Til åpningssiden med hovedmeny

www.frognerkirke.no

Årsmelding 2004 for Frogner menighet, Oslo

Utskriftsvennlig versjon

Innhold: Schafteløkkens Venner
Menighetsrådet Torsdagsklubben Diakonatet
Personalet Frognerhjemmet Redaksjons- og info.komitéen
Utvalg, komitéer, styrer Frognerhjemmets Venner Hjemmesiden
Konfirmasjonsundervisning, ledertrening, ungdomsklubb Barnehagen "Ora & Labora"
Musikk i kirken Orgelkomitéen Frogner misjonsforening
Barnekoret Schafteløkken Menighetspleieforeningen

Menighetsrådets beretning

Menighetsrådets sammensetning og møter
 

Faste medlemmer:

Trond Arild Lidalen, leder

Kari-Anne Stenberg, nestleder

Kirsten Astrup

Gro Falch Brennhovd

Ole Daniel Bruun

Ruth Mildred Coppola

Gunnar Heiene

Ola B. Johannessen

Jardar Seim

Kristin Ugland

Paul Nome, sokneprest

Sekretær:

Arni Slagstad til 12.03

Kenneth Davidhaugen 15.04 – 31.05

Fred Søndby fra 05.07

Varamedlemmer

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Olav Kjørven

Representant Kirkelig fellesråd

Jardar Seim

Kristin Ugland, vararepresentant

Arbeidsutvalg

Trond Arild Lidalen, leder

Kari-Anne Stenberg, nestleder

Ruth Mildred Coppola

Paul Nome, sokneprest

Regnskapsfører

Kirkelig fellesråd

 

I 2004 avholdt menighetsrådet 12 møter og behandlet 113 saker.

Når vi ser tilbake på året 2004 har dette vært et år hvor både store og til dels vanskelige saker har kommet opp og blitt behandlet. Saker som vil ha betydning for både vår menighet og for Den norske kirkes fremtid. Frogner menighetsråd har arbeidet meget godt sammen og gjort flere strategiske valg for vår menighet. Det har også vært et godt og nært samarbeid med sokneprest og den øvrige stab.

Menighetens liv

Det sentrale samlingspunkt for Frogner menighet er høymessen hver søndag. I 2004 har vi sett tydelig at dette fortsatt er en realitet. Gudstjenestebesøket er godt. Vi ser stadig nye ansikter i kirken og har fått mange nye aktive menighetslemmer. Befolkningstrukturen i vår menighet er i forandring hvor aldersgruppen 30-50 år er sterkt økende. Vi ser også at flere barnefamilier velger å bli boende i sentrumsnære bydeler som Frogner. Disse endringene ser vi også til en viss grad gjenspeiler seg i gudstjenestebesøket. Vi har også en gledelig stor tilstrømning av dåpsbarn.

Det har blitt opprettet et nytt gudstjenesteutvalg som vil arbeide med utvikling av høymessen.

Mange frivillige har bidratt både med administrativt arbeide, diakonale oppgaver, som kirkeverter, tekstlesere, nadverdutdelere og ikke minst i forbønn for enkeltmennesker og vår menighet. Det er også frivillige som har stått for sosiale arrangementer og kirkekaffe / kafe hver tirsdag, torsdag, lørdag og søndag.

Frogner menighetsråd vil rette en særlig takk til alle dem som på forskjellig måte har bidratt i menighetens liv.

Det diakonale arbeidet er kjærlighet omsatt i praktisk handling og er en meget viktig del av Frogner menighets virksomhet. Her nedlegges svært mange timer av frivillig arbeide og stort engasjement. Diakonatets styre har stått for både sosiale arrangementer, turer og annet diakonalt arbeide og vært aktivt engasjert i rekruttering av ny diakon.

I henhold til diakoniplanen ble det opprettet sorggrupper både for etterlatte ved død og ved samlivsbrudd. Dette er et samarbeidsprosjekt med våre nabomenigheter Bygdøy, Uranienborg og Fagerborg.

Barne- og ungdomsarbeidet har gjennom året vært ledet av kapellan Sivert Angel. Det tidligere ungdomskollektivet i Frogner Menighets Hus Schafteløkken ble vedtatt avviklet fra høsten 2004. Kollektivet var ment å være et tilbud om en rimelig bolig både for ansatte og frivillige medarbeidere i menigheten. De senere årene har det ikke vært behov for dette blant de ansatte, og menighetsrådet så det heller ikke hensiktsmessig å tilby dette til frivillige. Boligen benyttes nå som familieleilighet for kantor.

Kapellan Sivert Angel har dette året fått ansvar for konfirmantarbeidet både i Bygdøy og Frogner menigheter. Det er utarbeidet et helt nytt opplegg for konfirmasjonsforberedelsen og arbeidet skjer i samarbeid med de andre menighetene i domprostiet.

Frem mot hundreårsjubileet i desember 2007 har kulturkomiteen satset på prosjektet: "Vi leser Bibelen fra perm til perm." Ideen er kommet fra Ola B. Johannessen og både han og resten av komiteen har arbeidet aktivt med å rekruttere så vel profesjonelle som vanlige lesere til høytlesning i kapellet hver lørdag klokken 15.00. Dette har vært en stor suksess med mange tilhørere.

Menighetsrådet har vedtatt en foreløpig nedlegging av Kastanjebladet. Vi satser i likhet med våre nabomenigheter på å bruke Frogner budstikke som informasjonskanal. Dette bladet deles ut til alle husstander i bydelen og Frogner menighet vil ha en side pr. måned.

Frogner menighets internettside blir ukentlig oppdatert av Jardar Seim og er en meget god informasjonskilde for alle dem som har tilgang til dette mediet. Her får man både vite nytt om menigheten og oversikt over aktiviteter og arrangementer.

Menighetsmøte ble holdt 18. april hvor menigheten fikk anledning til å komme med forslag til ny biskop i Oslo etter Gunnar Stålsetts avgang. Menighetsrådet fremmet også begrunnede forslag til kandidater og avga senere stemme i henhold til valgordningen.

Personale

Sokneprest Paul Nome tiltrådte stillingen i oktober 2003 og i 2004 har det ikke vært noen endringer i prestestillingene.

Arni Slagstad fratrådte stillingen som menighetsforvalter etter eget ønske. Kirkevergen omplasserte Kenneth Davidhaugen fra stilling i Kirkelig fellesråd til menighetsforvalter i Frogner mot menighetsrådets vilje. Davidhaugen fratrådte etter kort tid etter eget ønske.

Deretter ble stillingen utlyst internt av Kirkelig fellesråd. Etter menighetsrådets ønske og vedtak tiltrådte Fred Søndby stillingen 5. juli, og ble innsatt 12. september.

