2006, rykket opp som medlem etter at Vigdis Ellefsrud, som opprinnelig var valgt, døde i februar 2008]

Helen Hanoa
  [valgt som 1. varamedlem, rykket opp som medlem etter at Sunniva Cristina Bragdø, som opprinnelig var valgt, flyttet i juni 2006 og dermed gikk ut av rådet].

Ola B. Johannessen

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Wenche Øverland

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer

1. Erik Kyvik Hauge

2. Halvard P. Johansen

3. Ingeborg Moræus Hanssen

4.

5.

 

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Trond Arild Lidalen, leder
Gunnar Heiene, nestleder
Gro Falch Brennhovd
Sokneprest Paul Nome

 

Menighetsrådets representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Ragnar Osnes

Vararepresentant: Jardar Seim

 


Komitéer og utvalg 2008

Barne- og ungdomskomitéen

Wenche Øverland, leder

Gunvor L. Falke

Gunnar Heiene

Målfrid Olimb Haanes (til jan. 2008)

Martin Oppegaard

Arne Slørdahl

Diakonatet

Gro Falch Brennhovd, leder
Mildred Coppola, nestleder (gikk ut av komitéen i nov. 2008)
Gertraud Enger

Helen Hanoa (permisjon)

Jon Erik Skjelstad
Rut Ugland

Gunvor L. Falke

Gudstjenesteutvalget til sept. 2008

Arne Slørdahl, kapellan, leder

Vigdis Ellefsrud (døde i febr. 2008)

Bjørn Kleppe, kantor

Ragni Kolle

Paul Nome, sokneprest

Fred Søndby, menighetsforvalter

Nils-Odd Tønnevold

Rut Ugland, sokneprest

Marit Østbye

Nyoppnevnt gudstjenesteutvalg fra sept. 2008

Paul Nome, sokneprest

Bjørn Kleppe, kantor

Gunnar Heiene

Ragni Kolle

Marit Østbye

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Oppnevnes senere

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Evy Tønnessen, leder, eierrepresentant

Halvard P. Johansen, eierrepresentant

Morten Walderhaug, foreldrerepresentant

Katja Dilling, foreldrerepresentant

Lisa Huun Thomsen, vara foreldrerepresentant

Solbjørg Antonsen, ansattes representant

Gro Wavik, ansattes representant

Kavitha Aske, ansattes representant

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder (gikk ut av utvalget okt. 2008)

Liv Clemens

Kari Diesen (fra mai 2008)

Vigdis Ellefsrud (døde febr. 2008)

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Styre for Frogner Menighets Hus (Schafteløkken) og Frogner kirkestue

Ragnar Osnes, leder

Kirsten Astrup

Ole Daniel Bruun

Kristin Ugland

Rut Ugland

Ragni Kolle, vara (til nov. 2008)

Trond Arild Lidalen, vara

Anne Sofie Francke, daglig leder

Byggekomité i forbindelse med prosjektering av nye kontorlokaler

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Fred Søndby

(Ad hoc-komité oppnevnt september 2008.)

Utvalg om eventuell halvårsbrosjyre for Frogner menighet

Carl-Henrik Bastiansen

Liv Clemens

Jardar Seim

(Ad hoc-utvalg oppnevnt september 2008, arbeidet avsluttet november 2008.)

Økonomiutvalget

Gertraud Enger

Anne-Sofie Francke

Erik Kyvik Hauge

Fred Søndby

(Nytt utvalg i 2007, oppnevnt 11.04.2007.)

Strategiutvalget

Erik Kyvik Hauge

Ragnar Osnes

Jardar Seim

(Ad hoc-utvalg - til juni 2008.)

Styret for Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

Asle Enger, leder

Trond Arild Lidalen

Paul Nome

Grethe Robertsen

Kirsten Astrup

Vara velges av ansatte

Beboerrepresentant - velges av beboerne

Arnulf Myklebust, bestyrer

Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Gunnar Heiene, vara

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Erry og Axel Byes Minne

Øyvind Hagelund, leder

Ole Daniel Bruun

Trond Arild Lidalen

Wenche Øverland, vara

Øyvind Hagelund, forretningsfører

Styre for Stiftelsen Orgel i Frogner kirke, Oslo

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, nestleder

Øyvind Hagelund

Liv Clemens

Paul Nome

Øyvind Hagelund, forretningsfører

 

Oppnevningene ble opprinnelig gjort på møte i Frogner menighetsråd 8. februar 2006 (sak 22/06) - med enkelte oppdateringer senere - og gjelder ut fireårsperioden som menighetsrådet er valgt for, det vil si til 31. desember 2009. Komitéene konstituerer seg selv.

 

Til toppen

Ansatte i 2008

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested i Frogner og Bygdøy menigheter

Rut Ugland

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter
Arne Slørdahl

 

Sokneprest i Oslo domprosti med tjenestested i Frogner og Bygdøy menigheter i 50 % stilling fra 1.2.2008 og foreløpig 3 år

Ingrid Elise Wergeland

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Gøran Søndby

 

Organist og kantor i 64 % stilling
Bjørn Kleppe

 

Kontorklokker i 30 % stilling

Kerstin Jonsson

 

Diakon (lønnes av menigheten)
Gunvor Falke

Tilbake fra permisjon 21. jan. 2008. Arbeidet etter søknad i 80 % stilling i 2008.

 

Kirketjener i 80 % stilling

Rune Ljung

Permisjon i ett år fra 1. mai 2008. Vikar i permisjonstiden:

Kristine Lillelien, 50 % stilling

 

Institusjonssjef på Frogner menighets hjem - Frognerhjemmet
Arnulf Myklebust

 

Daglig leder Frogner menighets hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke

 

Styrer Frogner menighets barnehage

Tori Cappelen i 80 % stilling

Til toppen

Utdrag av kirkelig statistikk for Frogner sokn 2006-2008

     
 

2006

2007

2008

Gudstjenester      
Antall gudstjenester søn- og helligdager

57

58 58
Antall deltaker på søn- og helligdager

8 254

9 733 9 059
Antall gudstjenester på andre dager

143

143 120
Antall deltaker andre dager 1)

2 528

2 711 2 764
Totalt antall gudstjenester

200

201 178
Kirkelige handlinger      
Dåpshandlinger

98

121 118
Konfirmanter

10

21 20
Vigsler

20

21 24
Gravferder

114

123 83
Ofringer, innsamlinger og gaver      
Offer/ kollekt i kr. totalt

317 291

342 866 291 814
Herav til egen virksomhet

129 995

169 021 134 972
Vidersendt til andre formål

187 296

173 845 156 842
Andre innsamlinger og gaver

320 060

167 600 260 000
       
1) Bibellesningene på lørdager og Ordo Crucis er inkludert i dette tallet.      

