Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Utskriftsvennlig versjon

Årsmelding 2005 for Frogner menighet, Oslo

Beretning om menighetslivet

Innhold: Schafteløkkens Venner
Menighetsrådet Frognerhjemmet Diakonatet
Råd, utvalg, komitéer, styrer Frognerhjemmets Venner Hjemmesiden
Personalet Barnehagen "Ora & Labora"
Konfirmasjonsundervisning, ledertrening, ungdomsklubb Orgelkomitéen Menighetspleieforeningen
Musikk i kirken Schafteløkken Vedlegg: Komitéer og utvalg våren 2006

Menighetsrådets beretning

Menighetsrådet har i 2005 hatt 9 møter og behandlet 86 saker.

Menighetsrådets hovedoppgave er å vekke og nære det kristelige liv i sognet. I Frogner har vi fortsatt god kirkesøkning sammenlignet med andre menigheter i Oslo, selv om den prosentvise andelen av befolkningen som bruker kirken aktivt kunne vært mye større. Gudstjenesten er det sentrale samlingspunkt for menigheten, og det er også gledelig at så mange ønsker å døpe barna sine.

Menighetsrådet har i 2005 drøftet og behandlet spørsmålet om dåpens plassering i gudstjenesten. Det ble vedtatt å videreføre prøveordningen med å plassere dåpen i begynnelsen av gudstjenesten.

Menighetsrådet har også i 2005 vedtatt å holde gudstjeneste i Frogner kirke hver søndag også i sommermånedene og ønsker ikke å gå inn i et samarbeid med våre nabomenigheter om å alternere gudstjenesten mellom de forskjellige kirkene i ferien. Vikarkostnader blir dekket av vår egen menighet.

Menighetsrådet vedtok også å reparere og fornye belysningen på glassmaleriene på kirkens østside. Denne var både foreldet og delvis ødelagt som følge av felling av trær i gårdsrommet.

Vi har hatt en gjennomgang av kirkens tekstiler. Flere av våre messehakler er i svært dårlig forfatning. Noen av disse kan restaureres og benyttes videre, men vi trenger både en ny hvit og en fiolett messehakel. Kirken har heller ikke stolaer i de liturgiske fargene og prestene må nå benytte sine egne stolaer. Det er et ønske at dette blir innkjøpt. Menighetsrådet har derfor besluttet at flere av ofringene til egen menighet skal øremerkes for fornyelse av kirkens tekstiler.

Fra 1. januar har Bygdøy og Frogner vært ett prestegjeld. Dette ble markert med en fellesgudstjeneste i Bygdøy kirke 1. januar med påfølgende kirkekaffe på Fredriksborg. I løpet av dette året har det vært viktigå etablere prestetjenesten og de andre administrative tjenestene for begge menigheter. Bygdøy har fra tidligere vært i samme samarbeidsgruppe som Frogner sammen med Fagerborg og Uranienborg. Utover det samarbeidet som allerede var etablert har det ikke vært arbeidet med nye samarbeidsområder. Dette vil være en naturlig oppgave for de nye menighetsråd fra 2006.

Frogner menighet har i likhet med nabomenighetene dette året benyttet Frogner budstikke som informasjonskanal i stedet for det tidligere Kastanjebladet. Denne har i perioden endret navn til Lokalavisen og hyppigere utgivelser, men opplegget for oss er det samme som før med en side hver måned.

I tillegg har vi vår alltid oppdaterte internettside med nytt fra menigheten og oversikt over alle aktiviteter og arrangementer.

Prosjektet "Bibelen fra perm til perm" har fortsatt gjennom året med lesninger i kapellet hver lørdag og vil være sluttført til jubileet i 2007.

Det har vært avholdt ett menighetsmøte med menighetsrådets orientering fra menighetens liv.

Personale

Kirketjener Onesimus Jalata Nagari har vært i studiepermisjon det meste av året og vil fortsette med det i 2006. Stillingen har i 2005 delvis vært besatt av vikarer.

Diakon Gunvor Falke har vært i barselspermisjon hele 2005, og Edel Lilleeng Solberg har vært vikar for henne.

Økonomi, administrasjon og eiendom

Fra Kirkelig fellesråd har det vært fremmet forslag om rehabilitering av kirken og ombygging / tilbygg til kontorene før jubileet i 2007. Det er imidlertid fortsatt ikke stilt midler til disposisjon fra Oslo kommune. Foreløpig bevilgning er kr 800.000,- for 2006, mens kostnadsrammen for dette er på 15 millioner. Det ser dermed ikke ut til at det er mulig å få gjennomført en rehabilitering før jubileet. Dette er en stor skuffelse for Frogner menighet idet kirken er i en meget elendig forfatning både teknisk og utseendemessig. Kontorforholdene er også under enhver kritikk og er en daglig belastning for våre ansatte.

Menighetsrådsvalget

Valg av nytt menighetsråd ble gjennomført 16. oktober 2005. Nominasjonskomiteen oppnevnt av menighetsrådet bestod av Gro Falch Brennhovd, Ole Daniel Bruun og Vigdis Ellefsrud. Det var flertallsvalg med en kadidatliste bestående av 15 navn. Det ble avgitt 72 stemmer.

