Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER febr.

Gudstjenesteliste jan.-april

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2017

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Ikke babysang denne uka

Det er vinterferieuke i Oslo, og derfor er det heller ikke babysang i Frogner kirkestue fredag 22. februar.


Hva skjer

i Frogner menighet i februar? Se kalendersiden.


Begeistring for orgelet i Frogner kirke

Orgelbesøk Frogner kirkeHelgen 26.-27. januar var det årsmøter både i Det Norske Orgelselskap og Norges orgelkonsulentforening. Begge foreningene hadde bedt om å få komme til Frogner kirke for å høre på og høre om orgelet fra Harrison & Harrison, som ble innviet for et år siden. Lørdag morgen kl. 9 kom Orgelselskapets årsmøtedeltakere til kirken. Guy Poupart, leder av selskapet, demonstrerte orgelets egenskaper ved å spille Nøtteknekkersuiten. Organist Bjørn Kleppe og orgelkomitéleder Jardar Seim redegjorde for og svarte på spørsmål om orgelet og prosessen fram til det ferdige resultatet. Søndag kveld gjorde de det samme for Orgelkonsulentforeningens årsmøtedeltakere. Da spilte domorganist Kåre Nordstoga, som var konsulent for anskaffelsen og er medlem av foreningen, en mini-konsert som til fulle viste spennvidden i orgelets lydbilde, både når det gjelder klangfarger og volum. Med så mange fagfolk til stede var det begge dager en fryd å høre kommentarene. Ingen tvil om at orgelet ble opplevd som vellykket, og at det blir sett på som en viktig utvidelse av orgelparken i Oslo og Norge med et annerledes grunnpreg enn mange andre nyere orgler. Ikke minst var mange imponert over hvor godt Harrison & Harrison hadde maktet å få klangbildet fra de gamle orgelstemmene til å inngå i en sømløs helhet med de nybygde stemmene. De gamle stemmene stammer fra August Nilsens orgel i Domkirken fra 1880-årene, og utgjorde grunnstammen i Frogner kirkes orgel fra 1935. Ser man på antall enkeltpiper, har orgelet nå 3217 piper, av dem er 827 nye. Les mer om orgelet.


Diakonal strategi i Frogner menighet

En av sakene på menighetsrådets møte 14. januar var diakonal strategi for Frogner menighet. Den siste diakoniplanen som er vedtatt i menigheten, skriver seg fra 2012. En mindre gruppe hadde nå levert en innstilling med idéer og forslag, noen mer langsiktige som krever videre utredning, andre som handlet om hva rådet bør satse på i 2019 på det diakonale området. Les mer.


Kirkevalget 2019 - nominasjonskomité oppnevnt

I september skal det være kommune- og kirkevalg. (Og fylkestingsvalg for dem som bor utenfor Oslo.) Kirkevalget omfatter både valg til bispedømmeråd (og dermed kirkerådet) og menighetsråd. På sitt møte 14. januar oppnevnte menighetsrådet følgende nominasjonskomité for valg av nytt menighetsråd for Frogner: Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal.


Valg av nytt styre for stiftelsen Frogner menighets hjem

Frognerhjemmet (Frogner menighets hjem) er som kjent nedlagt som sykehjem fra årsskiftet. Det er utarbeidet nye vedtekter for stiftelsen, som tar hensyn til den nye situasjonen, samtidig som det er søkt om at stiftelsen blir slått sammen med Frognerhjemmets velferdsfond. Og stiftelsen skal ikke lenger hete "Frogner menighets hjem", men "Frogner menighets diakonale stiftelse". De nye vedtektene ble vedtatt av menighetsrådet 8. oktober 2018, men var pr. 14. januar ennå ikke godkjent av Stiftelsestilsynet. Planen var at det skulle ha funnet sted før nyttår, slik at et nyvalgt styre kunne begynne å fungere så snart det var valgt av menighetsrådet. Saken var derfor ført opp på sakslisten til rådets møte 14. januar, og det ble da valgt et nytt styre, men med den begrensning at det ikke kan tiltre før Stiftelsestilsynet har godkjent de nye vedtektene. Med disse betingelsene ble følgende valgt til nytt styre: Harald Kringlebotn, Sissel Nilsen, Lars Gathe, Marianne Smith Magelie. I tillegg forutsetter de nye vedtektene at soknepresten er medlem av styret, slik det også har vært tidligere. Styret velger selv sin leder. Se også en redegjørelse av 31. oktober 2018 fra Frognerhjemmets siste daglige leder Lisbet Sørgjerd og styrets leder Lars Gathe.

Frogner menighet var tidlig ute med å etablere et gamlehjem, som det het den gangen. Da Schafteløkken ble innkjøpt av menigheten i 1909, ble hovedbygningen gjort om til menighetshus. To sidebygninger ble innredet til gamlehjem og tatt i bruk i 1912. I 1955 vedtok menighetsrådet å bygge et nytt alders- og sykehjem på Schafteløkken. Det ble innviet 1959. I 1988-89 var det en større rehabilitering, blant annet ble dobbeltrommene omgjort til enerom. Fra 1956 eies hjemmet av stiftelsen Frogner Menighets Hjem, der flertallet i styret har vært oppnevnt av Frogner menighetsråd. Det er uklart hvordan bygningen skal brukes etter at sykehjemmet ble nedlagt. På møtet i menighetsrådet 14. januar ble det opplyst av rådets leder Trond Arild Lildalen og styreleder Lars Gathe at menigheten vil bli innbudt til et åpent møte for å diskutere det spørsmålet og komme med innspill til styret.