Til toppen

Årsrapport fra Frogner menighets diakonat

Styret har i 2008 hatt følgende sammensetning:

 

Gro Falch Brennhovd, leder, Mildred Coppola, nestleder, Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Helen Hanoa (permisjon), Per Jørn Elefsen, Rut Ugland og Gunvor L. Falke. (Mildred Coppola har ved brev til menighetsrådet sagt fra seg vervet som nestleder og medlem av Diakonatets styre).

 

Diakonen – Gunvor L. Falke – tilbake 21. januar etter ett års permisjon. Delvis sykemeldt november og desember. Videre har Gunvor L. Falke søkt og fått innvilget ny fødselspermisjon fra 3. mars 2009 og 10 måneder fremover. Diakonatet samt menighetsrådet har besluttet at man vil prøve å få en vikar for diakonen i denne tiden, - enten i full stilling eller eventuelt deltid.

 

Vikaren vil få et hovedansvar for etablering av kontakts- og besøkstjeneste. Behovet i menigheten har økt ytterligere, og vi håper og tror at vi ved samlede krefter og vilje kan få dette til. I diakonens stillingsbeskrivelse (vedtatt av menighetsrådet 5. mars 2008) er besøkstjenesten tatt inn som en meget prioritert oppgave.

 

Styret har som vanlig stått for de faste arrangementer:

 

Vi har ikke hatt noen tirsdagstreff i Kirkestuen i 2009, men håper å kunne ta opp disse igjen.

 

Årets sommertur 11. juni gikk til Torsby med norsk / svensk gudstjeneste med nattverd v/ prestene Per-Rune Svenson og Rut Ugland i vakre Fryksande kyrka, (Frykensjøens ende). Kirkekaffe, handling i Torsby og middag på Sahlstomgården – fødestedet til jugendkunstneren Bror Sahlstrøm. En veldig innholdsrik og hyggelig dag.

 

25. september i Vollen. Igjen en deilig dag i Vollen med god mat hos Mats og Martin, besøk i butikkene og bakeriet og mye hygge.

 

Diakoniens dag fant sted 19. oktober. Styrets medlemmer var aktivt med i gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffe. Vi er glad for å ha en blomstermann i styret.

 

Tur til Charlottenborg 11. november. Hyggelig tur, handling og mat i Morokulien på tilbakeveien.

 

Jule- og adventsfest ble avholdt 16. desember. Som vanlig masse mennesker, god mat og underholdning.

 

Det ble i 2008 delt ut legater – sommerlegat og julelegat. Gro Falch Brennhovd, Gertraud Enger  og diakonen utgjorde legatkomite.

 

Oslo, mars 2009

 

Gro Falch Brennhovd

 

Til toppen

Årsmelding for Barne- og Ungdomskomiteen (BUK) 2008

 

MEDLEMMER OG MØTER:

Barne- og ungdomskomiteen har i 2008 vært ledet av Wenche Øverland. Kapellan Arne Slørdahl og diakon Gunvor L. Falke har vært med fra staben. For øvrig har Gunnar Heiene og Martin Hill Oppegaard sittet i komiteen, sistnevnte som sekretær. Iselin Aartun har møtt på møtene som representant for ungdomslederne. Stine Pernille Raustøl og Ida P.S. Myrvang har møtt på noen møter som administrator for Frogranienborg Barnegospel i henholdsvis 1. og 2. halvår.

Barne- og ungdomskomiteen hadde i 2008 ti møter; 30. januar, 18. februar, 12. mars, 16. april, 7. mai, 13. mai, 2. juni (sommeravslutning), 7. oktober, 4. november og 2. desember.

 

JULETREFEST:

Barne- og ungdomskomiteen arrangerte under ledelse av Gunnar Heiene for første gang på mange år en juletrefest for barn og barnefamilier i samarbeid med Stine Pernille Raustøl og noen av foreldrene til barn i Frogranienborg Barnegospel.  Juletrefesten ble holdt 15. januar 2008 i menighetshuset på Schafteløkken. En stor opptur! 31 barn og 27 voksne ble servert hjemmelaget lapskaus, saft, kaffe og kaker. Det var gang rundt juletreet, Frogranienborg Barnegospel underholdt og nissen kom på besøk med noe godt til barna.

 

UNGDOMSTINGET 2008:

På ungdomstinget 2008, som ble avholdt i Holmenkollen og Ris menighet 18. - 20. januar, deltok Carl Henrik Bastiansen fra Frogner menighet. Temaet for dette tinget var Ung i kirken.

 

UNGDOMSARBEIDET:

De frivillige ungdomslederne har i 2008 utgjort en gruppe på 5-8. Gruppen består dels av medlemmer av det oppr. team Oslo fra høsten 2006, som basert på sitt kall, har valgt å fortsette sitt arbeid å bygge opp gode tilbud til ungdom i Frogner menighet. Fra høsten 2008 har Storsalen menighet sendt 2 nye fra team Oslo, med tjeneste i ungdomsarbeidet på Frogner, som får undervisning og oppfølging i Storsalen. Ungdomslederne har flere ledersamlinger gjennom året, der de inspirerer hverandre og planlegger konkrete arrangementer.

Noen av de som ble konfirmert i Frogner høsten 2008 har blitt med videre som miniledere. De følger en gruppe som har jevnlige samlinger på Bygdøy, der også en av Frogners ungdomsledere er med som leder.

Ungdomsarbeidet har konfirmantgruppen som utgangspunkt, ved at ungdomslederne har deltatt på undervisningen bl.a. som ledere av samtalegrupper og har arrangert klubbkvelder på Schafteløkken i etterkant av undervisningstimene. Disse kveldene har inneholdt ulike aktiviteter, bl.a. film, spill, quiz og rebusløp.

