Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Utskriftsvennlig versjon

Årsmelding 2006 for Frogner menighet, Oslo

Beretning om menighetslivet

Innhold: Orgelkomitéen
Menighetsrådets beretning Barne- og ungdomskomitéen Eiendomsstyret
Men.rådets sammensetning Kulturutvalget Schafteløkkens Venner
Komitéer, utvalg (medlemmer) Musikk i kirken Hjemmesiden
Ansatte Frognerhjemmet Frogner misjonsforening
Statistikk Frognerhjemmets Venner "Ora & Labora"
Diakonatet Barnehagen Menighetspleieforeningen

Menighetsrådets beretning

Året 2006 har vært det første året i menighetsrådets fireårsperiode fra 2006-2009.

Valg av nytt menighetsråd ble gjennomført 16. oktober 2005. Nominasjonskomiteen oppnevnt av menighetsrådet bestod av Gro Falch Brennhovd, Ole Daniel Bruun og Vigdis Ellefsrud. Det var flertallsvalg med en kandidatliste bestående av 15 navn. Det ble avgitt 72 stemmer.

Menighetsrådet konstituerte seg 23. november 2005.

I 2006 har menighetsrådet hatt 13 møter og behandlet 113 saker.

Menighetsmøte ble holdt 23. april.

En stor del av menighetsrådets arbeid foregår i komiteer og utvalg. Disse ble oppnevnt i menighetsrådets januarmøte. Menighetsrådet ønsket å gjøre noen endringer i strukturen av komiteer og utvalg for denne menighetsrådsperioden. Alle komiteer og utvalg som arbeidet med drift av våre forskjellige eiendommer ble slått sammen til en eiendomskomité med ansvar for alle menighetens eiendommer. Videre ble det oppnevnt en barne- og ungdomskomité (BUK) med ansvar for menighetenes barne- og ungdomsarbeid samt trosopplæring. Det ble også oppnevnt en jubileumskomité som har ansvar for planlegging og gjennomføring av menighetens 100-årsjubileum i desember 2007.

Menighetsrådet ønsket å utforme et mandat for samtlige komiteer og utvalg og ba disse komme med innspill til mandat og strategi for arbeidet.

Menighetsrådet så nødvendigheten av å drøfte hvordan menighetsrådet bør organisere sitt arbeide for perioden. Menighetsrådets medlemmer var samlet til et todagers møte hvor de forskjellige sider av menighetsrådets arbeid ble gjennomgått. Dette resulterte blant annet i at det ble igangsatt et arbeid for å definere menighetens satsningsområder for perioden samt at det ble nedsatt et strategiutvalg bestående av Erik Kyvik Hauge, Ragnar Osnes og Jardar Seim som fikk i oppdrag å fremme forslag til strategi på disse arbeidsområdene. Strategiutvalget vil presentere sitt forslag våren 2007.

Frogner menighets satsningsområder for perioden 2007-2009 er følgende:

 • En åpen kirke
 • Diakonalt arbeid
 • Rekruttere barn og ungdom

Med en åpen kirke forstår vi både rent konkret at kirken i størst mulig grad er åpen når menighetens befolkning har behov for det, men også i betydningen å være en åpen og inkluderende folkekirke. Det diakonale arbeid har lange tradisjoner i Frogner menighet. Det er viktig at vi viderefører dette og søker å hindre og lindre alle former for nød innenfor menigheten så langt som våre menneskelige og materielle ressurser kan rekke. Å bringe det kristne budskap ut til barn og unge vil alltid være en av kirkens viktigste oppgaver, men folkekirkens fremtid vil også avhenge av at vi klarer å rekruttere barn og unge til aktivt engasjement i kirken.

Et viktig anliggende for menighetsrådet i 2006 har vært rehabilitering av kirkebygget og utvidelse/oppgradering av kontorene. Vi ble helt fra 2001 stilt i utsikt at dette skulle gjøres før 100-årsjubileet. I 2006 fikk vi tildelt ca 800 000. Dette rakk til sliping av gulv og nytt teppe samt oppussing av dåpssakristiet. Menighetsrådet har arbeidet både overfor Kirkelig Fellesråd og bystyret for å få bevilget penger til dette. Vi ble invitert til en deputasjon til bystyrets kulturkomité i forbindelse med budsjettbehandlingen i bystyret. Deputasjonen bestod av Trond Arild Lidalen, Fred Søndby og Wenche Øverland. Vi fremla våre behov og en plan for hvordan dette kunne gjennomføres delvis før og etter jubileet. Det ble likevel ikke bevilget øremerkede midler til Frogner kirke. Bevilgningen til vedlikehold av kirker i Oslo ble imidlertid økt og Frogner ble nevnt blant de kirker som skulle prioriteres. Kirkelig Fellesråd har likevel sett bort fra dette og prioritert andre kirker i 2007 hvilket medfører at det ikke blir foretatt ytterligere vedlikehold eller rehabilitering av Frogner kirke før jubileet.

En viktig del av en totalrehabilitering for kirken vil være utskifting av orgelet. Det har gjennom flere år vært samlet inn penger til dette, men det mangler fortsatt store summer. Menighetsrådet vedtok i 2006 å øremerke inntekter fra utleie til konserter til dette formålet. Orgelkomiteen arbeider videre med å skaffe større donasjoner til nytt orgel.

Det har i løpet av året vært tre større vedlikeholdsprosjekter finansiert av menighetens egne midler. Taket i Sameiet Fritznersgt. 2 er totalrehabilitert. Den største andelen av Kirkestuen tilhører dette sameiet. Den andre delen av Kirkestuen tilhører Sameiet Bygdøy allé 38. Taket her har like stort behov for rehabilitering og dette må sannsynligvis utføres i 2007 eller 2008. Sommeren 2006 var det planlagt en høyst nødvendig utskifting av kjølerommet i Kirkestuen. Eiendomskomiteen så ikke behov for nytt kjølerom og ønsket å skifte dette ut med kjøleskap og utnytte plassen for kjølerommet som et tillegg til kjøkkenet. Det viste seg at i kjellerrommet hvor motoren var plassert var det en samling av skadedyr som måtte elimineres. Dette medførte at Kirkestuen ble stengt hele sommeren og et stykke utover høsten.

I forbindelse med oppussingen av dåpssakristiet besluttet menighetsrådet å bekoste nye møbler og inventar. Dette ble finansiert av en større gave til menigheten.

Disse prosjektene har til sammen kostet ca 300 000.