Menighetsrådet for perioden 2006 – 2009 består av følgende:

 

Medlemmer Varamedlemmer
Kirsten Astrup

Ola B. Johannessen

Trond Arild Lidalen

Gunnar Heiene

Ragnar Osnes

Vigdis Ellefsrud

Gro Falch Brennhovd

Jardar Seim

Wenche Øverland

Sunniva Cristina Bragdø

Paul Nome, sokneprest

Helen Hanoa

Mildred Coppola

Erik Kyvik Hauge

Halvard P. Johansen

Ingeborg Moræus Hanssen


Sammensetningen av menighetsrådet, komiteer og utvalg 2005:

Menighetsrådet

Trond Arild Lidalen, leder

Jardar Seim, nestleder

Gro Falch Brennhovd

Ole Daniel Bruun

Mildred Coppola

Gunnar Heiene

Ola B. Johannessen

Kari-Anne Stenberg (til høsten 2005)

Kristin Ugland

Kirsten Astrup

Paul Nome, sokneprest

 

Varamedlemmer:

Vigdis Ellefsrud (medlem fra høsten 2005 da Kari-Anne Stenberg flyttet)

Liv Clemens

Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Jardar Seim

 

Vararepresentant:

Kristin Ugland

Diakonatets styre

Gro Falch Brennhovd, leder

Astrid Bjærke

Mildred Coppola

Berit Dean

Gertraud Enger

Gunnar Heiene

Tellef Raustøl

Jon Erik Skjelstad

Rut Ugland

Styret for Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Ole Daniel Bruun, leder

Sivert Angel (kapellan)

Astrid Bjærke

Ragni Kolle

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Daglig leder: Anne Sofie Francke

Styret for kirkestuen

Kirsten Astrup

Mildred Coppola

Gerd Felberg

Gulbritt Huseby

Karla Steen

Gunvor Falke (diakon)

Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Rut Ugland

Trond Arild Lidalen

Øivind Hagelund, forretn.fører

Vararepresentanter:

Gunnar Heiene

Kari-Anne Stenberg

Barnehagens samarbeidsutvalg

Evy Tønnessen, formann / eierrepr.

Kristin Ugland, eierrepresentant

Gro Tveiten Sæther, foreldrerepr.

Terese Kjøde, foreldrerepr.

Gro Wavik ansattes repr.

Tone-Line Kristiansen, ansattes repr.

Tori Cappelen, barnehagestyrer

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Anna Karin Vindal Myhre, kasserer

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Kristin Ugland

Gudstjenesteutvalget

Sivert Angel (kapellan), leder

Paul Nome, sokneprest

Rut Ugland

Bjørn Kleppe, kantor

Nils-Odd Tønnevold

Ragni Kolle

Marit Østbye

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Liv Clemens, leder og fung. redaktør av menighetens informasjonsside i "Vestkanten"

Sivert Angel (kapellan)

Tilsynskomitéen for Frogner kirke

Kirsten Astrup

Gerd Felberg

Reidar Holmen

Ragnar Osnes

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

Jubileumskomitéen

Kirsten Astrup

Berit Kristine Evensen

Ingvar Helland

Bjørn Kleppe

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Styre for Frogner Menighets Hjem (Frognerhjemmet)

Asle Enger

Trond Arild Lidalen

Paul Nome

Til toppen

Personalet i 2005

Ansatt av Oslo bispedømme:

Paul Nome, sokneprest, Frogner. Tj.sted: Frogner / Bygdøy

Rut Ugland, sokneprest, Bygdøy Tj.sted: Bygdøy / Frogner

Sivert Angel, kapellan. Tj.sted: Frogner / Bygdøy

Ragnhild Koren, seniorprest 50%. Tj.sted: Frogner / Bygdøy

 

Ansatt av Kirkelig fellesråd:

Fred Søndby, menighetsforvalter, Frogner / Bygdøy

Bjørn Kleppe, kantor, Frogner 67,47%

Kerstin Jonsson, klokker, Frogner 50%

Onesimus Jalata Nagari, kirketj. Frogner 40% i permisjon hele 2005

Torild Skjelde, kirketj.vikar Frogner 32-40%

 

Ansatt av Frogner menighetsråd:

Gunvor L Falke, diakon 100%. Permisjon i hele 2005

Edel Lilleeng Solberg, diakonimedarbeider / vikar 100%

 

Frogner Menighets Hjem

Arnulf Myklebust, institusjonssjef

 

Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke, daglig leder

 

Frogner Menighets Barnehage

Tori Cappelen, styrer 90%

Til toppen

Rapport om konfirmasjonsundervisning, ledertrening og ungdomsklubb

Barnekor

Våren 2005 kom til å bli det siste ordentlige semesteret for Frogner menighets barnekor. Ida Habbestad ga seg etter flott innsats som leder for koret helt siden det startet og ble behørig takket på korets sommeravslutning / grillfest på Fredriksborg i juni. De fleste av korets 20 medlemmer med foreldre var med på avslutningen.

I løpet av sommeren ble Hanna Trondalen engasjert som ny leder for koret. Hun tok sikte på å starte for fullt i løpet av høsten, men det viste seg etter hvert at vi kom for sent i gang med opplegget til å få med oss nok barn. Korvirksomheten ble derfor etter hvert lagt på is, og man bestemte seg for å satse nytt og friskt fra årsskiftet av med et barnegospelkor i samarbeid med Uranienborg menighet.

Konfirmanter

2005 var første år med det nye konfirmantopplegget hvor vi samarbeidet med de andre menighetene i Domprostiet. Første store begivenhet var den såkalte Kick-off-samlingen i januar, hvor mer enn hundre konfirmanter fra menighetene i Oslo sentrum deltok på sporlek fra kirke til kirke i samarbeidsområdet, og endte opp i Storsalen, hvor de fikk undervisning, lekte og danset og spiste.

Neste store begivenhet var weekend for alle menighetene med påske som tema på KG og i Trefoldighet kirke, hvor hovedaktiviteten for konfirmantene var deltakelse i verkstedgrupper med sikte på å lage en annerledes påskegudstjeneste på søndag formiddag.