Diakonimedarbeider Barbara Kay Dohertys engasjement gikk ut 31. mai. Doherty hadde den siste perioden av engasjementet arbeidet i 50% stilling. Både diakonatets styre og menighetsrådet ønsket å utlyse denne stillingen som fast 100% stilling som diakon med godkjent diakonutdannelse. Gunvor Falke ble ansatt 9. august, og innsatt i stillingen 12. september.

Gunvor Falke vil imidlertid ha barselspermisjon i ett år fra 1. januar 2005 og Edel Lilleeng Solberg er engasjert som vikar i denne perioden.

Etter 31 års tjeneste ved Frognerhjemmet, ble institusjonssjef Arnulf H. Myklebust i fjor hedret med "Medaljen for lang og tro tjeneste" fra Det Kongelige Selskap for Norges Vel.

Medaljen ble overrakt julaften av leder i Frognerhjemmets styre, Asle Enger jr. og menighetsrådsleder Trond Arild Lidalen.

Økonomi, administrasjon og eiendom

Vedrørende totalrehabilitering av kirken til jubileet i 2007, inkludert nytt orgel og ombygging og utvidelse av kontorene, har Kirkelig fellesråd overfor kommunen innstilt på at arbeidet utføres med en kostnadsramme på 15 millioner kroner. Dette er imidlertid avhengig av de kommunale bevilgninger til Kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet har avgitt uttalelse om vårt behov for kontorplasser og det har vært befaringer fra Kirkevergen, Riksantikvaren og Byråden for næring og kultur, Anette Wiig Bryn. Sokneprest og menighetsrådsleder har deltatt i disse befaringene.

Frogner menighet har etter menighetsrådets vedtak bekostet utskiftning av lyskasterne som belyser glassmaleriene på østsiden av kirken. Dette har delvis vært finansiert ved kollekt, samt at Kirkelig fellesråd har bidratt med 11.500 kr.

Videre har vi igangsatt arbeide med ettersyn og reparasjon av kirkens tekstiler.

Det har også blitt innkjøpt en del nye møbler samt nytt telefonsystem til kirkens kontor.

Bygdøy sogns prestegjeldstilknytning

Oslo bispedømmeråd har vedtatt at Bygdøy sogn overføres til Frogner prestegjeld med virkning fra 1. januar 2005. Med unntak av en halv prestestilling i en overgansgperiode, har det ikke fulgt stillingshjemler med i overføringen. Dette innebærer at både Bygdøy og Frogner vil bli betjent av den samme staben som nå betjener Frogner. Kapellan Rut Ugland vil tiltre som medlem av Bygdøy menighetsråd.

 

Trond Arild Lidalen

Leder av Frogner menighetsråd

Til toppen

Personalet
 

Menigheten

Ansatt av Oslo Bispedømme:

Paul Nome, sokneprest

Rut Ugland, kapellan

Sivert Angel, kapellan

Ansatt av Kirkelig fellesråd

Arni Slagstad, men.forv. Til 12.03

Kenneth Davidhaugen, men.forv.15.04 – 31.05

Fred Søndby, men.forv. fra 05.07

Bjørn Kleppe, kantor 67,47 %

Kerstin Jonsson, klokker 50%

Onesimus Jalata Nagari, kirketj. 40%

Ansatt av Frogner menighetsråd

Barbara Kay Doherty, diak.medarb.50% (til 15.05)

Gunvor Falke, diakon 100% fra 09.08

Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Anne-Sofie Francke, daglig leder

Frogner Menighets Hjem

Arnulf Myklebust, institusjonssjef

 

Frogner Menighets Barnehage

Tori Cappelen, styrer 90%

Til toppen

 

Utvalg, komitéer og styrer. Oversikt.
 

Kulturkomiteen:

Anne Marie Vøien Fleischer, leder

Liv Clemens

Vigdis Ellefsrud

Ola B. Johannessen

Ragni Kolle

Anna Karin Myhre

Kristin Ugland

Gudstjenesteutvalget:

Sivert Angel, leder

Paul Nome, sokneprest

Rut Ugland, kapellan

Bjørn Kleppe, kantor

Nils-Odd Tønnevold

Ragni Kolle

Marit Østbye

Redaksjons- og informasjonskomiteen:

Liv Clemens, leder

Sivert Angel

Johannes Aanderaa (første del av 2004)

Tilsynskomiteen for Frogner kirke:

Kirsten Astrup

Gerd Felberg

Reidar Holmen

Ragnar Osnes

Orgelkomiteen:

Jardar Seim, leder

Bjørn Kleppe, kantor

Paul Nome, sokneprest

Kristian Nordberg

Kåre Nordstoga, domorganist /

orgelfaglig kons.

Styret for Schafteløkken:

Ole Daniel Bruun, leder

Astrid Bjærke

Ragni Kolle

Trond Arild Lidalen

Rut Ugland

Sivert Angel

Diakonatet:

Ruth Mildred Coppola, leder

Gro Falch Brennhovd, nestl. og sekr

Astrid Bjærke

Helga Landmark

Gertraud Enger

Berit Dean

Gunnar Heiene

Rut Ugland

Gunvor Falke (fra aug.)

Stiftelsen Frogner menighets Hjem:

Asle Enger jr., leder

Turid Wulf Pedersen, nestleder (til 30.09)

Grethe M. Robertsen

Trond Arild Lidalen

Paul Nome

Lisbet Sørgjerd (ansattes repr.)

Kesselte Kifle (ansattes repr.)

Peer Aaeng (beboer repr.)

Vararepresentanter:

Kirsten Astrup

Åse Henriksen (ansattes repr.)

Margit Meyer (beboerrepr.)

Styret for Kirkestuen:

Kirsten Astrup

Ruth Mildred Coppola

Gerd Felberg

Gullbrit Huseby

Karla Steen

Gunvor Falke

Samarbeidsutvalg for Frogner menighets barnehage, Schafteløkken:

Evy Tønnessen, formann / eierrepr.

Kristin Ugland, eierrepresentant

Gro Tveiten Sæther, foreldrerepr.

Terese Kjøde, foreldrerepr.

Gro Wavik ansattes repr.

Tone-Line Kristiansen, ansattes repr.

Tori Cappelen, styrer

 

Til toppen

Rapport om konfirmasjonsundervisning, ledertrening og ungdomsklubb

Konfirmasjonsundervisning

Våren 2004 startet innspurten for menighetens 12 konfirmanter frem mot konfirmasjonen i mai. I tillegg til 6 alminnelige undervisningssamvær var de med på konfirmasjonsweekend på Øyer andre helga i februar, deltok i årets fasteaksjon, var med på ungdomsgudstjeneste i Markus kirke sammen med konfirmantene på St. Hanshaugen, før de hadde en flott samtalegudstjeneste siste søndag i april og ble konfirmert søndag 9. mai i Frogner kirke. Før konfirmasjonen ble to konfirmanter døpt.

