Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Utskriftsvennlig versjon

Årsmelding 2007 for Frogner menighet, Oslo

Beretning om menighetslivet

 

Innhold:  
Menighetsrådets beretning Kulturutvalget Schafteløkkens Venner
Men.rådets sammensetning Musikk i kirken Hjemmesiden
Komitéer, utvalg (medlemmer) Frognerhjemmet "Ora & Labora"
Ansatte Frognerhjemmets Venner Frogner misjonsforening
Statistikk Barnehagen Menighetspleieforeningen
Diakonatet Orgelkomitéen Bokkaféen
Barne- og ungdomskomitéen Eiendomsstyret Strategiutvalget

Beretning om menighetslivet

Menighetsrådets beretning

Året 2007 har først og fremst vært jubileumsåret for hele Frogner menighet. Planlegging og gjennomføring av jubileet har vært en viktig sak for menighetsrådet gjennom hele året.

Menighetsrådet har avholdt 10 møter og behandlet 111 saker.

Menighetsmøte fant sted 17. juni 2007.

Frogner menighets satsningsområder for perioden 2007-2009 er følgende:

  • En åpen kirke
  • Diakonalt arbeid
  • Rekruttere barn og ungdom

Med en åpen kirke forstår vi både rent konkret at kirken i størst mulig grad er åpen når menighetens befolkning har behov for det, men også i betydningen å være en åpen og inkluderende folkekirke. Det diakonale arbeid har lange tradisjoner i Frogner menighet. Det er viktig at vi viderefører dette og søker å hindre og lindre alle former for nød innenfor menigheten så langt som våre menneskelige og materielle ressurser kan rekke. Å bringe det kristne budskap ut til barn og unge vil alltid være en av kirkens viktigste oppgaver, men folkekirkens fremtid vil også avhenge av at vi klarer å rekruttere barn og unge til aktivt engasjement i kirken.

Menighetsrådet har erkjent sitt store behov for å forbedre sine arbeidsmetoder og for å utvikle en felles forståelse for hvilke satsningsområder som rådet ønsker å prioritere for sin funksjonsperiode. Det oppnevnte strategiutvalget, bestående av Erik Kyvik Hauge, Ragnar Osnes og Jardar Seim, har vært en positiv bidragsyter i denne prosessen. Utvalget har ledet en omfattende høringsprosess og ledet menighetsrådets drøfting av de omfattende satsningsområdene på to strategimøter høsten 2007. Utvalget forventes å legge frem et forslag til en detaljert strategiplan for behandling i menighetsrådet om kort tid.

Frogner og Bygdøy menigheter fikk prostebesøk 30. mai ved domprost Olav Dag Hauge. Det var samtaler med stab og menighetsrådets leder, gjennomgang av kirkerom og kontorer og kontroll av kirkebøkene. Domprosten bemerket manglende vedlikehold av kirkebygget og de utidsmessige kontorforholdene. Siden bispevisitasen i 2002 har menigheten fått ny sogneprest og ny kapellan. Prestetjenesten og administrasjonen er nå felles med Bygdøy menighet. "Utfordringen ligger i å finne et prioritert satsningsområde alle er enige om. Menighetenes geografi og demografi gir stabile miljøer, noe som tilsier barne- og ungdomsarbeid. Det ligger et samarbeidspotensiale mellom de to sogn i lederutvikling. Menighetene må sette dette på dagsorden og få i gang en utvikling. Barnegospel og onsdagsklubb er en god start. Man bør sette flere ressurser inn på dette snarere enn å starte mange forskjellige ting." Presset på kirkelige handlinger er stort og det er en utfordring for menigheten å organisere dette slik at de kirkesøkendes behov blir ivaretatt på en måte som er folkekirken verdig samtidig som presteskapet ikke overbelastes.

Menighetsrådet etablerte i 2006 en god dialog og et godt samarbeid med Kirkelig fellesråd i Oslo, og det ble avtalt en fremdriftsplan for ajourføring og revidering av menighetens regnskap for 2004 – 2006. Nye regnskapsansvarlige i Kirkelig fellesråd har brukt betydelige ressurser i 2006 og 2007, og har i et nært samarbeid med menighetsforvalter og menighetens regnskapsansvarlige kommet i mål, slik at regnskapene ble ferdigstilt og er nå revidert og godkjent av menighetsrådet innenfor omforent tidsramme i 2007. Regnskapet for 2007 inkl. jubileumsregnskapet er nå under behandling av menighetsrådet og vil, når det blir godkjent og det foreligger en tilfredsstillende revisjonsrapport, enten bli vedlagt årsmeldingen eller eventuelt bli delt ut på menighetens årsmøte.

I løpet av sommeren 2007 ble taket i Sameiet Bygdøy allé 38 skiftet. Den østre delen av kirkestuen tilhører dette sameiet og dette ble en stor kostnad for menigheten. Taket i Sameiet Fritznersgt. 2, hvor resten av kirkestuen ligger, ble skiftet i 2006.

Vikarprest Britta Schmedling avsluttet sitt vikariat i Frogner menighet 14. januar 2007 og ble etterfulgt av Arne Slørdahl, som ble innsatt 21. januar og som går inn i fast kapellanstilling med tjenestested Frogner og Bygdøy. Rune Ljung har vært vikarierende kirketjener i 60% stilling, men er nå fast ansatt i 80% stilling etter at kirketjener Onesimus Jalata Nagari avsluttet sin permisjon. Sogneprest Paul Nome ba seg fritatt for boplikt i sogneprestboligen i Frognerveien 37. Styret for Stiftelsens Erry og Aksel Byes minne valgte å fortsette leieavtalen med Oslo kommune boligetaten som nå forvalter presteboliger i Oslo og boligen benyttes nå til bolig for sogneprest i Domkirken, Elisabeth Thorsen.

Vår sognediakon Gunvor Falke har hatt fødselspermisjon i 2007. Hun er tilbake fra 21. januar 2008 i 80% stilling i tråd med eget ønske for ett år.

Den kirkelige statistikk viser at antall gudstjenester har vært omtrent det samme som i 2006, men antall deltakere her økt både på søndagsgudstjenestene og gudstjenester på andre dager. Dette har også medført en liten økning i offer og kollekt. Videre har det vært økning i alle typer kirkelige handlinger.

Frogner menighet ble utskilt fra Uranienborg menighet i 1897 og holdt den første tiden sine gudstjenester der, men 6. desember 1907 ble Frogner kirke innviet. 100-års jubileet for Frogner kirke har vært markert gjennom hele året blant annet med banner og vimpler utenfor kirken, men selve jubileumsfeiringen fant sted første uken i advent.

Forut for jubileumsuken ble det arrangert tre temakvelder. "Nye tider i Frogner kirke" hvor tidligere kapellan i Frogner menighet Sylvi Baardseth Panjwani fortalte fra kirkens og menighetens historie. "Frogner menighets første sogneprest Thorvald Klaveness" kåseri ved Gunnar Heiene. "Asle Enger i frivillig fangenskap og minner fra kirkeliv i Frogner menighet" kåseri ved Elling Enger.