I tillegg til Bli kjent tur til Nordmarkskapellet, deltakelse på konfirmantenes faste-aksjon og felles konfirmantleir, har ungdomslederne, i samarbeid med Arne Slørdahl, arrangert tre ungdomsgudstjenester, hvorav to i Frogner kirkes kapell og en i Bygdøy kirke. Disse gudstjenestene har hatt den vanlige liturgi for høymesser som ramme, men har blitt tilpasset i form og uttrykk, slik at de bedre kan ”treffe” ungdommenes kontekst. De ulike oppgavene i gudstjenesten har blitt utført av ungdomslederne, Arne og konfirmantene. I tillegg har det ved to av gudstjenestene blitt benyttet prester fra andre menigheter som talere. Arbeidet med gudstjenester er et spennende og viktig tiltak i menigheten og ungdomslederne ønsker å være med i utarbeidelsen av en plan for slike gudstjenester, slik at dette kan bli et fast tilbud i menigheten.

 

KONFIRMANTER:

19 ungdommer har fulgt menighetens konfirmantundervisning. 18 av disse ble sammen med 2 Bygdøy-konfirmanter konfirmert i Frogner kirke søndag 21. september.  1 Frogner-konfirmant ble konfirmert i Bygdøy kirke søndag 14. september. 

Undervisningen har foregått på Schafteløkken annenhver torsdag kl 18:00 - 19:30.  Fra oppstarten i januar og frem til påske har det påfølgende klubbarrangementet i kjelleren vært en obligatorisk del av konfirmasjonsforberedelsene.

1.-3. februar hadde Frogner og Bygdøy en felles konfirmanthelg på Nordmarkskapellet.  Planleggingen og gjennomføringen av denne ble i sin helhet utført av ungdomslederne i de to menighetene, mens kapellanen kun fungerte som rådgiver og bakvakt.  I tillegg til denne helgen har det vært en fellessamling med Bygdøy-konfirmantene, to samlinger sammen med konfirmanter fra hele prostiet, og prostifelles leir på Fredtun folkehøyskole i Stavern 11.-15. august.

Temaene i undervisningen har vært hentet fra "kjernestoffet" i "Plan for konfirmasjonstiden".  På presentasjonsgudstjenesten 10. februar fikk alle konfirmantene Bibelselskapets "Konfirmantbibel" som har vært brukt i undervisningen.  Etter avsluttet konfirmasjonstid har årets kull blitt invitert både til en felles leir-reunion i Markus menighetshus og til ungdomsgudstjenester.

 

BABYSANG OG DIAKONALT ARBEID:

Barne- og ungdomskomiteen har i 2008 tatt initiativ overfor menighetsrådet for å synliggjøre at det diakonale arbeidet og diakonens arbeidsinstruks også inkluderer arbeid for barn og unge. Begrunnelsen for dette er at Plan for diakoni understreker at diakoniens arbeidsområder ”angår både barn, unge, voksne og eldre”. Planen sier også følgende om familien som utfordring:

”Familien er en sårbar størrelse. Barn og unge blir ekstra utsatt når omsorgspersoner har problem. De mange samlivsbruddene er også et tegn på at mange strever. Det er et spesielt ansvar både å drive støttende og forebyggende familiearbeid og å møte de problemer mange opplever etter et samlivsbrudd”. Dette er en viktig begrunnelse for arbeidet med babysang.

Menighetens babysang har vært et populært tilbud også i 2008. Tilbudet retter seg mot foreldre som er hjemme med barn (0-1 år). Det er diakon Gunvor L. Falke som har ledet aktiviteten.  P.g.a. hennes permisjon i starten av året, ble ikke Babysangen startet opp før 23. april.  Babysangen har foregått på onsdagen kl 12-14 i hovedsalen på Schafteløkken. På våren ble det avholdt 6 samlinger, og på høsten 9. Tilbudet har stort sett vært selvfinansierende. Foreldrene har blitt bedt om å ta med matpakke, og så har drikke og frukt blitt servert. Fremmøtet har vært meget godt med rekord 5 november med 45 småbarn og 45 foreldre.

 

PAPPAGRUPPEN:

Det ble arrangert pappagruppe i Kirkestuen 11 ganger i 2008. Det er barne- og ungdomskomiteens sekretær Martin Hill Oppegaard og Kristian Finn Risung fra Bygdøy menighet, som har invitert til møtene i Kastanjestuen. I tillegg til de som hadde deltatt tidligere, ble også om lag 150 nye dåpspappaer i Frogner og Bygdøy invitert til å komme. Utover våren ble oppmøtet likevel dårligere, og i september konkluderte vi med at tiltaket hadde hatt sin misjon. Hovedinntrykket er at tiltaket var velkomment og nyttig, og at det hører naturlig hjemme i menighetens arbeid mot barn og barnefamilier. At Barne- og likestillingsdepartementet i en Stortingsmelding fra desember 2008 ønsker pappagrupper som landsdekkende tiltak, viser at menigheten er i takt med tiden.

 

GUDSTJENESTER:

Fire av gudstjenestene i 2008 har vært definert som familiegudstjenester, og alle har vært godt besøkt. Frogranienborg Barnegospel har deltatt på alle fire.  En av disse var på julaften kl 14:00.  Det har vært utdeling av 4-årsbok. 

I 2008 har det vært dåp (utenom på julaften), men ikke nattverd på disse gudstjenestene, av hensyn til gudstjenestenes lengde. Når det har vært familiegudstjeneste, har foreldre til barn i Frogranienborg, korets administrator og barne- og ungdomskomiteen stått for kirkekaffen. 

I tillegg til disse 4 familiegudstjenestene har Høsttakkefesten vært en barnevennlig gudstjeneste.  Der deltok menighetens barnehage med sang, fruktprosesjon og tekstlesning.  På denne gudstjenesten ble også barnehagens 20-årsjubileum markert, og under kirkekaffen mottok barnehagebarna heliumballonger. 

 

Ruseløkka skole avsluttet tradisjonen tro høstsemesteret sitt med en julegudstjeneste i Frogner kirke.  Elever deltok med tekstlesning, sang, musikk mm. 

