Velg ønsket side:  

SENTRALT I OSLO,

i den travle Bygdøy allé, ligger Frogner kirke som en påminning om det hellige i vår verden - med plass for stillhet, et rikt gudstjenesteliv og et variert konserttilbud. Det vakkert utsmykkete kirkerommet utgjør også en verdig ramme for livets høytider. Menigheten har en rekke aktiviteter tilpasset ulike aldersgrupper og behov. Undersøk på disse sidene hva du kan tenke deg å bli bedre kjent med. Eller foreslå noe du savner! Det er også behov for flere frivillige - meld din interesse for å hjelpe til her!

   

KONTAKT

(adresse, kart, off.komm., telefon, faks, e-post)

nederst på siden

HVA SKJER?

►KALENDER august

Gudstjenesteliste juli-des.

Salmer i søndagens gudstjeneste

Kor og andre kunstneriske innslag i gudstjenester
Konserter

Trykt halvårsprogram våren 2020 (oppdateres ikke for evt. endringer)

OM

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER

Høymesseliturgien

►Dåp

►Konfirmasjon

►Vigsel

►Gravferd

►Skriftemål

BYGNINGER, INSTITUSJONER

Kirken
Orgel

Kapellet
Frognerhjemmet

Schafteløkken (eget nettsted bl.a. om utleie)

Barnehagen
Kirkestuen

VIRKEFELT

Diakoni
Musikk
Kultur

Samtale, sjelesorg
Misjon
►Barn, ungdom

    - Babysang

    - Trosopplæring
   - Konfirmasjon
Eldre

PERSONER, ORGANER

►Ansatte
►Ledige stillinger

►Menighetsrådet
►Menighetsmøtet
►Komitéer, utvalg
►Foreninger

DIVERSE

Medlemskap i kirken

Gaver, givertjeneste

Strategiplan

►Årsmelding 2019

►Årsmelding 2018

►Årsmelding 2017

►Kirkevalget 2019
►Historikk
►Arkiv
►Pekere (videre på nettet)

   

AKTUELT

 

Søndagens gudstjeneste

i Frogner kirke 16. august kl. 11.00 er ved kapellan Arne Slørdahl og vikarorganist Jardar Seim. Se salmene. Det er ikke kirkekaffe.
Etter gjeldende smittevernregler kan det maksimalt være 200 til stede i Frogner kirke, forutsatt minst 1 meter avstand mellom personene (avstandsregelen gjelder ikke personer i samme husstand). Navn og telefonnummer må oppgis. (Oppbevares i safe og makuleres etter 10 dager.) Dette skjer for å kunne bidra til en eventuell smitteoppsporing og er et krav fra myndighetene. Utdelingen av brød og vin under nattverden vil skje litt annerledes enn det som hittil har vært praktisert i Frogner kirke i koronatiden. Liturgen (presten) vil dele ut brødet til en stående mottaker på den ene siden under korbuen, og medliturgen skjenker vin i særkalken et godt stykke unna, på den andre siden under korbuen. Husk énmetersregelen i køen!


Frognerhjemmet avtalt solgt for 170 millioner kroner

Eiendommen Erling Skjalgssons gate 25 (Frognerhjemmet) er avtalt solgt for 170 millioner kroner. Selger er Frogner menighets diakonale stiftelse, og kjøper er eiendomsutvikleren Backe Prosjekt AS. Oppgjør og overlevering vil finne sted i oktober.

Frognerhjemmet var til utgangen av 2018 et sykehjem og dagsenter eid av Stiftelsen Frogner menighets hjem. Da Frognerhjemmet ikke lenger var kvalifisert for fortsatt driftsavtale med Oslo kommune, ble stiftelsen i 2019 reorganisert med Frogner menighets diakonale stiftelse som nytt navn. Formålet ifølge de nye vedtektene er å fremme diakonalt arbeid rettet mot eldre i Frogner menighet. Med utgangspunkt i formålet har det vært arbeidet med et mulig salg av eiendommen, et arbeid som har ført fram til avtalen med Backe Prosjekt AS som ny eier fra oktober.

På møtet i Frogner menighetsråd 10. august orienterte stiftelsens advokater om salget. Det var også innledninger fra MR-leder Trond Arild Lidalen og stiftelsens styreleder Lars Gathe. Eiendommen grenser til Frogner menighets hus (Schafteløkken, inkludert barnehagen), som er eid av Frogner menighet, ikke av en egen stiftelse. I kjøpekontrakten inngår det visse bestemmelser som vedrører begge eiendommer. Frogner menighetsråd vil ta stilling til disse på sitt neste møte.

Les mer i en redegjørelse både om salgsprosessen og de foreslåtte bestemmelsene om enkelte sider ved forholdet mellom de to naboeiendommene, skrevet av styreleder og MR-medlem Lars Gathe etter MR-møtet 10. august.