Lørdag 1. desember ble maratonprosjektet: " Bibelen fra perm til perm 2003-2007" avsluttet i Frogner kirke hvor Johannes' åpenbaring ble lest av kulturutvalgets medlemmer. Det var musikkinnslag mellom lesningene ved Frogner kammerkor, Morten Brenne, Øyonn Groven Myhren, Tor Ivar Hagen, Atle Halstensen, Eir Inderhaug, Bjørn Kleppe, Jannike Kruse, Borghild Maria Rødland, Karin Krog og Tove Sinding Larsen. I 2007 var det 15 opplesninger i vårhalvåret og 16 i høsthalvåret inkl. avslutningen der kulturutvalgets 8 medlemmer leste fra Johannes åpenbaring. I de øvrige 30 opplesningene deltok to opplesere hver gang. Til sammen har ca 1100 personer vært til stede ved bibellesningene i 2007.

Søndag 2. desember var det barnegudstjeneste ved kapellan Arne Slørdahl og kantor Bjørn Kleppe samt Frogranienborg Barnegospel med dirigent Maren Ørstavik. Barna i koret hadde skrevet en bønn som ble lest opp, og på vei ut fikk alle kopi av bønnen. Ofringen gikk til menighetens misjonsarbeid i Mali.

Søndag 22 desember var det også jubileumskonsert i kirken med Cæciliaforeningen, Den Norske Operas orkester, Bjørn Kleppe, orgel og Birgitte Christensen, sopran. Dirigent Arnulv Hegstad.

Det ble fremført Felix Mendelsohn: Psalm 43, Ottorino Respighi: Vetrate de Chiesa med fantastisk lyssetting av glassmaleriene i regi av Bjørn Kleppe. Konserten ble avsluttet med Knut Nystedt: Reach out for peace, med komponisten til stede.

Mandag 3. desember var det ungdomsgudstjeneste i Frogner kirkes kapell ved kapellan Arne Slørdahl.

Torsdag 6. desember kveldsgudstjeneste med liturgi og salmer fra 1907 hvor alle prestene deltok. Prekenen var hentet fra en prekensamling av Thorvald Klaveness.

Fredag 7. desember var det jubileumsmiddag for inviterte gjester i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken.

Søndag 9. desember fant jubileumsgudstjenesten sted. Biskop Ole Christian Kvarme prekte. For øvrig deltok domprost Olav Dag Hauge, sokneprest Paul Nome, sokneprest Rut Ugland og kapellan Arne Slørdahl. Kantor Bjørn Kleppe, orgel, Frogner kammerkor med dirigent Kristin Groven Holmboe, Vokalensemblet Ex-Olavo med dirigent Tore Jordfald og Valkyrien Brass. Alle menighetens tidligere prester og tidligere biskoper i Oslo var invitert til å delta i prosesjonen sammen med menighetens øvrige ansatte, jubileumskomiteen og menighetsrådet. Det var ofring til nytt orgel. Etter jubileumsgudstjenesten var det åpen mottakelse i Frogner Menighets Hus, Schafteløkken med taler og hilsener av blant andre biskop Ole Christian Kvarme, domprost Olav Dag Hauge, ordfører Fabian Stang, byrådsleder Erling Lae og kirkeverge Valgerd Svarstad Haugland. Menigheten fikk overrakt kr 10.000,- i jubileumsgave fra Oslo kommune. Det ble dessuten forespeilet midler i størrelsesorden 6 mill. kr til oppussing av kirken og utvidelse av kontorfløyen. Fra Kirkelig fellesråd i Oslo fikk menigheten nytt prosesjonskors, som ble brukt for første gang under jubileumsgudstjenesten.

Som en del av jubileet har det vært vist en jubileumsutstilling av kirketekstiler og liturgiske gjenstander bakerst i kirken.

Menigheten hadde stort håp og ønske om at kirken skulle bli pusset opp før jubileet. Det ble dessverre ikke stilt midler til rådighet for dette, men en mindre sum ble brukt til sliping av gulv, ny løper i midtgangen og teppe i koret samt oppussing av dåpssakristiet. Møblering av dåpssakristiet ble beskostet av menigheten.

Nytt prosesjonskors ble bestilt og levert til jubileumsgudstjenesten og gitt som gave fra Kirkelig fellesråd i Oslo.

I forbindelse med jubileet er det anskaffet tre nye messehagler til kirken. to hvite og en fiolett samt stolaer i alle de liturgiske fargene. Arbeidet er utført av Karmelittersøstrene i Krakow.

Frogner menighetsråd vil takke alle som har bidratt til menighetens liv og virke i løpet av året og en særlig takk til alle som var med på å skape den praktfulle jubilumsfeiringen.

 

Frogner menighetsråd

2. april 2008

 


Sammensetningen av menighetsrådet, komiteer og utvalg samt ansatte 2007

Menighetsrådet 2007

Menighetsrådet

Trond Arild Lidalen, leder
Vigdis Ellefsrud, nestleder

Kirsten Astrup

Gro Falch Brennhovd
Helen Hanoa (fra juni 2006)
  [valgt som 1. varamedlem, rykket opp som medlem etter at Sunniva Cristina Bragdø, som opprinnelig var valgt, flyttet i juni 2006 og dermed gikk ut av rådet]

Gunnar Heiene

Ola B. Johannessen

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Wenche Øverland

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer

1. Mildred Coppola

2. Erik Kyvik Hauge

3. Halvard P. Johansen

4. Ingeborg Moræus Hanssen

5.

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Trond Arild Lidalen, leder
Vigdis Ellefsrud, nestleder
Gro Falch Brennhovd
Sokneprest Paul Nome

Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Ragnar Osnes

 

Vararepresentant

Jardar Seim


Komitéer og utvalg 2007

Barne- og ungdomskomitéen

Wenche Øverland, leder

Gunnar Heiene

Målfrid Olimb Haanes

Martin Hill Oppegaard

Arne Slørdahl, kapellan

Gunvor L. Falke, diakon (permisjon)

Diakonatet

Gro Falch Brennhovd, leder
Mildred Coppola, nestleder
Gertraud Enger

Helen Hanoa

Tellef Raustøl (trådte ut i perioden)

Jon Erik Skjelstad
Rut Ugland, sokneprest

Gunvor L. Falke, diakon (permisjon)

Gudstjenesteutvalget

Arne Slørdahl, kapellan, leder

Vigdis Ellefsrud

Bjørn Kleppe, kantor

Ragni Kolle

Paul Nome, sokneprest

Fred Søndby, menighetsforvalter

Nils-Odd Tønnevold

Rut Ugland, sokneprest

Marit Østbye

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Oppnevnes senere

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Evy Tønnessen, leder, eierrepresentant