En del av menighetens kirketekstiler har vært i svært dårlig forfatning. Det er særlig behov for en ny fiolett messehagel samt en hvit. En av våre to hvite messehagler er nå i så dårlig forfatning at det ikke er forsvarlig å bruke den lenger. Kirken har heller ikke stolaer som er nødvendig ved bruk av dagens prestedrakt. Våre prester benytter sine private. Menighetsrådet har nedsatt et utvalg bestående av Kirsten Astrup, Paul Nome og Trond Arild Lidalen. Utvalget har gått til bestilling av to messehagler samt stolaer i alle de fire liturgiske fargene. Tekstilene er bestilt i Karmelitterklosteret i Krakow og vil være ferdig høsten 2007. Dette finansieres av øremerkede ofringer og milde gaver.

Menighetens regnskaper føres av regnskapsenheten i Kirkelig Fellesråd som fører regnskap for alle menighetene i Oslo. Denne enheten har ikke hatt nok kapasitet til å utføre arbeidet tilfredsstillende og ligget betydelig etter med føringen av regnskapene for Frogner menighet. Representanter for menighetsråd og stab har hatt en rekke møter og jevnlig kontakt med regnskapsenheten og revisor og et samlet menighetsråd har også hatt ett møte med ansvarlig regnskapsfører for å få regnskapene ferdigstilt. Dette er à jour våren 2007 noe som vil gi menighetsrådet en langt bedre mulighet for å styre menighetens økonomi.

Menighetsrådet har avgitt høringsuttalelse i forbindelse med stat/kirke spørsmålet.

Kirketjener Onesimus Jalata Nagari har fortsatt hatt studiepermisjon i 2006. Stillingen har vært dekket av vikarer.

Kapellan Sivert Angell fikk innvilget studiepermisjon for 2006 og fratrådte stillingen primo 2007.

Sognediakon Gunvor Falke varslet om barselpermisjon fra januar 2007 og menighetsrådet har etter råd fra diakonatet besluttet å ikke engasjere vikar under permisjonen. Diakonatets styre tok selv ansvaret for å utføre diakonalt arbeide i menigheten.

Sogneprest Paul Nome søkte om fritak fra boplikten. Søknaden ble anbefalt av menighetsrådet og innvilget av Oslo Bispedømmeråd.

Menighetsrådet vil takke alle dem som frivillig og ulønnet har bidratt i menighetens arbeid og virksomhet. Det er de flittige hender og de omsorgsfulle bønner som skaper liv, vekst og glede i Frogner menighet og som gjør menighetsfellesskapet til et godt sted å være. La oss alle få nåde til å fortsette vårt arbeide også i fremtiden.

 

Frogner menighetsråd

30.05.2007


Menighetsrådet 2006

Menighetsrådet

Trond Arild Lidalen, leder
Wenche Øverland, nestleder

Kirsten Astrup

Sunniva Cristina Bragdø (til juni 2006)

Gro Falch Brennhovd

Vigdis Ellefsrud
Helen Hanoa (fra juni 2006)
  [valgt som 1. varamedlem, rykket opp som medlem etter at Sunniva Cristina Bragdø, som opprinnelig var valgt, flyttet i juni 2006 og dermed gikk ut av rådet]

Gunnar Heiene

Ola B. Johannessen

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Sokneprest Paul Nome

 

Varamedlemmer

1. Mildred Coppola

2. Erik Kyvik Hauge

3. Halvard P. Johansen

4. Ingeborg Moræus Hanssen

5.

Menighetsrådets arbeidsutvalg

Trond Arild Lidalen, leder
Wenche Øverland, nestleder
Gro Falch Brennhovd
Sokneprest Paul Nome

Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Ragnar Osnes

 

Vararepresentant

Jardar Seim


Komitéer og utvalg 2006

Barne- og ungdomskomitéen

Wenche Øverland, leder

Gunnar Heiene

Målfrid Olimb Haanes

Martin Hill Oppegaard, sekretær

Britta Schmedling, kapellan (vikar)

Gunvor L. Falke, diakon

Diakonatet

Gro Falch Brennhovd, leder
Mildred Coppola, nestleder
Gertraud Enger

Helen Hanoa

Tellef Raustøl (trådte ut i perioden)

Jon Erik Skjelstad
Rut Ugland, sokneprest

Gunvor L. Falke, diakon

Gudstjenesteutvalget

(ikke i funksjon 2006)

Vigdis Ellefsrud

Bjørn Kleppe, kantor

Ragni Kolle

Paul Nome, sokneprest

Fred Søndby, menighetsforvalter

Nils-Odd Tønnevold

Rut Ugland, sokneprest

Marit Østby

Jubileumskomitéen

Kirsten Astrup

Berit Kristine Evensen

Ingeborg Moræus Hanssen

Ingvar Helland

Halvard P. Johansen

Bjørn Kleppe

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Anna Karin Vindal Myhre, kasserer

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Kristin Ugland

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Ikke oppnevnt

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Evy Tønnessen, leder, eierrepresentant

Halvard P. Johansen, eierrepresentant

Katja Dilling, foreldrerepresentant

Siren Namtvedt, foreldrerepresentant

Gro Tveiten Sæther, vara foreldrerepresentant

Solbjørg Antonsen, ansattes representant

Kavitha Aske, ansattes representant

Gro Wavik, ansattes representant

Strategiutvalget (ad hoc-utvalg)

(Oppnevnt i 2006, begynte sitt arbeid i 2007.)

Erik Kyvik Hauge

Ragnar Osnes

Jardar Seim

Styre for Frogner Menighets Hjem (Frognerhjemmet)

Asle Enger, leder

Paul Nome, sokneprest, nestleder

Trond Arild Lidalen

Grethe M. Robertsen

Lisbet Sørgjerd, representant for ansatte

Kesste Kifle, representant for ansatte

Ellen Mathisen, beboerrepresentant

Vararepresentanter:

Kirsten Astrup

Sonja Pollan, beboer

Styre for Frogner menighets hus (Schafteløkken) og Frogner kirkestue

Ragnar Osnes, leder

Kirsten Astrup

Ole Daniel Bruun

Kristin Ugland

Rut Ugland

Ragni Kolle, vara

Trond Arild Lidalen, vara

Anne Sofie Francke, daglig leder

Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Gunnar Heiene, vara

Wenche Øverland, vara

Øivind Hagelund, forretningsfører

 

Oppnevningene ble opprinnelig gjort på møte i Frogner menighetsråd 8. februar 2006 (sak 22/06) - med enkelte oppdateringer senere - og gjelder ut fireårsperioden som menighetsrådet er valgt for, det vil si til 31. desember 2009. Komitéene konstituerer seg selv.

 

Til toppen

Ansatte i 2006

Sokneprest i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter

Paul Nome

 

Kapellan i Frogner menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter
Sivert Angel

Med spesialansvar for barn og unge. Permisjon i 2006.

 

Vikarprest for Sivert Angel i perioden 1. januar - 31. desember 2006:
Britta Schmedling

 

Sokneprest i Bygdøy menighet med tjenestested Frogner og Bygdøy menigheter (sokn)

Rut Ugland
Spesialansvar for diakoni og sjelesorg.