Høsten 2004 ble 33 konfirmanter skrevet inn for å følge konfirmasjonsundervisningen fra januar 2005, med konfirmasjon september 2005.

Konfirmasjonsundervisningen er blitt drevet av Sivert Angel.

Ledertrening

I november og desember ble det arrangert såkalt minilederkurs for 3 tidligere konfirmanter. Kursopplegget var utarbeidet av KFUM og en del av kurset er å delta i praktisk menighetsarbeid. Derfor vil kursdeltakerne være med i neste års konfirmantarbeid. Kursleder har vært Thomas Wangen.

I forbindelse med kurskveldene har det vært arrangert kveldsgudstjenester med påfølgende kveldsmat for menighetens øvrige ungdomsledere.

5 av menighetens ungdomsledere fullførte høsten 2004 såkalt Ledere i vekst – kurs i regi av KFUM.

Thomas Wangen har hatt ansvar for å følge opp minilederne.

Ungdomsklubb

Våren 2004 ble det arrangert 2 klubbkvelder, mens det høsten 2004 ikke ble arrangert noen, siden vi da ikke hadde noen konfirmanter.

 

Sivert Angel, kapellan

Til toppen

Musikk i kirken

Gudstjenester

Vi har som alltid, hatt flere kor med på gudstjenestene i 2004. Først og fremst Frogner kammerkor og Ex-Olavo, men også kor som Cæciliaforeningen, Akademisk korforening m.fl.

Dette er med på å berike gudstjenestene musikalsk på en fin måte. Korenes oppgave er først og fremst å være "kor" for menigheten de aktuelle søndager. D.v.s. at de leder salmesang og liturgi for menigheten slik at alle som er til stede skal få en følelse av at det å være med å synge føles godt og kanskje lettere med støtte fra et kor. Det gir en god og viktig fellesskapsfølelse.

Denne oppgaven har alle korene utført på en fin måte, og mitt inntrykk er at dette er viktig for menigheten. Kirkens organist forbereder og øver alltid med korene på forhånd slik at gudstjenestene forløper uten at de helt store overraskelser plutselig oppstår.

I tillegg fremfører korene egnet kor-musikk på de gudstjenester de medvirker på. På dette feltet har nok kvaliteten vært noe varierende i fjor. Undertegnede har tatt tak i dette med de det gjelder og forsøker bevisstgjøre korister og dirigenter på å motivere / inspirere kor medlemmene til øket innsats, det være seg fornyelse-forberedelser og ikke minst holdning til fremmøte.

Frogner kammerkor får også økonomisk støtte av menigheten. Å støtte musikkvirksomheten i en kirke økonomisk er uvurderlig, og jeg takker for dette. Menigheten lønner også eksterne musikere som medvirker, f.eks. ved høytider.

En stor takk til trompetistene Siv Øverli og Morten Brenne som alltid stiller opp v/ behov. En takk også til Vigdis Ellefsrud for trofast forsangertjeneste og solosang ved flere gudstjenester.

Konserter

Kirken vår er mye brukt til konserter. Enten til konserter som kirkens organist tar initiativet til, eller at kirken leies ut. De "store" konsertene er stort sett meget godt besøkt. De "litt mindre" besøkt av færre. Men ca 8.000 har besøkt konsertene Frogner kirke i 2004.

Her er noe av det som har skjedd:

Norges korforbunds nyttårskonsert. Konsert med koret Con Spirito, dir. Helge Birkeland. Cæciliaforeningen m/ Bachs Johannespasjon sammen med musiker fra Oslo filharmonisk ork.

Nordlændingernes forenings kor m/ vårkonsert, Frogner kammerkor, Akademisk korforening m/ Faures requem, Sinsen musikkorps m/ Lucia konsert, Ex-Olavos julekonsert og Cæciliaforeningen m/ Bachs juleoratorium. Flotte konserter!

Vi har et rikt musikkliv i Frogner kirke. Det skal vi være glade for. Takk til menighetsråd og dere i menigheten for tilbakemeldinger (både ris og ros) og at dere støtter opp om dette arbeidet.

 

Bjørn Kleppe

Til toppen

Frogner menighets barnekor

Frogner Menighets Barnekor hadde eit aktivt og spanande 2004!

Som toåring er koret framleis ungt, men har på mange måtar byrja bli godt etablert i Frogner menighet, og er eit viktig tilbod til menighetens unge tilhøyrarar.

Ei viktig endring for koret skjedde hausten 2004. Kollektivbebuarane flytta ut av kollektivet, og tilbodet for barn vart profesjonalisert. Leiarantalet vart dermed kutta frå to til ein – og ein måtte tenkja alternative måtar å organisera øvingane på. Koret hadde sitt første foreldremøte, i håp om å trekka foreldra med i arbeidet.

Så langt har dette fungert bra; ei "frivillig mamma" har stilt opp som medhjelpar og leikesjef på øvingane, og andre har stått for matlaging og organisering av avslutningsfest.

Koret har bestått av omlag 20 barn i aldersgruppa 6-10 år.

Øvingane har vore i Frogner kirke, onsdagar 17.00 – 18.00.

Dirigent er Ida Habbestad, i samarbeid med Marianne Haugerud og Liv Ulvik Fredriksen i vårsemesteret, og med Lene Gaathaug (mor) i haustsemesteret.

Barnekoret har Pål Størset som fast pianist. Pål er utdanna ved Norges musikkhøgskole.

Våren 2004

Utover dei vanlege øvingane, deltok koret på gudsteneste 14. mars med framføring av eit lite spel om David og Goliat. Me hadde kosedag på Schafteløkken med boller og godt 24. mars.

I juni var det urframføring av "Flukten til Egypt" av Kjell Habbestad. Dette er ei vidareføring av "Og det skjedde i de dager" og handlar om korleis Maria, Josef og Jesus måtte flykta frå Herodes, og korleis mange gode hjelparar var med dei på vegen dit.

Hausten 2004

Koret gjennomførte sitt første foreldremøte. Det hadde opptreden på Frognerhjemmet i oktober. Det deltok på to gudsteneste i desember, med utdrag frå "Og det skjedde i de dager." Me var på teaterbesøk og såg "Reisen til Julestjernen" på Nathionalteateret.

Og me framførte "Og det skjedde i de dager" for andre gang. Heile prosessen gjekk mykje enklare denne gangen, og det teiknar til å bli ein god tradisjon for koret. Barna er meir rutinerte, veit kva det handlar om, er trygge i kyrkjerommet – samstundes som også eg i større grad veit kva eg held på med.