Halvard P. Johansen, eierrepresentant

Morten Walderhaug, foreldrerepresentant

Katja Dilling, foreldrerepresentant

Lisa Huun Thomsen, vara foreldrerepresentant

Solbjørg Antonsen, ansattes representant

Gro Wavik, ansattes representant

Kavitha Aske, ansattes representant

Jubileumskomitéen

Trond Arild Lidalen, leder

Kirsten Astrup

Berit Kristine Evensen

Ingeborg Moræus Hanssen

Ingvar Helland

Bjørn Kleppe

Rut Ugland

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Kristin Ugland

Styre for Frogner Menighets Hus (Schafteløkken) og Frogner kirkestue

Ragnar Osnes, leder

Kirsten Astrup

Ole Daniel Bruun

Kristin Ugland

Rut Ugland

Ragni Kolle, vara

Trond Arild Lidalen, vara

Anne Sofie Francke, daglig leder

Strategiutvalget (ad hoc-utvalg)

Erik Kyvik Hauge

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Styret for Frogner menighets hjem (Frognerhjemmet)

Asle Enger, leder

Trond Arild Lidalen

Paul Nome

Grethe Robertsen

Kirsten Astrup

Vara velges av ansatte

Beboerrepresentant - velges av beboerne

Arnulf Myklebust, bestyrer

Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Gunnar Heiene, vara

Wenche Øverland, vara

Øivind Hagelund, forretningsfører

 

Oppnevningene ble opprinnelig gjort på møte i Frogner menighetsråd 8. februar 2006 (sak 22/06) - med enkelte oppdateringer senere - og gjelder ut fireårsperioden som menighetsrådet er valgt for, det vil si til 31. desember 2009. Komitéene konstituerer seg selv.

 

Til toppen

Ansatte i 2007

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested i Frogner og Bygdøy menigheter

Rut Ugland

Spesialansvar for diakoni og sjelesorg.

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter
Arne Slørdahl

Spesialansvar for barn og unge.

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe (64 % stilling)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.


Kirketjener

Rune Ljung (vikariat som kirketjener i 60% stilling). Fast ansatt i 80 % stilling fra 02.11.2007.


Onesimus Jalata Nagari
fratrådte etter endt permisjon 15.08.2007.
 

Renholder

For tiden byråtjenester.

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Gøran Søndby
Menighetsforvalteren utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

 

Diakon (lønnes av menighetens egne midler)
Gunvor Falke

Fødselspermisjon i 2007.

 

Kontorklokker

Kerstin Jonsson (30 % stilling)
Hun tar imot henvendelser og har administrative oppgaver. Hun går inn i turnus som kirketjener/klokker ved gudstjenester.
 

Institusjonssjef på Frogner menighets hjem - Frognerhjemmet
Arnulf Myklebust

På Frognerhjemmet arbeider over 60 ansatte fordelt på 42 årsverk.


Daglig leder Frogner menighets hus (Schafteløkken)

Anne-Sofie Francke

Hun styrer menighetshuset og tar seg av utleie på Schafteløkken, og følger opp budsjett og regnskap for menigheten.
 

Styrer Frogner menighets barnehage

Tori Cappelen (80 % stilling)

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

Til toppen

Utdrag av kirkelig statistikk for Frogner sokn 2005-2007

     
 

2005

2006

2007

Gudstjenester      
Antall gudstjenester søn- og helligdager

53

57

58
Antall deltaker på søn- og helligdager

8 392

8 254

9 733
Antall gudstjenester på andre dager

124

143

143
Antall deltaker andre dager 1)

2 195

2 528

2 711
Totalt antall gudstjenester

177

200

201
Kirkelige handlinger      
Dåpshandlinger

117

98

121
Konfirmanter

37

10

21
Vigsler

23

20

21
Gravferder

128

114

123
Ofringer, innsamlinger og gaver      
Offer/ kollekt i kr. totalt

313 437

317 291

342 866
Herav til egen virksomhet

152 256

129 995

169 021
Vidersendt til andre formål

161 181

187 296

173 845
Andre innsamlinger og gaver

0

320 060

167 600
       
1) Bibellesningene på lørdager og Ordo Crucis er inkludert i dette tallet.      

Til toppen

Årsrapport fra Frogner menighets diakonat

Styret har i 2007 hatt følgende sammensetning: Gro Falch Brennhovd, leder, Mildred Coppola, nestleder, Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Helen Hanoa, Rut Ugland og Gunvor L. Falke.

Diakonen – Gunvor L. Falke – gikk ut i ett års permisjon fra og med januar 2007. Styret i diakonatert samt menighetsrådet besluttet at man foreløpig ikke ville ansette vikar i perioden.

Hovedoppgaven i 2007 skulle være besøkstjenesten. Behovet i menigheten har øket, og ut fra "hva du evner kast av i de nærmeste krav" har det falt helt naturlig at menigheten må etablere en selvstendig kontakts- og besøkstjeneste, - uavhengig av andre instanser og organisasjoner. Gro Falch Brennhovd og Mildred Coppola gikk inn som ledere i diakonens fravær.

Etablering og organisering av en besøkstjeneste av det omfang som det er behov for i vår menighet har vist seg å være en for stor og omfattende oppgave for relativt få frivillige. Imidlertid handler kontakts- og besøkstjenesten også om å ha kontakt med og gå på besøk til dem som ønsker det. Det handler også om å invitere til kontakt og fellesskap i kirkestuen og styret har derfor inkludert aktiviteter og fellesskap i kirkestuen til det diakonale arbeidet igjen (kfr. Frogner menighets hjemmesider, der vi kan lese at sentrum for menighetens diakoni er Frogner kirkestue).

("Etablering og organisering av besøkstjeneste" nå tatt inn som en meget prioritert oppgave i sognediakonens stillingsbeskrivelse. Vedtatt av menighetsrådet 5. mars 2008.)

Ellers har styret stått for de faste arrangementer samt turer og formiddagstreff.

Vi har i løpet av året hatt 18 tirsdagstreff i kirkestuen med lunch og underholdning/foredrag. Vi håper å kunne fortsette med tirsdagstreffene i 2008.

7. mars besøk med gudstjeneste i Sofienberg kirke med efterfølgende bevertning i menighetshuset.

Gjenvisitt fra Eksharad 24. mai. Gudstjeneste i kirken ved prestene Lars Peter Hjarpe og Rut Ugland med kantor Bjørn Kleppe og St. Olavs koret fra Eksharad.

Full buss med värmlendinger. Rømmegrøt og spekemat i kirkestuen.

Årets sommertur 12. juni gikk til Grebbestad med gudstjeneste i den vakre kirken i bohuslensk granitt bygget i gotisk stil, Lunch på Josefina W. i Fjallbacka, handel i Grebbebstad og middag i Strømstad. En lang, solrik og deilig dag.

4. september i Vollen. Solrik dag, men med masse vind, så vi måtte sitte inne. Ingen veps.

Diakoniens dag ble arrangert 21. oktober. Styrets medlemmer var aktivt med i gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffe.

Jule- og adventsfest ble avholdt 14. desember. Som vanlig veldig hyggelig med god mat og underholdning.

Det er også i år delt ut legater. Det skjer på sommeren og til jul. Gro Falch Brennhovd og Gertraud Enger utgjør legatkomite.