Det siste og størte fellesarrangementet var den fem dager lange sommerleiren på Nærsnes, med undervisning, underholdning, dading, sport og gudstjenester fra morgen til kveld. 90 konfirmanter med mer enn 20 ledere og eget band var med på leiren som var et stort løft for arrangørene og som ble en entydig suksess, både for læringsinnholdet, det sosiale og for konfirmantenes opplevelse.

I mellom de store begivenhetene ble det litt oftere enn en gang i måneden holdt tre timer lange undervisningssamlinger med tradisjonelle konfirmanttema. Konfirmanter fra Frogner, Bygdøy og Domkirken hadde felles opplegg, og undervisningssamlingene var lagt vekselvis til alle menighetene. I omtrent halvparten av samlingene var alle disse konfirmantene sammen, i den andre halvparten møttes Bygdøykonfirmantene og Frogner / Domkirkekonfirmantene hver for seg.

Samtalegudstjenester for konfirmantene ble holdt i Frogner kirke 4/9 og i Bygdøy kirke 28/8. Søndag 11/9 ble 35 konfirmanter konfirmert i Bygdøy kirke, 18/9 ble 31 konfirmert i Frogner kirke. En av konfirmantene ble konfirmert i Domkirken.

Viktige medhjelpere i gjennomføringen av dette konfirmantarbeidet har vært kapellan Elisabeth Thorsen i Domkirken, Merete Saurdal og Elin…. Fra Bygdøy og alle de frivillige medarbeiderne de har rekruttert derfra, og Thomas Wangen og alle de frivillige medarbeiderne han har organisert og holdt kontakt med i Frogner.

Lederarbeid

Vi hadde intensjoner om å gjennomføre Minilederkurs i menigheten i 2005 også, men ingen av de påmeldte gjennomførte kurset.

Derimot hadde vi stor glede av de lederne som har vært konfirmanter hos oss tidligere, og som har gått på kurs hos oss. De deltok som gruppeledere og miljøskapere både på undervisningssamlingene og på de store arrangementene i konfirmasjonsopplegget.

De som var med fra Frogner var:

Kaja Gylseth, Nina Aziza Plau, Nina Lorettzen, Nina Laurtitsen og Charisse Rognaldsen.

 

Sivert Angel

Til toppen

Musikk i kirken

Høymessen er, og har alltid vært menighetens sentrale midtpunkt. I 2005 medvirket tre kor på flere av disse. Frogner kammerkor, Vokalensembelet ex-olavo og Oratoriekoret Cæciliaforeningen. Disse legger ned et godt stykke arbeide av forberedelser til sine medvirkninger. De leder salmesang og liturgi og fremfører egnet kor-litteratur for de aktuelle søndager.

Kirkens organist forbereder og øver alltid med korene på forhånd. I 2004 var kvaliteten noe varierende hos enkelte av korene. En liten "ryddeaksjon" ga resultater, og det har vært hyggelig å registrere en god nivåheving, både musikalsk og holdning til medvirkning hos dem dette gjaldt.

Menighet og stab gir hyggelige tilbakemeldinger, men også kormedlemmer og dirigenter.

Julaften (kl. 16.00) samlet vi medlemmer fra 4 kor, noe som utgjorde nesten 80 korister. Den opplevelsen som de fikk sammen med en fullsatt Frogner kirke, vil bli husket som et av de store høydepunkter.

Frogner Kammerkor støttes økonomisk av menigheten, noe som er uvurderlig for koret. Vigdis Ellefsrud har, som alltid, medvirket som forsanger og solist ved en rekke høymesser og fortjener en stor takk.

En takk også til trompetistene Morten Brenne, Jonas Haltia, Siv Øverli og Lasse Rossing for sin medvirkning med strålende trompetspill.

En annen del av det musikalske arbeidet skjer i forbindelse med kirkelige handlinger (bisettelser og vigsler). Mange er svært bevisste på hva de ønsker seg av musikk i forbindelse med denne type seremonier. Og jeg er ganske stolt av hvor mye vi klarer å imøtekomme av disse ønskene, særlig med tanke på hvor kort tid vi ofte har fra kontakt oppnåes med familier til seremoniene skal finne sted. Det skal samtales, ofte må eksterne musikere kontaktes, det skal skaffes noter, det skal øves og det skal fremføres. Dette er mye arbeid, men oppleves som svært givende og viktig.

Konserter

Vi har mange konserter i kirken. Hele 18 i fjor. Alt fra store oratoriefremføringer til de av mindre dimensjoner. Kirken er kjent for sitt rike konsert-tilbud og mange vet å benytte seg av dette. Kirkens organist tar initiativet til mange av konsertene, mens noen bare ønsker å leie kirken til sitt arrangement.

Noen høydepunkter: "Kunstnerens liv" m/ Ola B. Johannessen som fremførte dikt av Jens Bjørneboe. Arve Tellefsen og Kåre Nordstoga med "Konsert for nytt orgel". Brahms: Ein Deutsches Requiem. Cellokonsert m/ Johannes Nome. Konserten "Lyd i mørke". Mozarts Requiem. Bachs Juleoratorium. Konserter med Frogner kammerkor, Ex-Olavo, Big Chief Jazzband. Konserter med blåsere fra Den Norske Operas Orkester. Orgelresitasjoner i påsken etc.

Det er mye å glede seg over!

Bjørn Kleppe

Til toppen

Frognerhjemmet

Frognerhjemmets styre har bestått av: leder Asle Enger, Grethe Robertsen, Trond Arild Lidalen, Paul Nome. Lisbet Sørgjerd (ansatt rep.), Kessete Kifle (ansatt repr.), Ellen Mathisen (beboer rep.). Vara: Kirsten Astrup, Åse Henriksen (ansatt), Sonja Pollan (beboer).

Bydelsutvalget vedtok i budsjettmøtet i desember 2004 at Frognerhjemmet måtte bygge om aldersavdelingene (2. og 3. etg.) til sykehjemsavdelinger.