Utfordringar for 2005

vert å halda på det engasjementet som foreldra har vist, ikkje minst i og med at dei eldste barna (som har vore med frå byrjinga) byrjar bli for store til å vera med særleg lenger. Å halda oppe nivået me har no i den overgangsfasen som kjem til å koma, og å oppretthalda den stabiliteten som er skapt gjennom 2004.

Eit mål for 2005 er å få integrert barnekoret i menigheten i endå større grad – at det ikkje berre skal vera eit enkeltståande tilbod, men at det kan ha synlege og viktige funksjonar (kanskje også oftare) under gudstenester o.l.

Eg ser fram til eit godt barneår i 2005!

 

Ida Kristine Habbestad

Til toppen

Frogner menighets Torsdagsklubb

Frogner menighet har i mange år hatt en Torsdagsklubb, noen ganger har navnet vært et litt annet og barna har selvfølgelig variert, men de siste årene har klubben bestått av en liten kjerne barn som har vært med i Frogner menighets Torsdagsklubb i flere år. I 2004 har vi hatt 8 faste medlemmer, 1-5 barn har i tillegg vært med for kortere eller lengre perioder i løpet av året.

I Torsdagsklubben har vi lekt, malt og laget forskjellige ting. Vi har også vært på teater, bibliotek og besøkt Astrup Fearnley museet. Fokuset har vært å gi barna et ukentlig, meningsfylt sted å være, i regi av Frogner menighet med forståelsen av helheten man er en del av.

I 2004 har klubben ikke vært med som bidragsyter i gudstjenesten, men vi håper i kommende år å finne en god anledning for barna til å delta. Leder for klubben har vært

 

Kari-Anne Stenberg

Til toppen

Frognerhjemmet

Styret har bestått av: Styreleder Asle Enger, nestleder (til 30.09), Turid Wulff-Pedersen, Grethe M. Robertsen, Trond Arild Lidalen, Paul Nome, Lisbet Sørgjerd (ansattes repr.), Peer Aaeng (beboer repr.) og fra 01.10 Kessete Kifle (ansattes repr.).

Vararepr.: Kirsten Astrup, Åse Henriksen (ansatt) Margit Meyer (beboerrepr.).

2004 ble et år med nye utfordringer. Omfattende vedlikeholdsarbeider som begynte med maling av korridorer i syke- og aldersavdelingen, spisesalen og hovedtrappa.

I høst var det taktekking (ny papp og beslag) og samme dag som den første snøen kom var taktekkerne ferdig. Det var ca. 25 år siden dette sist ble utført.

Sykesignalanlegget på hele huset er skiftet ut, det eldste var faktisk fra 1959 (i aldersavdelingene).

4. etg. har fått nytt boblebadekar hvor beboerne koser seg stort i badet. Dessuten har vi hatt store arbeider med EDB, koblet avdelingene i system og til Internett. Her har vi hatt ekstern hjelp, men vaktmesteren har vært til uvurderlig stor hjelp og gjort en kjempeinnsats.

I bydelsutvalgets møte 22. desember 2004 vedtok politikerne etter innstilling fra bydelsadministrasjonen å avvikle alle plassene i aldersavdelingene. Frognerhjemmet måtte gå i gang med nye utfordringer, omgjøring til sykeavdelinger (30 aldersavd.plasser), anbudsinnhenting, ombygging i 2005 m.m.

Stabilitet blant personalet er vi meget glad for. En annen stor gledelig ting er at sykefraværet (totalfraværet) har gått ned fra 10,29% i 2003 til 7,00% i 2004.

Det har også vært stabilitet blant beboerne. 1 har flyttet til et annet sykehjem, mens 13 døde, derav 4 i aldersavd. i høst. Beboerne våre er i en høy alder og gjennomsnittsalderen pr. 31.12.04 var 89,2 år.

Økonomisk har dette året vært en utfordring. Det ble mye ekstraarbeid og revisjon i forbindelse med merverdiavgiftsrefusjonen som bydel Frogner "stikker" av med, hvor det beløp seg til 1.227.871 kr i 2004.

G-reguleringen av folketrygden pr. 01.05.04 kostet oss ekstra 995.000 kr inkl. arbeidsgiveravgift som vi ikke får noen kompensasjon for fra kommunen. Vi kommer ut med et underskudd på ca. 60.000 kr, og det må vi si oss meget godt fornøyd med.

Velferdsaktivitetene har gått som tidligere. Frognerhjemmets venner stiller opp like trofast hver måned hvor de skaffer til veie dyktige aktører.

Nattverdgudstjenesten 1. tirsdag i måneden er et høydepunkt med en av menighetens prester og alltid organist Bjørn Kleppe.

Også dette året hadde vi den årlige sommerturen til Finnerudplassen, noe de eldre setter stor pris på.Tusen takk til våre samarbeidspartnere i Frogner menighet. Dere blir satt stor pris på.

 

Arnulf H. Myklebust, institusjonssjef

Til toppen

 

Frognerhjemmets Venner

Frognerhjemmets Venner ble stiftet 14. feb. 1957. "Vennene" kom sammen en gang i måneden til samvær med mat og andakt av en av menighetens prester. Formålet var å samle inn penger til utstyr for Frognerhjemmet som stod ferdig 1959.

Siden har foreningen fortsatt uavbrutt med sogneprest Asle Enger og fru Ellen som hovedansvarlige de fleste av disse årene.

Undertegnede har vært med siden ca. 1978 og er program- og lederansvarlig.

Formålet vårt er å lage en fast hyggekveld i måneden for beboerne, og de innsamlede pengene er øremerket til noe som kan være til glede for de som bor der.

Vi følger et tradisjonelt program som beboerne kjenner rekkefølgen av, ca. kl. 16.40 – 19.00. De første 20 minuttene er det pianomusikk med velkjente og kjære melodier for beboerne i stuen ved vår trofaste, velvillige Hans Christian Askeland, som de gamle er svært glad i. Kl. 17.00 er alle vennene (ca. 10-12) kommet, og vi går sammen til festmåltid i spisesalen før vi etterpå samles igjen i stuen for underholdning (ca. 17.45) av ulik slag, musikk, sang, deklamasjon etc. Så følger en spennende utlodning før vi avslutter med en kort andakt.

De som har bidratt med underholdning det siste året er:

8. jan.: Skuespiller Ola B. Johannessen deklamerer "Terje Vigen." Andakt v/ sognepresten.

19. feb.: "Sang, teater og eventyr" v/ sanger Frode Birkeland, Trude Tomter, Jon Lien, pianist Marina Galiakhmetova (fra Novgorovd, Russland. Andakt v/ sognepresten.