 

Organist og kantor
Bjørn Kleppe (64 % stilling)

Ansvarlig for det kirkemusikalske arbeid.


Kontorklokker

Kerstin Jonsson (50 % stilling)
Hun tar imot henvendelser og har administrative oppgaver. Hun går inn i turnus som kirketjener/klokker ved gudstjenester.
 

Kirketjener

Kristian Finn Risung (kirketjener p.t. i Frogner og Bygdøy i  100 % stilling).

Permisjon (Kirkelig fellesråd i Oslo) fra 1. aug. 2006.

 

Vikar (60 % stilling):

Rune Ljung (tiltrådte 1. juli 2006).


Onesimus Jalata Nagari har permisjon (Kirkelig fellesråd i Oslo). Vikar: Kristian Finn Risung (se ovenfor).

 

Renholder

For tiden byråtjenester.

 

Menighetsforvalter (daglig leder)

Fred Gøran Søndby
Menighetsforvalteren utfører kontorfunksjoner og er administrativ leder for de fellesrådsansatte i menigheten foruten å være sekretær for menighetsrådet.

 

Diakon (lønnes av menighetens egne midler)
Gunvor Falke

 

Institusjonssjef på Frogner menighets hjem - Frognerhjemmet
Arnulf Myklebust

På Frognerhjemmet arbeider over 60 ansatte fordelt på 42 årsverk.


Daglig leder Frogner menighets hus (Schafteløkken)

Anne-Sofie Francke

Hun styrer menighetshuset og tar seg av utleie på Schafteløkken. Følger opp budsjett og regnskap for menigheten.
 

Styrer Frogner menighets barnehage

Tori Cappelen (80 % stilling)

I barnehagen er det ansatt 6 utenom styreren.

Til toppen

Utdrag av kirkelig statistikk for Frogner sokn 2004-2006

     
 

2006

2005

2004

Gudstjenester      
Antall gudstjenester søn- og helligdager

57

53

57

Antall deltaker på søn- og helligdager

8 254

8 392

8 877

Antall gudstjenester på andre dager

143

124

40

Antall deltaker andre dager 1)

2 528

2 195

1 850

Totalt antall gudstjenester

200

177

107

Kirkelige handlinger      
Dåpshandlinger

98

117

137

Konfirmanter

10

37

11

Vigsler

20

23

21

Gravferder

114

128

104

Ofringer, innsamlinger og gaver      
Offer/ kollekt i kr. totalt

317 291

313 437

298 447

Herav til egen virksomhet

129 995

152 256

147 037

Vidersendt til andre formål

187 296

161 181

151 410

Andre innsamlinger og gaver

320 060

0

238 551

       
1) For 2005 og 2006 er bibelesningene på lørdag og Ordo Crucis inkludert i dette tallet.      

Til toppen

Årsrapport fra Frogner menighets diakonat

Styret har i 2006 hatt følgende sammensetning:

Gro Falch Brennhovd, leder Mildred Coppola, nestleder, Gertraud Enger, Jon Erik Skjelstad, Helen Hanoa, Tellef Raustøl (trådt ut i perioden), Rut Ugland og Gunvor Falke.

 

Styret har avholdt jevnlige møter i året som gikk, hvor det bl.a. er blitt drøftet videre utvikling i henhold til Plan for diakonalt arbeid i Frogner menighet. Det har vært store sprik i oppfatninger. Diakonatets arbeid har i stor grad vært rettet mot diakonale arrangementer, - som for eksempel turer, fester, Diakoniens dag osv., mens diakonen har holdt på med et eget diakonalt arbeid litt uavhengig av Diakonatet. Dette har vært sorgsamtaler, deltagelse i den samordnede kontakt- og besøkstjenesten "Varme hjerter på Frogner" m.v.

 

Besøkstjeneste har stått høyt oppe på listen over hva Diakonatet og menigheten har sett som et stort behov. Diakonen gjorde en del kartlegging over hva som allerede eksisterer av besøkstjeneste innenfor menighetens grenser. Frogner Frivillighetssentral og Seniorsenteret på Schafteløkken samarbeider om besøkstjenested, og det ville kanskje vært naturlig å gå i dialog med dem om rekruttering og opplæring av besøkere. Dette virket for fjernt fra det mål vi så rundt oss. Det utkrystalliserte seg til slutt hva vi måtte gjøre og hvordan vi skulle gjøre det: Diakonatet – sammen med diakonen – trår til der man ser det trenges og gjør det ved egen hjelp og også i samarbeid med prestene. Det er oppegående mennesker i styret som på forskjellige områder har og har hatt som profesjon omsorg og kontaktskapende arbeid for medmennesker.

 

Ellers har styret – som nevnt ovenfor – stått for de faste arrangementer samt turer og kulturkvelder.

 

Vi hadde blomsterkveld med Jon Erik Skjelstad 6. juni. Mange mennesker. Utlodning. Dette må vi ha hvert år.

 

Årets sommertur 14. juni gikk til Eksḧarad i V̈armland, hvor vi spiste lunch på Wermlandia, gudstjeneste i den nydelige gamle barokkirken ved pilgrimsleden i Klarelvdalen v/ prestene Lars Peter Hj̈arpe og Rut Ugland. Kirkekaffe, middag på Pilgrimen samt "modevisning." En lang god dag.

I august Vollen i Asker. Spiste ute i haven hos Mats og Martin. Mye veps. Vollen vil bli et årlig utfluktssted.

 

Diakoniens dag ble arrangert 22. oktober. Styrets medlemmer var aktivt med i gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffe.

 

Jule-/adventsfest ble avholdt på Luciadagen, 13. desember. Som vanlig hyggelig med god middag og mange mennesker.

 

Det er også i år delt ut legater. Dette skjer vanligvis ved sommer- og juletider. Gro Falch Brennhovd, Gertraud Enger samt diakonen utgjør legatkomite.

 

Diakonen gikk ut i fødselspermisjon pr. 1. januar 2007. Styret i Diakonatet samt Menighetsrådet besluttet at man foreløpig ikke ansetter vikar i perioden. Gro Falch Brennhovd og Mildred Coppola går inn som besøksledere. I utgangspunktet vil det være Diakonatets medlemmer som går inn som frivillige i kontakts- og besøkstjenesten, men vil ved behov rekruttere flere frivillige. Denne tjenesten handler om å ha kontakt med og gå på besøk til dem som ønsker det, men det handler også om å invitere til kontakt og fellesskap i Kirkestuen. Diakonatet vil derfor inkludere aktiviteter og fellesskap i Kirkestuen. Til det diakonale arbeidet igjen.

 

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

Årsrapport fra Barne- og ungdomskomiteen

BUK ble opprettet i menighetsrådsmøtet 8. februar.

