Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

    

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER juli-aug.

Gudstjenesteliste juli-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2019 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre
Foreninger

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

►Aktuelt (se også høyre spalte på denne siden)

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Årsmelding 2016

►Kirkevalget 2015
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste
i Frogner kirke 21. juli kl. 11.00 er ved vikarprest Rolv Nøtvik Jakobsen og organist Bjørn Kleppe. Se salmene.


Gudstjenester i Frogner kirke annenhver søndag i sommer

I likhet med de siste årene (fra og med 2013) er det gudstjeneste bare annenhver søndag i Frogner kirke i sommertiden. De øvrige søndagene henvises menigheten til Bygdøy kirke, der det er felles gudstjeneste for de to menighetene Bygdøy og Frogner de søndagene Frogner kirke ikke er i bruk. Det gjelder 30/6, 14/7, 28/7 og 11/8. Av kirkene i nærheten av Frogner har også Fagerborg og Skøyen et redusert gudstjenestetilbud i sommer. Uranienborg og Domkirken har derimot gudstjeneste alle søndager, også i sommertiden.


Hva skjer

i Frogner menighet i juli og august? Se kalendersiden.


Prestenes sommerferie 2019

Prestene i Frogner og Bygdøy menigheter har sommerferie i følgende uker:

Margunn Sandal: 27-30 og 32
Rut Ugland: 29-33
Arne Slørdahl: 27-31


Åpningstider for menighetskontoret i sommer

Åpningstidene for Frogner og Bygdøy menighetskontor er noe endret i sommerperioden 17. juni - 2. august. Les mer.


Gudstjenesteliste sommer og høst 2019

Det er nå lagt ut oversikt over gudstjenestene i Frogner kirke resten av året. Forandringer kan forekomme og blir lagt inn i gudstjenestelisten etter hvert.


Kandidater til valg av nytt menighetsråd

Til kirkevalget 8.-9. september foreligger denne listen for valg av nytt menighetsråd i Frogner sokn:

  

1. Trond Arild Lidalen f. 1962
2. Sissel Nilsen, f. 1942
3. Kaare Framstad, f. 1963
4. Grethe M. Robertsen, f. 1943
5. Lars Gathe, f. 1950
6. Marit Olaug Østbye, f. 1948
7. Eirik Pettersen, f. 1975
8. Anne Marie Tønnessen, f. 1957
9. Einar Hammershaug, f. 1953
10. Siri Andresen, f. 1946
11. Mette Burkeland, f. 1975
12. Ada Spæren, f. 1962
13. Nina Elisabeth Saugstad, f. 1946

  

Det skal velges 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Valgperioden er fire år. I tillegg er sokneprest Margunn Sandal fast medlem. Les mer om menighetsrådet og dets oppgaver.

Nominasjonskomiteen har bestått av Gunnar Heiene, Marianne Lystrup og Anners Lerdal, og ble oppnevnt av menighetsrådet 14. januar.


Frogners konfirmantprest intervjuet i Vårt Land

Om konfirmasjonsundervisningTirsdag 11. juni hadde Vårt Land et større oppsett om konfirmasjon. Kapellan Arne Slørdahl, som har ansvaret for konfirmantene i Frogner menighet, er intervjuet om sine erfaringer. (Klikk på bildet for å se det større.) Han etterlyser enkle undervisningsopplegg som er mulig å gjennomføre. Fancy opplegg er ikke veien å gå. Det er bedre å møte konfirmantene på et menneskelig plan. Dagens konfirmanter er ofte opptatt av Bibelen og trosspørsmål, forteller han. De er mer interesserte og bevisste enn de første kullene han hadde. Og Arne Slørdahl har arbeidet med konfirmanter i mange år, helt siden han som teologistudent var ungdomsarbeider i Tonsen menighet. I reportasjen fra Frogner kirkestue kommer også noen av konfirmantene til orde.  Begynnelsen av reportasjen kan leses på Vårt Lands nettsted. Men for å få med hele, må man betale litt.