 

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

Årsmelding for Barne- og Ungdomskomiteen (BUK) 2007

Barne- og ungdomskomiteen (BUK) hadde følgende medlemmer i 2007: Wenche Øverland (leder), Arne Slørdahl (ansatt kapellan), Gunvor L. Falke (ansatt diakon), Målfrid Olimb Haanes, Gunnar Heiene, Svein Elgvin (avløst i løpet av året), Iselin Aartun (avløste Svein), Martin Hill Oppegaard (sekretær). BUK har hatt 10 møter i 2007: 16. januar, 27. februar, 27. mars, 24. april, 21. mai, 5. juni (sommeravslutning), 28. august, 25. september, 23. oktober, 21. november.

Menighetens barne- og ungdomsarbeid har i 2007 bestått av en videreføring av igangsatte tilbud og oppstart av nye. Det har vært babysang, fireårsbok, Frogranienborg barnegospel, skole- og barnehagegudstjenester og konfirmantundervisning. Sentrale deler av ungdomsarbeidet har vært båret av frivillig innsats av et knippe engasjerte og inspirerte ungdommer. På Schafteløkken er det innredet lokaler som blant annet brukes til torsdagsklubb i tilknytning til konfirmantundervisningen. De frivillige ungdommene bidrar sterkt i konfirmantopplegget, blant annet på turer og leirer.

BUK leverte et bidrag i menighetens strategiprosess, og gleder seg over å oppleve at bidraget allerede er tatt i mot i menigheten selv om strategiprosessen ikke er avsluttet.

I jubileumsuken var BUK spesielt involvert i barnegudstjenesten 2. desember og ungdomsgudstjenesten 3. desember. Frogranienborg-barna hadde skrevet en bønn som ble lest i barnegudstjenesten. På vei ut fikk alle en kopi av bønnen. Barnesang berører alle. Herlig! Ungdomsgudstjeneste er en krevende sjanger, men de som deltok 3. desember hadde en fin opplevelse. Vi bør vurdere å samarbeide med Uranienborg om ungdomsgudstjenester.

BUK arrangerte for første gang på mange år en juletrefest for barn og barnefamilier i samarbeid med foreldrene i Frogranienborg. Juletrefesten ble holdt 15. januar 2008 på Schafteløkken. En stor opptur! Mange barn og familier. Frogranienborg underholdt.

Arne Slørdahl startet som kapellan med barne- og ungdomsarbeid som ansvarsområde 16. januar 2007. Det ble arrangert skolegudstjeneste for Ruseløkka skole den 20. desember med stor og positiv deltakelse fra Ruseløkka. Gudstjenesten ble holdt av ungdomsprest Knut Tveitereid i Uranienborg fordi Arne Slørdahl hadde pappapermisjon fra 10. desember.
 

PAPPAGRUPPE: I 2007 startet menigheten opp en samtalegruppe for fedre, en pappagruppe. Pappagruppen har fått solid støtte fra helsestasjonen som tar med informasjon på alle hjemmebesøk til nylig hjemkomne spedbarn og deres foreldre. Det har blitt en fin gjeng som har hatt både dype og hyggelige samtaler i Kirkestuen.

 

KONFIRMANTENE: Søndag 16. september ble 20 ungdommer konfirmert i Frogner kirke. 18 av disse fulgte undervisningen og klubbarbeidet på Schafteløkken, og 2 fulgte undervisningsopplegget på Bygdøy. Undervisningen har vært lagt til annenhver onsdag kl 18:00 -19:00 med et påfølgende klubbarrangement i kjellerlokalet. Undervisningen har vært ved kapellan Slørdahl og menighetens frivillige ungdomsledere.

Enkelte konfirmantarrangementer har i 2007 skjedd i samarbeid med henholdsvis Bygdøys konfirmantarbeid og fellesopplegget for Domprostiet: Inspirasjonskvelden før fasteaksjonen og sommerleiren (Strandheim 11.-15. august) var fellesarrangementer for prostiet, mens sommeravslutningen (juni) og invitasjonen til ungdomsgudstjeneste i Frogner kirkes kapell (3. desember) var felles for både Bygdøy- og Frogner-konfirmantene.

 

BABYSANG: Babysangen har helt fra den startet opp i 2006 vært et veldig populært tilbud med stor oppslutning. Tilbudet retter seg mot foreldre som er hjemme med barn i alderen 0-1 år. Før diakonen gikk ut i svangerskapspermisjon i januar 2007, var det mange foreldre som kom med sterke ønsker om at babysangen måtte forsette som tilbud også dette året. Derfor er vi utrolig takknemmelige for at Bodil Marie Hognestad-Labori sa ja til å lede babysangen videre i 2007. Hun forberedte og ledet i alt 7 samlinger på Schafteløkken denne våren, og alle var svært godt besøkt. Bodil hadde ikke anledning til å videreføre dette arbeidet på høsten, og vi fant dessverre ingen andre som kunne påta seg denne oppgaven. Babysangen tok derfor pause høsten 2007. BUK har som mål at dette populære tilbudet skal komme i gang igjen i løpet av våren 2008, da under ledelse av diakon Gunvor Falke.

 

FROGRANIENBORG: Frogranienborg Barnegospel har fra oppstarten i januar 2006 vært medlem av Norges KFUK/KFUM. Maren Ørstavik var dirigent i hele 2007, Johannes Aanderaa (far til en av jentene i koret) var pianist, og Stine Pernille Raustøl var administrator.

Våren 2007 hadde vi 12-15 medlemmer, og hadde øvelse i Frogner kirke hver onsdag fra onsdag 24. januar til siste øvelse onsdag 9. mai. To øvelser ble brukt til å synge på henholdsvis Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet. Vi deltok med sang, holding av dåpsservietter, innsamling av kollekt osv. på to gudstjenester i Frogner kirke. Foreldrene tok initiativ til å arrangere kirkekaffe disse to søndagene, og det ble en stor suksess begge gangene! I tillegg deltok vi på de store barnegudstjenestene i Uranienborg kirke sammen med alle barneaktivitetene i Uranienborg menighet, 22. april og 21. oktober. Sommeravslutningen ble holdt i Uranienborg menighetshus og besto av en enkel mini-konsert, litt sangleker og kaker og kaffe.

Høsten 2008 doblet vi antall medlemmer i koret! Vi øvde i Frogner kirke hver onsdag fra onsdag 22. august til siste øvelse med juleavslutning og foreldremøte onsdag 12. desember. Øvelsen onsdag 29. august var annonsert som en vennskapsøvelse, og plutselig hadde vi fått med dobbelt så mange medlemmer som vi vanligvis har!

Lørdag 8. september arrangerte vi den store gospelfesten i Bygdøy kirke sammen med barnekorene i Fagerborg og Bygdøy menigheter. Vi hadde fått støtte fra bydelen og BUFF til å leie inn band, servere pizza til barna før konserten. Under konserten sang hvert kor 2 sanger alene, og vi sang også 3 sanger felles. Gospelfesten ble en stor suksess for store og små!! Etter dette hadde vi et oppmøte på cirka 20-25 barn på hver øvelse. Vi la også to øvelser til Frognerhjemmet og Uranienborghjemmet dette semesteret til stor glede for gamle og unge. Koret deltok på Frogner menighets barnegudstjeneste og 100-års bursdag søndag 2. desember i Frogner kirke. Foreldrene arrangerte nok en gang en meget vellykket kirkekaffe! Vi sang i Frogner kirke på den første gudstjenesten julaften.