 

Medlemmer: Wenche Øverland (leder), Britta Schmedling (ansatt kapellan), Gunvor L. Falke (ansatt diakon, sykmeldt fra desember 2006), Målfrid Olimb Haanes, Gunnar Heiene, Martin Hill Oppegaard (sekretær).

 

Møter i 2006:

22. mars

24. april

23. mai

19. juni

22. august

12. september

10. oktober

7. november

5. desember

Hovedsaker for BUK i 2006 har vært:

 • Etablere seg som team. Vi har gått opp grensene mellom BUK og diakonatet. Vi vurderer at vi fungerer godt sammen som gruppe.
 • Styrke menighetens satsning på barn og unge. Dette har blitt samlet i arbeidet med prosjektet Frogner som Oslo bispedømmes barnekirke. Prosjektskissen er utarbeidet i samspill med bispedømmets Gud i Storbyen-prosjekt, og er nå oversendt menighetens strategiutvalg for vurdering i sammenheng med strategien fram til 2009. Vi vurderer at vi funnet en inspirerende og gjennomførbar visjon for Frogner menighet.
 • Vi har kartlagt øvrig tilbud til ungdom i bydelen. Vi har også samlet en rekke ideer og utfordringer som vi vil gripe tak i etter hvert, se vedlagte liste. Vi vurderer at listen viser at menigheten har mange muligheter for å bli beriket gjennom arbeid med barn og unge.
 • Tatt imot den uventede og uvurderlige hjelpen i ungdomsarbeidet fra Storsalens Team Oslo. Vi vurderer at vi har fått tatt dem i bruk, men det er mulig at de har ytterligere ressurser. Teamet er trukket inn i arbeidet med å rekruttere konfirmanter, de har pusset opp lokaler på Schafteløkken og driver Torsdagsklubben som blant annet retter seg mot tidligere års konfirmanter. Det var om lag 15-20 ungdommer tilstede på de to samlingene i 2006.
 • Frogranienborg barnegospel og Babysang er etablert som tilbud. Koret har hatt gjennomsnittlig15 medlemmer gjennom året, mens det har møtt om lag 20 foreldre med barn til Babysang hver gang. Vi har blitt orientert om konfirmantarbeidet. Vår vurdering er at de etablerte tilbudene til barn- og unge i menigheten er solide og gode.
 • Vi har utarbeidet budsjett, og har søkt om trosopplæringsmidler og OVF-midler til våre prosjekter.

Årsrapporten ble behandlet i BUKs møte 27. Februar 2007.

 

Arbeidsplan og idébank for Barne- og ungdomskomiteen i Frogner Menighet

Prosjekter – uprioritert rekkefølge Status pr. 16 januar 2007
Babysang I gang siden høsten 2006. Ny leder i januar 2007: Bodil Marie Hognestad Labori
Familiesang  
Frogranienborg barnegospel I gang
4-årsbok med juleverksted  
Høsttakkefest  
Torsdagsklubben – tilbud til årets og tidligere års konfirmanter To samlinger i 2006 i tilknytning til konfirmasjonsundervisningen
Familiejulegudstjeneste  
Kirkekaffe i regi av barneforeldre Foreldre i Frogranienborg tar ansvar for kirkekaffe 25. mars og 6. mai
Frogner som Oslos barnekirke Prosjektskisse oversendt Menighetsrådets strategiutvalg av Menighetsrådet 6. desember 2006 for utredning og evt. anbefaling i løpet av våren 2007. Søknad om prosjektmidler ble sendt Opplysningsvesenets fond 1. desember 2006. Eget møte med utvalget tentativt 27. mars 2007 sammen med Hovland Malterud.
Juletrefest for barn i 2007  

 

Idébank

Tiltak i gudstjenesten:

 • Julespill i samarbeid med skolen(e). Barn som framfører juleevangeliet mv.
 • Søndagsskole – før eller under gudstjenesten.
 • Integrere barnekroken bak i kirken i menighetens forståelse av gudstjenesten (som barnas tjeneste?). I alle fall unngå at kirkevertene hysjer på barna. Fysiske tiltak ved barnekroken, gipse veggene? Og hva kan vi gjøre for å bedre de voksnes mulighet til å høre?
 • Samarbeid med barnehagene som menigheten ikke eier. Offentlige barnehager har (enn så lenge) kristen formålsparagraf. Kan de trekkes med i gudstjenesten?
 • Involvere barn og ungdom i sterkere grad i (forberedelsene til) gudstjenesten.
 • Mukula – sansningsgudstjeneste eller Thomasmesse, med andre ord en variasjon i det gudstjenstlige uttrykket. Noe for fleres smak?
 • Gudstjeneste i Frognerparken – der hvor de andre barneforeldrene er klokken 11 på søndagene - ved det nye lekeapparatet.
 • Flere familiegudstjenester, mer bruk av liturgien familiemesse
 • 17 mai-gudstjeneste (sak 13-3/2006)
 • Gjøre bruk av skuespillerne i menigheten. Fortellerkunst?
 • Trengs det mer bøker og flere leker bak i kirken?
 • Hvordan sørge for at tiltakene oppfattes som kirkelige av brukerne, dvs. Jesus-faktoren?
 • Hvordan møte gutters åndelige behov, etablere en kirkelig sammenheng som også tåler gutters støy, bevegelse mv.?

Tiltak utenom gudstjenesten:

 • Familiesang: Familier med barn møtes, spise middag sammen og synger sammen. Det trengs et sted, en musikalsk person. Matlaging på rundgang.
 • Få tak i dåpsforeldrene – ha et sett med muligheter for dem til å involvere seg kirkelig
 • Temakvelder. Invitere ressurspersoner til å innlede over temaer som er relevante for for eksempel småbarnsforeldre, besteforeldre, faddere, ungdommer.
 • Juletrefest for barn.
 • Pappagruppe – samtalegruppe for fedre
 • SMS- og e-post-kurs i regi av konfirmantene for menighetens voksne .
 • Bør en del av kirkestuen innredes mer med tanke på barn? Trengs det leker og bøker?
Til toppen

Årsrapport fra Kulturutvalget

Kulturutvalgets store satsningsprosjekt, å lese Bibelen fra perm til perm, som startet i 2003 og vil vare fram til kirkens 100 års jubileum i desember 2007, har fortsatt gjennom hele året.

Det har vært bibellesning i kapellet 16 ganger i vårsemesteret og 15 ganger i høstsemesteret med to opplesere hver gang, samt musikkinnslag mellom lesningene. Året begynte med lesninger fra Jesaja og fortsatte med alle profetene inkl. Klagesangene til og med Sakarja.