Her ble det svært mye arbeid, med først å få inn anbud og allerede i februar begynte ombyggingen. Betongsaging, utskifting av dører og full rehabilitering av disse avdelingene og i tillegg drog det med seg mye mer. Det resulterte i inntaksstopp for aldersavdelingene og opptil flytting 4 ganger for enkelte beboere under byggeprosessen etter hvert som rommene ble ferdigstilt. Selve beboerrommene var ferdig ombygget til 27.06.05 hvor vi da innen kort tid hadde tatt i bruk 2. etg. som sykehjemsavdeling.

Alle aldershjemsbeboerne måtte flytte opp i 3. etg. Arbeidene var først sluttført onsdag føre jul. Bad, skyllerom, oppholdsrom og korridorer måtte også taes. Resultatet har blitt svært bra. Beboere, ansatte og pårørende har vist stor vilje, tålmodighet og ekstra innsats mens dette har pågått.

Skulle Frognerhjemmet overleve som institusjon var dette helt nødvendig. Ombyggingen er tatt av midler som er avsatt til formålet og innen driften, selv om regnskapet for 2005 viser 220.000kr. i underskudd, er dette meget bra.

Ved nyttår var fordelingen av plasser slik: Sykehjem 40 plasser, aldersavd. 15 plasser og i dagsenter 12 plasser. Gjennomsnittsalderen på våre beboere ved siste årsskifte var over 88 år. De som kommer inn i sykehjem i dag, er mye skrøpeligere og med mange diagnoser. De fleste kommer fra sykehus og korttidsavdeling ved anen institusjon.

Frognerhjemmet har vært heldige og har hatt god tilgang på kvalifisert hjelp og har stor stabilitet blant personalet, som igjen fører til god kvalitet overfor brukerne.

Vi takker venneforeningen for trofasthet gjennom sine månedlige hyggekvelder.

Nattverdsgudstjenesten 1. tirsdag i måneden i kapellet er til stor glede og inspirasjon for mange og andakten i dagligstuen 3.dje onsdag i måneden. Dessuten har barnehagen besøkt oss med sang mange ganger. Alltid hyggelig for eldre mennesker å se barn.

Tusen takk til alle for hva dere har vært med å gi til våre beboere i 2005. Det gjør hverdagen lysere.

Til toppen

Frognerhjemmets Venner

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen en gang i måneden til sosialt samvær med bespisning, og hvor en av menighetens prester holdt andakten. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet, som stod ferdig i 1959.

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige de fleste av disse årene. Undertegnede har vært med siden ca. 1978 og er program- og leder ansvarlig. Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, hvor de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl. 16.30 – 19.00. Den første halvtimen er det pianomusikk med velkjente og kjære melodier for beboerne i stuen ved vår trofaste, velvillige Hans Christian Askeland, som de gamle er svært glad i. Kl. 17.00 er alle vennene (ca.10-12) kommet, og vi går samlet til festmåltid i spisesalen før vi etterpå samles igjen i stuen for underholdning (ca. 17.45) av ulikt slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før vi avslutter med en kort andakt.

De som har bidratt med underholdning det siste året er:

  • 13. jan.: Aud Oftestad (psyk. Sykepleier) sang, dikt, og Irene Bjørnsborg (piano): Musikk, solosang, dikt, fellessang. Andakt: Grethe.
  • 10. feb.: Skuespiller Ola B. Johannessen (dikt Jens Bjørneboe) Andakt v/ sogneprest Paul Nome.
  • 10. mars: Duett og solosang v/ Frode og Liv Birkeland. Ola Faye (pianist). Andakt v/ Diakonvikar Edel Lilleeng Solberg.
  • 14. april: Fam. Lied Haga Grethe (mor) piano, Amelie (14) fiolin, Sandra (11) cello, Joakim (12) fiolin (syk) v/ seniorprest Ragnhild Koren.
  • 12. mai: Unge stemmer fra Økern Parkteater: John Wallace pianist fra Norges Musikkhøyskole, Trude Tomter, Caroline Lygre og Anne Haug presentert v/ Frode Birkeland. Scener, toner og tekster. Andakt v/ sogneprest Paul Nome.
  • 9. juni: Skuespiller Liv Dommersnes leser dikt. (Welhaven og Bjørnson) Thorbjørg Birkeland musikkstykke, Grethe R. andakt og ledelse.
  • 15. sept: Irene Bjørnsborg (piano) & Aud Oftestad (sang, dikt) musikk, dikt, solo- og fellessang. Sogneprest Paul Nome, andakt.
  • 13. okt.: Skuespiller og barnebokforfatter Else Frogner Henden underholder. Barnehistorier av Prøysen. Sogneprest Paul Nome.
  • 10. nov. Vilde Frang Bjærke (fiolin) & Gunnar Flagstad (piano). Sogneprest Paul Nome.

Takket være det gode samarbeid med Arnulf Myklebust, Frognerhjemmets dyktige bestyrer de siste 31 årene, er disse hyggekveldene noe både beboere og "Vennene" gleder seg til og opplever som små perler i hverdagen. Vi takker også kjøkkenpersonalet for ekstra gode smørbrød, kaker og festpyntede bord på disse kveldene.

Foruten Liv Fløistad som kasserer og ansvarlig for utlodningen er Sigrunn Grøtting fast, assisterende medhjelper i tillegg til vår alles kjære pianist, Hans Christian Askeland. Ellers hjelper alle vennene til etter behov både ved servering i spisesalen og ved utlodningen. Vennene bidrar selv med gevinster til utlodningen.

Grethe M. Robertsen (leder)

Til toppen

Frogner menighets barnehage. Schafteløkken.