Det har også vært to barnehagegudstjenester: Én før påske for Schafteløkken barnehage, og én før jul for alle barnehagene innenfor menighetsgrensene, samt at enkelte barnehager fra Domkirkens menighet deltok på denne.  Schafteløkken barnehage dramatiserte juleevangeliet og sang.  Mange foreldre var til stede på disse gudstjenestene.

 

FROGRANIENBORG BARNEGOSPEL:

Koret er medlem av Norges KFUK/KFUM og er et samarbeidsprosjekt mellom menighetene i Bygdøy, Uranienborg, Fagerborg og Frogner (BUFF). Maren Ørstavik har vært korets dirigent fra høsten 2006 frem til oktober 2008, da overtok Kristine Solberg. Stine Pernille Raustøl har vært korets administrator fra korets oppstart våren 2006 frem til august 2008, da overtok Ida P.S. Myrvang, som også har spilt piano på de fleste øvelsene. Johannes Aanderaa har akkompagnert ved de fleste av korets opptredener.

Våren 2008 hadde koret 20 medlemmer og høsten 2008 hadde koret 14 medlemmer. På kor øvelser og opptredener deltok det i 2008 ofte opp til 25 barn. Koret øver i Frogner kirke stort sett hver onsdag fra kl.17.30-18.30, bort sett fra i skoleferieukene. De fleste av barna i koret går på Uranienborg skole, men det er også noen barn fra Ruseløkka skole, fra Steinerskolen, fra Montesorri og fra Den franske skolen.

Koret startet opp vårsemesteret 9. januar og siste øvelse var 14. mai med sommeravslutning på Uranienborg menighetshus. To av øvelsene sang koret på henholdsvis Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. I tillegg sang koret på to gudstjenester i Frogner kirke, og hadde også ansvaret for kirkekaffen sammen med barne- og ungdomskomiteen. I Uranienborg kirke var koret med på den store Barnegudstjenesten, sammen med alle barneaktivitetene i Uranienborg menighet.

Høstsemesteret startet 20. august og siste øvelse var 10. desember med juleavslutning. Lørdag 20. september ble den store Gospelfesten arrangert igjen. Det ble en hyggelig dag med sang, frukt, pizza og konsert i Bygdøy kirke. Dette var et samarbeid med Onsdagsklubben i Bygdøy menighet og begge korene sang sammen Skapelsen av Børud. Også dette semesteret la koret to øvelser til Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. Koret deltok også på den store Barnegudstjenesten i Uranienborg kirke og sang på to gudstjenester i Frogner kirke, hvorav den ene av gudstjenestene var på selve julaften. En flott avslutning på et fint år i Frogranienborg Barnegospel.

 

FROGRANIENBORG BARNEGOSPELS REKRUTTKOR:

Onsdag 20. august startet menighetene i Uranienborg og Frogner opp med et nytt BUFF konsept : Frogranienborg Barnegospels Rekruttkor med Stine Pernille Raustøl som korets dirigent og administrator. Tidligere hadde 5-åringer fått være med i barnegospelkoret, men ettersom kjernen i Frogranienborg fra høsten 2008 ville gå i 3. klasse ble aldersspredningen i koret vurdert å bli for stor, hvis koret skulle ha 5-åringer og 3. klassinger i samme kor. Dermed var Rekruttkoret født; et kor for barn som gjerne skulle gått i Frogranienborg, men som må vente et år eller to.

Det er 15 barn på medlemslisten, og på øvelsene kommer det 8-12 barn. Om lag halvparten av barna er småsøsken til barn i Frogranienborg Barnegospel, og resten av barna er rekruttert via barnehager, nettsidene til Frogner/Uranienborg eller via venner. Barna er fra 4-5 år.

Rekruttkoret hadde seks øvelser i høstsemesteret, circa hver tredje onsdag. Rekruttkoret øver samtidig som Frogranienborg Barnegospel, enten i Kapellet eller i Dåpssakristiet i Frogner kirke.

Rekruttkoret deltok på den store Barnegudstjenesten i Uranienborg kirke i oktober og på gudstjenestene i Frogner kirke i november og på julaften sammen med Frogranienborg Barnegospel.   

 

Oslo, 5. mars 2009

For barne- og ungdomskomiteen

 

Wenche Øverland (sign.)

Til toppen

Kulturutvalget

 

Etter at Kulturutvalget i perioden fra 2003 til 2007 hadde gjennomført prosjektet ”Bibelen fra perm til perm” ved ukentlige høytlesninger i Frogner kirkes kapell, startet utvalget våren 2008 et nytt prosjekt, ”Salmelørdag”. Også disse arrangementene fant sted lørdager kl. 15.00 i kapellet. Våren 2008 var det fem slike salmelørdager, første gang 29. mars. Hver gang er det en innledning, et foredrag eller et kåseri rundt temaet, og så synger vi salmer. Noen av gangene er det utvalgets medlemmer som har stått for hele programmet, andre ganger har vi hatt innledninger, opplesning eller musikkinnslag ved folk utenom utvalget. Noen av gangene har det også vært en programpost som heter ”Min ønskesalme”. Program våren 2008:

 

 • 29. mars: Svein Ellingsen: Hva er en salme?5. april: Elias Blix v/ Anne Marie Vøien Fleischer
 • 12. april: Anders Hovden v/ Ragni Kolle og Liv Clemens
 • 19. april: Petter Dass v/ Ola B. Johannessen og Bård Andreas Skjeggestad
 • 26. april: Gustav Jensen v/ Jardar Seim

 

Salmelørdagene fortsatte høsten 2008 med åtte arrangementer.