Det har vært et jevnt bra frammøte på samlingene, og mange i og utenfor menigheten har fulgt prosjektet med stor interesse. Opplesningene har blitt kunngjort i gudstjenestene, på plakater og under "Hva skjer?" i Aftenposten.

 

Bibellesningen planlegges avsluttet lørdag 1. desember 2007 med et stort arrangement i kirken.

 

Den 22. mars arrangerte Kulturutvalget et program i Frogner kirke med titelen "Streif av lys i Edvard Munchs og Edvard Griegs verden" v/ sokneprest Paul Nome og pianist Kjersti Nome.

 

Kulturutvalget arrangerte også en temakveld i Kirkestuen 27. april, der Terje de Groot fortalte om kirkeklokker før og nå.

 

Fred Søndby, på vegne av Kulturutvalget

Til toppen

Musikk i kirken

Gudstjenester og kirkelige handlinger

Høymessen er, og har alltid vært viktig for Frogner menighet. I 2006 medvirket 3 kor på mange av disse. Frogner kammerkor, vokalensemblet Ex-Olavo og Oratoriekoret Cæciliaforenenignen. Disse legger ned et godt stykke arbeid i form av forberedelser til sine medvirkninger. De leder salmesangen og liturgi. Og de fremfører egen korlitteratur til de aktuelle søndager. Kirkens organist forbereder og øver alltid med korene på forhånd.

 

Menighet og stab gir hyggelige tilbakemeldinger og det gjør også kormedlemmer og dirigenter. Dirigenter for korene er Kristin Groven Holmboe (Frogner kammerkor) Hallvard Heggland (Ex-Olavo) Arnulv Hegstad (Cæciliaforeningen) Frogner kammerkor støttes også økonomisk av menigheten.

 

Vigdis Ellefsrud (av og til også enkelte andre) har medvirket både som forsanger og solist ved flere gudstjenester. Trompetister i 2006 har vært Morten Brenne og Siv Øverli.

 

Julaften (kl 16) samlet vi medlemmer fra 4 kor, noe som utgjorde nesten 90 korister. I tillegg fikk vi gleden av å høre Sissel Kyrkjebø. Det ble en opplevelse både for alle medvirkende og en fullsatt kirke.

 

En annen stor del av det kirkemusikalske arbeidet skjer i forbindelse med kirkelige handlinger. (Bisetteleser og vigsler) Mange er svært bevist på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier. Og jeg er ganske stolt av hvor mye vi klarer å imøtekomme av disse ønskene, særlig med tanke på hvor kort tid vi ofte har fra kontakt oppnås med familier til seremoniene skal finne sted. Det kan i enkelte tilfeller bety mye arbeid, men det oppleves som svært givende og viktig.

 

Konserter

Det var mange konserter i 2006. Hele 21 stk. Alt fra store oratoriefremføringer til de noe "mindre".

 

Kirken er kjent for sitt store og rike konsert-tilbud og mange vet og besøke oss på disse. Kirkens organist tar initiativ til flere av disse, mens noen bare ønsker å leie kirken til sine arrangementer.

 

Noen høydepunkter: Händel's Messias. (Cæciliaforeningen) Barokkmusikk med "Valkyrien Brass" Mangnolia Jazzband og Ytre Suløens Jass-ensemble (Oslo jazzfestival) "Mit Worten und Werken" (Frogner kammerkor og barokkanerne) Brassbrus og Orgelklang. (Telemark brass og Kåre Nordstoga) Mozart-konsert (Cæciliaforenigen og Den Norske Operas Orkester) Hommage a` Arne Nordheim (Ole Bøhn og Vigelandskvartetten) Bachs 3 cellosuiter (Johannes Nome, mastergradskonsert) Julekonsert med Ex-Olavo. Bachs Juleoratorium (Cæciliaforeningen og musikere fra Oslo Filharmoniske orkester) og mye, mye mer.

 

Det skjer mye i kirken vår, og det skal vi glede oss over.

 

Bjørn Kleppe

Til toppen

Årsrapport fra Frognerhjemmet

 

Frognerhjemmets styre har bestått av: Leder Asle Enger, nestleder Paul Nome, Trond Arild Lidalen, Grethe M. Robertsen, Lisbet Sørgjerd (ansatt repr.), Kessete Kifle (ansatt rfepr.) og Ellen Mathisen (beboer repr.). Vara: Kirsten Astrup, Sonja Pollan (beboer).

 

Vi gikk inn i 2006 med julefreden i tankene etter det uvanlig hektiske ombyggingsåret 2005. Både beboere og ansatte var slitne, nå måtte brikkene falle på plass igjen.

 

I begynnelsen av juli var det igjen utskiftning av gamle utslitte markiser til nye persienner. Dette var meget tidkrevende arbeid, den ene liften kom, stopp i arbeidet til ny lift igjen, slik pågikk det til i november og det var utrolig slitsomt, men resultatet ble meget bra og heldigvis hadde vi anbud. Solen varmer godt på Frognerhjemmet. Et annet prosjekt i 2006 var ny telefonsentral hvor alt fungerer meget bra.

 

Blant beboerne har det vært stor stabilitet og spesielt når en tenker på den høye alderen som de fleste er kommet opp i.

 

I aldersavdelingen (15 plasser) var det ett dødsfall og i sykehjemsavdelingen (40 plasser) var det 13 dødsfall. Flere av de som kom inn i 2006 var meget syke da de kom inn og ble bare boende mindre enn 1 måned. De fleste som flyttet inn kom fra korttids- eller rehabilitetsavdeling på annet sykehjem og direkte fra sykehus.

 

Også på Frognerhjemmet kjenner vi på kroppen det stramme arbeidsmarkedet. Spesielt hjelpepleiere har det vært vanskelig å rekruttere. Mange utenlandske søker, men ofte med midlertidig godkjenning, og det vanskeligste overfor beboerne er språkproblemer. Vi er heldige som har en solid kjerne av ansatte, og da går det bra.

 

Venneforeningen stiller trofast opp hver måned hvor det deltar forskjellige aktører til stor glede og begeistring for våre beboere.

 

Vestheim Rotary har hatt flere formiddagskonserter (klassisk musikk) hvor det har vært helt fullt i 1. etg. Barnehagen har vært på besøk flere ganger, og det er svært populært. De eldre elsker å se barn.

 

Nattverdgudstjeneste har vært 1. tirsdag i måneden (ikke juli og august) og i 2006 var det hele 226 til nattverd. Beboerne setter stor pris på dette gudstjenestefellesskapet med kjente og kjære salmer og musikk.

 

Igjen takk til alle som har vært med å gi våre beboere noe ekstra i hverdagen. Gjennom årene har oppgavene blitt flere uten at vi har fått større ressurser.

 

Både beboere og ansatte trives på Frognerhjemmet.