Hva skjer

i Frogner menighet i august? Se kalendersiden.


Loppemarked 5.-6. september - flere frivillige trengs

Det store loppemarkedet som Frogner menighet hadde planlagt på Frognerhjemmet lørdag 18. og søndag 19. april, måtte som kjent utsettes på grunn av korona-situasjonen. Nå er det bestemt nye datoer for loppemarkedet: lørdag 5. september kl. 10-16 og søndag 6. september kl. 13-16. Gjenstandene som selges, er inventar og utstyr fra Frognerhjemmet. Mye er allerede solgt unna, og noe er overført til andre deler av menighetens virksomheter. Men det er mye spennende igjen, som blir tilgjengelig på loppemarkedet, så som møbler, kjøkkenutstyr, glass, pyntegjenstander, bilder, bøker, nye håndklær og nytt sengetøy foruten en del kuriosa. Loppemarkedet gjennomføres i et samarbeid mellom menigheten og foreldrene i menighetens barnehage på Schafteløkken. Det er fortsatt behov for flere frivillige fra menigheten til å selge og til alt annet som skjer på et loppemarked. Det må også være folk som passer køen og sikrer at det ikke er for mange inne på salgsområdet om gangen i forhold til smittevern. Ta kontakt så snart som mulig med daglig leder Jens Jørgen Lie og opplys om når du kan tenke deg å stille i tiden lørdag 5/9 kl. 9-16 og søndag 6/9 kl. 12-16. Inntektene vil bli delt likt mellom menigheten og barnehagen. Begge dager vil det bli servert kaffe og kaker under loppemarkedet.


Nye kirkelige smittevernregler fra 16. juni

Smittevernreglene for koronaviruset fra helsemyndighetene er fulgt opp og tilpasset kirkelige forhold i den gjeldende smittevernveiledningen fra Den norske kirke, som ble kunngjort 16. juni. Hovedprinsippene i de tidligere veiledningene er ført videre. En viktig nyhet er at maksimumstallet for deltakere i gudstjenester og andre arrangementer nå er hevet til 200, forutsatt at det er minst 1 meter avstand mellom personene (regelen om avstand gjelder ikke personer i samme husstand). For Frogner kirke vil maksimumstallet heretter være 200 (i tillegg til medvirkende), for Bygdøy kirke (som er mindre) er maksimumstallet fortsatt 50. Det åpnes også for kirkekaffe under bestemte vilkår. I sommer blir det likevel ikke kirkekaffe i Frogner eller Bygdøy kirker. Les en kortfattet orientering her, og se hele smittevernveiledningen her.


Frogner bydel overtar driften av Seniorsenteret

Frogner seniorsenter på Schafteløkken (i en av de mindre bygningene, ikke hovedhuset) har hittil vært drevet av Nasjonalforeningen. Lokalene har vært leid av Frogner menighet. Nasjonalforeningen ønsker ikke lenger å stå for driften og har sagt opp avtalen om det. På sitt møte tirsdag 16. juni vedtok Frogner bydelsutvalg at bydelen skal overta driften. Arbeidet med en virksomhetsoverdragelse fra dagens driver vil bli startet, og det vil bli forhandlet om en ny leiekontrakt med Frogner menighet. Av saksdokumentene til bydelsutvalget går det fram at det vil være avgjørende for bydelens overtakelse av driften at lokalene kan utvides, med andre ord at noe av menighetshuset (hovedhuset på Schafteløkken) kan inkluderes i leieavtalen. Det skal forhandles om dette etter sommeren.


Frognerhjemmet selges

Styret i "Frogner menighets diakonale stiftelse", som eier Frognerhjemmet, har besluttet salg av eiendommen Erling Skjalgssons gate 25. Advokatfirma Thommessens eiendomsavdeling er tidligere engasjert av stiftelsen som rådgiver for stiftelsen for å vurdere og bistå ved et salg av eiendommen. Eiendomshuset Malling er senere engasjert som megler for et salg. Malling markedsfører eiendommen mot relevante interessenter i markedet. Det er stor interesse for eiendommen. Etter at visninger nå er avsluttet, er interessentene invitert til å legge inn bud. Styret vil sammen med rådgivere evaluere budene og ta nødvendige beslutninger om den videre fremdrift av salgsprosessen. Dette vil sannsynligvis gjøres sent i juni måned.
(Orientering på Frogner menighetsråds møte 8. juni 2020.)
Les mer om Frognerhjemmet og bakgrunnen for at det selges.