 • 11. oktober: Astrid Paulsen: Utkastet til ny salmebok.
 • 18. oktober: Religiøse folketoner v/ Kari Diesen og Kåre Nordstoga
 • 25. oktober: Eyvind Skeie om sine egne salmer og om salmediktning
 • 1. november: H. A. Brorson v/ Ingrid Elise Wergeland
 • 8. november: Salmer som samler – eller gjør de ikke? v/ Liv Clemens og Kristin Ugland
 • 15. november: Salmekomponisten Ludvig M. Lindeman v/ hans oldebarn Kristian Lindeman
 • 22. november: Jubelsalmer v/ Bård Andreas Skjeggestad
 • 29. november: Advent- og julesalmer v/ Jardar Seim

 

Kulturutvalget har i 2008 bestått av Liv Clemens, Kari Diesen (fra mai 2008), Vigdis Ellefsrud (døde februar 2008), Anne Marie Vøien Fleischer (utvalgets leder fram til oktober 2008, da hun gikk ut av utvalget), Ola B. Johannessen, Ragni Kolle, Jardar Seim og Bård Andreas Skjeggestad.

 

Oslo, 27. februar 2009.

 

For Kulturutvalget

Jardar Seim

Til toppen

Musikk i kirken

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Høymessen er, og har alltid vært ”viktig” for Frogner menighet. Under disse høymessene har det i 2008, ved flere anledninger medvirket mange kor og musikere. Frogner kammerkor, vokalensembelet Ex-Olavo, Cæciliaforeningen og Frogranienborg er noen av disse.

Dirigenter er Kristin Groven Holmboe (Frogner kammerkor) Hallvard Heggland/Tore Jordfald (Ex-Olavo) Steffen Kammler (Cæciliaforeningen) og Maren Ørstavik (Frogranienborg) De har ledet salmesang, litturgi og fremført kormusikk under de høymessene som de har medvirket på. Kirkens organist har stort sett alltid hatt nødvendige prøver med disse korene på forhånd. Menighet og stab gir svært hyggelige tilbakemeldinger. Det gjør også flere kormedlemmer og dirigenter.

Frogner kammerkor støttets også økonomisk av menigheten. Øvrige musikere som har medvirket på høymesser er Morten Brenne, Jonas Haltia og Siv Øverli, trompet. Johannes Nome, cello. Kristin Groven Holmboe, sopran m.fl.

 

Disse har vikariert for organist under frihelger og ferie. Først og fremst Jardar Seim, men også Kjell-Henrik Hendrichs og Svein Amund Skara. En stor og viktig innsats som vi takker for.

 

Kirkelige handlinger (bisettelser og vielser) utgjør fortsatt en stor del av arbeidet for kantor. Manger er svært bevisst på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier, noe som ofte kan by på relativt store utfordringer. Men jeg er ganske stolt på hva vi klarer å imøtekomme av disse ønskene, særlig med tanke på hvor liten tid det ofte er fra ”ønskene” blir kjent til seremoni skal finne sted. Dette arbeidet oppleves som svært givende og viktig.

Konserter

I 2008 var det, som vanlig svært mange konserter o.l i kirken vår. Ca 10.500 personer var tilstede på disse, noe som vel må kunne sies å være ”betydelig” Kirken er kjent langt utover Oslos grenser for sitt gedigne og rike konserttilbud. Noen høydepunkter: Påskekonserter med Det Norske Kammerorkester/Det Norske solistkor, dirigent: Tonu Kaljuste. Oslo Seniorkor/Big Chief Jazzband. Cæciliaforeningen m/Dvorak/Mendelsohn-program. Nowegian Brass Expo. Store konserter under Oslo Kammermusikkfestival. Skuespiller Ola B. Johannessen, sanger/skuespiller Tora Augestad og musiker Torbjørn Dyrud med forestillingen om møter og fordommer i Wergelands diktning: ”For første gang” Frogner kammerkors gigantfremføring av Mozaets requiem men musikere fra oslofilharmoninen og solister.Alle julekonserter og Bachs juleoratorium med Cæciliaforeningen. Mange flotte konserter altså, som vi gleder oss over. For mer innholdsrik informsjon om konsertene (m.m): Se vår hjemmeside.

 

Bjørn Kleppe

Til toppen

Årsrapport fra Frognerhjemmet 2008

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Trond Arild Lidalen, Grethe M. Robertsen, Lisbet Sørgjerd, (ansatt repr.) og Kessete Kifle (ansatt repr.). Beboerne ingen repr. (fordi ingen var villig). Vararepr.: Kirsten Astrup.

 

Store ting viste igjen utvendig i 2008. De ansatte satte i gang med et hageprosjekt og gjorde en fantastisk innsats. Hagen var ikke til å kjenne igjen til innvielsesfest i juni. Basar var avholt, nye møbler innkjøpt og alt av planter og blomsterbed hadde virkelig fått orden på seg. Kjempetrivelig for beboerne og alle andre som har gledet seg storlig i hagen denne sommeren.

 

I månedskiftet august/september gikk vi i gang med fasadeoppussing mot hagen, menighetshuset og noe mot endeveggen i sør. Dette var et stort arbeid som ble sluttført til frosten kom i oktober. Resten  blir tatt i 2009. Det var en slitsom tid for alle mens de store arbeidene pågikk. I tillegg er alle beboerrommene i 4. og 5. etg. malt. De fleste av beboerne måtte overnatte en natt i korridoren, men alle har tatt det sporty og gledet seg over til å komme inn igjen til nyoppusset rom. 20 år siden disse rommene ble pusset opp sist. Kapellet gjennomgikk også full oppussing.

 

På ettersommeren ville ikke bydelen belegge ledige aldersavdelingsplasser lenger. Av 15 plasser var 12 i bruk etter 1. september. Jeg fikk beskjed fra sykehjemsetaten i november om at vi måtte belage oss på omgjøring til sykehjemspost. Da var det til å gå i gang med prosjekteringsarbeid slik at vi kan levere det som blir etterspurt – sykehjemsplasser og før avdelingen kan taes i bruk som sykehjemsavdeling, må 2 værelser slås sammen til stue/spiserom. Først må betongsaging og stålbjelker på  plass og så full opprustning  til stue/spisestue.

 

Dagsenteret har 12 plasser med 24 brukere.

 

I aldersavdelingen kom det inn 7 nye (1 var på korttid). 4 ble overflyttet til sykehjemspost på Frognerhjemmet og 3 ble overflyttet til annet sykehjem. 2. døde i aldersavd.

 

Sykehjemspostene har 40 plasser hvor 19 nye har fått plass. Vi hadde 14 dødsfall på disse postene. 1 beboer flyttet hjem igjen og 4 flyttet til andre sykehjem.