11. mars: Diakonmedarbeider Barbara Kay Doherty: "Oppmuntring i ord og toner."

15. april: Skuespiller Liv Dommersnes forteller og leser kjente, kjære dikt.

12. mai: Erlend Habbestad (cello) Pål Størset (pianist) Musikalske svisker.

10. juni: Pianist Bjørg Person og lærer Sigrunn Grøtting: Vår/sommerprogram.

9. sept.: Musikalsk underholdning v/ Ida Habbestad (fløyte) og Lina Felberg Braathen.

13. okt.: Frogner menighets barnekor v/ leder Ida Habbestad.

11. nov.: Skuespiller Liv Dommersnes forteller og leser dikt fra Welhaven og Bjørnson.

9. des.: Musikalsk underholdning v/ Ida (fløyte, solosang, opplesn.) og Kjell Habbestad (piano) far og datter).

Takket være det gode samarbeid med Arnulf Myklebust, Frognerhjemmets dyktige bestyrer gjennom 27 år, er disse hyggekveldene noe både beboere og "Vennene" gleder seg til og opplever som små perler i hverdagen. Vi takker også kjøkkenpersonalet for ekstra gode smørbrød, kaker og festpyntede bord på disse kveldene.

Foruten Liv Fløistad som kasserer og ansvarlig for utlodningen er Sigrunn Grøtting fast, assisterende medhjelper i tillegg til vår alles kjære pianist Hans Christian Askeland. Ellers hjelper alle vennene til etter behov både ved servering i spisesalen og ved utlodningen.

Vennene bidrar selv med gevinster til utlodningen.

 

Grethe M. Robertsen, leder

Til toppen

 

Frogner menighets barnehage. Schafteløkken.

Pedagogisk arbeid

Det er førskolelærer på Drengestua og barnevernspedagog på Stallen. Vi har godt kvalifisert personale. Vi legger stor vekt på å følge månedsplaner og fellesplan. Vi har utarbeidet fast plan med

1) lek og læring i sosialt samspill
2) arbeid med ulike fagområder. Kultur og kunnskapsformidling
 

Frognerparken er vårt turområde. Vi legger vekt på å bruke nærmiljøet.

De månedlige samlingsstundene når presten kommer og har ansvaret for disse, er inspirerende for store og små. Fire ganger i året er det spesielle arrangementer i kirken for barna.

Sang og musikk er fremdeles satsningsområde.

Økonomi

Årsresultatet viser et overskudd på kr 4.446,- som går til styrking av vår egenkapital.

Barnehagekontingenten var første halvår kr 3.900,- for barn under 3 år og kr 3.700,- for barn over 3 år.

Andre halvår kr 2.750,- (+ kr 150 i matpenger). Samme betaling for alle. Vi har nå makspris.

Barnehagen fikk tildelt "skjønnsmidler" fra bydelen, hvilket gjorde at vi for første gang siden barnehagen kom i drift har betalt husleie til menighetskassen av den nette sum av kr 175.000,-.

Personalet

Nye medarbeidere dette året er:

Ingrid Marie Løvdal, assistent på Drengestua

Lisa Hansson, assistent på Stallen

Solbjørg Antonsen, pedagogisk leder på Drengestua, er tilbake fra ett års permisjon

Som tidligere er styrer Tori Cappelen

Avdelingsleder Stallen: Tone Kristiansen

Assistenter: Gro Wavik og Rita Lien

Renholdsassistent: Tamirat

Ved utgangen av året var det:

12 barn på Stallen, avdelingen for barn 2-4 år

18 barn på Drengestua, avdelingen for barn 3-6 år

12 barn har fått plass i løpet av årets2 samarbeidsrådsmøter er avholdt. 1 foreldremøte, 1 foreldredugnad og 2 fester arrangert av foreldrerepresentantene.

Ønsker for 2005:

Opparbeiding av uteområdet i sør, ny ytterdør til Stallen, male og reparere vinduskarmer.

 

Tori Cappelen

styrer

Til toppen

Orgelkomitéen

Orgelkomitéen ble oppnevnt av menighetsrådet 23. februar 2000. Den fikk i oppdrag å arbeide med både de faglige og finansielle spørsmålene som knytter seg til en orgelanskaffelse. Som medlemmer ble oppnevnt Bjørn Kleppe (kirkens organist), Kristian Nordberg og Jardar Seim. Domorganist Kåre Nordstoga har deltatt i arbeidet som orgelfaglig konsulent. I oktober 2003 ble sokneprest Paul Nome oppnevnt som nytt medlem av komitéen. I 2004 har dessuten Liv Clemens som redaktør av Kastanjebladet deltatt i flere av møtene som observatør og med verdifulle innspill om informasjon og PR. Komitéen har i 2004 hatt 8 møter.

Når det gjelder arbeidet fra starten og ut året 2003, viser vi til de tidligere årsmeldingene. Samlet kan sies at det forberedende arbeidet har tatt mye tid. Til gjengjeld har det vært grundig. Hoveddelen av arbeidet i den fasen har bestått i å innhente forslag (disposisjon og prisoverslag) fra tre anerkjente orgelbyggere om hvordan et nytt orgel i Frogner kirke kan være ut fra de rammer som ble lagt tidlig i komitéens arbeid (stilpreg, arkitektoniske hensyn, forholdet til bevaringsverdige deler av det nåværende orgelet). Hvis finansieringen hadde vært i orden, hadde et nytt orgel for lengst vært bestilt.

Orgelkomitéen arbeider med følgende konsept: Et nytt orgel i Frogner kirke skal inkludere de stemmene som er bevaringsverdige fra det nåværende orgelet, og som sammen med nye stemmer kan gå inn i en kunstnerisk og klanglig helhet. Stilmessig innbyr kirkerommet til et orgel med et romantisk grunnpreg – samtidig som det må ha store variasjonsmuligheter med tanke på andre stilretninger, et syn som menighetsrådet tidligere har gitt sin tilslutning til. Det skal være en oppjustering og videreføring av det som er godt i det gamle orgelet. Selv om fortsatt bruk av et betydelig antall stemmer ikke vil gi så store innsparinger rent prismessig som man skulle tro, vil dette gi en løsning som både er tilpasset kirken og som vil gjøre orgelet interessant i forhold til andre kvalitetsorgler i Oslo og omegn. Dessuten vil det i en innsamling være fornuftig å poengtere at man forsøker å ta vare på det som er godt, og ikke kaster ut mer gammelt enn nødvendig. At prosessen med å få nytt orgel drar ut i tid, har gjort at det er blitt en økt bevissthet om hva som er bra i det gamle, noe som vil kunne få betydning for utformingen av anbudsbeskrivelsen, når vi kommer så langt.