Til toppen

Kulturutvalget

Kulturutvalget avsluttet i 2007 det femårige maratonprosjektet "Vi leser Bibelen fra perm til perm."

Prosjektet ble satt i gang i februar 2003, 150 lesninger ble gjennomført i Kapellet i tiden 15.00 – 15.45 og så markerte lesningen av hele Johannes Åpenbaring lørdag 1. desember inne i Frogner kirke så vel avslutningen av prosjektet som åpningen av Frogner Kirkes 100 års jubileumsuke.

Kulturutvalget valgte å prioritere dette prosjektet – for å greie å bringe det i havn som planlagt – derfor ble det våren 2007 bare gjennomført en annen aktivitet – inne i Kirkestuen - : Temakvelden med professor Helge Kvanvik, UIO på "Gudstro og etikk i Det gamle testamente – Da Abraham skulle ofre Isak."

Kulturutvalget har i 2007 bestått av Liv Clemens, Vigdis Ellefsrud, Anne Marie Vøien Fleischer, Ola B. Johannessen, Ragni Kolle, Kristin Ugland, Jardar Seim og Bård Andreas Skjeggestad. Dessverre følte Kristin Ugland at hun, etter 2 perioder i Kulturutvalget, med starten av 2008 måtte prioritere annerledes og gikk ut av Kulturutvalget – og i februar -08 kom meldingen om Vigdis Ellefsruds bortgang. Kulturutvalget står i stor takknemlighetsgjeld til begge!

Lørdag 29.3.2008 forsøker Kulturutvalget å sette i gang et nytt prosjekt i kapellet på lørdag – denne gang på salmer.

 

Anne Marie Vøien Fleischer

mars 08

Til toppen

Musikk i kirken

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Høymessen er, og har alltid vært et viktig og prioritert satningsområde for Frogner menighet. I 2007 medvirket 5 forskjellige kor regelmessig på høymessene. Frogner kammerkor, vokalensemblet Ex-Olavo, oratoriekoret Cæciliaforeningen, KG-Singers og "Frogranienborg" Disse legger ned et godt stykke arbeid i form av forberedelser og innsats til sine medvirkninger. De leder salmesang og litturgi, og de fremfører korlitteratur til de aktuelle søndager, Kirkens organist forbereder og øver alltid med korene på forhånd. Menighet og stab gir hyggelige tilbakemeldinger. Det gjør også flere kormedlemmer og dirigenter. Dirigenter for korene har i 2007 vært Kristin Groven Holmboe (Frogner kammerkor) Hallvard Heggland/Tore Jorfald (Ex-Olavo) Arnulv Hegstad (Cæciliaforeningen) Ragnhild Svartdahl (KG-Singers) og Maren Ørstavik (Frogranienborg).

Frogner kammerkor støttes også økonomisk av menigheten.

Vigdis Ellefsrud (av og til også enkelte andre) har medvirket både som forsanger og solist ved flere gudstjenester. (Vi sørger alle over hennes bortgang i februar 2008.) Trompetister i 2007 har vært Morten Brenne og Siv Øverli. Fiolin, Ole Bøhn.

Jubileumsgudtjenesten den 9 desember ble en fantastisk opplevelse med Valkyrien brass, Frogner kammerkor og Ex-Olavo. Likeså Julaften (kl 16) med gedigent sammensatt kor.

Vi takker vikarene som har alltid velvillig har gjort en viktig og fantastisk innsats v/orgelet under organistens frihelger og ferie. Da først og fremst Jardar Seim, men også Kjell-Henrik Hendrichs og Svein Amund Skara.

En annen stor del av musikkarbeidet skjer i forbindelse med kirkelige handlinger (bisettelser og vielser). Mange er svært bevisst på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier. Og jeg er ganske stolt av hva vi klarer å imøtekomme av disse ønskene, særlig med tanke på hvor kort tid det ofte er fra kontakt oppnåes med familier til seremoni skal finne sted. Det kan i enkelte tilfeller bety mye arbeid, men det oppleves som svært givende og viktig.

Konserter

I 2007 var det, som vanlig, mange konserter i kirken vår. Alt fra store oratoriefremføringer til de noe "mindre". Kirken er kjent, langt utover Oslos grenser, for sitt store og rike konserttilbud. Mange vet å besøke oss på disse. Kirkens organist tar initiativ til flere av disse, mens noen ønsker å leie kirken til sine arrangementer.

Noen høydepunkter: Michael og Joseph Haydn, Requeiem i c-moll og Mess i d-moll med Cæciliaforeningen. Påskekonserter med "Det Norske Kammerorkester" og "Det Norske Solistkor". Konserter med Magnolia Jazzband og Ytre Suløens Jass-ensemble. Frogner kammerkor med "Meine Freude" Bach på Frogner. Avslutningen på "Bibelen fra perm til perm" og ikke minst kirkens 100-årsjubileumskonsert med Cæciliaforeningen, musikere fra "Den Norske Operas Orkester" og Bjørn Kleppe, orgel. Med bl.a, Ottorino Respighis: Vetrate di chiesa. (kirkevinduer) Kirkens vakre "Vigeland-glasskunst" ble lyssatt under dette verket, og det ble en fantastisk, vakker opplevelse. For mer innholdsrik informasjon (både konserter og ellers alt som har med Frogner menighet å gjøre), SE VÅR HJEMMESIDE: www.frognerkirke.no under "Konserter 2007"

 

Bjørn Kleppe

Til toppen

Årsmelding 2007 fra Frogner Menighets Hjem

Frognerhjemmet

 

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Trond Arild Liadalen, Grethe M. Robertsen, Lisbeth Sørgjerd (ansatt repr.), Kessete Kifle (ansatt repr.) og Ellen Mathisen (beboer repr. som døde i 2007). Vara: Kirsten Astrup, Sonja Pollan (beboer).

Året 2007 gikk på det jevne. Alltid er det ting som kommer på, i et så stort bygg med døgndrift.

I høst fikk vi satt opp nytt stakittgjerde mot Erling Skjalgssonsgate. Det gamle var angrepet av råte. Det har vært store vedlikeholdsarbeider på ventilasjons- og kjølesystemet.

Stuen i 5. etg. ble pusset opp med nytt gulvbelegg, kjøkkenbenk med underskap og skuffeseksjon i rustfritt stål.

Vi skiftet også ut 4 av sykehjemssengene med nye og meget funksjonelle senger til beste for beboere og pleiere.

Vi merker det stramme arbeidsmarkedet og spesielt da ikke mindre enn 3 av sykepleierne var ute i svangerskapspermisjon. Vi har vært heldige og hatt dyktige vikarer, men belastningen blir alltid større for de som er igjen. Stadig er det noen som slutter og nye kommer, men vanskelig å rekrutterre autoriserte hjelpepleiere. Sykefraværet blant de ansatte var på 8%, en liten nedgang fra året før.