 

En tid på vårparten var 5 av beboerne over 100 år.

 

Frognerhjemmets venner stiller trofast opp til den månedlige hyggekvelden til stor glede for våre beboere.

 

Vestheim rotary hadde også i 2008 3 formiddagskonserter med klassisk musikk.

 

Det ble også tur til Finnerud hvor 30 var med. Dessuten har vi hatt jevnlig andre kulturaktiviteter. Nytt av året var en gruppe fra Sofienberg videregående som kalles ”Eldre og Unge i samarbeid” som hadde dette som et opplegg i sin utdanningsmodul. De var i storstuen i 1. etg. onsdag om formiddagen. I høst har en universitetsstudent hatt  aktivitetsgruppe i aldersavd. hver 14 dg. Beboerne har vært meget begeistret for dette.

 

Nattverdsgudstjenesten er som tidligere 1. tirsdag i måneden hvor prest  og kantor fra Frogner menighet deltar.

 

Tusen takk til alle som er med og kaster lys inn i hverdagen for våre beboere. Det er ikke alltid så meget som skal til for å gjøre et medmenneske glad. Nye impulser er viktig.

 

Arnulf H. Myklebust

Til toppen

Frognerhjemmets Venner

Frognerhjemmets  Venner ble stiftet 14.feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1g. i mnd. til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959.

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hoved-ansvarlige de fleste av disse årene. Undertegnede har vært med siden 1978 og er program-

og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

 

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca.kl.16.45-19.00. De første 15 min. er det pianomusikk  for beboerne i stuen ved vår, trofaste og velvillige Thorbjørg BirkelandKl.17.00 er alle vennene(ca.8-10) kommet, og vi går sammen til festmåltid  i spisesalen før vi etterpå samles igjen i stuen for underholdning (ca.17.45) av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en variert utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en liten andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse når hans tid tillater det og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget god bevertning. Følgende som har bidratt med underholdning det siste året er:

                                             

30. jan.: Frogranienborg barnegospel (18-20barn) Th. Birkeland.

              Paul Nome andakt.   Ledelse: Grethe

 

14. feb. : Underholdning  ved skuespiller Liv Dommersnes  Th. Birkeland.

               Andakt sokneprest Paul Nome  Ledelse: Grethe

              

 13.mars  Glade toner ved ” Swingtetten” Dir. Gunnar Jørstad. (4 damer 4 menn)

                Sokneprest Paul Nome  andakt   Ledelse: Grethe

 

10.apr.  Vårprogram med Sigrun Grøtting (dikt) og Bjørg Person (piano) Paul Nome andakt.

                Ledelse: Th. Birkeland/Grøtting

 

8.mai   Venner av operaen: Liv & Frode Birkeland  Pianist Ola Faye   Paul Nome andakt

               Nasjonal markering   Glimt av musikal  Pinsetoner  Ledelse: Grethe

                                     

12.juni:  Henrik Wergeland aften med  skuespiller Ola B. Johannesssen.  Allsang

                  Andakt Sokneprest Paul Nome  Ledelse : Grethe

 

11.sept. ”Høstprogram 1”  v/ Sigrun Grøtting & Bjørg Person (piano) Paul Nome andakt.

                 Ledelse: Grethe

 

9.okt.  ”Høstprogram 2” v/ Sigrun Grøtting & Bjørg Person (piano) Th. Birkeland andakt

 

12.nov. Frogranienborg barnegospel u/ ledelse av Ida Myrvang  Th. Birkeland andakt

 

11.des. Adventprogram v/ Sigrun Grøtting & Bjørg Person Ledelse: Th. Birkeland

Til toppen

Årsmelding fra Frogner menighets barnehage, Schafteløkken

Pedagogisk arbeid:

Det er førskolelærer på begge avdelingene. Vi har stabilt og meget godt kvalifisert personale.

Vi  har utarbeidet en fast årsplan med:

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

Vigelandsparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

De månedlige samlingsstundene når presten Arne  kommer, og har ansvar for disse, er inspirerende for små og store. 

Sang og musikk og sosial kompetanse (folkeskikk) er fast satsningsområde.

 

Økonomi :

Årsregnskap er ikke ferdig revidert i skivende stund.

Barnehagekontingenten var  kr. 2.650,-  pr. mnd. uansett aldersgruppe.

 

Personalet:

Som tidligere er Anne-Marit Velsvik Sotnakk avd.leder på Stallen.

Kavitha Aske og Svetlana Rack er assistenter på Stallen.

Avdelingsleder Drengestua: Solbjørg Antonsen.

Assistenter: Gro Wavik og Rita Lien.

Styrer: Tori Cappelen

Manglerud renholdsservice er vi fremdeles meget godt fornøyde med.

 

Samarbeidsutvalg:

Eierrepresentanter:  Evy Tønnessen (leder) og Halvard P. Johansen.

 Foreldrerepresentanter: Morten Walderhaug og Katja Dilling

Vara: Lisa Huun Thomsen

Ansattes representanter: Gro Wavik og Kavitha Aske

Styrer: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

8  barn har fått plass i løpet av året.

2 samarbeidsrådsmøter er avholdt, 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrene.

 

Ønsker for 2009:

En terrengsklie. 

 Barnehagen er i stort behov av innvendig maling av vegger og lister. Ute  ser vannbrett dårlige ut.

                                  

Oslo  23.02.09.

Styrer

Tori Cappelen.

Til toppen

Orgelkomitéen 2008

 

Orgelkomitéen har i 2008 bestått av Liv Clemens, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2008 hatt 5 møter.

 

Når det gjelder de grunnleggende konsepter som orgelkomitéen arbeider etter, er det ikke inntrådt noen forandringer i 2008. En ny orgelløsning skal videreføre et stilpreg som passer med kirkerommet, og ta vare på det beste i det nåværende orgelet.