Menighetsblad
Frogner menighet hadde i mange år et menighetsblad, Kastanjebladet. Det ble distribuert i postkassene rundt om i menigheten. Siste nummer utkom i 2004. I disse koronatider prøver menigheten å lage et enkelt menighetsblad / nyhetsskriv som kan sendes ut på e-post. Det første kom 27. mars og kan også leses her. De følgende kom 3. april, 18. april, 4. mai og 20. mai. Det foreløpig siste kom 19. juni. Alle som ønsker menighetsbladet tilsendt til sin innboks, bes om å sende e-post til post.frogner@oslo.kirken.no. Skriv i emnefeltet: Send menighetsblad!


2020: Et annerledes konfirmasjonstår

Korona-nedstengingen av samfunnet fra mars innebar at alle fysiske sammenkonster måtte avlyses, enten det var undervisningstimer i Kirkestuen, superlørdag for flere menigheters konfirmanter i Vålerenga kirke eller konfirmantleir på Nordmarkskapellet. Som alternativ fikk konfirmantene tilsendt lesestoff om de ulike undervisningstemaene. Etter påske ble selvstudiet supplert med nettundervisning på Zoom med kommentarer, oppgaver, repetisjoner, filmsnutter, kahoot og powerpoint. Semesterets siste ordinære undervisningstime vil bli gjennomført 10. juni etter den opprinnelige planen, men med kirken som møtested, der det er lettere å holde god avstand.


Frogner-konfirmant 2021?

Konfirmasjonstiden handler om den unges liv og spørsmål, og den handler om å bli bedre kjent med kristen tro. Og denne spesielle tiden og undervisningsopplegget feires til slutt med en feiende flott konfirmasjonsgudstjeneste. I Frogner er det undervisningsoppstart i januar, og konfirmasjonsdagen er søndag 19. september 2021. Alle kirkemedlemmer (eller barn av medlemmer) som er født i 2006 og som bor innen Frogner sokn, mottar i september en invitasjon til konfirmasjon 2021. Det er også mulig for andre å melde seg til konfirmasjon i Frogner menighet.

Frogner menighet tilbyr fra i år av innskrivning til konfirmasjon på nett på minkirkeside.no/Oslo. (Krever innlogging med engangskode på SMS til mobilnummer.) Er du eller din 14-åring usikker på konfirmasjon, så kan dere klikke dere inn på Den norske kirkes nettside om konfirmasjon, eller ta e-postkontakt med kapellan Arne Slørdahl.


Tilrettelegging for bevegelseshemmede

I Frogner kirke er det rullestolrampe ved sideinngangen på den venstre langsiden av kirken, inn porten fra Bygdøy allé til venstre for kirken. Gjennom den inngangen kommer man også til dåpssakristiet. Ved siden av dåpssakristiet er det handikap-toalett. Den samme rampen fungerer i forhold til kirkens kapell. Til Frogner kirkestue (Bygdøy allé 38, ved siden av kirken) er det også rullestolrampe, likeså handikaptoalett. I Frogner menighets hus (Schafteløkken) kommer man rett inn i underetasjen. Derfra er det heis opp til etasjene med saler. Det er også handikaptoalett.


HVORFOR GRØNN FARGE?

Rett og slett fordi åpningssiden (men ikke de øvrige sidene) har farge etter kirkeårets farger. Vi er nå i treenighetstiden, kirkeårets lengste periode. Grønt regnes som vekstens farge. Les mer om kirkeåret og dets farger.

 

Til toppen

   

Se Frogner kirke og menighetskontoret på interaktivt kart.
 

Adresser:
Frogner kirke og menighetskontor:
Bygdøy allé 36, Oslo.

 

Postadresse:

Postboks 3072 Elisenberg, 0207 Oslo.

 

Åpningstider:

Mandag: stengt

Tirsdag: 10-14

Onsdag: 10-14

Torsdag: 10-14

Fredag: stengt

 

Møtevirksomhet og kirkelige handlinger i kontortiden kan medføre endringer av åpningstiden.

Dersom det haster, kan daglig leder Jens Jørgen Lie kontaktes utenom disse tidene på tlf 41 72 02 32, eller Kirketorget i Oslo på tlf 23 62 90 090.

 

Telefon: 23 62 90 60
Direktenummer til ansatte, se side om ansatte.

  

Avtaler om dåp, vigsel eller gravferd:

Kirketorget (felles for hele Oslo),
telefon 23 62 90 09.

 

E-post til Frogner menighet:
post.frogner.oslo@kirken.no
E-post til ansatte, se side om ansatte.

E-post til Kirketorget (hele Oslo): kirketorget@oslo.kirken.no
  

Off. kommunikasjoner:

Buss 30 og 31 til Frogner kirke.
Trikk 12 til Elisenberg
Buss 20 til Odins gt.
(Det er ingen egen parkeringsplass til kirken, og det er ofte vanskelig å finne gateparkering i nærheten.)

 

Web-utforming og redigering: Jardar Seim.

Les mer om hjemmesiden i menighetens årsmelding for 2018.

Sist oppdatert: 13. 08. 2020