Siden det er Kirkelig fellesråd i Oslo v/ Kirkevergen som har det finansielle og driftsmessige ansvaret for kirker og orgler i Oslo, og som er den eneste instans som kan sende ut anbudsinnbydelse eller inngå kontrakt (selv om menigheten skulle klare å finansiere alt selv), har orgelkomitéen bestrebet seg på å ha gode informasjonslinjer i forhold til Kirkelig fellesråd. Siden Frogner kirke er en av Riksantikvarens "listeførte" kirker, satser vi også på god kontakt med denne institusjonen.

Økonomisk har vi i 2004 kunnet glede oss over gode kirkeofringer og både større og mindre enkeltstående gaver, ikke minst i forbindelse med giroen som fulgte med nr. 4 av Kastanjebladet. Det er likevel svært langt igjen. Mens det i noen år har vært en ordning med 50-50-finansiering av nye orgler mellom fellesråd og menighet, ble denne ordningen opphevet i 2003. Det vil likevel være naturlig å arbeide ut fra en slik modell også videre, siden det verken er sannsynlig at fellesrådet vil kunne fullfinansiere et nytt, stort Frogner-orgel, eller at menigheten alene kan skaffe så store midler. Problemene i forhold til Kirkelig fellesråd (som er avhengig av kommunale midler) når det gjelder orgelfinansiering i Frogner, er likevel ikke om denne modellen er vedtatt som en formell ordning eller ikke. Hovedproblemet er at fellesrådets investeringsmidler er så små at det blir liten plass for orgler i det hele tatt. Orgler må konkurrere med omfattende, akutte bygningsmessige utbedringsbehov i Oslo-kirkene (utette tak, murnedfall, ekte hussopp, svekkelser i bærende konstruksjoner osv.). Da taper oftest orglene. Det andre hovedproblemet er at Frogner neppe vil stå helt øverst på prioriteringslisten for nye orgler eller orgelrestaureringer i Oslo, selv om vi vil ha en av de første plassene. Ut fra slike betraktninger kan det se det mørkt ut for nytt orgel til Frogner kirke. Å makte en fullfinansiering bare med innsamlete midler virker nesten uoverkommelig. Komitéen kan håpe på at investeringsbudsjettene fra offentlige midler vil øke så pass at det blir mulig med en delt finansiering mellom Kirkelig fellesråd (kommunale midler) og menigheten (innsamlete midler), men må særlig satse på at menigheten i enda større grad vil føle ansvar for at de innsamlete midlene blir så store at orgelsaken kan løses tilfredsstillende. Noen store enkeltdonasjoner ville ha enorm betydning. Jo mer det satses lokalt, jo lettere vil det formodentlig være å utløse midler fra Kirkelig fellesråd/Oslo kommune, enten det blir som en 50/50-løsning eller i form av en toppfinansiering der menigheten bidrar med mest.

Komitéen har i 2004 arbeidet mye med idéer til innsamlingsarbeidet, og har i den forbindelse fått nyttige innspill også fra folk utenfor komitéen når det gjelder PR, kommunikasjon og profilering. Kastanjebladet satte i sitt siste nummer i 2004 orgelsaken i fokus, og dette vil bli fulgt opp på de informasjonssidene som Frogner menighet fra 2005 skal ha en gang i måneden i bydelsavisen "Vestkanten" som erstatning for Kastajebladet. Det er planlagt en støttekonsert for orgelsaken våren 2005 der Arve Tellefsen og Kåre Nordstoga opptrer gratis. Det er også drøftet videre planer for en opptrapping av innsamlingsarbeidet i 2005. Komitéen har bl.a. diskutert mulige måter å appellere direkte til potensielle storgivere – men uten dermed å gå bort fra ønsket om et bredt engasjement i menighet og lokalmiljø. Satsingen kan ikke bare være orgelkomitéens, det må være hele menighetens hovedsak i en periode framover. Selv om vi kan ha et begrunnet håp om at kirken blir satt godt i stand til 2007 for offentlige midler, gjelder ikke det automatisk for orgelet, siden orgelprioriteringene skjer uavhengig av kirkejubiléer. Menighetens økonomiske satsing i forbindelse med kirkens 100-årsjubileum bør derfor naturlig konsentreres om nytt orgel. Det må bl.a. innebære at menighetsrådets intensjonsvedtak fra år 2000 (sak 70/00) om øremerking av leieinntekter fra kirkekonserter til nytt orgel, omsider realiseres i menighetens budsjett, slik orgelkomitéen etterlyste så vel i 2003 som i 2004. Orgelkomitéen kan ikke nekte for at det kan vanskeliggjøre innsamlingen hvis et menighetsrådsvedtak, som er et offentlig vedtak og dermed åpent for alle interesserte, ikke følges bedre opp enn det som hittil har vært tilfelle.

 

Oslo, 9. februar 2005.

For orgelkomitéen

 

Jardar Seim

Til toppen

Schafteløkken

Styret

Styret har avholdt fem møter i løpet av året. Årsmelding for 2003 er utarbeidet, og en rekke saker knyttet til driften er behandlet. Sekretær for styret har vært driftsleder Anne-Sofie Francke.

Frogner Menighets Hus Schafteløkken

Menighetsrådet har holdt de fleste av sine møter i huset. Også barneklubben holder til her. Barnehagen bruker huset til foreldremøter, gymnastikk for barna, karneval og sesongbetonte fester. Konfirmantledergruppen har holdt til i ungdomslokalene, og det har også vært arrangementer for konfirmantene her.

Utleie

Målsetting for utleievirksomheten er blant annet å skaffe midler til drift og vedlikehold av bygningen samtidig som menighetens aktiviteter skal kunne utfolde seg vederlagsfritt. Det er også viktig at beboerne i vårt nærområde skal kunne arrangere dåp, konfirmasjon, bryllup og minnesamvær til en rimelig pris.

I løpet av høsten oppstod det i enkelte tilfeller problemer med støy fra selskapelig utfoldelse ved ukeslutt. Skriftlige klager fra naboer er i denne forbindelse innløpt. Styret har derfor tatt forholdsregler for å unngå tilfeller av utagerende festing. Bruk av vakthold fra Securitas er også innskjerpet.

En rekke organisasjoner har tilhold i huset. Her skal nevnes et utvalg som er trofaste leietakere: Frogner pensjonistforening; Oslo Filatelistklubb; Skøyen Rotary; Oslo Inner Wheel; Frognergruppen av Anonyme Alkoholikere med undergruppene Al-Anon og Anonyme Gamblere; Oslo og omegn avdeling av Landsforeningen for pårørende innen psykiatri; Bedriftspsykologisk Rådgivningstjeneste; Evert Taubes Venner; Sons of Norway.