Glassmaleri illustrerer gudstjenestetekst

Per Vigelands glassmaleri om Jesajas kallelseDen dominerende utsmykningen i Frogner kirke er Per Vigelands glassmalerier med bibelske motiver. Av og til er en av tekstene som leses i søndagens gudstjeneste, tolket i et av glassmaleriene. Det var tilfelle med den gammeltestamentlige teksten på Treenighetssøndag, 16. juni. Teksten fra Jesaja 6, 1-8 handler om hvordan Herren kalte Jesaja til profet. I vers 6 heter det: "Da fløy en av serafene [himmelske vesener som tjener Gud] bort til meg. I hånden hadde han en glo som han hadde tatt med en tang fra alteret. Med den rørte han ved munnen min og sa: ...". Denne scenen er framstilt i midtdelen av Jesaja-vinduet, som befinner seg under sidegalleriet, lengst framme i kirken.
(Klikk på bildet for å se det større. Foto: Jardar Seim.)


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


Konfirmantinnskrivning høsten 2019

Innskrivning for nytt konfirmantkull skjer torsdag 10. oktober 2019 kl. 18.00 i Frogner kirkestue (ved siden av kirken). Konfirmasjonsdato for det nye kullet vil være 20. september 2020. Årets konfirmasjon finner sted søndag 15. september 2019.


Frogner menighetsråd og Frognerhjemmet (stiftelsen) - to MR-møter mai 2019

Menighetsrådet hadde møte mandag 6. mai kl. 18.00. Mest tid på møtet tok saken om stiftelsen "Frogner menighets hjem", som eide og drev Frognerhjemmet inntil det ble nedlagt ved årsskiftet. Etter at menighetsrådet høsten 2018 vedtok nye vedtekter og nytt navn for stiftelsen, har saken vært til behandling i Stiftelsestilsynet for godkjenning, slik stiftelsesloven krever. Saken har vært oppe på flere møter i menighetsrådet, og var også egen sak på menighetsmøtet 7. april. Det er strenge vilkår for å endre en formålsbestemmelse for en stiftelse. Dermed har det blitt mye diskusjon om stiftelsesstyrets og menighetsrådets vedtak i høst om at den omdannede stiftelsens formål skal være "å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre og andre i Frogner menighet". I de någjeldende vedtektene er bare "eldre" nevnt i formålsparagrafen. Etter en del korrespondanse har Stiftelsestilsynet i brev av 26. april uttalt at "slik saken står nå", ligger det an til at ønsket om å ta med "og andre" ikke vil bli godkjent på grunn av de strenge vilkårene for endring av formål. Menighetsrådets leder nevnte i debatten 6. mai at man enten kan godta Stiftelsestilsynets vurdering og sløyfe "og andre", eller man kan stå på det som tidligere er vedtatt, og anke saken ved et avslag fra tilsynet, en prosess som både kan være tidkrevende og usikker. Verken han eller andre i rådet gikk inn for det alternativet. Dermed ble det en ny behandling av vedtektene i styret for "Frogner menighets hjem" (og i styret for "Frognerhjemmets Velferdsfond", som skal oppheves og gå inn i den omdannede stiftelsen). Begge styrene gikk inn for at tillegget "og andre" ikke tas med i de nye vedtektene. Og på et ekstraordinært møte i Frogner menighetsråd 21. mai vedtok rådet, som i de gjeldende vedtektene har myndigheten til å endre vedtektene, det samme. Deretter oversendes det nye vedtaket til Stiftelsestilsynet for godkjenning. 


Prestevikar april-juli

Kristian Lassen skal være vikarprest i Frogner og Bygdøy menigheter i 30 prosent stilling fra 1. april til 31. juli mens sokneprest Margunn Sandal har deltidspermisjon for å arbeide med kirkens kulturarvstrategi i regi av Kirkerådet.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi går nå inn i treenighetstiden, som er kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider sommeren 2019:

Perioden 17. juni - 19. juli:

Mandag - torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Perioden 22. juli - 2. august:

Mandag: 10-14

Tirsdag: stengt

Onsdag: 10-14

Torsdag: stengt

Fredag: 10-14

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 18. 07. 2019