 

Arnulf H. Myklebust

Til toppen

Frognerhjemmets Venner

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14.feb. 1957. "Vennene" kom sammen 1g. i mnd. til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959.

 

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sokneprest Asle Enger og fru Ellen som hoved- ansvarlige de fleste av disse årene. Undertegnede har vært med siden ca.1978 og er program-

og lederansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

 

Vi følger et tradisjonelt program som er velkjent for beboerne, ca.kl.16.45-19.00. De første 15min. er det pianomusikk i dagligstuen med velkjente og kjære melodier for beboerne ved vår trofaste, Hans Christian Askeland. Fra kl. 17.00 – ca.18.00 har vennene (ca.10-12) og pensjonærene et hyggelig festmåltid sammen i spisesalen før vi igjen samles i dagligstuen for underholdning (ca.17.45) av ulik slag, teater, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før vi avslutter med en kort andakt. Vi takker sokneprest Paul Nome som trofast gleder oss ved sin tilstedeværelse hver gang hans travle timeplan tillater det. Takk til bestyrer Arnulf Myklebust som legger alt vel til rette og sørger for meget, god bevertning. Takk til faste medhjelpere; Liv Fløistad, Thorbjørg Birkeland og Sigrunn Grøtting.

 

Følgende har bidratt med underholdning det siste året er:

 

19. jan. : Ibsen-kveld med skuespiller Liv Dommersnes. Andakt v/Grethe R.

 

9. feb.: Bjørnson-kveld med skuespiller Marit Østbye Utdrag av "En glad gutt" og "Faderen"

Fellessang: "Løft ditt hode du raske gutt". "Og reven lå under birkerot." Andakt v/ Grethe R.

 

9.mars: Glade toner v/ "Swingtetten" blandet kor. Dirigent Gunnar Jørstad

Andakt v/ Sokneprest Paul Nome

5. april: Frogranienborg barnegospel 16 barn .Sokneprest Paul Nome andakt.

11. mai: Vårprogram v/ Sigrun Grøtting (dikt) og Bjørg Person (piano) Allsang.

Andakt v/ Th. Birkeland

8. juni: Sommerfest m/ allsang, dikt og musikk. Elisabeth Solem & Sigrunn Grøtting

Andakt v/Grethe R.

 

21.sept.: Scene fra Peer Gynt, Eventyr & dikt, muscical & opera

Bukkerittet: Jon Lien (Per) Ellen Thijn (50) (Mor Åse)

Ellen Omdal Millsom (opera) Ola Faye (pianist)

Andakt v/Grethe R.

 

19.okt. Ingunn E. Tennøe(17) piano, Kathrine Hvinden(18) fiolin spiller :

1.sonate Brahms A-dur, 2.sats sonate Monrad Johanssen og Ave Maria Bach

Andakt v/ Anders Martin Andersen

 

8.nov. Frognanienborg barnegospel v/ Stine Raustøl Andakt v/ Grethe R.

 

7.des. Oslo & Bærum musikk og kulturskole Suzuki fiolinelever

u/ ledelse av Edda Hvenekilde

Julesanger & barnesanger, Brahms, Beethoven, Bach & Schumann

Akk. Kjersti Nome & Kristian Konggelf Jensen Andakt v/ sokneprest Paul Nome

 

Grethe M. Robertsen

Til toppen

Årsrapport fra Frogner menighets barnehage, Schafteløkken

 

Pedagogisk arbeid

Det er førskolelærer på Drengestua, avd 3-7 år. På Stallen, avd. 2-4 år har vi avdelingsleder, som har lærerutdannelse. Ellers er det stabilt personal. Kun en ny assistent, som begynte i august.

 

Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan.

 

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

 

Frognerparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

 

Fire ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna. En gang i mnd, kommer en av prestene til barnehagen og enten forbreder barnegudstjenesten eller vi synger og dramatiserer en bibelfortelling. Bjørn ( Kantor) er med og spiller på barnehagens piano og vi får sanger i "lekse" av hem å øve på til neste gang.

 

Sang og musikk og sosial kompetanse ( folkeskikk) er fast satsningsområde.

 

Økonomi

Årsresultatet viser et underskudd. Kr, 256.198,-.Da har vi spist opp overskuddet fra 2005. Grunnet at vi fikk 200.000,- mindre i driftstilskudd fra kommunen.

 

Barnehagekontingenten var kr. 2.450,- pr. mnd. uansett alders gruppe hele 2006. Juli er betalings fri.

 

Personalet

Nye medarbeider dette året var : Maria Sommerdahl. Avd. Leder og Svetlana Rack. Assistent på små barna. Kaviha Aske tilbake fra svangerskapspermisjon. Som tidligere er Solbjørg Antonsen avd.leder på store barn og Gro Wavik og Rita Lien er assistenter. Tori Cappelen er styrer. Firma Manglerud renholds Service bruker vi 2 tim hver dag og er meget godt fornøyde.

 

Samarbeidsutvalg

Eierrepresentanter: Formann: Evy Tønnessen. Halvard P. Johansen

Foreldrerepr.: Katja Dilling og Siren Namtvedt.

Ansattes rep.: Gro Wavik og Kavitha Aske.

Styrer: Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

 

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

 

7 barn har fått plass i løpet av året.

 

1 samarbeidsrådsmøte er avholdt. 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrerepresentantene.

 

Ønsker for 2007

Nytt lekehus med sklie. Den gamle er ikke EU-godkjent. Taket MÅ repareres da flere takstein har falt ned og takrenner er i stykker.

 

Tori Cappelen, styrer

Til toppen

Orgelkomitéen 2006

Orgelkomitéen ble oppnevnt av menighetsrådet 23. februar 2000. Den fikk i oppdrag å arbeide med både de faglige og finansielle spørsmålene som knytter seg til en orgelanskaffelse. I 2006 bestod komitéen av Liv Clemens, Bjørn Kleppe (kirkens organist), Paul Nome (sokneprest) og Jardar Seim (komitéens leder). Domorganist Kåre Nordstoga har deltatt i arbeidet som orgelfaglig konsulent. Komitéen har i 2005 hatt 5 møter.

 

Orgelkomitéen arbeider med følgende konsept: Et nytt orgel i Frogner kirke betyr ikke at alt gammelt skal kastes ut. Et nytt orgel skal inkludere de stemmene som er bevaringsverdige fra det nåværende orgelet, og som sammen med nye stemmer kan gå inn i en kunstnerisk og klanglig helhet. Stilmessig innbyr kirkerommet til et orgel med et romantisk grunnpreg – samtidig som det må ha store variasjonsmuligheter med tanke på andre stilretninger, et syn som menighetsrådet tidligere har gitt sin tilslutning til. Det skal være en oppjustering og videreføring av det som er godt i det gamle orgelet. Dette konseptet vil gi en løsning som er tilpasset kirken, og som vil gjøre orgelet interessant i forhold til andre kvalitetsorgler i Oslo og omegn. De orgelfaglige vurderingene hviler på drøftinger tidlig i komitéens virke, med god støtte av domorganist Kåre Nordstoga, og med verdifulle bidrag fra vurderinger og forslag til orgelløsninger utarbeidet av tre internasjonalt anerkjente orgelbyggere (Norge, Sverige, Sveits). I 2006 har komitéen på ny – sammen med Kåre Nordstoga – vurdert restaurering som alternativ til nytt orgel. Konklusjonen ble den samme som forrige gang saken var oppe (2003): Et slikt alternativ anbefales ikke.