 

Orgelkomitéen har også i 2008 bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer til instanser som vil ha å gjøre med en orgelanskaffelse (Kirkelig fellesråd v/ Kirkevergen, Riksantikvaren). I forhold til de rutiner for saksbehandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i samarbeid med Riksantikvaren i september 2005, har det heller ikke i 2008 kommet noen ny informasjon til oss om situasjonen i Frogner kirke. I 2005 fikk vi melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. Verken i 2006, 2007 eller 2008 har vi fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien (eller annen ny informasjon), noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005, bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten. Også i 2008 har komitéen blitt holdt orientert av organist Bjørn Kleppe om driftsproblemer med dagens orgel.

 

Fortsatt er mangelen på store nok egne midler den største hindringen for å bringe orgelsaken til en lykkelig løsning. Vi kan imidlertid glede oss over et jevnt tilsig av gaver, både små og større. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. Menighetsrådets øremerking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel har også hatt stor betydning. Ved utgangen av 2008 var det i alt kommet inn ca. 2 millioner til orgelsaken. Men det er fortsatt langt fram til de minimum 8 millionene som trengs. Orgelkomitéen har gjennom året arbeidet med ulike idéer for å få inn mer penger, og har holdt seg løpende orientert om offentlige finansieringsordninger som kan være aktuelle (rentekompensasjon, momsrefusjon). For å sikre de innsamlede midlene begynte komitéen i 2007 å undersøke om det bør opprettes en egen stiftelse. Denne saken ble oversendt menighetsrådet våren 2008, og den 4. juni 2008 vedtok menighetsrådet å opprette en orgelstiftelse. Styret i orgelstiftelsen består av Liv Clemens, Øyvind Hagelund, Bjørn Kleppe, Paul Nome og Jardar Seim, og hadde sitt konstituerende styremøte 22. oktober 2008. Stiftelsens navn er ”Orgel i Frogner kirke, Oslo”. Om formålet sier vedtektene: ”Stiftelsens formål er å bidra til finansiering av nytt orgel, restaurering eller rehabilitering av orgel i Frogner kirke, Oslo. Avgjørelser om hvilken orgelløsning som skal velges for kirken innen disse rammer, treffes av de kompetente kirkelige organer, ikke av stiftelsens styre. Midlene kan ikke brukes til løpende vedlikehold.” Stiftelsens styre oppnevnes av Frogner menighetsråd for to år om gangen.

 

Orgelkomitéen forsøker også å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet. Noen av komitéens medlemmer besøkte høsten 2008 Tønsberg domkirke i anledning restaureringen av Frobenius-orgelet.

 

Søndag 8. juni 2008 etter gudstjenesten inviterte orgelkomitéen til omvisning i orgelet med demonstrasjon av hvordan et stort orgel fungerer, og orientering om orgelets problemer. Generell informasjon om orgelsaken finner man på menighetens hjemmeside og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken.

 

Oslo, 25. februar 2009.

 For orgelkomitéen

Jardar Seim (sign.)

Til toppen

Årsmelding fra Eiendomsstyret

Frogner Menighets eiendomsstyre består av følgende personer og er konstituert for perioden 2006-2009:

-  Kirsten Astrup

-  Ole Daniel Bruun

-  Anne-Sofie Francke (daglig leder av Frogner Menighets Hus Schafteløkken)

-  Ragni Kolle (varamedlem)

-  Trond Atild Lidalen (varamedlem)

-  Ragnar Osnes (formann)

-  Fred Søndby (menighetsforvalter)

-  Rut Ugland

Nestleder Kristin Ugland gikk ut av eiendomsstyret i begynnelsen av 2008.

 

Det har vært fire styremøter i løpet av 2008. Eiendomsstyret har ansvaret for følgende eiendommer:

-  Frogner Menighets Hus Schafteløkken med hovedhuset, barnehaven og eldresenteret

-  Kirkestuen

-  Løsøre i kirkerommet.

Menighetsforvalter har ansvaret for tilsyn med kirkebygget og menighetskontoret, og han melder behov, feil og mangler til kirkeforvalter.

 

Eiendomsstyret har behandlet og gjennomgått blant annet følgende saker i løpet av 2008:

-  budsjett utarbeidelse med jevnlig oppfølging av regnskap

-  utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for Frogner Menighets Hus Schafteløkken

-  utleieforhold på Frogner Menighets Hus Schafteløkken

-  kontraktsmessige forhold opp mot utleiere

-  utarbeidelse av husordensregler for Frogner Menighets Hus Schafteløkken

-  diverse rehabiliteringsarbeider utvendig og innvendig

 

Frogner Menighets Hus Schafteløkken har en ansatt daglig leder, og for Kirkestuen har menighetsforvalteren ansvaret mot utleiere og brukere av dette lokalet.

 

For Frogner menighet er våre lokaler og bygninger svært viktige i vårt menighetsarbeid. Det er en viktig inntektskilde, dette gjelder spesielt Schafteløkken. Det viktigste er at våre fasiliteter er et møtested for våre mange aktiviteter og virksomheter i menighetens interne og utadrettede arbeid.

 

 

Ragnar Osnes 09.02.2009.

 

Til toppen

Foreningen Schafteløkkens Venner - årsberetning for 2008

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 25. arbeidsår.

 

Styret har bestått av:

Truls Aslaksby, leder; Harald Engelstad; Anne-Sofie Francke; Magnus Didrik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær/kasserer.

 

Foreningen hadde ved årets utgang 69 medlemmer, herav tre firma/organisasjonsmedlemmer. Dette er en liten oppgang fra foregående år.

 

Kontingentsatsene for 2008 har vært NOK 150 for enkeltpersoner og NOK 300 for firma/institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 27. mars 2008 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken.

14 personer var til stede.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Styret ble enstemmig gjenvalgt for en ny to-års periode.

Det ble vedtatt å øke kontingentsatsene. Disse blir da NOK 200 for enkeltpersoner, NOK 400 for firma/institusjoner.

Efter årsmøtet holdt førsteamanuensis ved Ibsen-museet Astrid Sæther kåseriet ”Suzannah – Fru Ibsen”.

Det ble servert koldtbord med øl, mineralvann og kaffe.

 

Styreaktivitet.

Styret har  gitt NOK 10.000 av foreningens midler som gave til oppgradering av uteområdet på Schafteløkken.

 

Arrangementer.

Det har vært avholdt tre konserter i løpet av året:

 

9. mars: Odeon Jazz Quartet med Butch Thompson som gjest.