Pedagogisk arbeid:

Det er godkjente pedagogiske ledere på begge avdelinger. Vi har godt kvalifisert personale. Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan. Vi har utarbeidet en fast årsplan med:

1) lek og læring i sosialt samspill

2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling.

Frognerparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

En gang i måneden kommer en av prestene til barnehagen og har samlingsstund. Fire ganger i året er det spesielle arrangement i kirken for barna.

Sang og musikk er fast satsingsområde og sosial kompetanse (folkeskikk)

 

Økonomi :

Årsresultatet er pålydende: kr. 285.425,-. som går til styrking av barnehagens egenkapital.

Barnehagekontingenten var kr. 2.900,- pr. mnd. uansett aldersgruppe hele 2005. Juli er betalingsfri.

 

Personalet:

Nye medarbeidere dette året er : Ann-Karin Flåt avd.leder på Drengestua.

Stine Kristiansen og Lara Mordt assistenter på Stallen .

Som tidligere er styrer: Tori Cappelen.

Avdelingsleder Stallen: Tone Kristiansen.

Assistenter: Gro Wavik., og Rita Lien.

Renholdsassistent: Deraruta Tamirat

 

Samarbeidsutvalg:

Eierrepresentanter. Formann: Evy Tønnessen. Kristin Ugland

Foreldrerep. Gro Tveiten Sæther og Siren Namtvedt.

Ansattes rep. Gro Wavik. Tone- Line Kristiansen

Styrer Tori Cappelen

 

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år.

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år.

11 barn har fått plass i løpet av året.

1 samarbeidsrådsmøte er avholdt, 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrerepresentantene.
 

Ønsker for 2006: Ny ytterdør til Stallen, male og reparere vinduskarmer.

 

Tori Cappelen, styrer

Til toppen

Orgelkomitéen

Orgelkomitéen ble oppnevnt av menighetsrådet 23. februar 2000. Den fikk i oppdrag å arbeide med både de faglige og finansielle spørsmålene som knytter seg til en orgelanskaffelse. Som medlemmer ble oppnevnt Bjørn Kleppe (kirkens organist), Kristian Nordberg og Jardar Seim. Domorganist Kåre Nordstoga har deltatt i arbeidet som orgelfaglig konsulent. I oktober 2003 ble sokneprest Paul Nome oppnevnt som nytt medlem av komitéen. Kristian Nordberg gikk etter eget ønske ut av komitéen mai 2005. Høsten 2005 ble Liv Clemens oppnevnt som nytt medlem. Hun hadde da siden 2004 deltatt som observatør på flere av møtene i egenskap av redaktør for Kastanjebladet. Komitéen har i 2005 hatt 5 møter.

Når det gjelder arbeidet fra starten og ut året 2004, viser vi til de tidligere årsmeldingene. Samlet kan sies at det forberedende arbeidet har tatt mye tid. Til gjengjeld har det vært grundig. Hvis finansieringen hadde vært i orden, hadde et nytt orgel for lengst vært bestilt.

Orgelkomitéen arbeider med følgende konsept: Et nytt orgel i Frogner kirke skal inkludere de stemmene som er bevaringsverdige fra det nåværende orgelet, og som sammen med nye stemmer kan gå inn i en kunstnerisk og klanglig helhet. Stilmessig innbyr kirkerommet til et orgel med et romantisk grunnpreg – samtidig som det må ha store variasjonsmuligheter med tanke på andre stilretninger, et syn som menighetsrådet tidligere har gitt sin tilslutning til. Det skal være en oppjustering og videreføring av det som er godt i det gamle orgelet. Dette konseptet vil gi en løsning som er tilpasset kirken, og som vil gjøre orgelet interessant i forhold til andre kvalitetsorgler i Oslo og omegn. Dessuten er det i en innsamling fornuftig å poengtere at man forsøker å ta vare på det som er godt, og ikke kaster ut mer gammelt enn nødvendig. At prosessen med å få nytt orgel drar ut i tid, har gjort at det er blitt en økt bevissthet om hva som er bra i det gamle, noe som vil kunne få betydning for utformingen av anbudsbeskrivelsen, når vi kommer så langt.

Siden det er Kirkelig fellesråd i Oslo v/ Kirkevergen som har det finansielle og driftsmessige ansvaret for kirker og orgler i Oslo, og som er den eneste instans som kan sende ut anbudsinnbydelse eller inngå kontrakt (selv om menigheten skulle klare å finansiere alt selv), har orgelkomitéen bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer i forhold til Kirkelig fellesråd. Siden Frogner kirke er en av Riksantikvarens "listeførte" kirker, har vi hele tiden også satset på god kontakt med denne institusjonen. I 2005 har Kirkelig fellesråd v/ Kirkevergen og Riksantikvaren klargjort enkelte prinsipper for det praktiske samarbeidet dem imellom og i forhold til menighetene. Bakgrunnen for dette var bl.a. litt turbulens i saksbehandlingen for enkelte andre orgelprosjekter i Oslo og ulike offentlige instansers roller der (Kirkelig fellesråd, Riksantikvaren, Oslo biskop, den lokale menighet). Som en følge av Kirkevergens ønske om omfattende og helhetlige informasjonspakker om hvert enkelt orgelprosjekt i Oslo, bl.a. til bruk ved Kirkevergens kontakt med Riksantikvaren før befaringer, overleverte orgelkomitéen høsten 2005 en omfattende dokumentasjon om orgelsaken i Frogner kirke. Kirkevergen har også bedt om at det for alle orgelprosjekter oppnevnes en lokal hjelpesaksbehandler. Etter forslag fra orgelkomitéen oppnevnte Frogner menighetsråd høsten 2005 Bjørn Kleppe i denne funksjonen. Han har dessuten som kirkens kantor i 2005 sendt inn rapport om orgelets tilstand til Kirkevergen. Orgelkomitéen har arbeidet aktivt for at fellesrådets forslag til kommunale bevilgninger til Frogner kirkes 100-årsjubileum i 2007 fortsatt skal inneholde et betydelig beløp til nytt orgel (i tillegg til kontorutvidelser og omfattende bygningsmessig rehabilitering). Budsjettvedtaket i Oslo kommune i desember 2005 om tilskuddet til Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett for 2006 gav likevel dessverre magert utbytte når det gjelder Frogner kirke.