På dagsenteret har halvparten av brukerne blitt skiftet ut i løpet av året og da må de som regel opp på et høyere omsorgsnivå.

I aldersavdelingen var det svært stor utskiftning på de 15 plassene hvor 6 av beboerne flyttet til sykehjemsavdeling og 4 døde og 1 ble overført til et annet sykehjem.

I sykehjemsavdelinger har vi 40 plasser, hvor 1 flyttet til annet sykehjem og 14 døde. Gjennomsnitt botid på de 14 som døde var 2,6år og gjennomsnitt alder 90,7 år. Så i sykehjmsavdelingene var det som vanlig.

Frognerhjemmets venner stiller trofast opp år etter år, en torsdagskveld i måneden hvor det har vært mange fine "kulturaftener" alt fra barnekor til eldre utøvere. Dette er til meget stor glede for våre beboere.

Vestheim Rotary har vært svært trofaste og hadde 3 formiddagskonserter med klassisk musikk.

Menighetens barnehage er også innom med jevne mellomrom og det er populært.

I 2007 hadde vi ingen tur til Finnerud, men vi håper på tur i 2008.

Nattverdsgudstjenesten 1. tirsdag i måneden med prest og kantor fra Frogner er meget viktig for mange av beboerne.Det er stort å få oppleve gudstjenestefellesskapet i kapellet, 212 gikk til nattverd i 2007.

Til slutt vil jeg takke alle som er med på å gjøre hverdagen lysere for våre beboere. Det skal ikke alltid så meget til. Vi må tro våre eldre når de sier "Vi har det godt på Frognerhjemmet".

 

Arnulf H. Myklebust

Til toppen

Frognerhjemmets Venner

 

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14.feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1g. i mnd. til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959.

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hoved-ansvarlige de fleste av disse årene. Undertegnede har vært med siden 1978 og er program-

og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av kl.16.45 - 19.00. De første 15 min. er det pianomusikk for beboerne i stuen ved vår, trofaste og velvillige Thorbjørg Birkeland. Kl.17.00 er alle vennene(ca.8-10) kommet, og vi går sammen til festmåltid i spisesalen før vi etterpå samles igjen i stuen for underholdning (ca.17.45) av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før sokneprest Paul Nome avslutter med en liten andakt. Vi takker soknepresten som trofast gleder oss ved til tilstedeværelse og bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget god bevertning. Følgende har bidratt med underholdning det siste året er:

 

11. jan.: Underholdning ved skuespiller Liv Dommersnes. Paul Nome andakt.

 

9. feb.: Mozart opera, dikt & salmer Utdrag av "Spelemann på taket" v/ Ellen O Millsom,

Ola Faye og Frode Birkeland. Paul Nome andakt.

 

7. mars: Frogranienborg barnegospel (10 barn) Paul Nome andakt.

 

12. april: Glade toner v/ sanggruppen "Swingtetten"(4K +5M). Dirigent Gunnar Jørstad . Sogneprest Paul Nome andakt.

 

10. mai :Vårprogram v/ Irene Bjørnsborg (piano) &Aud Oftestad Musikk, dikt, solo- & fellessang. Andakt v/ Irene Bjørnsborg.

 

14. juni Oslo & Bærum musikk & kulturskole. 15 Suzuki fiolinelever u/ledelse Edda Hvenekilde akk.: Kjersti Nome. Andakt: Sogneprest Paul Nome.

11.sept.: Skuespiller Liv Dommersnes leser Wergeland m.fl.Utlodning. Avslutning ved sokneprest Paul Nome.

 

11.okt. Ingunn E. Tennøe(17) piano, Kathrine Hvinden Hals (18) fiolin spiller : Duo sonater (fiolin og piano) Brahms 2. sats Monrad Johanssen 3. sats Debussy 1. sats.  Piano solo: Haydn: Andante con variazioni f moll Rachmaninov: Humoreske + 3 dikt. Andakt ved Sokneprest Paul Nome.

 

7. nov. Frognanienborg barnegospel 20 barn Dirg. Stine Raustøl Akk. J. Aandera  Andakt Paul Nome

29. nov. Oslo & Bærum musikk og kulturskole  15 Suzukifiolinelever ( 4-11år) u/ ledelse av Edda Hvenekilde. Akk. Kjersti Nome & Kristian Konggelf Jensen Avslutning v/ sogneprest Paul Nome.

 

Grethe M. Robertsen

Til toppen

Årsmelding fra Frogner menighets barnehage, Schafteløkken

 

Pedagogisk arbeid:

Det er førskolelærer på begge avdelingene. Vi har stabilt og meget godt kvalifisert personale. En ny avdelingsleder, som begynte i oktober.

 

Vi har utarbeidet en fast årsplan med:

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

 

Vigelandsparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

De månedlige samlingsstundene når presten kommer, og har ansvar for disse, er inspirerende for små og store. Iblant er også Bjørn (Kantor) med og spiller på barnehagens gamle piano. Sang og musikk og sosial kompetanse ( folkeskikk) er fast satsningsområde.

 

Økonomi :

Årsregnskap viser et driftsresultat pålydende kr. 5.845 i minus.

Barnehagekontingenten var kr. 2.650,- pr. mnd. uansett aldersgruppe.

 

Personalet:

Nye medarbeider dette året er : Anne-Marit Velsvik Sotnakk, avd.leder på Stallen.

Som tidligere er:

Kavitha Aske og Svetlana Rack assistenter på Stallen .

Avdelingsleder Drengestua: Solbjørg Antonsen.

Assistenter: Gro Wavik og Rita Lien.

Styrer: Tori Cappelen

Manglerud renholdsservice er vi fremdeles meget godt fornøyde med.

 

Samarbeidsutvalg:

Eierrepresentanter: Formann: Evy Tønnessen.

Halvard P. Johansen

Foreldrerep.: Morten Walderhaug og Katja Dilling

Vara: Lisa Huun Thomsen

Ansattes rep.: Gro Wavik og Kavitha Aske

Styrer: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

10 barn har fått plass i løpet av året.

2 samarbeidsrådsmøter er avholdt. 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrene.

 

Ønsker for 2008: En terrengsklie.

 

Oslo 03.04.08.

Styrer

Tori Cappelen.

 

Til toppen

Orgelkomitéen 2007

Orgelkomitéen har i 2007 bestått av Liv Clemens, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har vært orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2007 hatt 4 møter.

Når det gjelder de grunnleggende konsepter som orgelkomitéen arbeider etter, er det ikke inntrådt noen forandringer i 2007. For nærmere omtale henvises det derfor til tidligere årsmeldinger.