 

Orgelkomitéen har også i 2006 bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer til instanser som vil ha å gjøre med en orgelanskaffelse (Kirkelig fellesråd v/ Kirkevergen, Riksantikvaren). Men i forhold til de rutiner for saksbehandling og framdrift i orgelsaker som ble satt opp av Kirkevergen i samarbeid med Riksantikvaren i september 2005, har vi opplevd en overraskende passivitet og mangel på ny informasjon fra de samme instanser i 2006. I 2005 fikk vi f.eks. melding om at det høsten 2005 skulle holdes et møte mellom Riksantikvaren og Kirkevergen for å avklare hvilke orgler på Kirkevergens orgelliste som vurderes som antikvarisk bevaringsverdige. I løpet av 2006 har vi ikke fått noen melding om at Frogner er i denne kategorien (eller annen ny informasjon), noe som vi ut fra rutinene som ble fastsatt i september 2005 bare kan tolke som at orgelsaken i Frogner ikke vil bli vanskeliggjort på denne måten.

 

Fortsatt er mangelen på store nok egne midler den største hindringen for å bringe orgelsaken til en lykkelig løsning. Vi kan imidlertid glede oss over et jevnt tilsig av gaver, både små og større. Ikke minst er det oppmuntrende å se hvordan enkelte trofaste givere stadig kommer med nye gaver. Det er også oppmuntrende å se hvordan menigheten slutter opp om kirkeofringene til nytt orgel. De to ofringene i 2006 innbrakte 14.300 kroner og 11.600 kroner. Bare ofringene til Kirkens Nødhjelp julaften innbringer høyere beløp. Vi oppfatter det som et synlig engasjement fra menighetens side for å få et nytt og bedre orgel til kirken. Endelig må det nevnes at menighetsrådet høsten 2006, etter flere års utsettelse og gjentatte purringer fra orgelkomitéen, iverksatte det intensjonsvedtaket som ble truffet allerede i 2000 om å øremerke leieinntekter fra konserter til nytt orgel.

 

Ved utgangen av 2006 var det i alt kommet inn ca. 1,4 millioner kroner til orgelsaken. Men det er fortsatt langt fram til de rundt 8 millionene som trengs. Orgelkomitéen har gjennom året arbeidet med ulike idéer for å få inn mer penger.

 

Orgelkomitéen forsøker også å holde seg orientert om andre orgelplaner i Oslo. Av spesiell interesse er det at både Fagerborg og Uranienborg nå satser betydelige egne midler til nye orgler i de to kirkene.

Et nytt innslag i orgelkomitéens arbeid i 2006 var aktiviteter på Bygdøy allé-dagen 10. juni. Det var en stand utenfor Frogner kirke med orientering om orgelsaken, og interesserte fikk omvisning i orgelet. Så mange deltakere på omvisningene var det ikke, men de som kom, var meget fornøyd med tiltaket. For å forbedre informasjonen til menigheten er det satt opp en grafisk framstilling bak i kirken som viser hvor mye som er kommet inn av penger. Dessuten er det utarbeidet en brosjyre som ligger til utdeling i kirken og andre steder.

 

Oslo, 27. februar 2007.

For orgelkomitéen

Jardar Seim (sign.)

Til toppen

Årsrapport fra Eiendomsstyret

 

Frogner menighets eiendomsstyre består av følgende personer og er konstituert for perioden 2006-2009:

- Kirsten Astrup

- Ole Daniel Bruun

- Anne-Sofie Francke (daglig leder av Frogner Menighets Hus Schafteløkken)

- Ragni Kolle (varamedlem)

- Trond Arild Lidalen (varamedlem)

- Ragnar Osnes (formann)

- Fred Søndby (menighetsforvalter)

- Rut Ugland

- Kristin Ugland (nestformann)

 

Det har vært fem styremøter i løpet av 2006. Eiendomsstyret har ansvaret for følgende eiendommer:

- Frogner Menighets Hus Schafteløkken med hovedhuset, barnehaven og eldresenteret

- Kirkestuen

- Løsøre i kirkerommet

Menighetsforvalter har ansvaret for tilsyn med kirkebygget og menighetskontoret, og han melder behov, feil og mangler til kirkeforvalter.

 

Eiendomsstyret har behandlet og gjennomgått blant annet følgende saker i løpet av 2006:

- budsjett utarbeidelse med jevnlig oppfølging av regnskap

- utleieforhold på alle stedene

- kontraktmessige forhold opp mot utleiere

- rutiner og regler for bruk og utleie

- arbeidsinstrukser for ansatte

 

For Frogner Menighets Hus Schafteløkken er det ansatt en daglig leder, og for Kirkestuen har menighetsforvalteren ansvaret mot utleiere og brukere av dette lokalet.

 

For Frogner menighet er våre lokaler og bygninger svært viktige i vårt menighetsarbeid. Det er en viktig inntektskilde, dette gjelder spesielt Schafteløkken, men det viktigste er det at våre fasiliteter er et møtested for våre mange aktiviteter og virksomheter i menighetens interne og utadrettede arbeid.

 

Ragnar Osnes

Til toppen

Foreningen Schafteløkkens Venner

Herved fremlegges styrets årsberetning for foreningens 23. arbeidsår.

 

Styret har bestått av:

Truls Aslaksby, leder; Harald Engelstad; Anne-Sofie Francke; Magnus Didrik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær/kasserer.

 

Foreningen hadde ved årets utgang 70 medlemmer, herav fire firma/organisasjonsmedlemmer. Dessverre er kontingentinnbetalingen preget av en viss skjødesløshet fra noen av medlemmenes side. Manglende kontingent for 2006 vil bli søkt innkrevet i 2007.

 

Antall medlemmer er stabilt, selv om noen er døde i løpet av året. En viss nyrekruttering har altså funnet sted.

 

Kontingentsatsene for 2006 har vært NOK 150 for enkeltpersoner og NOK 300 for firma/institusjoner.