Lokalene har også vært utleid til seminarer og møter, bl.a. til Oslo kommunes rusmiddeletat og Bydel 5 Frogner.

Boligen i tredje etasje var første halvår utleid til menighetens barne- og ungdomsarbeidere. Denne ordningen opphørte 1. august. Fra dette tidspunkt har menighetens kantor Bjørn Kleppe med hustru hatt sin bolig her.

Drift og vedlikehold

Kontroll og vedlikehold av brannvarslingsanlegget, ventilasjonsanlegget, heisen og markeringslysene over utgangsdørene er gjennomført i henhold til fastlagte rutiner.

Bitrapperommet mot øst har gjennomgått utvendig oppussing. Dette var siste fase i istandsetting av trapperommet. I løpet av de siste tre år er utført nytt altangulv, altanrekkverk, inn- og utvendig puss- og malingsreparasjon. I tillegg er dør fra ungdomslokalene brannsikret.

En sivende lekkasje fra utvendig trapp ved hovedinngangen er under utredning.

I forbindelse med skifte av leietagere i boligen er denne pusset opp innvendig.

Det er anskaffet nye bord til bruk i første og annen etasje. Dessverre er det problemer med en uheldig bordbenkkonstruksjon. Forholdet er nå rettet opp av leverandøren.

Fra Schafteløkkens Venner har huset mottatt to gaver bestående av et skap, plasert i Røde sal og et vitrineskap, plasert i gangen i annen etasje.

Eiendommen for øvrig

Alle tre bygninger er nå i relativt god stand. Rutinemessig vedlikehold av tekniske anlegg er gjennomført både i barnehagen og seniorsenteret. På seniorsenterets (sveitservillaens) fasade mot tunet er utført nytt varmekabelanlegg i takrenner og nedløp.

Vaktmestertjenesten

Kjetil Høylie har fungert som vaktmester. Vaktmesteren har i tillegg til sine faste oppgaver utført en del mindre reparasjoner.

 

Ole Daniel Bruun

Til toppen

Foreningen Schafteløkkens Venner

Hermed fremlegges styrets årsberetning for foreningens 21. arbeidsår.

Styret

har bestått av:

Truls Aslaksby, leder: Astrid Bjærke; Anne-Sofie Francke; Magnus Diderik Schaft og Ole Daniel Bruun, sekretær / kasserer.

Foreningen hadde ved årets utgang 72 registrerte medlemmer, hvorav fire firma/organisasjonsmedlemmer. Noen medlemmer faller ut, mens andre kommer til. Antall medlemmer er relativt stabilt, selv om en mindre nedgang er notert i løpet av året. Ikke alle medlemmer er like flinke til å betale kontingenten.

Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt 24. mars 2004 i Storsalen, Frogner Menighets Hus Schafteløkken.

15 personer var til stede.

Årsberetning og regnskap ble enstemmig godkjent.

Styret var på valg. Følgende styre ble valgt for de neste to år:

Truls Aslaksby, leder, Astrid Bjærke, Ole Daniel Bruun, Anne-Sofie Francke og Magnus Diderik Schaft.

Kontingentsatsene for 2004 har vært NOK 150 for enkeltpersoner og NOK 300 for firma / institusjoner.

Efter årsmøtet holdt Linken Apall-Olsen lysbildekåseriet "Bilder fra Frogner".

Det ble servert koldtbord med øl, mineralvann og kaffe.

Styreaktivitet

Styret har innkjøpt et skap hos Nobel Antikk A/S; videre et vitrineskap hos Kunst & Antik (Egon Hansen). Møblene er derpå gitt som gave til Frogner Menighets Hus Schafteløkken. Skapet er plassert i Røde sal, vitrineskapet i korridoren foran Røde sal.

Arrangementer

Det har vært arrangert seks søndagskonserter i løpet av året:

1. februar: Jazzin` Babies

29. februar: Odeon Jazz Quartet + 1

28. mars: Elisenberg New Orleans Jazzband

3. oktober: Jazzin` Babies

31. oktober: Black & White Stompers

28. november: Tordenskiold Jazz 4 med kåseri av Knut Audum

Seks lignende konserter planlegges i 2005: tre i vårsemesteret, tre i høstsemesteret.

Til toppen

Frogner menighets Diakonat

Styret har i 2004 hatt følgende sammensetning:

Mildred Coppola, leder, Gro Falch Brennhovd, nestleder og sekretær, Astrid Bjærke, Helga Landmark, Gertraud Enger, Berit Dean, Gunnar Heiene, Rut Ugland og Gunvor Falke (fra tiltredelse og ut året)

Styret har avholdt jevnlige møter i året som gikk, hvor det var blitt drøftet videre utvikling i henhold til Plan for diakonalt arbeide i Frogner menighet. Videre har vi hatt arbeidsmøter vedrørende spesielle arrangementer som styret har hatt ansvaret for.

Ved årets begynnelse sto diakonstillingen vakant, men stillingen var utlyst og mange meldte sin interesse. Efter flere intervjurunder ble Gunvor Falke tilbudt stillingen. Gunvor Falke har godkjent utdannelse og er vigslet diakon. Eftersom stillingen ikke kunne tiltres straks, ble det gitt et tilbud til diakonmedarbeider Barbara Kay Doherty om en 50% stilling inntil diakon i 100% stilling kunne tiltre. Dette med tanke på de oppgaver som var i gang, som for eksempel trilletreff, andakter på Frognerhjemmet, kontakt med Seniorsenteret osv.

Det er i løpet av året blitt dannet sorggrupper, - også i samarbeid med andre menigheter i bydelen.

Samarbeid med Frivillighetssentralen er også blitt drøftet på våre møter, og vi fikk en god orientering om denne virksomheten fra styreleder ved sentralen som var til stede på et av våre møter. Det er flere oppgaver vi kan samarbeide om – som for eksempel besøkstjeneste og andre mer praktiske tjenester.

Ellers har styret som vanlig stått for de faste arrangementer. Sommerturen 8. juni gikk til Kongsberg, hvor kirken, Bergverksmuseet og Skimuseet samt middag var inkludert.

Diakoniens dag ble arrangert søndag 18. november, og diakon og medlemmer av styret deltok aktivt ved gudstjenesten og ved den påfølgende kirkekaffe.

Årets jule-/adventsfest ble avholdt 15. desember, og det er mange som setter stor pris på denne festen med god middag og engasjerende underholdning.

Som tidligere år er det også dette året blitt delt ut legater i form av økonomisk støtte til søkere som stiller med dårlig økonomi. Disse utdelingene skjer henholdsvis ved sommer- og juletider.

Helga Landmark har trukket seg fra styret, og fra nyttår kommer to nye medlemmer inn, - Jon Erik Skjelstad og Tellef Raustøl. Vi ønsker dem varmt velkommen.