Orgelkomitéen har også i 2007 bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer til instanser som vil ha å gjøre med en orgelanskaffelse (Kirkelig fellesråd v/ Kirkevergen, Riksantikvaren). Men i forhold til de rutiner for saksbehandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i samarbeid med Riksantikvaren i september 2005, har vi opplevd en overraskende passivitet og mangel på ny informasjon fra de samme instanser både i 2006 og 2007. I 2005 fikk vi f.eks. melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. Verken i 2006 eller 2007 har vi fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien (eller annen ny informasjon), noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005 bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten. Også i 2007 har komitéen blitt holdt orientert av organist Bjørn Kleppe om større driftsproblemer med dagens orgel og diverse reparasjoner.

Fortsatt er mangelen på store nok egne midler den største hindringen for å bringe orgelsaken til en lykkelig løsning. Vi kan imidlertid glede oss over et jevnt tilsig av gaver, både små og større. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. Det har vært tre ofringer til dette formålet i 2007, deriblant i jubileumsgudstjenesten 9. desember. Da kom det inn hele 28.000 kroner. Med svært gode resultater også de to andre gangene oppfatter vi det som et synlig engasjement fra menighetens side for å få et nytt og bedre orgel til kirken. Det har også hatt stor betydning for innsamlingen at 2007 er det første året med full effekt av menighetsrådets vedtak fra høsten 2006 om øremerking av leieinntekter fra konserter til nytt orgel. Ved utgangen av 2007 var det i alt kommet inn ca. 1,8 millioner til orgelsaken (mot 1,4 millioner kroner året før). Men det er fortsatt langt fram til de minimum 8 millionene som trengs. Orgelkomitéen har gjennom året arbeidet med ulike idéer for å få inn mer penger, og har holdt seg løpende orientert om offentlige finansieringsordninger som kan være aktuelle (rentekompensasjon, momsrefusjon). Det er også blitt lagd nye giroblanketter som er tilpasset muligheten for skattefradrag ved gaver til nytt orgel (gaver på minst 500 kroner og maksimum 12 000 kroner samlet i løpet av inntektsåret til formål som er godkjent for skattefradrag). For å sikre de innsamlede midlene har komitéen i 2007 begynt å undersøke om det bør opprettes en egen stiftelse, en sak som vil bli oversendt menighetsrådet til avgjørelse våren 2008.

Orgelkomitéen forsøker også å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo og spesielle orgelsaker ellers i landet (Ålesund). Både Fagerborg og Uranienborg menigheter har satset betydelige egne midler til nye orgler i de to kirkene, og Fagerborgs nye orgel på 54 stemmer (derav 21 stemmer fra det gamle) er allerede tatt i bruk. Orgelkomitéen fikk en egen demonstrasjon av Fagerborg-orgelet den 17. oktober. Også Frogner menighetsråd var invitert. Andre orgelsaker i Oslo av interesse for oss er Ris og Paulus.

Da det ble lagt nytt teppe i kirken i 2007, ble akustikken forverret. For orgelkomitéen er det viktig at Frogner kirke, som er en av Oslos ledende konsert- og kulturkirker, har en så god akustikk som mulig innen de rammer som bygningen setter. Behovet for god akustikk må ivaretas når den etterlengtede innvendige rehabiliteringen forhåpentlig snart realiseres. Dette var også et av de punktene som orgelkomitéen la vekt på i sin uttalelse til menighetens strategiutvalg i 2007.

Også i 2007 markerte komitéen orgelsaken på Bygdøy allé-dagen 2. juni. Det var en stand utenfor Frogner kirke med orientering om orgelsaken, og interesserte fikk omvisning i orgelet. Ellers vil man finne en generell informasjon på menighetens hjemmeside og i en orgelbrosjyre som bl.a. er utlagt i kirken.

 

Oslo, 1. april 2008.


For orgelkomitéen

Jardar Seim (sign.)

Til toppen

Årsmelding fra Eiendomsstyret

 

Frogner Menighets eiendomsstyret består av følgende personer og er konstituert for perioden 2006-2009:

 

- Kirsten Astrup

- Ole Daniel Bruun

- Anne-Sofie Francke (daglig leder av Frogner Menighets Hus Schafteløkken)

- Ragni Kolle (varamedlem)

- Trond Atild Lidalen (varamedlem)

- Ragnar Osnes (formann)

- Fred Søndby (menighetsforvalter)

- Rut Ugland

- Kristin Ugland (nestformann)

 

Det har vært fem styremøter i løpet av 2007. Eiendomsstyret har ansvaret for følgende eiendommer:

 

- Frogner Menighets Hus Schafteløkken med hovedhuset, barnehaven og eldresenteret

- Kirkestuen

- Løsøre i kirkerommet.

 

Menighetsforvalter har ansvaret for tilsyn med kirkebygget og menighetskontoret, og han melder behov, feil og mangler til kirkeforvalter.

 

Eiendomsstyret har behandlet og gjennomgått blant annet følgende saker i løpet av 2007:

 

- budsjett utarbeidelse med jevnlig oppfølging av regnskap

- utarbeidelse av vedlikeholdsplaner for Frogner Menighets Hus Schafteløkken

- utleieforhold på Frogner Menighets Hus Schafteløkken

- kontraktsmessige forhold opp mot utleiere

- arbeidsinstrukser for ansatte

- vedtekter og husordensregler for Frogner Menighets Hus Schafteløkken

 

Frogner Menighets Hus Schafteløkken har en ansatt daglig leder, og for Kirkestuen har menighetsforvalteren ansvaret mot utleiere og brukere av dette lokalet.

 

For Frogner menighet er våre lokaler og bygninger svært viktige i vårt menighetsarbeid. Det er en viktig inntektskilde, dette gjelder spesielt Schafteløkken. Det viktigste er at våre fasiliteter er et møtested for våre mange aktiviteter og virksomheter i menighetens interne og utadrettede arbeid.

 

Ragnar Osnes 28.03.2007.

Til toppen

Foreningen Schafteløkkens Venner

 

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 24. arbeidsår.

 

Styret har bestått av:

Truls Aslaksby, leder; Harald Engelstad; Anne-Sofie Francke; Magnus Didrik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær/kasserer.

 

Foreningen hadde ved årets utgang 66 medlemmer, herav tre firma/organisasjonsmedlemmer. Antall medlemmer er således i nedgang, selv om en beskjeden nyrekruttering har funnet sted. Dessverre er kontingentinnbetalingen fremdeles preget av en viss skjødesløshet fra noen av medlemmenes side.

 

Kontingentsatsene for 2007 har vært NOK 150 for enkeltpersoner og NOK 300 for firma/institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 19. april 2007 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken.

13 personer var til stede.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

 

Styret var ikke på valg.

 

Efter årsmøtet holdt førsteantikvar Truls Aslaksby lysbildekåseriet "Barokkhaven". Den eldste delen av Frognerparken skal gjenskapes. Kåsøren viste hvordan barokkhaven så ut, med sideblikk på lignende anlegg i samtiden.

 

Det ble servert koldtbord med øl, mineralvann og kaffe.

 

Styreaktivitet

Styret har brukt NOK 17.000 av foreningens midler til dekning av tidligere innkjøp av stoler til huset.

 

Arrangementer

Det har vært arrangert fire søndagskonserter i løpet av året:

 

25. februar: Odeon Jazz Quartet m/ Kristoffer Kompen (tb).