 

Årsmøtet

Årsmøte ble avholdt 28. mars i Storsalen, Frogner Menighets Hus, Schafteløkken. 14 personer var til stede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Hele styret var på valg. Astrid Bjærke ønsket ikke gjenvalg. I hennes sted ble valgt Harald Engelstad. De øvrige styremedlemmer ble gjenvalgt. Valget var enstemmig, og gjelder for to år. Efter årsmøtet holdt museumsleder Erik Henning Edvardsen lysbildekåseriet "Ibsen og Kristiania". Kåseriet ble entusiastisk mottatt av forsamlingen.

Det ble servert koldtbord med øl, mineralvann og kaffe.

 

Styreaktivitet

Styret har ikke brukt av foreningens midler til innkjøp av gjenstander til huset, men i stedet latt bankkontoen vokse. Meningen er å komme sterkere tilbake i 2007. Dessverre er tanken om husstandsmedlemskap ikke blitt realisert i løpet av året.

 

Arrangementer

Det har vært arrangert fem søndagskonserter i løpet av året:

29. januar: Stein Thue og Swingkameratene

26. mars: The Sinful Syncopators med Erlend Bronken

17. september: Odeon Jazz Quartet

5. november: Odeon Jazz Quartet + Børre Frydenlund

3. desember: Odeon Jazz Quartet adventskonsert

 

Ole Daniel Bruun

Til toppen

Årsrapport 2006:  Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den siden vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

 

Siden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, sammensetningen av menighetsrådet, historikk, gudstjenesteliste for en lengre periode, planer for aktiviteter over en viss tid (konfirmasjonsforberedelser, bibellesning osv.) og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, konserter, spesielle arrangementer osv.). En av de best besøkte enkeltsidene er salmesiden, der salmene for kommende søndag "slås opp". Samtidig blir salmene for tidligere søndager i inneværende og tidligere kirkeår blir liggende.

 

I 2006 lå det gjennomsnittlige besøket pr. dag på ca. 50. Besøket varierer naturlig nok med årstidene og er lavest om sommeren. Antall enkeltsider som besøkes hver gang, er gjerne 2-3 ganger så stort som antall besøk på selve nettstedet. Også fra folk i menigheten som ikke selv er aktive internett-brukere, kommer det reaksjoner som tyder på at de er glade for at menigheten markerer seg på denne måten.

 

Kirkelig fellesråd i Oslo har også et felles nettsted for alle Oslo-menighetene. Da det ble opprettet for flere år siden, var det et visst uformelt påtrykk på enkeltmenigheter om ikke å opprette egne nettsteder. Menighetsrådet ønsket imidlertid at Frogner skulle fortsette med sitt eget nettsted og eget domenenavn. I 2006 fikk fellesrådets nettsted en ny utforming og nye ansvarlige til driften, uten at de svakhetene som preget det gamle, er borte. Også det nye nettstedet er preget av tilfeldigheter i stoffutvalg på åpningssiden og manglende oppdateringer. Dessuten er det blitt mer kronglete enn før å velge en bestemt menighet fra åpningssiden. Sidene er også trege å laste ned. Informasjonsvirksomhet for enkeltmenigheter (på nettet eller på andre måter) hører ikke til fellesrådets lovpålagte oppgaver, og da bestemmer hver menighet selv om oppgaven skal utføres innen egne rammer eller gjennom fellesrådet. Siden fellesrådets nettsted har opprettet undersider for alle menigheter uavhengig om de har eget nettsted, har jeg der lagt ut en link til menighetens nettsted.

 

Oslo, 5. mars 2007.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Årsrapport fra Frogner misjonsforening

Frogner misjonsforening ble stiftet i 1898, og er Frogner menighets eldste forening. Den er tilsluttet Det norske Misjonsselskap.

 

Vi samles i Kirkestuen en gang i måneden med andakt og samtale om Guds ord og misjonsnytt.

 

I november hadde vi en misjonsfest sammen med Ora & Labora. Vi hadde besøk av en amanuensis på Menighetsfakultetet og prestelærer i Kamerun, Martin Synnes.

 

Kollekter som tas opp på møtene går uavkortet til NMS’ generelle arbeid. Kollekten i 2006 ble 14.525 kr.

 

Helle Marie Hanche-Olsen

Til toppen

Årsrapport fra "Ora & Labora" misjonsforening

(tilsluttet Det norske Misjonsselskap)

Foreningen har hatt syv møter i 2006. Fremmøtet har vært mellom 9 og 20, gjennomgående ca. 15. På festen den 14.11 var vi ca. 30.

 

Festen som vi hadde sammen med Frogner Misjonsforening, hadde førsteamanuensis Martin Synnes og frue som gjester. De viste bilder og fortalte fra ett års arbeid ved Den lutherske Presteskolen i Kamerun. Ellers har vi hatt besøk av områdeleder Marit Rypdal og barnesekretær Ragnhild Halle. De fortalte henholdsvis fra Thailand, Laos og fra Mali. De øvrige møtene har vi ikke hatt talere utenfra.

 

Styremedlem Inger Johanne Wendt ba seg fri fra styret i 2006 p.g.a. helsa. Nytt medlem beregnes valgt på neste årsmøte, febr. 07.

 

Vi sendte i 2006 kr 9.840,- til Det norske Misjonsselskap.

 

Foreningen fikk i 2006 noen nye "medlemmer", men har plass til mange flere!

 

For styret

Karen Frich, sekretær, A. M. Andersen, formann

Til toppen

Frogner menighetspleieforening

Foreningen begynte sin virksomhet i sept. 1932 som en økonomisk støtteforening til det som i dag kalles Diakonatet.

 

I årenes løp – særlig i tidligere tider – ble det samlet inn betraktelige beløp. Våre inntekter i dag kommer fra loddsalg på møtene.

 

Foreningen har en ganske løs struktur. Vi har ingen kontingent – ingen fast medlemsliste – de som har lyst kommer. Møtene har imidlertid en fast form. Vi åpner med andakt – og det er mye sang og musikk.

 

Både menighetens nåværende og tidligere prester – og også andre tilknyttet menigheten – har gitt oss oppløft i hverdagen. Hans Kristian Askeland var – så lenge han levde – vår faste musikant. Vi savner ham dypt!

 

Vi serverer alltid gode smørbrød smurt av villige hender på kjøkkenet. Møtene holdes i Kirkestuen hver siste onsdag i måneden. (jan.-mai / aug.-nov.)

 

I 2006 hadde vi 9 møter, ett avlyst på grunn av nødvendige arbeider i Kirkestuens kjøkkenavdeling. Gjennomsnittlig fremmøte var 26. De som kommer er flinke til å besøke dem vi savner.

 

Vi har også i år gitt noe støtte til hyggekveldene på Frognerhjemmet.

 

Fra 2007 har Solveig Kne takket ja til å lede denne foreningen.

 

Revisor: Kirsten Astrup. Kasserer: Marit Simonsen

 

Leder:

Liv Fløistad

Til toppen