Torsdag 3. mars 2005 gav Arve Tellefsen og Kåre Nordstoga gav en konsert i kirken til støtte for nytt orgel. Komitéen er meget takknemlig for at disse fremragende kunstnerne markerte sitt engasjement for saken ved å opptre gratis.

Økonomisk har vi i 2005 kunnet glede oss over gode kirkeofringer og både større og mindre enkeltstående gaver. Det er likevel svært langt igjen. Mens det for noen år siden var en ordning med 50-50-finansiering av nye orgler mellom fellesråd og menighet, er denne ordningen nå opphevet. Problemene i forhold til Kirkelig fellesråd (som er avhengig av kommunale midler) når det gjelder orgelfinansiering i Frogner, er likevel ikke om denne modellen er formelt opphevet eller ikke. Hovedproblemet er at fellesrådets totale investeringsmidler er så små at det blir liten plass for orgler i det hele tatt. Orgler må konkurrere med omfattende, akutte bygningsmessige utbedringsbehov i Oslo-kirkene (utette tak, murnedfall, ekte hussopp, svekkelser i bærende konstruksjoner osv.). Da taper oftest orglene. Det andre hovedproblemet er at Frogner neppe vil stå helt øverst på prioriteringslisten for nye orgler eller orgelrestaureringer i Oslo, selv om vi vil ha en av de første plassene. Komitéen håper selvsagt at investeringsbudsjettene fra kommunale midler vil øke så pass at det blir mulig med en delt finansiering mellom Kirkelig fellesråd (kommunale midler) og menigheten (innsamlete midler), men må likevel satse på at menigheten i enda større grad vil føle ansvar for at orgelsaken kan løses tilfredsstillende med egne midler. Kirkeofringene viser den store interessen, og det gjør inntrykk å se enkeltgavene som kommer i tillegg, mange av betydelig størrelse. I forhold til behovet mangler likevel de virkelig store enkeltdonasjonene. Noen slike ville ha enorm betydning for å komme i mål.

Orgelkomitéen minner til slutt om menighetsrådets intensjonsvedtak fra år 2000 (sak 70/00) om å øremerke leieinntekter fra kirkekonserter til nytt orgel. Dette vedtaket er det ennå ikke gjort noe med. Det må nå snart realiseres i menighetens budsjett, slik orgelkomitéen etterlyste i 2003, 2004 og 2005. Det kan gjøre den videre innsamlingen vanskeligere enn nødvendig dersom et intensjonsvedtak fra et offentlig organ som menighetsrådet ikke følges bedre opp enn hittil.

 

Oslo, 19. april 2006.

For orgelkomitéen

Jardar Seim (sign.)

Til toppen

Schafteløkken

Styret

Styret har avholdt seks møter i løpet av året. Årsmelding for 2004 er utarbeidet, og en rekke saker knyttet til driften er behandlet. Sekretær for styret har vært driftsleder Anne-Sofie Francke.

Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Menighetsrådet har holdt de fleste av sine møter i huset. Barnehagen bruker huset til foreldremøter, gymnastikk for barna, karneval og sesongbetonte fester.

Utleie

Målsetting for utleievirksomheten er blant annet å skaffe midler til drift og vedlikehold av bygningen samtidig som menighetens aktiviteter kunne utfolde seg vedrlagsfritt. Det er også viktig at beboerne i vårt nærområde skal kunne arrangere dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær til en rimelig pris.

De selskapelige utfoldelser dette året synes å ha skjedd uten sjenanse for omgivelsene. Ingen klager er mottatt. Reglene for utleie er innskjerpet og innstrammet bl.a. slik at det ikke lenger skal være anledning til selskapelig virksomhet i huset efter kl. 01.00 fredag og lørdag.

Menighetsrådet holdt en liten festlighet for seg selv i begynnelsen av desember i anledning valgprfeiodens slutt.

En rekke organisasjoner har tilhold i huset. Våre trofaste leietagere er:

Frogner pensjonistforening, Oslo Filatelistklubb, Skøyen Rotary, Oslo Inner Wheel, Frognergruppen av Anonyme Alkoholikere med undergruppene Al-Anon og Anonyme Gamblere; Oslo og omegn avdeling av Landsforeningen for pårørende innen psykiatri; Bedriftspsykologisk Rådgivningstjeneste og Evert Taubes Venner.

Lokalene har også vært utleid til kurs, seminarer og møter bl.a. til Oslo kommunes rusmiddeletat og Bydel 5 Frogner.

Første etasje tjente som stortingsvalglokale 12. september. Det var også anledning til forhåndsstemmegivning ved menighetsrådsvalget i oktober.

Boligen i tredje etasje er utleid til menighetens kantor Bjørn Kleppe med hustru. Stiftelsen Erry og Aksel Byes Minne har bidratt økonomisk ved oppussingen av husværet.

Drift og vedlikehold

Kontroll og vedlikehold av brannvarslingsanlegget, ventilasjonsanlegget, heisen og markeringslysene over utgangsdørene er gjennomført i henhold til fastlagte rutiner. Oslo brannvernforening har utarbeidet en statusrapport for bygningens brannsaikkerhet. I samme forbindelse er det også avgitt egenerklæring til Oslo brann- og redningsetat.