15. april: Odeon Jazz Quartet m/ Torgeir Koppang (p).

30. september: Tordenskjold Jazz Five.

28. oktober: Odeon Jazz Quintet.

Til toppen

Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

 

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den siden vært i kontinuerlig drift. Den kunne dermed markere et 5-årsjubileum den 20. november 2007. Adressen er

www.frognerkirke.no.

Siden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, sammensetningen av menighetsrådet, historikk, gudstjenesteliste for en lengre periode, planer for aktiviteter over en viss tid (konfirmasjonsforberedelser, barnegospel osv.) og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, konserter, spesielle arrangementer osv.). En av de best besøkte enkeltsidene er salmesiden, der salmene for kommende søndag "slås opp". Samtidig blir salmene for tidligere søndager i inneværende og tidligere kirkeår blir liggende. Også flere andre sider kan man følge flere år bakover i tid, f.eks. gudstjenestelister.

I perioden september-desember 2007 lå det gjennomsnittlige besøket pr. dag på 89. Pga. av diverse problemer med levering av statistikk første del av 2007 er det ikke sikre tall for den perioden. (I året 2006 sett under ett var det ca. 50 besøk pr. dag.) Besøket varierer naturlig nok med årstidene og er lavest om sommeren. I 2007 var julaften 24. desember den dagen som hadde flest besøk, 185. Dagen før var det 162. Antall enkeltsider som besøkes hver gang, er gjennomsnittlig dobbelt så stort som antall besøk på selve nettstedet.

For at hjemmesiden skal være oppdatert til enhver tid, er redaktøren avhengig av informasjon fra andre, i tillegg til det han selv finner ut. Han vil derfor takke alle dem som hjelper ham med arbeidet ved å sende ham opplysninger. Det gjelder både ansatte i menigheten og frivillige medarbeidere.

 

Oslo, 28. mars 2008.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Årsmelding fra "Ora & Labora" misjonsforening

Tilsluttet Det norske Misjonsselskap

 

Foreningen har hatt 7 møter i 2007 (ett mindre enn vanlig pga påsken). Fremmøtet har vært fra 8 – 18, med snitt på 14.

 

Vi har hatt besøk av misjonær / lærer Torunn Lunde som fortalte fra Mali – og særlig fra feiringen av Det nye testamentet. Hun var selv med på de ca. 10 første år av oversettelsesarbeidet.

 

Videre har vi hatt besøk av misjonsprest Ivar Andersen og frue, som fortalte fra et spennende besøk i Kina og fra arbeidet i Hong Kong.

 

Styret har bestått av Karen Frich, Ingeborg Dyrud, Bjørg Haugseth (valgt i februar 2007 etter Inger Johanne Wendt) og A. M. Andersen.

 

Foreningen har for 2007 sendt kr 8.775,- til Det norske Misjonsselskap.

 

For styret

Karen Frich, sekretær, A. M. Andersen, formann


Årsmelding fra Frogner misjonsforening

 

Frogner misjonsforening ble stiftet i 1898 og er tilsluttet NMS (Det norske Misjonsselskap.)

 

Vi har møter en gang i måneden i kirkestuen om Guds ord og om de forskjellige misjonsprosjekter NMS har rundt omkring i verden. Det blir fokusert sterkest på misjonsarbeidet i Mali hvor Frogner menighet har samarbeidsavtale med NMS.

 

Dette året hadde vi besøk av frivillig områdeleder i NMS, Marit Rypdal.

 

Kollekten som tas opp på møtene går uavkortet til NMS’ generelle arbeid. Dette årets kollekt ble kr 13.770,-.

 

Helle Marie Hanche-Olsen

Til toppen

Frogner menighetspleieforening

Foreningen ble etablert i 1932 med det formål å være en økonomisk støtteforening til Diakonatet. Det har vært holdt jevnlige møter - siste onsdag i måneden - med unntak av sommermånedene juni og juli. Alle har vært hjertelig velkomne.

 

Møtene, som holdes i Frogner Kirkestue, omfatter andakt, sang og musikk, mye hygge med gode smørbrød, kaker og kaffe. Alle ser med stor spenning frem til utlodningen, og de fremmøte er flinke til å ta lodder.

 

I 2007 ble det gitt kr. 5.000,- til hyggekvelder på Frognerhjemmet.

 

Ved årsskiftet 2006/07 "kom et vaktskifte". Liv Fløistad ba om å bli fritatt fra lederjobben, som hun har hatt i mange år. Det er bare en ting å si om henne: "Stort arbeid ned er lagt".

 

Foreningens revisor : Kirsten Astrup.

 

Solveig Johanne Kne

Til toppen

Frogner Bokkafé

Dette prosjektet ble et nytt tilskudd til de mange aktiviteter som finner sted i Kirkestuen. Bokkafeen ble til på bakgrunn av at leder av Frogner Bydel gikk ut i lokalavisen og etterspurte flere møteplasser på Frogner. Etter mange diskusjonsrunder ble det godtatt å bruke Kirkestuen på lørdager til dette formålet.

 

Bokkafeen ble åpnet av BU-leder, Bjarne Ødegård, som nevnte i sin åpningstale at han var glad for at den nye møteplassen på Frogner hadde fått et litterært innhold.

 

Det nye tiltaket ble fra første stund en stor suksess. Mange kjent personer har bidratt, og folket har strømmet til.

 

I 2007 har det vært holdt 10 Bokkafeer.

 

Frogner Kirkestue har fått mange nye brukere, som var en av målsetningene fra starten av.

Bokkafeen har medvirket til økt omsetningen av kaffe og vafler på lørdagene.

 

Solveig Johanne Kne


Strategiutvalget

Menighetsrådet oppnevnte den 1.november 2006 et strategiutvalg bestående av Erik Kyvik Hauge, Ragnar Osnes og Jardar Seim. Utvalgets mandat var å formulere satsingsområder for Frogner menighet de neste årene med fokus på de lovpålagte oppgavene for menighetsrådet.

 

Utvalgets mandat var ikke formulert i rådets vedtak, og utvalget formulerte selv mandatet slik:
"Strategiutvalgets oppgave er å formulerer satsingsområder for arbeidet i Frogner menighet de neste årene med fokus på de lovpålagte oppgaver for menighetsrådet."

 

Dessuten forelå det på forhånd et generelt vedtak fra rådet om å satse på en:

"åpen kirke", "diakonalt arbeid" og å "rekruttere barn og ungdom".

 

For å få et grunnlag for det videre arbeidet valgte utvalget å invitere de enkelte utvalg og komiteer til å sende inn uttalelser. De fleste utvalg og komiteer sendte inn sine uttalelser.

 

I menighetsrådsmøtet den 3.oktober 2007 foreslo utvalget et seminar hvor de innsendte notater ble gjennomgått. Seminaret ble avholdt 20.10, og ble fulgt opp på menighetsrådsmøte 31.10. Strategiutvalget har bearbeidet diskusjonene, og regner med at den endelige strategiplanen vil bli lagt fram til behandling i menighetsrådet i løpet av våren 2008.

Til toppen