11. mai: Odeon Jazz Quartet.

30. november: Odeon Jazz Quartet.

 

24.01.2009/ODB

Til toppen

Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den siden vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

 

Siden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, sammensetningen av menighetsrådet, historikk, gudstjenesteliste for en lengre periode, planer for aktiviteter over en viss tid (konfirmasjonsforberedelser, barnegospel osv.), og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, konserter, spesielle arrangementer osv.). En av de best besøkte enkeltsidene er salmesiden, der salmene for kommende søndag ”slås opp”. Sam­tidig blir salmene for tidligere søndager i inneværende og tidligere kirkeår liggende. Også flere andre sider kan man følge flere år bakover i tid, f.eks. gudstjenestelister.

 

På grunn av omlegging av statistikken er det umulig å oppgi noe gjennomsnittsbesøk pr. døgn i 2008. Besøket varierer naturlig nok med årstidene og er lavest om sommeren. Toppen nås gjerne i desember med julekonserter og julegudstjenester. I desember 2008 var lille julaften 23. desember den dagen som hadde flest besøk med 133. Antall sider som ble besøkt den dagen, var 194. Antall enkelt­sider pr. besøk varierer mye. Den 20. desember var det f.eks. 69 som besøkte nettstedet, samtidig som hele 258 sider ble besøkt.

 

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

 

Oslo, 25. februar 2009.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Årsmelding fra misjonsforeningen "Ora & Labora"

Vi har i 2008 hatt 8 møter, fremmøtet har ligget mellom 12 og 18.

Det første møtet i 2008 var en misjonsfest vi hadde felles med Frogner misjonsforening, med i overkant av 30 fremmøtte. Førsteamanuensis Martin Synnes, fortalte og viste bilder etter ett år som prestelærer i Kamerun.

I vår hadde vi besøk av Anne Vedum, som fortalte og viste bilder fra et besøk i Etiopia. De øvrige møtene har vi hatt uten besøk utenfra.

Vi har i 2008 hatt 8 møter. På festen i januar ble kollekten på kr 3.480,50 gitt til menighetens misjonsprosjekt i Mali. Utover dette utgjorde kollekten kr 9.775,- som er sendt NMS i Stavanger.

 

På vegne av styret

 

Ingeborg Dyrud                                                                                            A.M. Andersen

sekretær                                                                                                        formann

 


Årsmelding fra Frogner misjonsforening

Frogner misjonsforening er tilsluttet Det norske Misjonsselskap. Foreningen ble stiftet i 1898 og fylte 110 år dette året. Vi hadde i den anledning besøk av sokneprest Paul Nome som holdt et veldig interessant foredrag om foreningslivet i Frogner gjennom disse 110 årene.

 

Ellers på møtene fokuserer vi sterkt på NMS’ prosjekt i Mali. Her har Frogner menighet samarbeidsavtale med NMS. I januar var det misjonsfest i samarbeid med Ora et Labora.

Kollekten som samles inn på møtene går uavkortet til NMS’ generelle arbeid. Kollekt i 2008: kr. 15.260

 

Helle M. Hanche-Olsen

Til toppen

Årsmelding 2008 om Hyggetreffene i foreningen Frogner Menighetspleie

Foreningen ble etablert i1932 med det formål å være en økonomisk støtteforening til Diakonatet.  I løpet av året har vi brukt betegnelsen Hyggetreff på våre samlinger, og vi inviterer til kontakt og fellesskap i Kirkestuen.

 

Det har vært holdt jevnlige møter – siste onsdag i måneden – med unntak av desember og sommermånedene juni og juli. Hyggetreffene har bydd på andakt, mye sang og musikk, deilige smørbrød og frukt. 

Menighetens prester og ansatte har holdt andaktene.

 

I 2008 ble det gitt kr. 10.000,- til Frogner menighets Diakonat. 

 

En stor takk fra oss alle til Karla Steen for alle de deilige smørbrødene, og likeså Thorbjørg Birkeland som har gledet oss med vakker musikk.  På slutten av året kom Mette Bråten, og hun har tatt aktiv del i å dekke border m.m.

 

Solveig Johanne Kne

Til toppen

Årsmelding 2008 for Frogner Bokkafé

2008 var et spennende år for Bokkafeen. Mange kjente personer bidro med kåserier, og vi har

hatt gode formidlere innen litteratur, musikk, historie, biografier, - mangt som har belyst små og store ting i samfunnet og mennesker oss imellom.

 

Det har vært holt 15 Bokkafeer i 2008, og som har vært besøkt av ca 1.100 gjester.  I snitt ca 70 personer hver gang.

 

Bokkafeen har blitt kjent langt utover Frogner-området. Avisene har vist stor interesse for prosjektet, og har som oftest kunngjort hvem som kommer og kåserer om hva på de enkelte lørdager.  Interessen for å komme og holde kåserier har også blitt stor. Flere har tatt kontakt med oss for å høre om de også kan slippe til.  Her på Frogner har vi mange ressurser å ta av.

 

Til tider har Kirkestuen vært litt for liten, så vi har dessverre ikke kunnet slippe inn alle som har ønsket det. Vi har måttet vise til de reglement som gjelder for slike arrangement – i tilfelle sykdom eller brann.

 

Vårt publikum liker seg meget godt i Frogner kirkestue, og omtaler den som vakker og inkluderende. Mange av våre gjester kommer også innom på lørdager hvor det ikke er Bokkafeer.

 

Solveig Johanne Kne

 


Strategiutvalget

Menighetsrådet oppnevnte den 1.november 2006 et strategiutvalg bestående av Erik Kyvik Hauge, Ragnar Osnes og Jardar Seim. Utvalgets mandat var å formulere satsingsområder for Frogner menighet de neste årene med fokus på de lovpålagte oppgavene for menighetsrådet.

 

Utvalget avgav sin innstilling til Frogner menighetsråd 9. mai 2008. Menighetsrådet behandlet innstillingen med forslag til strategiplan i sitt møte 4. juni 2008. (Se beretningen ovenfor om menighetsrådets arbeid 2008.) Strategiutvalget har dermed fullført sitt oppdrag og regner seg etter det som oppløst.

Til toppen