Utvendig trapperepos ved hovedinngangen er utbedret. Det er lagt ny fuktmembran og skiferdekke. Innvendig er fuktskader i himlingen reparert.

Gaver

Fra Harald Engelstad er mottatt en vakker kommode. Kommoden har opprinnelig tilhørt familien Gjør, som er slekt efter zahlkasserer Schaft. Den er plasert i Røde sal.

Fra foreningen Schafteløkkens Venner har huset mottatt en pidestall og tilhørende orkide med tilnærmet evig liv. Videre har foreningen skjenket nye dørvridere til underetasjen, slik at disse harmonerer med de øvrige i bygningen.

Eiendommen for øvrig

Alle tre bygninger er i god stand. Rutinemessig vedlikehold av tekniske anlegg er gjennomført både i barnehagen og seniorsenteret.

Stakittet mot Solheimsgata og oppkjørselen er fornyet. På seniorsenterets vestgavl er belysningen økt efter ønske fra leietager.

Vaktmestertjenesten

Kjell Høylie har fungert som vaktmester på timebasis.

 

Ole Daniel Bruun

Til toppen

Foreningen Schafteløkkens Venner

Hermed fremlegges styrets årsberetning for foreningens 22. arbeidsår.

Styret

har bestått av:

Truls Aslaksby, leder, Astrid Bjærke; Anne-Sofie Francke; Magnus Diderik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær / kasserer.

Foreningen hadde ved årets utgang 70 betalende medlemmer, hvorav fire firma / organisasjonsmedlemmer. Antall medlemmer har vist en liten nedgang, flere av våre eldste og trofaste medlemmer er døde i løpet av året. En viss nyrekruttering har også funnet sted, særlig blant søndagenes konsertpublikum.

Kontingentsatsene for 2005 har vært NOK150 for enkeltpersoner og NOK 300 for firma / institusjoner

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 29. mars 2005 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken. 12 personer var til stede. Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent. Styret var ikke på valg.

Efter årsmøtet holdt arkitekt Jens Treider lysbildekåseri om egne restaureringsarbeider. Det ble servert koldtbord med øl, mineralvann og kaffe.

Styreaktivitet

Styret har innkjøpt en pidestall hos Kunst & Antik (Egon Hansen) og en tilhørende orkide med tilnærmet evig liv til Salongens forskjønnelse; videre messingdørvridere til underetasjen. Gjenstandene er derpå gitt som gave til Frogner Menighets Hus Schafteløkken.

Arrangementer

Det har vært arrangert seks søndagskonserter i løpet av året:

23. januar: Hot Five

20. februar: New Orleans Jazz Cabaret

3. april: Hot White Chocolates

25. september: The Lucky Seven med vokalisten Åse Lomsnes

30. oktober: Black & White Stompers

20. november: Magnolia Jazzband med vokalisten Lillian Boutte fra New Orleans

 

Ole Daniel Bruun

Til toppen

Frogner menighets Diakonat

Styret har i 2005 hatt følgende sammensetning:

Mildred Coppola, leder, Gro Falch Brennhovd, nestleder og sekretær, Astrid Bjærke, Berit Dean, Gertraud Enger, Gunnar Heiene, Tellef Raustøl, Jon Erik Skjelstad, Rut Ugland og Edel Lilleeng Solberg (diakonvikar under Gunvor Falkes barselspermisjon).

Styret har avholdt jevnlige møter i året som gikk, hvor det blant annet er blitt drøftet videre utvikling i henhold til Plan for diakonalt arbeid i Frogner menighet. Videre har man hatt arbeidsmøter vedrørende spesielle arrangementer som styret har hatt ansvaret for.

Diakonen har fortsatt sorggruppesamarbeidet med menighetene i bydelen, - noe som mange mennesker har satt stor pris på.

Den samordnede kontakt- og besøkstjenesten "Varme hjerter på Frogner" har gitt det frivillige arbeidet på Frogner et løft. Aktørene her er Frogner frivillighetssentral, Frogner/Skillebekk seniorsenter og Frogner menighet v/diakonen.

Ellers har styret som vanlig stått for de faste arrangementer samt turer og kulturkvelder.

20. april snakket Per Egil Hegge om "Språket vårt" i kapellet, 9. mai hadde vi Jon Erik Skjelstad i Kirkestuen med "En blomstrende kasse". Begge disse arrangementer samlet mye folk.

Sommerturen 15. juni gikk til Karlstad. Flott besøk i Karlstad Domkirke – hvor Rut var med på nattverdsutdelingen - dernest Frimurerlosjen, hvor unionsoppløsningstraktaten ble undertegnet – til sist middag på Värmland Museum. 24. august gikk turen til Vollen i Asker med lunch i haven hos Mats og Martin. 1. september gjenvisitt fra Karlstad v/domprost Staffan Kvassman med stab. Diakoniens dag ble arrangert 23. oktober, og diakonen og medlemmer av styret var aktivt med i gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffe.

Årets jule-/adventsfest ble avholdt 8. desember, - som vanlig med god middag og engasjerende underholdning.

Det er også i år delt ut legater til søkere med trang økonomi. Dette skjer henholdsvis ved sommer- og juletider.

Bussen – som ikke var brukelig – ble solgt for kr. 2.000,-.

Diakonatet vil fremover søke å få i stand flere arrangementer og arbeide med flere prosjekter med tanke på temakvelder og fellesskapsbyggende arrangementer.

 

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den siden vært i kontinuerlig drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

Siden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, sammensetningen av menighetsrådet, historikk, gudstjenesteliste for en lengre periode, planer for aktiviteter over en viss tid (konfirmasjonsforberedelser, bibellesning osv.) og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, salmer ved neste gudstjeneste, konserter, spesielle arrangementer osv.).