Vårprogram for Frogner menighet

Også for dette halvåret foreligger det et trykt program for Frogner menighet. Det ligger utlagt i kirken, kirkestuen og på menighetskontoret. Det kan også lastes ned her. Vær oppmerksom på at redigeringen av det trykte programmet ble avsluttet før nyttår, og det kan naturlig nok bli noen endringer etter hvert. Følg derfor med her på menighetens hjemmeside, der den månedlige kalendersiden blir oppdatert fortløpende, eller på oppslag i montrene utenfor kirken.


Ledig plass i barnehagen

I Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, er det fra 1. februar én ledig plass i stor avdeling. Her går det 18 barn totalt, og alderen er 3-5 år. Ta gjerne kontakt med barnehagens styrer Bente Larsen på e-post eller mobil 93 65 92 62.


Arne Sand etterfulgt av Rolv Nøtvik Jakobsen

Siden 1. september 2017 har tidligere prost Arne Sand vært engasjert som vikarprest i 30 % stilling i Frogner og Bygdøy menigheter. Før det hadde Cecilie Jørgensen Strømmen et tilsvarende engasjement. Fra 1. januar 2019 har Rolv Nøtvik Jakobsen overtatt i en 20 % stilling, foreløpig fram til sommeren 2019.


Kirkemusikkfestivalen 2019 med fuglemusikk for orgel i Frogner kirke

Oslo internasjonale kirkemusikkfestival arrangeres 22.-31. mars 2019. En av konsertene finner sted i Frogner kirke. Lørdag 23. mars kl. 19.00 framfører den australskfødte organisten og tidligmusikk-spesialisten Aaron Carpenè et program der den røde tråden er fugler. Les mer om programmet. Som innledning til konserten blir det et foredrag av Sverre Lundemo (WWF): "Hva kan vi gjøre for fuglene?" Hovedtema for Kirkemusikkfestivalen 2019 er klimaendringer.


Stort oppslag om Frogner-orgelet i britisk magasin

Organists' Review forsideOrganists' Review om Frogner kirkes orgelFra Organists' Review om Frogner-orgeletOrgelet i Frogner kirke, som ble innviet i februar 2018, får bred og positiv omtale i desember-nummeret av Organists' Review, et magasin som når flere tusen orgelinteresserte i Storbritannia og internasjonalt. Christopher Batchelor, som har skrevet artikkelen, er nå frittstående orgelkonsulent og leder av London-festivalen for samtidskirkemusikk. Han var inntil i fjor direktør for Harrison & Harrison, som bygde orgelet, og i artikkelen redegjør han for prosessen. Til slutt gjengis en uttalelse fra den britiske organisten Daniel Cook, som gav konsert i Frogner kirke i orgelfestukene da orgelet ble innviet i februar 2018. Han beskriver flere av orgelets egenskaper og kaller det et førsteklasses [first rate] instrument. Og slik konkluderer han: Jeg lette forgjeves etter noe å kritisere.
[Klikk på bildene for å se dem større.]


Barnehagen har fått ny styrer

Etter at Beate Skorstad sluttet som styrer i Frogner menighets barnehage, Schafteløkken, har stillingen vært utlyst. Som ny styrer er tilsatt Bente Larsen. Hun tiltrådte 1. november i 60% stilling som styrer og 40% som pedagogisk leder.


Stillingen som daglig leder

Den 7. mai tiltrådte Jens Jørgen Lie det utlyste engasjementet som daglig leder i Frogner og Bygdøy menigheter. Han er 51 år, utdannet siviløkonom fra BI og har jobbet flere år i bemanningsbransjen. Siden 2015 er han leder av Frogner bydelsutvalg for Høyre. I perioden 2001-2005 var han vararepresentant til Stortinget for Kristelig folkeparti. Han har erfaring fra menighetsråd. Stillingen ble ledig etter at Thomas Ekeberg-Andersen sluttet som daglig leder 1. april for å begynne i Nordstrand og Ljan menigheter. Kirkelig fellesråd i Oslo, som er arbeidsgiver for stillingen, har foreløpig ikke ønsket å lyse den ut, men har i stedet valgt et vikariat for resten av 2018, senere forlenget til utgangen av april 2019. Fra slutten av 2018 og ut perioden fungerer Jens Jørgen Lie samtidig som ambulerende daglig leder i Sentrum og St. Hanshaugen sokn (med kirkene Gamle Aker, Lovisenberg og Trefoldighetskirken). Faste dager der er mandag og onsdag, mens tirsdag og torsdag er for Frogner og Bygdøy. Fredager der hvor det trengs mest.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i åpenbaringstiden, som har grønn farge. Den varer til og med fastelavnssøndag. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: 10.00-12.00

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10.00-12.00

Torsdag: 10.00-12.00

Fredag: stengt

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2017.

Sist oppdatert: 19. 02. 2019