For tiden er diakon Gunvor Falke i fødselspermisjon, som skal vare frem til 31. desember 2005. Vi har imidlertid vært så heldige å få Edel Lilleeng Solberg som vikar i stillingen til Gunvor Falkes fødselspermisjon er utløpt.

Målet fremover er å kunne få i stand flere arrangementer og arbeide med flere prosjekter med tanke på temakvelder og andre fellesskapsbyggende arrangementer.

 

Gro Falch Brennhovd

Til toppen

Redaksjons- og informasjonskomitéen

Menighetsbladet "Kastanjebladet" kom ut med fire nummer i 2004:

i februar – mai – september – desember.

Redaksjonen har bestått av Sivert Angel, Liv Clemens og Johannes Aanderaa, men sistnevnte måtte dessverre trekke seg tidlig på året. Heldigvis har vi hatt et fruktbart samarbeid med nettavisens redaktør, Jardar Seim.

Noen vi derimot har hatt et til tider konfliktfylt forhold til er Posten Norge AS. De har altfor ofte ikke vært i stand til å dele ut bladet som avtalt. For redaksjonen har det vært frustrerende å oppleve at arbeidet med Kastanjebladet i stor grad har vært mer eller mindre bortkastet fordi Posten Norge AS ikke har vært i stand til å utføre distribusjonen som avtalt, og som det ble betalt for.

Derfor var det ikke bare med vemodige følelser en del av oss tok et endelig farvel med Kastanjebladet ved juletider 2004. Da hadde menighetsrådet fattet et vedtak om at vi fra 2005 i stedet skulle komme inn på en info-side i bydelsavisen Vestkanten-Frogner som kommer ut 11 ganger pr. år. ( - og som koster en brøkdel av Kastanjebladet, og når ut til 40 000 husstander, i tillegg til en langt mer betryggende distribusjon.) Redaktøren har dessuten påtatt seg det redaksjonelle ansvaret for denne siden.

 

Liv Clemens

redaktør

Til toppen

Hjemmesiden - Frogner menighet på Internett

Etter at hjemmesiden for Frogner menighet ble opprettet i november 2002, har den deretter vært kontinuerlig i drift. Adressen er www.frognerkirke.no.

Siden brukes delvis til å gi informasjon som ikke skifter så fort (gangen i gudstjeneste, hvordan man melder et barn til dåpen, sammensetningen av menighetsrådet, historikk, gudstjenesteliste for en lengre periode, planer for aktiviteter over en viss tid (konfirmasjonsforberedelser, bibellesning osv.) og delvis til raskt skiftende informasjon (program neste uke, salmer ved neste gudstjeneste, konserter, spesielle arrangementer osv.).

Besøket på hjemmesiden varierer med årstidene. I sommermånedene var det ca. 30 innom nettstedet hver dag (i 2003 ca. 20). I november og desember var det tilsvarende tallet ca. 40 (i 2003 ca. 35). I løpet av et år er det ca. 12 000 besøk. Antall sider som besøkes, er gjerne 2-3 ganger så stort som antall besøk på selve nettstedet. Selv om det er mange i menigheten som ikke bruker Internett, tyder reaksjonene på at mange også er glade for at menigheten markerer seg på denne måten. Og som det framgår av tallene, var det en klar økning i antall besøk fra 2003 til 2004.

 

Jardar Seim

web-ansvarlig i Frogner menighet

Til toppen

Misjonsforeningen "Ora & Labora"

(tilsluttet Det Norske Misjonsselskap)

Foreningen har i 2004 hatt 6 vanlige møter, og 2 misjonsfester sammen med Frogner Misjonsforening.

På møtene er fremmøtet fra 10 til 18, og på festene 28/30.

Vi hadde besøk av misjonær Laila Sivertsen på den ene festen og sokneprest Nome på den andre. Der medvirket også Kjersti Nome og Vigdis Ellefsrud.

Ellers har vi hatt besøk av Johanne Møller og Eli Djupvik. Sistnevnte fortalte om Egypt og kristnes kår der.

Foreningen har i 2004 sendt kr 10.964,50 til arbeidet som Det Norske Misjonsselskap driver.

Styret har bestått av Karen Frich, sekretær Ingeborg Dyrud og Inger Johanne Wendt, styremedlemmer, og Anders Martin Andersen, formann.

 

For styret

Karen Frich, sekretær

A. M. Andersen, formann

Til toppen

Frogner misjonsforening

Frogner misjonsforening er tilsluttet NMS (Det Norske Misjonsselskap). Foreningen ble stiftet i 1898 da Frogner ble bestemt opprettet som egen menighet.

Vi samles en gang i måneden med andakt, samtale om Guds ord og misjonsnytt.

Vi har i år samarbeidet med Ora & Labora om et fellesmøte i februar med Madagaskarmisjonær Laila Sivertsen, og en misjonsfest i november med sokneprest Paul Nome.

Kollekt 2004: kr 15 325,- som uavkortet går til NMS’ generelle arbeid.

 

For Frogner Misjonsforening

Helle Marie Hanche-Olsen

Til toppen

Frogner menighetspleieforening

Foreningen ble startet i september 1932. Formålet var økonomisk støtte til vanskeligstilte i Frogner menighet. Dette sies å være forløperen til Diakonatet. I årenes løp, særlig i tidligere tider ble det samlet inn betydelige beløp til dette formålet.

I dag kommer inntektene i foreningen fra loddsalg på møtene.

Foreningen har en ganske løs struktur. Vi har ingen kontingent og ingen fast medlemsliste. Møtene kunngjøres i kirken og i Ukebrevet, og man tar eventuelt med seg venner.

Vi begynner alltid med andakt. I årets løp har vi hatt besøk av menighetens nåværende og tidligere prester. Også biskop em. Hille, bestyrer Arnulf Myklebust og menighetsrådsformann Trond Arild Lidalen har gledet og inspirert oss med sine ord.

Det sosiale samvær er viktig for oss. Vi ser også noen som ikke er så flittige kirkegjengere.

I de senere år har vi subsidiert Diakonatets tur for eldre i menigheten. Vi har også stilt et lite beløp til disposisjon for hyggeaftenene på Frognerhjemmet, gitt blomster ved sykdom og til oppmuntring for eldre til jul.

Det serveres alltid kaffe / te – hjemmesmurte smørbrød og kringle på møtene.

Hans Christian Askeland spiller til sangene, og ellers til hygge.

Fast kjøkkenkomite: Karen Frich og Inger-J. Wendt.

Foreningens kasserer: Marit Simonsen. Revisor: Kirsten Astrup

 

Liv Fløistad

leder


Til toppen