I 2005 lå det gjennomsnittlige besøket pr. dag på ca. 50. Besøket varierer naturlig nok med årstidene. I de tre sommermånedene 2005 var det gjennomsnittlig over 40 innom nettstedet hver dag (i 2004 ca. 30, i 2003 ca. 20). I november og desember 2005 var det tilsvarende tallet 65 (i 2004 ca. 40, i 2003 ca. 35). Antall enkeltsider som besøkes hver gang, er gjerne 2-3 ganger så stort som antall besøk på selve nettstedet. Selv om det er mange i menigheten som ikke bruker Internett, tyder reaksjonene på at mange også er glade for at menigheten markerer seg på denne måten. Og som det framgår av tallene, var det en klar økning i antall besøk fra de foregående år.

 

Oslo, 19. april 2006.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Misjonsforeningen "Ora & Labora"

Foreningens styre har i 2005 bestått av Ingeborg Dyrud, Inger Johanne Wendt, Karen Frich, sekretær og Anders Martin Andersen, formann.

Foreningen har hatt syv møter dette året og vi har hatt besøk av Johanne Møller og diakon Edel Lilleeng Solberg.

Fremmøtet har variert mellom 12 og 18 personer.

Foreningen har samlet inn kr 9.732,50 til Det Norske Misjonsselskap i 2005.

 

For styret

Karen Frich, sekretær, A. M. Andersen, formann

Til toppen

Frogner menighetspleieforening

Foreningen ble stiftet i september 1932. Formålet var økonomisk støtte til vanskeligstilte i Frogner menighet.

Dette sies å være forløperen til Diakonatet. I årenes løp – særlig i tidligere tider ble det samlet inn betydelige beløp til dette formålet.

I dag kommer inntektene fra loddsalg på møtene. Disse holdes hver siste onsdag i måneden, unntatt juni, juli og desember. Gevinstene er medbrakte gaver.

Foreningen har en ganske løs struktur. Vi har ingen medlemsliste, og ingen kontingent. De som har lyst – kommer.

Møtene begynner alltid med andakt. Menighetens prester, både nåværende og tidligere, biskop em. Georg Hille, bestyrer Arnulf Myklebust, vik. Diakon Edel Lilleeng Solberg og Gro Falch Brennhovd har inspirert oss med sine andakter.

Hans Christian Askeland spiller alltid til bordvers og til sangene – og gleder oss også ellers med sin musikk.

Det sosiale samvær er viktig for oss. Vi blir godt kjent med hverandre og tar vare på hverandre. Vi ser også folk som ikke møter så ofte i kirken.

I de senere år har vi subsidiert Diakonatets turer for eldre i menigheten og stilt et lite beløp til disposisjon for hyggeaften på Frognerhjemmet – gitt blomster ved sykdom, og til oppmuntring for eldre til jul.

Det serveres alltid gode smørbrød, kaffe, te og en kringlebit på møtene.

Fast kjøkkenkomite har vært Karen Frich og Inger-Johanne Wendt.

Foreningens kasserer er Marit Simonsen. Revisor er Kirsten Astrup, og leder

Liv Fløistad

 


Til toppen

VEDLEGG: Komitéer og utvalg våren 2006

 

Diakonatet

Gro Falch Brennhovd, leder

Mildred Coppola

Gertraud Enger

Helen Hanoa

Tellef Raustøl

Jon Erik Skjelstad

Rut Ugland

Gunvor L. Falke, diakon

 

Barne- og ungdomskomiteen

Wenche Øverland, leder

Gunvor L. Falke,

Målfrid Olimb Haanes,

Gunnar Heiene,

Martin Hill Oppegaard, sekretær

 

Gudstjenesteutvalget

Oppnevnes senere

 

Jubileumskomitéen

Kirsten Astrup

Berit Kristine Evensen

Ingeborg Moræus Hanssen

Ingvar Helland

Halvard P. Johansen

Bjørn Kleppe

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

 

Kulturutvalget

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Jardar Seim

Bård Andreas Skjeggestad

Kristin Ugland

 

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Oppnevnes senere

 

Orgelkomitéen

Jardar Seim, leder

Liv Clemens

Bjørn Kleppe

Paul Nome

Sakkyndig konsulent: Domorganist Kåre Nordstoga

 

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage

Sunniva Cristina Bragdø

Evy Tønnessen

Tori Cappelen, barnehagestyrer

Katja Dilling, foreldrerepresentant

Siren Namtvedt, foreldrerepresentant

Sonja Shum, vara foreldrerepresentant

Gro Sæther, vara foreldrerepresentant

Ann-Karin Flåt, ansattes representant

Stine Kristiansen, ansattes representant

Tone Kristiansen, vara ansattes representant

 

Styre for Frogner Menighets Hjem (Frognerhjemmet)

Asle Enger

Trond Arild Lidalen

Paul Nome

Grethe Robertsen

Kirsten Astrup

Vara ansatt velges av ansatte

Beboerrepresentant velges av beboerne

Arnulf Myklebust, bestyrer

 

Styre for Frogner Menighets Hus Schafteløkken og Frogner kirkestue

Ragnar Osnes, leder

Kirsten Astrup

Ole Daniel Bruun

Kristin Ugland

Rut Ugland

Ragni Kolle, vara

Trond Arild Lidalen, vara

Anne Sofie Francke, daglig leder

 

Styre for Frogner menighets legat

Gro Falch Brennhovd

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Gunnar Heiene, vara

Wenche Øverland, vara

Øivind Hagelund, forretningsfører

 

Representant i Kirkelig fellesråd i Oslo

Ragnar Osnes

Vararepresentant:

Jardar Seim

Til toppen